Posibniki.com.ua Менеджмент Нормування праці ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ


Методичні вказівки до вивчення теми

Зміст теми розкрито в підручнику [1, с. 37—46]. Додаткові джерела [4; 7; 9; 10; 15; 17; 24; 36; 37; 45].

Під час вивчення цієї теми насамперед потрібно звернути увагу на значення фотографії робочого часу для дослідження та аналізу виробничого процесу, а також знати її види і межі застосування на практиці.

Фотографія робочого часу

— це процес спостереження та послідовного запису всіх затрат робочого часу і перерв упродовж зміни із зазначенням їх три валості й послідовності (дод. Е, ф. 1).

Залежно від призначення розрізняють такі види фотографій використання робочого часу:

• фотографія робочого часу;

• фотографія часу використання устаткування;

• фотографія виробничого процесу.

Варто звернути увагу на те, що кожен із перелічених видів фотографій може бути застосований як для одного робітника чи механізму, так і для групи робітників чи механізмів, залежно від цього фотографія матиме назву індивідуальної чи групової. Різновидом групової є бригадна фотографія робочого часу.

У тих випадках, коли робітник чи механізм у процесі виконання роботи змінюють свої робочі місця (транспорт), застосовують маршрутну фотографію використання робочого часу.

Фотографія використання р обочого часу, що проводиться виконавцем (робітником) на своєму робочому місці, називається самофотографією.

32У процесі спостережень методом безпосередніх замірів інформацію фіксують: цифровим, графічним чи комбінованим способами.

Цифровий спосіб — це занесення до листка спостережень поточного часу виконання роботи і перерв або їх тривалості (дод. Е, ф. 1).

За графічного способу затрати часу заносяться до спеціального листка спостережень у вигляді відрізків прямої лінії, довжин а яких у певному масштабі відповідає тривалості виконуваної роботи чи перерв.

Комбінований спосіб передбачає занесення у листок спостережень як ліній, довжина яких відповідає тривалості виконання робіт чи простоїв, так і цифрових значень.

Фотографія робочого часу робиться з метою:

• удосконалення організації праці шляхом усунення втрат і скорочення нераціональних затрат часу;

• уста новлення нормативів підготовчо-завершального часу, часу обслуговування робочого місця і перерв на відпочинок та особисті потреби;

• установлення раціонального чергування роботи і відпочинку працівників протягом робочої зміни;

• вивчення передового досвіду організації робочого часу з метою узагальнення і поширення передових форм організації праці і використання робочого часу;

• удоскона лення організації виробництва;

• установлення норм обслуговування устаткування і нормативів чисельності робітників;

• виявлення причин невиконання норм виробітку (часу) окремими робітниками. Індивідуальна фотографія робочого часу проводиться в такій послідовності:

1. Підготовка до спостереження:

• вибір об’єкта спостереження;

• бесіда з робітником (за яким буде вестися спостереження);

• заповнен ня листка спостереження необхідними даними;

• вибір фіксажних пунктів.

2. Спостереженняреєстрація всіх затрат робочого часу як за назвою, так і за тривалістю.

3. Оброблення результатів спостереження:

• визначається тривалість робочого часу за кожним елементом затрат робочого часу шляхом вирахування із показників поточного часу його значення за попереднім елементом;

33• проводиться індексація (позначення видів затрат часу умовними символами);

• групуються однойменні затрати робочого часу (дод. Е, ф. 1, табл. 1) та складається фактичний і проектований баланс робочого дня. За фактичним балансом робочого дня визначається коефіцієнт використання робочого часу: ;

Т

ОП ф ч

К= коефіцієнт завантаження робітника: ,

Т

ЗМ

ТТ

ТТТ

К ? = ++ = де Т

ПЗМ

ПЗОБОП

Ф

З

Т

Т

ЗМ

ЗМ

час оперативної роботи, хв;

ОП

Т

ОБ час обслуговування робочого місця, хв;

Т

підготовчо-завершальний час, хв;

ПЗ

Т

ЗМ — змінний робочий час, хв;

Т

— час перерв, хв.

П

4. Аналіз отриманих результатів. Установлюють проектовані величини затрат робочого часу відповідно до раціональної організації праці на робочому місці на основі нормативів.

Проектований (нормативний) баланс робочого часу дозволяє визначити за формулою: коефіцієнт можливого ущільнення робочого часу ;

ЗМ ф

ОП н

ТТ

К ? = коефіцієнт підвищення продуктивності праці ,%100 ф

ОП

УЩ

Т

ОП ф

ОП н

ТТ

ОП

Кде

ПР.П ? ? =

Т

ОП н

оперативний час, відповідно нормативний і фактичний, хв; ф

ОП ,ТТ

Т

ЗМ

— тривалість зміни, хв.

34Групова фотографія робочого часу відрізняється від індивідуальної тільки обсягом робочих місць, які вивчаються одночасно. Застосовується для вивчення завантаження різних робітників, які зайняті на індивідуальних однорідних або різнорідних роботах.

Бригадна фотографія робочого часу проводиться на роботах, де працівники об’єднані в бригади за технологічним принципом.

Після закінчення спостережень складається фактичний баланс робочо го часу, а для аналізу даних балансу складається проектований баланс і розробляються організаційно-технічні заходи з поліпшення використання робочого часу.

Процес самофотографії полягає в тому, що робітник сам протягом зміни фіксує у спеціальному листку спостереження всі випадки простою і заходи з їх усунення.

Маршрутна фотографі я застосовується для вивчення використання робочого часу працівників, які не мають постійного робочого місця (робітники, які зайняті перевезенням заготовок, матеріалів; водії тощо). Маршрутна фотографія може проводитися двома способами: способом переміщення спостерігача разом із робітником і способом пікетів (пунктів).

Важливо також засвоїти методику проведення спостережень за роботою уста ткування, яка за індивідуальної та групової фотографії майже не відрізняється від фотографії робочого часу. Робочий час розглядається стосовно устаткування: наявність ефективної роботи, простоїв, холостого ходу і т. д. За результатами спостереження складають баланс часу використання устаткування, що є основою для розрахунку показників: коефіцієнт використання робочого часу ;100

ЗМ ф

Т

ОП ф

Ч ?=

К коефіцієнт ефективної роботи машини ;100

Т

ЗМ н

Т

ОП ме. ?=

К коефіцієнт холостого ходу машини: ,100 ф

Т

Т

ОП хх хх ?=

К

Т

35де — затрати часу ефективної роботи і холостого ходу за даними спостережень; ф

Т н

ОП

Т — затрати часу ефективної роботи і холостого ходу за нормативними затратами; xx

ОП

Т

Т — час холостого ходу;

ЗМ

Метод моментних спостережень у нормуванні праці застосовується як для вивчення використання робочого часу, так і для вивчення часу використання устаткування. Вивчати можна як один об’єкт, так і групу об’єктів. тривалість зміни.

Треба звернути увагу на те, що під час вивчення використання часу устаткування спостерігач фіксує не абсолютні вел ичини часу, а моменти виконання тієї чи іншої роботи, або простою.

Моментні спостереження здійснюються шляхом обходу робочих місць дільниці за встановленим маршрутом, а запис моментів спостереження — за фіксажними пунктами.

Фіксажними пунктами називають місця по ходу руху за маршрутом спостерігача, де він повинен встановити і зафіксувати у листку спостереження, що саме викону є на даний момент робітник на устаткуванні, яке вивчається.

Фотографія виробничого процесу — це метод спостереження, який передбачає одночасне вивчення затрат робочого часу кожного робітника і часу роботи устаткування з фіксацією параметрів роботи устаткування і технологічних режимів.

План семінарського заняття

1. Види та призначення фотографії робочого часу.

2. Етапи проведення фотографії робочого часу.

3. Аналіз матеріалів фотографії робочого часу.

4. Метод моментних спостережень.

Теми рефератів

• Методи вивчення затрат робочого часу робітників промислового підприємства.

• Фотографія робочого дня як метод вивчення затрат і втрат робочого часу.

36Завдання для практичних занять і самостійної роботи

Завдання 4.1

Дайте відповіді на запитання:

1. Що таке фотографія робочого часу, яке її призначення?

2. За якими видами розрізняють фотографію використання робочого часу?

3. Які основні етапи процесу фотографії робочого часу?

4. Що таке самофотографія, яке її призначення?

5. Особливості проведення фотографії роботи устаткування і виробничих процесів.

Завдання. 4.2

Проаналізуйте фотографію використання робочого часу за даними табл. 4, заповніть форму 1 (дод. Е). Визначте тривалість токарної операції.

Таблиця 4

ЛИСТОК СПОСТЕРЕЖЕННЯ

37

Відсутня електроенергія 11.42 12.05 12.25 13.30 13.40 14.05 14.25 15.11 15.22 15.38 15.48 15.56 16.00
Оперативна робота
Пішов на обід
Обідня перерва з 12.30 до
Прихід після обіду, сторонні розмови
Оброблення заготовки
Простої (відсутність заготовок)
Оброблення заготовок
Перерва на власні потреби
Налагоджування верстата
Перевірка якості виготовлення деталей
Прибирання робочого місця
Кінець спостереження

37

Завдання 4.3

Проведіть самофотографію власного робочого дня. Заповніть листок спостережень (дод. К).

На основі даних табл. 4 складіть фактичний баланс робочого часу і зробіть висновки щодо раціональності використання часу та його втрат.

Завдання 4.4

На основі даних листка моментних спостережень (табл. 5) складіть фактичний баланс робочого часу (табл. 6).

Таблиця 5

ЛИСТОК МОМЕНТНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Затрати робочого часу Індекс Номера обходів
  1-й 2-й 3-й 4-й Усього моментів
Підготовчозавершальна робота Т пз          
Оперативна робота Т оп          
Організаційне обслуговування Т орг          
Технічне обслуговування Т тех          

38

Таблиця 6

ФАКТИЧНИЙ БАЛАНС РОБОЧОГО ЧАСУ

Затрати робочого часу Індекс Кількість моментів Частка від загального часу, % Час, хв
         
Усього        

Завдання 4.5

За даними табл. 4 на спеціальному бланку (табл. 7) з нанесеною годинною сіткою відмітьте послідовно час відпрацьованих операцій графічним способом.

39Таблиця 7

Пр ізвищеконтр о л е ра ) 40

Пр ізвищеконтр о л е ра ) 40

ННЯ

Пере ві ри в __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ (

СПОСТЕРЕЖЕ

БЛАНК

Пр ізвищес п ос те ріг а ча ) (

Найменуванняро бо ти _______________________

С п остереж е н н япро в ів _ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Завдання 4.6

Проведіть моментні спостереження на ділянці пресування деталей з пластмаси, спостерігаючи за роботою 20 пресувальників.

Визначте втрати робочого часу з організаційно-технічних причин і з вини виконавця: ступінь вірогідності дослідження — 1,85; величина відносної похибки результатів спостереження — 5; К — 20%; тривалість робочої зміни — 480 хв. Із усієї кількості зафіксованих замірів 162 заміри належать до втрат з вини працівника і 144 — до втрат з організаційно-технічних причин.

Примітка.

Кількість замірів М визначити за формулою де а — коефіцієнт, який залежить від заданої ймовірності, тобто характеризує ймовірність невиходу помилки спостереження за встановлені межі (для масового виробництва — 1,4; для серійного виробництва — 1,75);

К — питома вага категорії затрат, що вивчаються у загальних затратах;

К — питома вага категорії затрат, що вивчаються у загальних затратах;

Р — припустимий рівень відносної похибки результатів спостереження (у відсотках величини К, прийнятої за 1; звичайно, значення Р дорівнює 3 — 10%).

Завдання 4.7

На основі індивідуальної фотографії робочого часу складено фактичний баланс затрат робочого часу (табл. 8).

Таблиця 8

ФАКТИЧНИЙ БАЛАНС ЗАТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ

Назва затрат Індекс Тривалість, хв
Інструктаж Т ПЗ 7
Підготовка інструмента Т ПЗ 5
Налагоджування верстата Т ПЗ 27
Оперативний час Т ОП 308

41Закінчення табл. 8

Назва затрат Індекс Тривалість, хв
Організаційне обслуговування робочого місця Т ОРГ 12
Технічне обслуговування робочого місця Т ТЕХ 28
Відпочинок і особисті потреби Т ВОП 26
Нормовані перерви з організаційних причин Т ПТ 14
Затрати на непродуктивну роботу Т РН 38
Затрати через порушення трудової дисципліни Т ПТД 15
Усього   480

Складіть нормативний баланс робочого часу, якщо за нормативом підготовчо-завершальний час становить — 30 хв на зміну. Визначте втрати і нераціональні затрати робочого часу. Розрахуйте показники використання робочого часу, можливе зростання продуктивності праці за умови:

• ліквідації прямих втрат робочого часу;

• скорочення їх на половину;

• ліквідації усіх втрат і нераціон альних затрат робочого часу.

Завдання 4.8

Проведіть індивідуальну фотографію робочого часу на робочому місці.

На основі даних індивідуальної фотографії робочого часу заповніть ф. 1 (дод. Е), складіть баланс використання робочого часу, зробіть ґрунтовний аналіз затрат робочого часу і сформулюйте пропозиції щодо покращення роботи й організації робочого місця.

Примітка.

Об’єкт спостереження студент вибирає самостійно.

Завдання 4.9

Обробіть листок спостереження індивідуальної фотографії робочого часу (табл. 9), зробіть зведення однойменних затрат часу, фактичний баланс робочого часу.

Визначте коефіцієнти використання робочого часу, можливе підвищення продуктивності праці за ліквідації втрат часу, розробіть конкретні заходи щодо ліквідації втрат часу, економічно їх

42Таблиця 9

ЛИСТОК СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Найменування затрат часу Поточний час
год хв
Початок спостереження

43Закінчення табл. 9

Найменування затрат часу Поточний час
год хв
Установлює заготовку   13 43
Оброблює заготовку 14 09
Знімає деталь 14 13
Перерва на особисті потреби 14 22
Розмовляє з бригадиром 14 29
Установлює заготовку 14 37
Оброблює заготовку 15 02
Знімає деталь, установлює нову заготовку 15 13
Оброблює заготовку 15 17
Знімає деталь 15 22
Відсутність заготовок 15 48
Установлює заготовку 16 05
Оброблює заготовку 16 10
Знімає деталь 16 12
Контролює якість деталі 16 17
Здає деталі, інструмент 16 28
Передчасно залишає робоче місце 16 30
Кінець спостереження 16 30
Тривалість зміни 480 хв    

Завдання 4.10

У результаті узагальнення 100 самофотографій робочого дня встановлені такі сумарні втрати і зайві затрати змінного часу:

• відсутність заготовок — 960 хв;

44• доставка і заточування інструмента — 665 хв;

• робота не за спеціальністю — 1394 хв.

Розрахувати середній коефіцієнт використання робочого часу, можливе підвищення продуктивності праці за умови скорочення затрат часу на 75%. Тривалість зміни 8 год.

Завдання 4.11

Визначте зайнятість робітника-багатоверстатника на однотипних верстатах, оперативний час, тривалість циклу та змінну норму виробітку.

Вихідні дані:

• час машинно-автоматичної роботи — 14 хв;

• допоміжний час, що перекривається основним, — 2 хв;

• час активного спостереження — 0,8 хв;

• час переходу — 1,5 хв;

• коефіцієнт допустимої зайнятості — 0,9;

• норматив обслуговування робочого місця — 3,5% від оп еративного часу;

• норматив організаційно-технічного обслуговування — 1,5% від оперативного часу;

• норматив на відпочинок і особисті потреби — 7% від оперативного часу;

• тривалість зміни — 480 хв.

Завдання 4.12

Проаналізуйте використання робочого часу слюсаремскладальником за даними фотографії робочого часу, яка проведена методом безпосередніх замірів:

• отримує змінне завдання від майстра і здає готову продукцію в кінці зміни — 30 хв;

• складає вузли — 340 хв;

• обслуговує робоче місце — 25 хв;

• перерви в роботі через відсутність комплектувальних виробів на ро бочому місці — 50 хв;

• відпочинок і особисті потреби — 35 хв.

За нормативними даними час на підготовчо-завершальні роботи становить 15 хв, на обслуговування робочого місця — 4% від оперативного, час на відпочинок і особисті потреби — 7% від оперативного.

45Визначте можливе зростання продуктивності праці, якщо явні втрати робочого часу будуть скорочені на 60%, а неявні — на 80%.

Завдання 4.13

На основі індивідуальної фотографії робочого дня верстатника (табл. 10):

• визначити тривалість кожного елементу затрат робочого часу і проставити індекси;

• скласти зведену відомість затрат робочого часу;

• скласти фактичний баланс робочого дня;

• визначити коефіцієнт використання робочого дня і втрат;

• спроектувати нормативний баланс робочого дня за даними: підготовчо-заверша льний час — 21 хв; час на обслуговування робочого місця — 15 хв; час на відпочинок і особисті потреби — 30 хв;

• намітити організаційно-технічні заходи з покращення використання робочого часу і ліквідації втрат.

Таблиця 10

ЛИСТОК СПОСТЕРЕЖЕННЯ

46

46Таблиця 10

Завдання 4.14

Завдання 4.14

Обробіть листок спостереження індивідуальної фотографії робочого дня токаря, який здійснює напівчисте обточування валів (табл. 11).

Для визначення нормативного балансу часу прийняти:

• підготовчо-завершальний час — 20 хв;

• час на обслуговування робочого місця — 19 хв;

47Таблиця 11

ЛИСТОК СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Найменування затрат часу Поточний час, год/хв Тривалість, хв Індекс
Початок спостереження 8.00    
Початок роботи з запізненням 8.04    
Отримує завдання (наряд і креслення) 8.12    
Отримує заготовки 8.20    
Отримує інструмент 8.26    
Зайва розмова 8.29    
Налагоджує верстат 9.36    
Змащує верстат 9.42    
Оперативний час 10.10    
Заміна інструмента 10.14    
Очікування заготовок 10.20    
Оперативний час 11.28    
Перерва на особисті потреби 11.32    
Оперативний час 12.00    
Обід 13.00    
Початок роботи з запізненням 13.03    
Оперативний час 13.52    
Заміна інструмента   13.54    
Розмова з сусідом 13.58    
Оперативний час 14.26    
Відпочиває 14.30    
Оперативний час 15.24    
Пішов з робочого місця за інструментом 15.28    
Заміна інструмента 15.31    
Оперативний час 16.00    

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ХРОНОМЕТРАЖ
Частина 2. ХРОНОМЕТРАЖ
НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМ ПРАЦІ
МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ТРУДОВИХ НОРМАТИВІВ
Перевірка нормативів у виробничих умовах
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)