Posibniki.com.ua Мікроекономіка Стратегія підприємства 8.3. ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ УПРАВЛІННЯ ВІРТУАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У БЕЗРИЗИКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

8.3. ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ УПРАВЛІННЯ ВІРТУАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У БЕЗРИЗИКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ


Переважна більшість молодих фахівців нині по закінченню вузу не мають достатнього практичного досвіду роботи, а більшість роботодавців, своєю чергою, скаржаться на слабку практичну підготовку й недостатні аналітичні здібності молодих спеціалістів і, як наслідок, неготовність до ефективного та своєчасного вирішення проблемних ситуацій, що виникають на підприємстві. Результати анкетування магістрів указують на те, що

371

Зінченко А., Саприкіна М., Янковська О., Вінніков О. (Розділ 1 підготовлено в рамках проекту USAID «Доступ до правосуддя та правової обізнаності «Правова країна») Якісна вища освіта: роль партнерств. — К.: 2013 — 20 с.вони володіють виключно теоретичними навиками й не вміють вирішувати практичні завдання. Водночас студентів не задовольняє ситуація, коли матеріал подається у вигляді «сухої» теорії, на підставі якої необхідно розв’язувати умовні завдання. Унаслідок такого навчання часто залишається незрозумілим, як саме й де ці знання потім застосовувати на практиці. Отримання необхідних практичних навичок роботи з інформацією можливе лише за умови, коли студент активно залучається до різноманітних навчальних тренінгів і турнірів, які щонайбільше наближені до реалій діяльності сучасного підприємства.

Виходячи із ситуації, що склалася в сфері освіти, навчальний процес потребує суттєвого реформування, при цьому він має бути не просто корисним, а ще й цікавим. За таких умов особливої уваги заслуговують активні методи навчання. Серед них, на наш погляд, найбільш цікавим методом є «навчання грою». Звісно, цей метод не новий, ділові ігри застосовували впродовж тривалого часу в радянській вищій школі [372]. Це активний метод навчання і його особливість полягає в тому, що відбувається розподіл ролей між учасниками для програвання певної ситуації. Доволі поширеним є дістали Gesim, «Виртономика», «Бизнескурс: Корпорация», GMS, Никсдорф-Дельта, Sigam, Topaz, Eco-Sim та ін. [373]. Наразі вітчизняні вищі навчальні заклади досить активно впроваджують у процеси навчання різноманітні бізнессимуляції зарубіжних розробників і стають спонсорами їх проектів, тим самим підвищуючи престиж саме закордонного навчання. Так, МІМ в Україні широко застосовує FAST, МаркСтрат; КНЕУ — програму SIGAM [374], але при цьому ніхто не замислюється над тим, що реалізація власних проектів підвищує насамперед престиж вітчизняних навчальних закладів. Потрібно розробити вітчизняну бізнес-симуляцію, яка б з легкістю інтегрувалася під цілі та завдання навчальних програм в університетській освіті. Зважаючи на те, що у сучасній економіці вирішальну роль відіграють інформація та технології, коли майже кожен цивілізований член суспільства має в своєму розпорядженні ПК,

372

Айзенфюр Ф. Деловая игра «Зигам-рынок». Методические рекомендации играющим командам / Ф. Айзенфюр, П. Банщиков. — К.: КГЭУ, 1992. — 65 с.; Грещак М. Г. Методические указания к учебно-деловой игре «Выпуск» / Грещак М. Г., Наливайко А. П. — К.: КИНХ, 1986. — 37 с.

373

Рудая И. Л. Стратегическая деловая игра «Никсдорф Дельта» / А. Л. Рудая — М.: ЗАО «АНДА», 2000. — 128 с.

374

Управління бізнес-процесами підприємства. Комплексний тренінг : Навч. посібник / П. Г. Банщиков, В. М. Гордієнко, О. О. Кизенко, Г. С. Скитьова. — К.: КНЕУ, 2010. — 283 с.ноутбук, планшет, смартфон, постало завдання осучаснити цей загальновідомий метод. Водночас студенти, маючи таку велику кількість гаджетів, перебувають у віртуальному світі, у якому багато уваги приділяють іграм, вони змагаються, беруть участь у різних турнірах. Але, на жаль, ці ігри й турніри аж ніяк не сприяють професійному зростанню, а коли студенти грають у ці ігри замість того, щоб займатися самостійною роботою, то ще й шкодять.

Оскільки молодь багато часу перебуває у віртуальній реальності, то цю обставину варто використовувати для професійного зростання. Потрібно запропонувати іншу гру, інший турнір, який був би корисний їм у майбутньому. Для цього необхідно створити віртуальне БІЗНЕС-середовище — ігрове поле, де гравці могли б вже впродовж навчання керувати «власним» підприємством, ухвалювати відповідальні управлінські рішення, змагаючись за першість у віртуальному бізнес-світі.

На відміну від традиційних методів навчання, використання комп’ютерної ділової гри суттєво скорочує час на накопичення професійного досвіду й надає реальну можливість аналізу впливу прийнятих управлінських рішень на загальний результат діяльності підприємства. Ділова гра дає змогу учасникам експериментувати в різних ситуаціях, розробляти альтернативні стратегії для вирішення складних виробничо-господарських проблем з використанням методів як науково-обґрунтованих, так і інтуїтивних, зокрема методу «спроб і помилок», здійснювати на їх основі перевірки попередньо поставлених цілей і гіпотез. У разі проходження студентом виробничої практики на діючому підприємстві це дуже складно здійснити в терміни, визначені навчальним планом. Цілісне уявлення про діяльності підприємства в динамічному аспекті формує ділова гра, оскільки рішення приймаються поетапно, а також за результатами гри аналізується результативність управлінських рішень. Це, своєю чергою, дає можливість студентам зрозуміти всю складність функціонування економічної системи та отримати навики майбутніх дій у реальних умовах господарювання.

Тренінги з використанням комп’ютерних ділових ігор (бізнессимуляцій) — це доволі новий прогресивний напрям у навчанні, що сприяє набуттю практичних навиків і досвіду щодо реалізації стратегічних та операційних цілей підприємств у віртуальній реальності, максимально наближеній до умов вітчизняного бізнесу.

Так виникла ідея розробки бізнес-симуляції «Битва Титанів», яка дає змогу в безризиковому просторі щонайбільше відтворитибізнес-середовище й проводити бізнес-тренінги не тільки для студентів, а й для фахівців-практиків [375].

Рис. 1. Місце бізнес-симуляцій у сучасних інноваційних системах навчання

Рис. 1. Місце бізнес-симуляцій у сучасних інноваційних системах навчання

Назву розробленому продукту дала легенда про титанів, які були відверті та правдиві, чесні й морально стійкі, вірні своєму слову, а також горді, надзвичайно могутні та непохитні в боротьбі. Їхню поведінку можна вважати зразком сучасної ділової етики.

Битва Титанів уявляється як битва в економічному просторі — це змагання за ресурси, які, як відомо, є вичерпними. Той, хто ними володіє, є у виграшному положенні щодо тих, кому вони не дісталися. Надалі постійно відбувається битва за перерозподіл цих ресурсів. Переможці цієї битви, виборюючи свою перемогу в чесній боротьбі, використовуючи свої знання, а не підступні прийоми чи силові методи боротьби, є, на нашу думку, справжніми Титанами бізнесу.

375

Лозовик Ю. М. Комп’ютерна бізнес-симуляція «Економічне управління підприємством: технології діагностування та вирішення внутрішньогосподарських проблем «Битва титанів» та її роль у підготовці фахівців з «Економіки підприємства» // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. — у 2 т. — Т. 2. — К.: КНЕУ, 2011. — C. 201–205.

Варто зазначити, що розроблення різноманітних комп’ютерних програм, на базі яких проводяться ділові ігри, різноманітні бізнес-симуляції має здійснюватися на підставі науково-обґрунтованих принципів і передбачати володіння знаннями, навиками та вміннями з різноманітних галузей знань. Загальне уявлення про комплекс знань, навиків і вмінь, необхідних для створення комп’ютерних ігор, подано на рисунку 2.

Рис. 2. Комплекс знань, навиків і вмінь для створення ділових ігор

По-перше, це знання з економічної теорії, які формують економічний спосіб мислення й закладають необхідний фундамент для розуміння фахових дисциплін.

По-друге, це знання з галузі економічного управління підприємством — фінансового, управлінського та податкового планування, обліку, контролю та аналізу.

По-третє, це знання з галузі економіко-математичного моделювання. І по-четверте, це володіння навиками об’єктно-орієнтованого програмування, а для візуалізації інформації — навиками WEB-програмування та дизайну. У наш час великого значення набуває процес дистанційного навчання, а для цього необхідна інформаційна підтримка, яка забезпечується за допомогою web-cайта, доступ до якого можливий зі смартфона, планшета, ПК.

У результаті чотирирічної роботи автором статті розроблено кілька економічних сценаріїв, що реалізовані у власних оригінальних комп’ютерних програмах.

Рис. 3. Генезис комп’ютерних програм із серії «Титани Бізнесу»

Рис. 3. Генезис комп’ютерних програм із серії «Титани Бізнесу»

Бізнес-симуляція «Битва Титанів»дає змогу моделювати діяльність чотирьох команд, які можуть одночасно конкурувати в межах однієї галузі, на ринках двох видів продукції. У програмі представлені модулі щодо постачання ТМЦ, управління виробництвом продукції, обладнанням, персоналом (найм і звільнення працівників), реалізований модуль управління фінансами та аналітичною інформацією.

У бізнес-симуляції «Битва Титанів» на початку гри підприємства володіють рівними можливостями та здатні на свій розсуд здійснювати основні господарські процеси з урахуванням попередньо прийнятих оборонних чи наступальних стратегій.

Основні характеристики бізнес-симуляції «Битва Титанів»: кількість ігрових команд — від 1 до 4 у межах однієї галузі. За необхідності може бути створено потрібну кількість галузей. Слід зауважити, що в разі створення додаткової галузі кількість команд збільшується до 8, тобто дві конкуренті галузі по 4 команди; два види продукції (типу «X» і типу «Y»), для виробництва яких необхідні три види матеріалів («А», «В», «С»), обладнання, персонал та інші ресурси; продукція кожного виду може бути реалізована на 5 ринках, де 4 ринки — це внутрішні регіональні ринки, а п’ятий ринок є зовнішнім; реалізація гри здійснюється у три періоди — у першому періоді (t) здійснюється закупівля матеріалів, у другому періоді

(t + 1) — виробництво продукції, в третьому (t+2) — реалізація продукції.(t + 1) — виробництво продукції, в третьому (t+2) — реалізація продукції.

За цей час у програмі «Битва Титанів» постійно відбувалось удосконалення параметрів, у результаті чого виникли нові версії програми. Це версія «Битва Олімпійців» (турнірна версія), «Битва Титанів з Олімпійцями» (розширена версія), «Магія Фінансів» (індивідуальна версія для відпрацювання навиків роботи з перспективною діагностикою)[376], «Титани Міжнародного Бізнесу» (хімічна промисловість), які з успіхом реалізовані в навчальному процесі університету на бакалаврському та магістерському рівнях підготовки [377].

Бізнес-симуляція «Битва Титанів з Олімпійцями» — це розширена версія бізнес-симуляції «Битва Титанів», що дає змогу моделювати діяльність десяти команд, які можуть одночасно конкурувати в межах однієї галузі, на ринках трьох видів продукції.

Сценарієм ділової гри передбачено, що гравці можуть продавати продукцію як через традиційні канали збуту — підприємства з оптової та роздрібної торгівлі (агенти та дистриб’ютори), так і новітні канали збуту — Інтернет-магазини.

Гравці, які відповідають за роботу певного підприємства, можуть продавати вироблену продукцію на українському ринку в чотирьох регіонах: центральному, південному, західному та східному, конкуруючи з іншими командами за кращі умови збуту. Крім того, передбачені сучасні можливості реалізації продукції на зовнішньому ринку та через Iнтернетмагазини.

Бізнес-симуляція «Титани міжнародного бізнесу» дає змогу імітувати діяльність підприємств на ринках недосконалої конкуренції. Одночасно в грі можуть брати участь від 2 до 10 команд. За необхідності можливе одночасне формування кількох ігрових галузей зі складом підприємств від 1 до 10. У комп’ютерній діловій грі «Титани міжнародного бізнесу» (хімічна промисловість) гравці виступають у ролі керівників акціонерних товариств публічного типу (ПАТ).

376

Лозовик Ю. М. Бізнес-симуляція «Битва Титанів» як захоплююча гра в реальність та фундамент майбутніх перемог // Інформаційні матеріали сайта «Битва Титанів» — Режим доступу до сайта: www.battleoftitans.com.ua; Лозовик Ю. М. Удосконалення проведення практичних занять з використанням бізнес-симуляцій // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лют. 2012 р. — У 2 т. — Т. 2.

— К.: КНЕУ, 2012.

— C. 75–79.

377

Лозовик Ю. М. Організація віртуальної практики студентів з використанням комп’ютерних ділових ігор // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: Зб. матеріалів Міжн. наук.-метод. конф. 14–15 листопада 2013 р. — К.: КНЕУ, 2013. — C. 394–398.

Упродовж ігрових періодів гравці ухвалило управлінські рішення за такими напрямами:

• придбання і/або продаж обладнання;

• проведення ремонтних робіт обладнання;

• придбання сировини;

• виробництво продукції;

• пакування готової продукції (управління диверсифікацією продукції);

• перевезення та продаж готової продукції на вітчизняному та міжнародних ринках;

• продаж напівфабрикатів;

• здійснення рекламних заходів;

• отримання та погашення кредитів;

• відкриття та закриття депозитних рахунків;

• виплата дивідендів;

• придбання аналітичної інформації.

Прийняття управлінських рішень розпочинається після вивчення гравцями історії підприємства за чотири попередні періоди (місяці), які були здійснені комп’ютером без участі гравців.

Починаючи з п’ятого періоду, завдання гравців полягають у формуванні виробничих потужностей і здійсненні виробництва продукції, що мають забезпечити належний рівень прибутковості підприємства. Далі виникатимуть нові завдання, пов’язані з розвитком підприємства, утриманням або розширенням його ринкових позицій і закріпленням фінансового становища підприємства. Перемагає в конкурентній боротьбі та команда, яка досягає найкращих фінансових результатів.

Програма «Битва Титанів» реалізована в тренінгу з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві», її розширена версія «Битва Титанів з Олімпійцями» та індивідуальна версія «Магія Фінансів» у тренінгу з дисципліни «Економічну управління підприємством». У 2013 році комп’ютерна ділова гра «Титани міжнародного бізнесу» вперше апробована на факультеті міжнародної економіки під час організації виробничої практики [378].

378

Реалізація виробничої практики на міжнародному факультеті здійснювалася з використанням авторської комп’ютерної бізнессимуляції «Титани міжнародного бізнесу», сайта інформаційної підтримки (www.battleoftitans.com.ua), електронної довідки (help.html). 378

378

Лозовик Ю. М. Організація віртуальної практики студентів з використанням комп’ютерних ділових ігор // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: Зб. матеріалів Міжн. наук.-метод. конф. 14–15 листопада 2013 р. — К. : КНЕУ, 2013. — C. 394–398.

« Титани міжна родного бізнесу » ( хімічна промислов і сть ) 1 0 25 за 4 періоди П р и р од ний газ , мішки 50 кг , 1000 кг , інші матеріали надходят ь точно за часо м Попе р еднє замовлення за 1 пе р іод ( 50 % / 50 % ) , за 2 пе р іоди ( 33 %, 33 %, 34 % ) або то чно за час о м ( з доп л атою ) Кар б амі д , аміачна селітр а , КА С , товар ний аміак гату нок « вищий », «1 », «2 » 50 кг мішки , 1000 кг мішки ( Біг Бег ), насип ЄС , Пн . Аме р ика , Пд Амер ика , Азія з пр и в ’ язкою до валют регіону на 1 період ( відстрочка в оплаті )
« Титани міжна родного бізнесу » ( хімічна промислов і сть ) + ( бригадами ) + ( су дна ) + ( аміак ) + (30 форм ) Коротко строкові на 3,5 або 7 періодів + + 3 вида аг р егатів аміак у ( єв р опейського , японського , вітч из няного вироб ництва ) + + ( поточ ний , спрощений капітальний , капітальний ) + ( комісійні )

389

Процес навчання (відправка та збереження інформації) забезпечувався за допомогою вищезгаданого web-сайта, на якому також розміщені останні новини та інформація про тренінгові технології, наукові статті, правила гри, розрахунково-аналітичний комплекс бізнес-симуляції «Титани міжнародного бізнесу», експрес-опитування учасників гри, бізнес-форум, на якому учасники можуть обмінюватися думками з гравцями інших команд, розмістити свої побажання та пропозиції.

Програмний продукт «Титани міжнародного бізнесу», адаптований до використання фахівцями з галузі економіки, має зручний інтерфейс і містить велику кількість вбудованих інструментів, які дають змогу розв’язувати різноманітні економічні завдання на стратегічному, тактичному та операційно-технічному рівні. Зокрема, реалізовано найбільш важливі інструменти бюджетного та фінансового управління.

Комп’ютерну програму «Титани міжнародного бізнесу» розроблено відповідно до цілей і завдань навчання студентів факультету міжнародної економіки та менеджменту, оскільки вона дає можливість в процесі проходження віртуальної виробничої практики відшліфувати навики роботи з: формування та реалізації стратегії конкурентної поведінки підприємства на міжнародних регіональних ринках світу; обґрунтування величини та структури капіталу підприємства; здійснення експортних операцій; організації транспортування продукції за кордон на умовах СІF і FOB, з урахування антидемпінгового законодавства, транспортного мита, податків (зокрема ПДВ) і зборів; створення представництв за кордоном та організації роботи з дилерами та дистриб’юторами; навчання персоналу за кордоном; придбання нового, більш сучасного енергозберігаючого обладнання порівняно з вітчизняними аналогами; страхування ризиків, пов’язаних з наслідками неефективного транспортування (втрати); продаж продукції за кордоном.

У імітаційній моделі ділової гри основні господарські процеси взаємоузгоджені згідно з функціями прогнозування, планування, організації, регулювання, обліку та контролю експортно-орієнтованих підприємств. До моменту прийняття рішень щодо продажу продукції на внутрішньому та міжнародних ринках ігровим командам попередньо слід визначитися з необхідними ресурсами та обсягами виробництва продукції.

Залежно від того, хто бере участь у турнірі — він може бути організований як для початківців, так і для професіоналів. У турнірах можна грати індивідуально або колективно.

З 2011 року на базі розроблених авторських програмних продуктів було проведено як усеукраїнські, так і внутрішньо-університетські турніри.

Усеукраїнські бізнес-турніри: бізнес-турнір «Золотий актив України» (осінній сезон 2011 р.) (50 команд); бізнес-турнір «Золотий актив України» (осінній сезон 2012 р.) (100 команд), учасники яких представляли вищі навчальні заклади, промислові, торгівельні підприємства та підприємства сфери послуг.

Внутрішньо-університетські бізнес-турніри: бізнес-турнір «Золотий актив України» (осінній сезон 2013 р.) (40 команд), бізнес-турнір «Золотий актив КНЕУ» (весняний сезон 2012 р.) (50 команд), бізнес-турнір «Битва за Олімп» (зимовий сезон 2012 р.) (10 команд). У 2013 році проведено виробничу практику для студентів міжнародного факультету (220 команд).

Зауважимо, що в зазначених вище турнірах кількість учасників постійно зростала. Тому можемо стверджувати, що представлені авторські бізнес-симуляції нині достатньою мірою апробовані на практиці.

Результати анкетування учасників проведених тренінгів і турнірів показали, що їх основними перевагами є: висока мотивація та зацікавленість студентів; дистанційна форма проведення гри; свобода дій і достатня кількість часу для прийняття управлінських рішень; дух змагання та конкуренції; навики роботи в команді.

Отже, організація та проведення бізнес-турнірів/тренінгів з використанням комп’ютерних ділових ігор дає змогу надати студентам унікальний набір професійних компетенцій, що мають компенсувати брак практичних навичок і навчити їх ефективно використовувати здобуті в навчальних аудиторіях знання в реальному професійному середовищі.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
8.1. ДОСЛІДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У РЕЛЯЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ: ЗАВДАННЯ
7.4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЛАТФОРМИ ЯК НОВА МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРІОРИТЕТНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
7.3. ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
7.2. СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ
Частина 4. ІННОВАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ: ПОШУК СИНЕРГІЇ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ТА НАУКОВО-ОСВІТНОЇ СФЕРИ. Розділ 7. Технологічні та управлінські інновації як базис стратегічного розви
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)