Posibniki.com.uaМакроекономікаБюджетно-податкова політика3.5. Соціальний бюджет: створення національної моделі


< Попередня  Змiст  Наступна >

3.5. Соціальний бюджет: створення національної моделі


Для ефективного вирішення соціальних питань у період становлення ринкової економіки необхідно застосовувати комплексний підхід, який дасть змогу використовувати широкий спектр методів: економічних, соціальних, правових, організаційних тощо. Це дозволить визначити пріоритети в соціальній політиці, створити відповідну нормативну-правову базу соціальних процесів, розробити механізм здійснення соціальних заходів та вдосконалити їх фінансове забезпечення і, що дуже важливо, створити на цій основі умови для забезпечення соціального захисту населення. Вирішення цих питань буде найефективнішим при використанні досвіду країн з розвиненою ринковою економікою, до якого можна віднести досвід розроблення соціального бюджету за допомогою імітаційної, економіко-математичної моделі — моделі соціального бюджету.

Таку модель в Україні було розроблено за ініціативою Міністерства праці та соціальної політики в рамках проекту ПРООН/ МОП/Світовий банк національною міжвідомчою робочою гру-

пою за допомогою експертів Міжнародної організації праці та

Світового банку. Метою цього проекту було надання допомоги

Україні в розробленні практичних методів управління фінансовою та економічною сферами, а також системою соціального захисту населення. Кінцевим результатом проекту стала національна модель соціального бюджету. Для роботи над вдосконаленням моделі та впровадження її в практику в Центрі перспективних соціальних досліджень при Міністерстві праці та соціальної політики України створено відділ соціального прогнозу, основною метою якого є дослідження підходів і методів до формування моделі та розроблення на її основі соціального бюджету, який би відповідав вимогам соціально-ринкової економіки, а також завданням соціальної політики держави. Інакше кажучи, йдеться про соціальний бюджет, який буде забезпечувати системний підхід до формування соціальних заходів, взаємозв’язок між макроекономічними показниками, демографічним прогнозом населення та соціальним сектором, ураховувати зміни в законодавстві, планувати соціальні видатки та їх фінансування, прогнозувати соціальні витрати, імітувати вплив сценаріїв економічного розвитку країни і ситуацій на ринку праці на бюджетні видатки соціального сектору в цілому й окремих його складових.

Модель соціального бюджету

це система, яка відображає дві головні її характеристики: перша — це цілісність, яка передбачає, що ця модель є сукупністю конкретних елементів; друга — це поділ на підсистеми (модулі, підмодулі). Мета моделі — створити можливості для розрахунку та прогнозування соціальних витрат і джерел фінансування чинної системи соціального забезпечення та їх впливу на консолідований бюджет України за даних макроекономічних і демографічних прогнозів, соціальних нормативів.

Як і всяку модель, модель соціального бюджету побудовано на відповідних методах, принципах, властивостях. Так, в основу моделі покладено властивість аналогії. Головною метою моделі є розроблення власне соціального бюджету. З огляду на це можна зазначити, що в моделі реалізується бюджетний підхід, особливістю якого є планування на перспективу державних фінансових ресурсів на забезпечення соціальної сфери у вигляді балансу доходів і видатків з розподілом їх за джерелами надходжень і напрямами використання. Відповідно, соціальний бюджет складається з дохідної та витратної частин. Дохідна частина бюджету формується за рахунок страхових внесків, інших надходжень і зборів до фондів, а також асигнувань за рахунок зведеного бюджету. Витратна частина бюджету передбачає витрати на освіту, охорону здоров’я,соціальний захист та соціальне забезпечення, а також витрати цільових фондів. Витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення охоплюють: пільги ветеранам війни та праці, кошти на виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, допомоги сім’ям з дітьми, допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, утримання закладів соціального захисту, витрати на соціальні програми, житлові субсидії та інші види соціальних допомог.

Відмінністю соціального бюджету від бюджету в його класичному розумінні є те, що, по-перше, він передбачає розрахунки видатків на соціальний захист населення і джерел фінансування на їх покриття на основі макроекономічних показників, демографічних прогнозів і соціальних нормативів на відповідний рік, а по-друге, дає можливість зробити прогноз соціальних видатків на 20 років.

Модель соціального бюджету засновано на методі імітації. Модель дає змогу імітувати наслідки демографічних та економічних процесів, а також змін у законодавстві, що стосуються сфери соціального забезпечення, відповідно до зведеного бюджету та структури бюджетних витрат на соціальний захист і соціальне забезпечення. Модель, крім цього, широко використовує блок-схеми алгоритмів і програми розрахунків, економічні прогнози. Тому, ураховуючи наведені характеристики, у загальному вигляді її можна схарактеризувати як імітаційну, економіко-математичну модель [56].

У моделі широко використовується модульний підхід, який має ряд переваг і особливостей. Він дає змогу чітко визначити складові як усієї моделі, так і соціального бюджету, їх основні характеристики. Крім цього, дає можливість урахувати цілу низку зовнішніх факторів (макроекономічного середовища та демографічної ситуації, стану ринку праці тощо), що робить прогноз більш точним, дозволяє відстежувати прямий та зворотний вплив модулів один на одного. Наприклад, вплив економічного стану на соціальну сферу і навпаки — соціальної сфери на економічну ситуацію в Україні.

До переваг модульного підходу належить і те, що його використання дає змогу створювати нові модулі, збільшувати або зменшувати їх кількість у моделі соціального бюджету залежно від змін напрямів у соціальній політиці, прийнятті нових соціальних законів, розраховувати показники бюджету відповідно до нових законів. Так, у процесі вдосконалення моделі розроблено такі додаткові модулі та підмодулі, як державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, а також модуль фонду соціального страхування від нещаснихвипадків на виробництві та професійних захворювань. Модульний підхід забезпечує високу чутливість до якості вхідної інформації та правильності прогнозних розрахунків кожного модуля.

До основних модулів слід віднести: демографічний, економічний, модуль робочої сили, пенсійний та соціальний. Демографічний модуль використовується для розроблення прогнозу населення з розподілом за віком і статтю. Модуль робочої сили дозволяє робити прогнози учасників ринку праці (робоча сила, зайнятість, повне безробіття за статевим і віковим розподілом). Економічний модуль відображає прогнози ВВП, індексу споживчих цін, середньої номінальної заробітної плати, зайнятості, безробіття, а також узагальнює низку показників, що безпосередньо стосуються системи соціального захисту, наприклад чисельність платників внесків, чисельність одержувачів допомог тощо. Модель соціального захисту (соціальний модуль) охоплює такі напрями прогнозних розрахунків, як соціальні витрати, цільові фонди, соціальний бюджет, який демонструє всі витрати соціальної сфери і доходи на їх покриття. У пенсійному модулі здійснюється прогноз фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення фіксованих пенсійних виплат, відповідно до нормативних актів.

Характерною особливістю моделі соціального бюджету є те, що доходи і видатки різних систем соціального захисту визначають за допомогою математичних розрахунків з використанням техніки електронних таблиць Microsoft Excel 97. Під час обчислень широко застосовують алгоритми. За допомогою алгоритмів визначають послідовність дій, які необхідно виконати над вхідною інформацією для одержання проміжних або кінцевих результатів під час розрахунку соціальних показників. Позитивним є те, що зі змінами в законодавстві та у разі затвердження нових соціальних норм і нормативів за допомогою вдосконалення алгоритмів можна зробити нові розрахунки.

Одним з найпоширеніших методів опису алгоритму є блоксхема. Це сукупність логічно зв’язаних блоків, в яких описується дія (математична або логічна) з інформацією (вхідною для даного блоку). Розробка блок-схем потребує створення відповідної інформаційної бази. Інформацію, яка використовується під час формування алгоритмів, можна розділити на такі групи: вхідна, проміжна, вихідна. Відповідно до цих груп для розрахунку показників соціального бюджету утворюються відповідні таблиці. Наприклад, вхідною інформацією для розрахунку державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є макроекономічні показники, транспортовані з економічного модуля, а саме: індекс споживчих цін,номінальна заробітна плата, кількість населення в працездатному віці; демографічний прогноз, транспортований з демографічного модуля для прогнозного розрахунку кількості домогосподарств; розмір прожиткового мінімуму за відповідний рік, затверджений

Законом України «Про прожитковий мінімум», та рівень забезпечення прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу; статистична інформація щодо витрат, доходів та кількості домогосподарств у минулому році.

Дослідження моделі соціального бюджету, робота з нею протягом кількох років показали, що вона має широкі можливості.

У першу чергу, і це головне, за допомогою соціального модуля моделі розраховується, безпосередньо, соціальний бюджет за відповідними показниками як у грошовому вимірі, так і у відсотках до ВВП. Соціальний бюджет у відсотках до ВВП відпрацьований у вигляді аналітичних таблиць[56].

Отже, модель соціального бюджету — це система, яка має такі характеристики, як цілісність та поділ на підсистеми. Ця властивість забезпечує широке використання моделі. Так, крім розробки соціального бюджету за допомогою моделі можна розраховувати, як самостійні напрями, бюджети цільових фондів, а також прогнозувати їх показники, економічно обґрунтувати проекти нових соціальних законів, формувати напрями стратегії соціальної політики (див. рис. 3.4).

Рис. 3.4. Рівні застосування моделі соціального бюджету

Рис. 3.4. Рівні застосування моделі соціального бюджету

Ці сфери застосування моделі є найважливішими з огляду на продовження реформування системи обов’язкового державного соціального страхування та соціального забезпечення. У цьому контексті необхідно провести глибокі всебічні та деталізовані розрахунки можливих наслідків, у тому числі довгострокових, запровадження двох складових обов’язкового пенсійного страхування. Актуарні розрахунки функціонування завершеної системи обов’язкового соціального страхування повинні сприяти розв’язанню проблеми фінансового тиску на роботодавців та детінізації економіки і детінізації суспільства в цілому. На основі національної моделі соціального бюджету можна, і це підтверджують уже виконані дослідження, розробити регіональну модель соціального бюджету. Таке завдання зумовлено зростанням ролі регіонів у вирішенні питань соціальної спрямованості видатків місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів, а також переходу до середньострокового формування бюджетів. Упровадження моделі дозволить на регіональному рівні впорядкувати систему планування видатків соціальної сфери, гарантувати розподіл ресурсів на соціальний захист відповідно до визначення пріоритетів, розробити прогноз соціальних витрат на базі макроекономічних і демографічних показників, соціальних норм і нормативів. Крім цього, щорічний розрахунок соціального бюджету дасть змогу запровадити такий механізм, який не тільки забезпечить планування соціальної політики в регіоні, а й допоможе економічно обґрунтувати розрахункові показники видаткової частини місцевого бюджету під час формування зведеного бюджету держави.

?

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає призначення бюджетного прогнозування?

2. Що є визначальним під час прогнозування бюджетних показників?

3. Ознайомтеся з макроекономічним прогнозом соціально-економічного розвитку України на поточний рік. Дослідіть його зміст та основні складові. З’ясуйте місце й роль бюджетної політики в межах цього документа на поточний період.

4. В яких установах здійснюється прогнозування основних макроекономічних і бюджетних показників в Україні?

5. Від чого залежить точність бюджетного прогнозування?

6. Назвіть основні чинники, що впливають на якість прогнозів.

?

7. Дайте характеристику основних складових бюджетного прогнозування.

8. Що може бути об’єктом бюджетного прогнозування?

9. Які методи використовуються нині в Україні під час бюджетного прогнозування?

10. Опишіть структуру моделюючої системи «Бюджет», дайте її загальну характеристику та розкрийте її призначення.

11. Що таке сценарне прогнозування бюджету? Чи має воно застосування в Україні?

12. Опишіть послідовність етапів бюджетного прогнозування.

13. У чому полягає зміст моделі прогнозування дохідної частини бюджету?

14. Опишіть у загальному вигляді сутність методики розрахунку найважливіших показників зведеного бюджету, що використовується під час розроблення ДПЕСРУ.

15. Розкрийте основні засади, головну мету та загальні характеристики національної моделі соціального бюджету.

Термінологічний словник

Алгоритм бюджетного прогнозування — певна послідовність етапів прогнозування статей бюджету, а саме доходів і видатків бюджету, а також бюджетного дефіциту.

Модель соціального бюджету — імітаційна економіко-математична модель, яка дозволяє здійснювати аналіз та прогнозування соціальних витрат і джерел фінансування чинної системи соціального забезпечення та їх впливу на консолідований бюджет України.

Моделююча система «Бюджет»система, що призначена для розв’язання задач бюджетного й макроекономічного моделювання на основі використання методу сценарного прогнозування.

Сценарне бюджетне прогнозування — форма прогнозування бюджету, за якої в межах кожного макроекономічного сценарію (оптимістичного, песимістичного, нейтрального) можуть розроблятися різні підсценарії функціонування бюджету за певних умов.

Розділ 4


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.2. Основні підходи та методи бюджетного планування
4.3. Програмно-цільовий метод складання бюджету: загальна характеристика та досвід застосування в інших країнах
4.4. Етапи та перспективи запровадження програмно-цільового методу складання бюджету в Україні
4.5. Стратегічне планування як важливий компонент складання бюджету
БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki