Posibniki.com.ua Маркетинг Паблік рилейшнз у бізнесі ЗАСОБИ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ У БІЗНЕСІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ЗАСОБИ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ У БІЗНЕСІ


52Засоби масової інформації та їхня роль у паблік рилейшнз діяльності підприємства. Засоби і заходи паблік рилейшнз у відносинах із громадськістю. Організація роботи підприємства із засобами масової інформації. Засоби внутрішньофірмового паблік рилейшнз.

Засоби масової інформації та їхня роль у паблік рилейшнз діяльності підприємства Імідж організації, її керівника і персоналу, ділова репутація, позитивні відносини та взаємозацікавленість формуються не тільки у процесі безпосереднього ділового чи корпоративного спілкування і професійних взаємодій працівників підприємства. Найбільша кількість контактів здійснюється за допомогою засобів масової інформації. Вони покликані об’єктивно відображати події, які відбуваються. Однак простим інформуванням справи не заверш уються. ЗМІ справляють значний вплив на свідомість, відносини і поведінку людей, спрямування їхньої активності. У критичні або етапні періоди розвитку суспільства їхня роль суттєво збільшується.

Основні функції ЗМІ:

— інформативна;

— соціального орієнтування за рахунок інформування;

— формування суспільної думки і суспільних настроїв;

— соціальної ідентифікації, яка дає можливість ус відомити причетність до одних груп громадськості та відмежуватися від інших;

— контактування з іншими людьми;

— самоствердження;

— утилітарна (допомагає у вирішенні практичних завдань);

— емоційної розрядки;

— виховна, яка впливає на еталони поведінки і відносин.

Величезні можливості ЗМІ, їх вплив на аудиторію привернули увагу ділових кіл, які стали за лучати їх до системи ПР-взаємодій, щоб формувати свій імідж, впливати на психологічні установки, створювати образ довірливих і рівноправних партнерських відносин, здійснювати обмін цінностями. Паблік рилейшнз розглядає ЗМІ саме як одну із своїх посередницьких підсистем у загальній системі ПР-управління, необхідної для здійснення діалогу з громадськістю, впливу на її інтереси і потре би з метою їх «узгодження». ПР-служби і ЗМІ виступають як взаємовигідні і рівно

53

54 правні партнери. Таке партнерство базується на взаємних вигодах і дуже рідко — на ідейній основі.

Основою для розроблення будь-яких заходів і засобів паблік рилейшнз є новини і факти, які, у свою чергу, здатні впливати на сприйняття цільовою аудиторією чи на її емоції.

Новина — це будь-яка реальна подія, що являє інтерес для засобів масової інформації і громадс ькості, пов’язана з діяльністю певної організації чи людини і не була раніше представлена (висвітлена).

Факт — це дійсна, невигадана подія, що являє інтерес для засобів масової інформації і громадськості, пов’язана з діяльністю певної організації чи людини.

До засобів і заходів ПР віднос иться такий інструментарій: ? пресс-посередницька діяльність:

— організація і проведення прес-конференцій, брифінгів;

— реліз (повідомлення для ЗМІ);

— участь у написанні статей, репортажів та інших інформаційних матеріалів; написання іменних, оглядових і аналітичних статей; замовлення статті; створення бекграундерів, факт-листів, кейс-історій, ньюз-летерів, позиційних документів тощо;

— організація роботи прес-клу бу;

— участь у виробництві кіно-, відео-, телепродукції;

— підготовка та організація виступів, інтерв’ю керівництва, спікерів компанії у ЗМІ; ? пабліситі за допомогою спеціальної продукції:

— публікація річних звітів;

— видання фірмових проспектів, каталогів, буклетів;

— видання фірмового журналу, газети, корпоративного бюлетеня;

— публікація листівок;

— інтернет ПР;

— підготовка с увенірної продукції та іншої фірмової атрибутики; ? організація спеціальних ПР-заходів (промо-акцій):

— організація семінарів, «круглих столів» для клієнтів;

— організація презентацій, церемоній відкриття;

— організація «днів відчинених дверей», ювілеїв компанії, демонстрацій новинок та інших спеціальних акцій; ? участь/організація:

— спонсорської діяльності компанії;

— організація добро чинної діяльності;

— організація виставкової діяльності.

Засоби і заходи паблік рилейшнз у відносинах із громадськістю

Для прямих відносин із громадськістю переважно використовуються засоби і заходи ПР, які підлягають контролю з боку організації (нижче наведено стислі характеристики кожного з них). Вивчаючи це питання теми, необхідно звернути увагу на технологію їх створення і проведення, оскільки від того, як вони розроблені, яким чином до їх проведення підготувалися, наскільки вон и є етичними та привабливими, залежатимуть сприйняття їх громадськістю та її реакція.

Отже, до засобів і заходів ПР належать такі: ? Лист — писаний короткий текст, розміром в одну-дві сторінки, призначений для повідомлення про що-небудь, спілкування з кимось на відстані, а також відповідна поштова кореспонденція.

Листи бувають діловими та осо бистими (формальними та неформальними). Який лист вибрати для передання інформації — залежить від поставлених цілей і встановлених стосунків між відправником і одержувачем інформації. Але кожен лист починається з особистого звернення до адресата.

Види ділових листів наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

ВИДИ ТА ЦІЛІ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ

Вид листа Мета листа Коментар
Інформативний Повідомити про запланований захід або про прийняті нові рішення, важливі для адресата Такі листи прямолінійні, прозорі і не завжди потребують відповіді адресата
Новинний Регулярне інформування цільових аудиторій (акціонерів, споживачів, партнерів) про зміни, нововведення, пошуки і результати діяльності організації Не потребують відповіді адресата
Рекомендаційний Засвідчити особисту оцінку успіхів однієї людини іншою Якщо підпис людини, яка написала такий лист, завірена печаткою організації, лист має офіційний характер. У листі викладаються тільки відомі автору факти відносно рекомендованої особи
Супровідний Надати перелік усіх документів і матеріалів, які подаються Такий лист закінчується проханням повідомити про те, що пакет документів адресатом отримано

Закінчення табл. 5.1

55

Вид листа Мета листа Коментар
Лист-заява Однозначно заявити підприємству про своє ставлення до явища, яке на даний час хвилює або все суспільство, або його громадськість Жорсткий, прямий тон
Листпрохання Висловити прохання підприємства про допомогу Підписується першою особою підприємства

? Інформативний реліз — те саме, що й лист, але не особистого характеру. Розрізняють: бізнес-релізи, спеціальні релізи для споживачів з інформацією про товар, фінансові релізи, спрямовані на акціонерів. ? Запрошення — письмове або усне прохання до конкретної особи прийти кудись, зробити щось. Здебільшого друкується на листівках і доставляється в конвертах пошт ою або кур’єром. ? Проспект, буклет, брошура, листівка, заявка, пропозиція — різновид друкованої продукції, яка видається організацією для поширення інформації про свою діяльність серед цільових аудиторій. ? Промова, виступ — публічний виступ перших осіб підприємства перед громадськістю з метою її інформування про події, які відбуваються на ньому, озвучення певних пози цій, представлення тощо.

Основні принципи побудови промов:

— лаконічність;

— забезпечення контакту з аудиторією;

— гумор;

— логічність викладу, хороша дикція;

Структура промови: вступ, основна частина, висновки.

Для побудови промови потрібно:

— мати інформацію про місце і час виступу, склад аудиторії;

— знати мету виступу — поінформувати, переконати, поздоровити, ро зважити;

— у тексті застосовувати короткі зрозумілі фрази;

— не переобтяжувати текст статистичною інформацією і спеціальною термінологією.

У підготовці тексту виступу чи промови можуть бути використані прийоми, наведені в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

56

ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ

Прийом Мета Коментар
Прихованого ефекту Привернути увагу аудиторії до певних подій та відвернути від тих процесів, які мають бути прихованими Реалізується у методах створення сенсацій та емоційної домінанти
Наслідування дій інших Здійснення групового тиску Використовується бажання слухачів учиняти «як усі»
Символізації Здійснення маніпуляцій за допомогою тих сцен, які несуть у собі символічну інформацію Обираються символи, здатні впливати на поведінку і думку людей, формувати їх
Асоціативного зв’язку Задати емоційний настрій, створюючи в аудиторії певні асоціації з відомими для неї явищами чи подіями Певне явище чи подія наділяються додатковими якостями, здатними створити в уявленні аудиторії третій зміст
Посилання на авторитет Викликати довіру аудиторії, вдаючись до посилання на авторитет відомої особи Заручаються думкою відомих осіб, використовують цитати
Свідчення простих людей Викликати довіру аудиторії, вдаючись до використання у промові свідчень простих людей Заручаються думкою простих людей, використовують цитати, наочні матеріали, свідків
Секретна новина Привернення уваги аудиторії, збудження її зацікавленості, спонукання до дії Обрана новина подається ніби «по-секрету», щоб про неї ніхто більше не знав
Парадокс повторення Збільшення ступеня запам’ятовуваності промови Та сама думка чи найважливіший факт час від часу повторюється у виступі, бажано різними словами у різних контекстах
Обмеженого збігу поглядів Викликати довіру аудиторії, вдаючись у промові до акцентування її уваги на тих позиціях, які цілком підтримуються суспільною думкою Визначаються такі факти, які позитивно сприймаються аудиторією
Створення фактів Привернення уваги аудиторії, маніпулювання суспільною думкою З існуючих фактів роблять «аплікацію» на користь оратора

Закінчення табл. 5.2

57

Прийом Мета Коментар
Об’єктивного підходу Надання об’єктивної оцінки подіям або явищам Добираються факти, спроможні різнопланово висвітлити певні події, висловлюється об’єктивна думка оратора
Історичних аналогій Маніпулювати суспільною думкою, спираючись на історичний досвід Добираються історичні факти, якими можна охарактеризувати сучасні явища і створити певні аналогії
Апелювання до суспільних потреб Викликати довіру аудиторії, апелюючи до суспільних потреб із обіцянням їх вирішити Визначаються суспільні потреби та аналізуються можливості їх вирішення в умовах підприємства
Фрагментації Приховування негативної інформації, підкреслювання позитивної У тексті виступу висвітлюються позитивні факти, негативні обминаються або приховуються
Відволікання Переведення уваги аудиторії з небажаних для організації явищ на інші (другорядні) події Підшукуються або створюються факти-замінники, здатні привернути увагу аудиторії
Першочерговості Привернення уваги аудиторії до першочергових подій, інформування про них З усіх можливих фактів добираються найважливіші

? Переговори (перемовини) — спілкування зацікавлених осіб, обговорення з метою з’ясування думок, настроїв сторін або укладення угоди.

Для їх ефективного проведення потрібно:

1) прийняти рішення, щодо доцільності їх проведення;

2) визначитися щодо бажаного результату і «ціни» досягнення мети;

3) мати альтернативні варіанти на випадок невдалих переговорів;

4) володіти інформацією про учасників перего ворів та ситуацію, що склалася.

Усе інше — справа техніки. Успіх переговорів передусім залежить від того:

— як люди представляються один одному в прямому і переносному значенні;

— яким чином вони привертають довіру один до одного;

— як звертаються: агресивно, недбало, зацікавлено тощо;

58

— яку стратегію переговорів (домінанти, взаємних компромісів, маніпулювання) вибрав кожен з учасників;

— які критерії та аргументи використовуються, якими методами досягається взаємна згода;

— яка технологія використовується у «розставлянні пасток» і для виходу з небажаних ситуацій.

Часто у процесі переговорів партнер вдається до прийомів, спрямованих на отримання найвищої вигоди для нього, ві дмежування від співбесідника (табл. 5.3). Здебільшого такі прийоми орієнтовані на породження психологічної нерівноваги, збентеження, унаслідок чого людина перестає себе контролювати, може наробити помилок і стає неспроможною досягти поставленої мети переговорів. Отже, важливим аспектом є внутрішня готовність комунікатора до використання подібних прийомів і його адекватна реакція на них.

Таблиця 5.3

ПРИЙОМИ ВИКЛИКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НЕРІВНОВАГИ СПІВБЕСІДНИКА [22]

Прийом Контрприйом
Завищення вимог Аргументований показ нереальності висунутих вимог
Викривлення інформації. Застосовується тоді, коли партнер упевнений, що його не перевірятимуть Залучення до переговорів третьої, компетентнішої особи
Зондування позиції співрозмовника. Здійснюється через знайомих або під час довірливих бесід напередодні Нікому не довіряти стратегічно важливу інформацію
Залякування Реагувати на загрози тільки у разі реальності
Імітація прав і повноважень. Переговори веде неуповноважена особа Переконатися, що протилежна сторона вповноважена вести переговори
Статусний тиск. Переговори розпочинає вести людина, за рангом нижча, або прозоро натякують, що співбесідник — «не та людина» для ведення переговорів У будь-якій доступній формі дати зрозуміти, що сумісна вигода може бути упущена
Явні або приховані погрози Витримка
Затягування переговорів Обговорити сам факт затягування переговорів

59

Організація роботи підприємства із засобами масової інформації

Використання засобів масової інформації у системі паблік рилейшнз потребує спеціальної організації. Увага має бути приділена таким аспектам:

1. Відповідність засобів масової інформації цілям та інтересам паблік рилейшнз.

2. Масовість і взаємопов’язаність ПР-акцій із залученням ЗМІ. Тобто ці акції повинні мати не поодинокий характер, а являти собою кампанію.

За цілями та кі ПР-кампанії можуть бути:

— стратегічними і тактичними;

— довгостроковими і короткостроковими;

— масовими і поодинокими;

— глобальними і локальними;

— спрямованими на масову свідомість, груповими, індивідуальними, буденно-практичними.

Взаємодія підприємства і засобів масової інформації здійснюється з ініціативи:

— підприємства;

— засобів масової інформації;

— громадськості.

Найчастіше посередником у забезпеченні так ої взаємодії виступають журналісти. Професія накладає ні їхній характер певні особливості:

1. Загальна емоційність і схильність до емоційно насичених ситуацій формують їхню прискіпливу увагу до конфліктів, гострих проблем, ефектних подій.

2. Вони не завжди спроможні тривалий час зосереджувати увагу до співбесідника чи об’єкта, що пов’яз ано з високим ступенем професійного переведення з одних подій на інші.

3. Високий інтелектуальний рівень дає їм змогу швидко доходити суті справи, бачити системні зв’язки, добре прогнозувати можливі виходи із ситуацій. Однак вони часто покладаються на перші враження і не схильні глибоко вникати у проблему.

4. Висока самооцінка, зум овлена популярністю, впливовістю, наявністю престижних зв’язків і контактів. При цьому іноді можуть швидко ображатися.

5. Висока проникливість. Уміють добре розбиратися в людях, можуть швидко виявляти обман.

60

6. Упертість, наполегливість, цілеспрямованість, висока працездатність.

Організуючи сумісну роботу працівників паблік рилейшнз підприємства і ЗМІ, варто враховувати психологічні особливості журналістів, їх типажі, а також спеціальні прийоми, якими вони користуються під час подання інформації на публіку (табл. 5.4, 5.5, а також [8]). Для цього перед тим, як вийти на розмову із журналістом, на нього збирається досьє. Інколи пр ийоми заздалегідь оговорюються під час зустрічі.

Підприємство надає ЗМІ ПР-матеріали, які найчастіше надалі не контролює (табл. 5.6).

Таблиця 5.4

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОФЕСІЙНІ ТИПИ ОСОБИСТОСТІ ЖУРНАЛІСТА

Тип Характеристика
Творчі Усю інформацію «пропускають» через свої суб’єктивні погляди, створюють «шедеври», не дбаючи про тих, на кого вони орієнтовані і ким замовлені
Спринтери Поверхові, працюють «під замовлення», висловлюють думку тих, хто більше заплатить, небезпечні, ставлять особисті інтереси вище від справи
Журналісти певного видання У своїй роботі мають «установки» видання на симпатії та антипатії до інших
Принципові Мають свої принципи, стиль, нерідко є таємними цензорами
Одержимі Цілеспрямовані, незговірливі, безкомпромісні, готові до ризику заради роботи
Свояки Схильні до компромісів, вишукують свою вигоду, не відзначаються принциповістю, невисокого професіоналізму, ненадійні, свою діяльність залежно від обставин переорієнтовують під погляди замовників чи аудиторії
Інтелектуали Проявляють свій високий інтелектуальний рівень, полюбляють аналізувати і робити прогнози, високого професіоналізму, але мало уваги приділяють формі роботи, «замикаючись» на змісті. Надійні, не вступають у гостру конфронтацію
Демонстративні Ненадійні, невисокого професіоналізму, за будь-яких обставин намагаються продемонструвати свою значущість. Їм необхідна атмосфера захоплення і обожнювання
Професіонали Високого професіоналізму, впливові, високого статусу, вміють тонко розрахувати свої ходи, не полюбляють ризикувати, солідні
Ніякі Сама назва говорить за себе

61

Таблиця 5.5

ПРИЙОМИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЖУРНАЛІСТАМИ

Прийом Характеристика
Відкидання Повне дистанціювання або відмова від будь-чого, зазвичай від потенційно тривожної чи невигідної інформації. Здійснюється впевнено і без аргументації. Таке впевнене неаргументоване відкидання чи несприйняття фактів найчастіше сприймається як істина
Блокування Блокування небажаної інформації, її повне ігнорування. Різновидом є часткова правда
Відчуження Відсутність коментарів. Таким чином переривається зв’язок між інформацією та її оцінкою
Проекція Переведення негативного ставлення на інші об’єкти, зазвичай на того, хто «за цим стоїть»
Ідентифікація Ототожнювання себе і своїх зусиль з тим, хто реально має певні здобутки
Раціоналізація Відфільтровування або заміна елементів інформації, які стосуються дійсних мотивів негативної поведінки чи особистих властивостей, на інші
Заміщення Переведення небажаної оцінки на іншу «мішень». У такому разі особисті прорахунки видаються за результат дії зовнішніх об’єктивних чинників
Свідчення Часте апелювання до думок людей, які є авторитетними фахівцями у цій галузі, цитування
Семантичне маніпулювання Ґрунтовний добір до слів таких синонімів, які мають негативне чи позитивне значення
Відволікання Актуальна інформація замінюється на другорядну, яка подається у сенсаційній формі
Катарсис Перебудова певної системи цінностей людини на іншу, яка дозволяє зовсім по-іншому ставитися до людей і подій
Фрагментація Подання інформаційних матеріалів у такій формі, за якою важко вловити будь-яку тенденцію. Тобто через велику кількість деталізованої інформації немає змоги дати їй якісну оцінку
Групування фактів Вигідна інформація подається широкомасштабно під час найбільшої уваги аудиторії, а невигідна — швидко, через кому і тоді, коли аудиторія активно не залучена до перегляду телепрограм
Створення фактів Увага переводиться на «сконструйований» факт, який є значущим, але достовірність його визначити важко
Конструювання міфів Спеціальне подання інформації для створення неправдивих, але правдоподібних та емоційних образів

62

Ко мент ар Пиш е ться на ім ’ я голов ного ре дактор а . Висловлюється по зиц і я підп риємств а щодо бу д ь яки х економічни х чи політи чних по дій . Мо же бут и поданий ( надру ков ан ий ) у сп ец іал ь ні й ко ло нц і ( рубр иці ), призн ачен і й дл я об міну дум ками з чита чами ( гля дачам и ) Мед і а ре л і з — подаєтьс я у ЗМ І , пер ев аж но на рад і о і те ле бач ен ні . Ньюс рел і з — повідомленн я фактів но вин . Прес ре л і з — пов і д о мл е нн я фа к тів для преси . У релізі вк азуєть ся дозв іл на пу б л і к ув а н ня інф о рмаці ї : « ДЛ Я ПЕРШОЧ ЕРГОВОЇ ПУ БЛ І К АЦІ Ї », « ДЛ Я П У Б ЛІКАЦ ІЇ З ( да та ) ДО ( дат а )» , « НЕ ПУБЛ І К УВАТИ ДО ( дата )»
Ст р у к т ур а Перш ий аб зац — тема пов і дом л ення та її актуальн ість . Другий аб зац — викладенн я дум к и орга нізац і ї , підпри є м ств а з да но ї те ми , під к рі п ле не фактами і статистико ю . Треті й аб з а ц — критика на адрес у опонент і в або доводи на пі д тр и м ку однодум ц ів . Заключний абз а ц — називається конкрет на причин а , яка змусила орг аніза цію зве рнутис я з цим ли стом . Лист підписує відп ов ідальна ос о б а під приємства із вка з уванн я м її по вн ого імен і , посади . Наводиться повна на з в а підпр и ємства , його а д р еса і к о нт а к т н ий телефон 1. Назва релізу 2. Заголо вок , який у стисл і й фор мі да є новинну ін форм ацію , як ій присв я чен о ре ліз . 3. Вступний абза ц , в якому даютьс я чі тк і відп ов ід і на пит ання : хт о , що , де , коли , чому ? 4. Основний тек ст — подаєтьс я за прави лом « пе реверн у тої пі р а мі д и »: найв аж ли віша ін фо рм ац ія — ви ще , де та л і — ни ж ч е . 5. Кінцеви й аб зац — логічне заве р ш ення зміст у релізу
Осно вні умо в и нап и сан ня ( с т воре ння ) Ясні сть і л а к оні ч ні ст ь , тон напис ання — шано бливий до думо к редак ції і опон ент і в Викладають ся ті льк и фак ти . Додатко ві ма теріали , таб л и ці , фо то г р а ф ії , гра ф ік и на д сил аю ть с я ок ре ми м пакетом . Інформац ія по ви нна да вати чі ткі ві д пов і д і на питанн я : хт о , що , де , коли , чому ? Орі є нтація на к онкрет ну ціл ь о в у ауд и т орію чи конкретн ий зас і б масо вої інформац ії
Мета с т воре ння Спростува ти погляди опонент і в , пе р еконати аудитор і ю у пр а в ильно сті сво є ї по зиції , знайти однодум ц ів то що Виклас ти важ л иву для підприємства інформа цію , п е редбачену для до ведення до цільов ої ауди торії по каналах ЗМІ
Вид доку мент а Лист до редакції Медіа-/ньюс-/прес-реліз
Ко мент ар Час т о ви ко ри ст ов у єть с я у ма рк е т и нг ов их і ре кл ам ни х ціл я х , але тоді у те кс т і яв но від слі дк ов у єт ься на мір « про д ат и пр оду кт ». Зав жди пи ше тьс я ві д тр еть о ї осо б и , у діло во му ст и л і бе з вк люч ен ня буд ь якої пр ив ат но ї думки з пр ив од у ма те р і а л у , що над ає ть ся
Ст р у к т ур а 1. Заголо вок . 2. Підза г олово к . 3. Основний те к с т , який суп ровод жуєтьс я статист ичним и д а ними , граф ікам и , табли цями 1. Зазна ч енн я по вн ого імен і та пр ізвища людини . 2. Місц е ро боти і посада , яку л ю д ина об і ймає на даний ча с . 3. Ві домості пр о ос віту . 4. Основні мі с ц я ро б о т и і п осад и із зазн а ченн ям років . 5. Ос об ли ві на ук ов і аб о в и роб ничі за сл уги . 6. Державні н а го роди . Інформац ія про сімейн ий стан , домашн ю адресу і т е л е ф они до б і ог р а фіч н ої дов і дк и не включа ється
Осно вні умо в и нап и сання ( с т воре ння ) Не перед ає но ви нну ін формацію і не містит ь сен са цій н о г о по в і до м ле ння , присвяче ний лише одн і й тем і , ґрун тується на ві р о гі дних даних , може займати 4—5 стор інок
Мета с т воре ння Пові домити інфо рмацію про істор і ю вин икненн я і розв ит ок підп р и є м с т в а , навести до датко в і відо мості з будь яко г о при воду чи ситу а ц ії , які пов ’ язан і з ді яльн і с тю підп риємств а на дани й час Подати біо граф і чну ін формацію щодо певно ї особи дл я зб ерігання у відді лі ка дрі в аб о вис в іт ле ння у ЗМІ
Вид доку мент а Бекграундер Біографічна довідка
65

65

Медіа-/ньюс-/прес-кіт

На да ти ма кс им ум ін фо рм а ц ії про

ПР ак цію аб о певну под і ю ? суп р о в ід ни й ли ст із пе ре л і к ом усіх до ку ме нті в , вк лю че ни х до меді а кіт ; ? меді а рел і з , розі сл ан ий ра зо м із за пр о шення м на п ев ний за хід ; ? меді а рел і з із бі льш ро зго р н у т о ю інфор ма ціє ю за те мо ю заяв л е н о го за ход у ; ? біогр а фі чні до в і дк и ст ос ов но уч ас ни ків ; ? тек ст ви ст уп ів ус іх пр ед ст а вн ик і в орг ані зації , як і бе ру т ь у ч аст ь у за хо ді ; ? бекг ра ун де р аб о фа кт ли ст ; ? б р ошур и і ли с т івк и , те ма ти чно по в ’ яз ані з зах од ом ; ? тек ст и ст ат ей , пі дгот ов ле ни х до пуб лік а ції ; ? фот о г р а ф ії , гр афі к и , та бл иц і ; ? візи тні ка рт ки п ред ст ав ни ків ор г а ніз а ції , пр ис утні х на за ход і ; ? рек л ам ні дрі б ні зр а зк и пр од ук ції ; ? па м ’ ят ні с ув ені ри з ло го ти по м о р га ніза ції

Тека з ін формац ійними матер і а лами для

ЗМ І

66


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
УПРАВЛІННЯ ПР-КАМПАНІЯМИ У БІЗНЕСІ
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОВЕДІНКУ РИНКОВИХ СУБ’ЄКТІВ
ІМІДЖЕЛОГІЯ У БІЗНЕС-ПР
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІМІДЖУ
ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ У КОНФЛІКТНИХ І КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki