Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНОК МЕДУ УКРАЇНИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНОК МЕДУ УКРАЇНИ


Україна є однією з провідних країн світу, що мають розвиненебджільництво. Однак, у результаті організаційно-структурнихзмін в аграрному секторі в останні роки в бджільництві, як і в багатьох інших галузях сільсьгосподарського виробництва, спостерігається негативна тенденція до скорочення чисельності бджолиних сімей і зниження їхньої продуктивності. Розвиток галузібджільництва та формування ринку його продукції нині набуваєвагомого значення [1].

Не досліджені питання розвитку ринкових відносин між виробниками, переробниками та реалізаторами продукції бджільниц-тва, недостатньо інформації щодо економічної ефективності виробництва продукції бджільництва. Така ситуація зумовлює необхідність проведення досліджень щодо підвищення ефективності їх взаємодії в напрямі формування ринку продукції бджільництва з метою збільшення продуктивності праці у бджільницькій галузі та більш повного задоволення потреб у її продукції [2].

Але проблема маркетингу на ринку меду залишається малодослідженою і потребує уваги з огляду на необхідність розвиткувнутрішнього ринку меду та виходу вітчизняної продукції на зовнішній ринок [3]. Ми будемо використовувати такий вид маркетингової стратегії, як проникнення на ринок.

Стратегія проникнення на ринок полягає у знаходженні фірмоюшляхів збільшення збуту своїх товарів, що випускаються на вжеосвоєних ринках за допомогою багресивнішого маркетингу [4].

Стратегія глибокого проникнення на ринок характеризуєтьсянизьким комерційним ризиком і реалізується за допомогою такихзасобів, як:

1) активізація рекламної діяльності;

2) застосування засобів стимулювання збуту;

3) підвищення рівня сервісного обслуговування товарів;

4) розвиток збутової мережі;

Підприємство прагне розширити збут наявних товарів на існуючих ринках за допомогою інтенсифікації товароруху, наступального просування товарів і використання найбільш конкурентоспроможних цін [5].

Таблиця 1

ВИТРАТИ НА ВІДКРИТТЯ ТОРГОВОЇ ТОЧКИ

  Стаття витрат Загальна вартість, грн
1 Оренда приміщення, кв. м 10000
2 Зарплата персоналу 36000
3 Відрахування на соціальні заходи 13176
4 Амортизація обладнання 824
5 Транспортні витрати 1350
6 Витрати електроенергії, кВт/год 1141,8
7 Вивіска 1015
8 Рекламні плакати 650
  Всього 64156,8

Автором обґрунтовано варіант розширення збутової мережі наприкладі підприємства СМК «Дружба», як відкриття торговоїточки, що дозволить збільшити кількість споживачів, оформлятизамовлення на місці, зробити продукцію доступнішою дляспоживача.

Для ефективної роботи необхідно забезпечити повний асортимент продукції. Передбачається, що в результаті відкриттяторгової точки збільшаться обсяги продажу, оскільки споживачівпродукції буде більше. Збільшення обсягів збуту дозволитьпідприємству отримати додатковий прибуток та поліпшитиосновні показники своєї діяльності.

Отже, як видно із таблиці, для впровадження даного заходу, асаме торгової точки нам необхідно 64156,8 тис. грн. З них61982,8 грн є поточними (10000 + 36000 + 13176 + 1141,8 + 1015 ++ 650), а 1274 грн –– капітальними (1350+824).

Наведемо розрахунок ефективності відкриття торгової точки зпродажу продукції меду.

Розрахунки, приведені в табл. 2, свідчать про ефективністьвідкриття торгової точки з продажу меду, як ми бачимо, що цінареалізації збільшилась на 1050 грн, і становить 3100 ц/грн, такожзбільшився прибуток на 49958,2 грн і становить 52952,3 грн, рентабельність виробництва зросла на 14,6 % і займає 41,7 %.

Таблиця 2

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДКРИТТЯ ТОРГОВОЇ ТОЧКИ

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ В НІЙ ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА

Найменування показників 2013 р.

Список використаних джерел

1. Ничипоренко О. Ринок меду в Україні / О. Ничипоренко // Український пасічник. — 2009. — № 8.

— С. 35–36.

2. Чехов С. А. Проблеми і перспективи розвитку бджільництва вУкраїні // Вісник аграрної науки. — 2000. — № 6.

— С. 79–80.

3. Чехов С. А. Маркетинг продукції бджільництва / С.А. Чехов //Економіка АПК. — 2002. — № 3.

— С. 100–102.

4. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: навчальний посібник /Н.В. Куденко. — К.: КНЕУ, 2005. — 152 с.

5. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: навчальний посібник / П.Г.Клівець. — К.: Академвидав, 2007. — 320 с.Ружицька Т. В.,науковий керівникЗеленський А. В., викладач,Інститут бізнесу і фінансів Подільського державногоаграрно-технічного університету, м. Кам’янець-ПодільськийІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС І НАСЛІДКИ ВАЛЮТНИХ КОЛИВАНЬ ДЛЯ АПК УКРАЇНИ
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АПК
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki