Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компаніїОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Знаннєстворений продукт

Актуальні професійні знання

Трансдисциплінарність

Проблемне поле дисципліни

Системно-інтеграційна концепція підприємства

Компанія

Синергетика

Теорія змін ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сформулюйте і обґрунтуйте необхідність підготовки фахівців з управління розвитком компанії. Якою є сфера докладання професійних компетенцій таких фахівців?

2. Наведіть власне трактування «стратегічного мислення» як ключової професійної ознаки сучасного менеджера.

3. Сформулюйте об’єкт і предмет вивчення дисципліни «Управління розвитком компанії».

4. У чому полягає трансдисциплінарна природа предмета дослідження управління розвитком компанії?

5. На яких теоретичних засадах ґрунтуються вихідні ключові положення дисципліни?

6. Якого трактування в межах дисципліни «Управління розвитком компанії» набувають такі категорії як «компанія», «розвиток», «управління»?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

7. У чому, на ваш погляд, полягають труднощі дослідження проблем у сфері управління розвитком компанії? 1. Виханский О.С., Наумов А.И. «Другой менеджмент»: время перемен // Российский журнал менеджмента. — 2004.

— № 3. — С. 105—126.

2. Морган Э. Нужно ли университетам стратегическое планирование? Прагматичная оценка // Университетское управление: практика и анализ. — 2005. — № 4.

3. Сагинова О.В Изменения на рынке образовательных услуг и качество подготовки специалистов (на примере Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова). — [Электронный ресурс]. — http://www.marketologi.ru/lib/saginova/ quality.html

4. Шафранов-Куцев Г.Ф., Деревнина А.Ю. Качество образования в стратегии управления классическим университетом // Университетское образование: практика и анализ. —

2002. — № 2.

5. Клейнер Г.Б. Системно-интеграционная теория предприятия и эволюционный поход. — [Электронный ресурс]. — http://www.kleiner.ru/Systintegr %20theory %20of %20enerprise.pdf

8. Прокоментуйте логічні зв’язки між структурними елементами дисципліни, унаочнені на рис. 1.3.

9. Розкрийте зміст основних теоретико-методологічних і прикладних засад дисципліни «Управління розвитком компанії», наведених на рис. 1.2.

10. Сформулюйте свої очікування від вивчення дисципліни «Управління розвитком компанії» в контексті здобуття освітньокваліфікаційного рівня «магістр з економіки підприємства». ????? 2

СИСТЕМНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ

Вивчивши матеріал цього розділу, Ви будете ЗНАТИ:

9 про поліаспектність визначення компанії як об’єкта управління;

9 тенденції розвитку сучасної економічної системи;

9 принципи організації бізнесу сучасних підприємств та компаній;

9 рушійні сили вітчизняної економіки;

9 проблеми та перспективи інтеграції української економіки в глобальну економічну систему; а також УМІТИ:

9 інтегровано підходити до характеристики сучасної економічної організації (компанії, підприємства, фірми);

9 визначати ключові чинники, що впливають на діяльність компаній за умов високої непередбачуваності глобального середовища господарювання;

9 виявляти принципові характеристики умов і тенденцій господарювання вітчизняних компаній.

2.1. Компанія як об’єкт управління

2.2. Природа сучасної компанії та принципи її діяльності

2.3. Компанія у вітчизняному бізнес-середовищі

Ключові положення

Основні терміни та поняття

Запитання та завдання для самоконтролю

Список використаних джерел Національні економіки, незважаючи на різноманіття умов і принципів їх організації, базуються на функціонуванні первинних економічних суб’єктів підприємництва — організаційних формувань, які діють за певними правилами і процедурами. Із початком індустріальної доби розвитку суспільства підприємство як соціально-економічний і правовий інститут стало базовою ланкою економічної господарської системи. Ключовою рисою підприємства (незалежно від національної, правової, галузевої належності) є підприємницька ознака його господарської діяльності. Рівень розвитку країни визначають саме підприємницькі організації в органічному поєднанні та взаємодії їх із некомерційними установами.

Поліваріантність понять, що позначають Різноманіття тлумачення поняття «підприємство» та способів їх класифікації пояснюється передусім різнопрофільним спрямуванням досліджень такої організаційної форми суб’єкта господарювання. Нагадаймо, що в різних навчальних та наукових дисциплінах (таких, як мікро- і макроекономіка, економіка підприємства, правознавство, фінанси підприємства, стратегія підприємства тощо) суттєво різняться тлумачення сутності поняття «підприємство. Розглядаючи підприємство як об’єкт дослідження, юристи, економісти, політологи та соціологи формують спеціальну систему його ознак, принципів ідентифікації, визначають механізми впливу на його розвиток з урахуванням специфіки обраної сфери дослідження.

Досліджуючи підприємство крізь призму економіко-управлінського впливу на його успішне функціонування і розвиток, під підприємством традиційно розуміють організаційно відокремлену, економічно самостійну ланку виробничої сфери народного господарства, яка спрямована на виробництво благ (у широкому сенсі). Тлумачити сутність підприємства можна і доречно з урахуванням її поліаспектності (рис. 2.1).

З виробничо-технічного погляду підприємство являє собою техніко-технологічний комплекс, систему робочих машин і механізмів, які відповідають його потужності та видам продукції (робіт, послуг), що випускається.

Організаційно підприємство є виробничою одиницею економіки країни із певними внутрішньою структурою, зовнішнім оточенням, закономірностями функціонування та розвитку. Органі

Компанія: основні поняття та дефініції


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.2. ПРИРОДА СУЧАСНОЇ КОМПАНІЇ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.3. КОМПАНІЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
3.1. РОЗВИТОК ЯК ФІЛОСОФСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki