Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядЧутливість до ринкового ризику


< Попередня  Змiст  Наступна >

Чутливість до ринкового ризику


Рейтингова оцінка чутливості банку до ринкового ризику визначається з урахуванням таких факторів:

 • • чутливість надходжень банку або економічної вартості його капіталу до несприятливих змін процентних ставок за залученими і розміщеними коштами, валютних курсів, коливань цін на цінні папери тощо;
 • • розуміння керівництвом банку ринкових ризиків, його здатність визначати їх, вимірювати, здійснювати моніторинг за ними та контролювати їх, ураховуючи розмір банку, складність його операцій та притаманні цим операціям ризики;
 • • характер, складність та обсяги операцій, пов’язаних із ринковим ризиком, на який наражається банк;
 • наявність, адекватність положень і процедур, інформаційних систем управління (у тому числі системи RISK MANAGEMENT, внутрішньої звітності тощо) щодо управління ринковим ризиком; • наявність і ефективність лімітів (числових обмежень) ринкового ризику;
 • • виконання вимог нормативноправових актів Національного банку щодо обмеження ринкового ризику (у тому числі норматив ризику загальної відкритої довгої/короткої валютної позиції);
 • • ефективність внутрішнього контролю, що забезпечує надійність функціонування процесу управління ринковим ризиком, у тому числі визначає підзвітність і розмежування повноважень;
 • • достатність функцій внутрішнього аудиту, що забезпечують періодичні перевірки дотримання вимог внутрішніх лімітів і положень щодо: управління ринковим ризиком, а також вимог Національного банку щодо його обмеження; достовірності та структури систем вимірювання ринкового ризику (у тому числі методів вимірювання); підтвердження припущень (вихідних даних).

Банки наражаються на ринковий ризик унаслідок прийняття ними «неторговельних позицій» (їхня чутливість до змін процентних ставок, валютних курсів), а також унаслідок їхньої торговельної діяльності (операції купівліпродажу фінансових інструментів). Незалежно від джерела або характеру ринкового ризику керівництво банку має належним чином усвідомлювати, який вплив має ринковий ризик на поточний та майбутній стан банку, здійснювати управління ним в усіх основних напрямах діяльності банку, зокрема в залученні коштів, кредитуванні, інвестиційних, валютних та позабалансових операціях тощо.

Банки з незначним ринковим ризиком, але недостатньою системою управління ним можуть отримати нижчу рейтингову оцінку за цим компонентом, ніж банки з помірним рівнем ринкового ризику, які за результатами інспекційної перевірки продемонстрували, що ринкові ризики контролюються і контролюватимуться в майбутньому.

Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику «1» має такі характеристики:

 • низька або помірна чутливість надходжень банку або економічної вартості його капіталу до несприятливих змін процентних ставок за залученими і розміщеними коштами, валютних курсів, коливань цін на цінні папери тощо;
 • внутрішньобанківські положення та процедури належним чином відображають порядок управління ринковим ризиком;
 • наявність достатньої системи вимірювання всіх ринкових ризиків, використовуються загальноприйняті фінансові поняття та методики вимірювання ризику, а також відображені у внутрішніх документах банку припущення та параметри, покладені в основу цих методик;


 • ефективне використання лімітів ринкового ризику, що встановлюються для його контролю й обмеження, а також відповідають розміру активів банку, складності його операцій та достатності капіталу;
 • наявність належних інформаційних систем управління, орієнтованих на відповідних працівників банку, які забезпечують отримання керівництвом (комітетом/підрозділом з питань аналізу та управління ризиками) узагальненої інформації, а керівниками середньої ланки — детальних звітів щодо оцінки ризиків та дохідності операцій;
 • ефективна система внутрішнього контролю, що забезпечує надійне функціонування процесу управління ринковим ризиком, у тому числі визначає підзвітність та чітке розмежування повноважень;
 • внутрішній аудит з достатньою періодичністю здійснює перевірки дотримання вимог внутрішніх лімітів щодо: обмеження ринкового ризику і положень щодо управління ринковим ризиком, а також вимог Національного банку щодо його обмеження; підтвердження припущень (вихідних даних), структури та достовірності систем вимірювання ринкового ризику;
 • виконуються вимоги нормативноправових актів Національного банку щодо обмеження ринкового ризику.

Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику «2» має характеристики, подібні до характеристик банку з відповідним рейтингом «1», але має окремі недоліки, пов’язані з одним або кількома факторами. Ці недоліки можуть бути виправлені в досить короткий термін без додаткового контролю служби банківського нагляду. Наприклад, чутливість до ринкового ризику банку низька, проте керівництво банку не встановило відповідні ліміти щодо його обмеження або є випадки перевищення встановлених лімітів (обмежень), а керівництво досить повільно знижує ризики до відповідних рівнів.

Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику «3» має неприйнятний рівень ринкового ризику, керівництво демонструє відсутність досвіду або знань і розуміння щодо визначення, вимірювання, здійснення моніторингу і контролю ринкових ризиків. Рейтингова оцінка чутливості до ринкового ризику «3» означає, що примітивний підхід керівництва до управління ринковим ризиком призводить до частого перевищення лімітів (обмежень) та до отримання збитків за окремими операціями. Унаслідок відсутності досконалих (ефективних) процесів управління ринковим ризиком виникають негативні тенденції в операціях, що пов’язані з ринковим ризиком, а також сумніви щодо здатності керівництва негайно вирішити ці проблеми з метою запобігання впливу надмірного ринкового ризику на надходження або на економічну вартість капіталу. Тому потрібний посилений контроль з боку служби банківського нагляду з метою забезпечення належного розв’язання керівництвом проблем банку.

Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику «4» має значні недоліки, пов’язані з більшістю факторів, здійснює діяльність з високим рівнем ринкового ризику, при цьому система управління ним — недостатня. Така ситуація вимагає негайного та рішучого зміцнення контролю служби банківського нагляду. Слід ужити заходів щодо зниження обсягів операцій, пов’язаних із ринковим ризиком, та зміцнити здатність керівництва визначати, вимірювати, здійснювати моніторинг і контроль за ринковим ризиком.

Банк з рейтинговою оцінкою чутливості до ринкового ризику «5» наражається на такий рівень ринкового ризику, який загрожує його платоспроможності. Потрібне негайне втручання Національного банку для того, щоб запобігти банкрутству банку та забезпечити прийняття керівництвом банку відповідних дій, спрямованих на зниження ринкового ризику та запровадження ефективних систем визначення, вимірювання, моніторингу й контролю за ринковим ризиком.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Розділ 6 БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ 6.1. Банківські ризики: сутність, визначення та класифікація
6.2. Особливості організації та функціонування системи ризикменеджменту в банках
6.3. Управління окремими видами банківських ризиків Кредитний ризик
Ризик ліквідності. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику ліквідності
Ризик зміни процентної ставки. Компоненти системи управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki