Posibniki.com.uaПравоДержавна служба45. Щорічне оцінювання державних службовців


< Попередня  Змiст  Наступна >

45. Щорічне оцінювання державних службовців


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. №1922 (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ від 25.12.02 № 1979, від 02.06.03 № 812, від

29.10.03 № 1693) «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців» у період між атестаціями з метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців щороку проводиться оцін ювання виконання

державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

Щорічне оцінювання проводиться з метою поліпшення добору і розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних службовців, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку, планування кар’єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як державного службовця, так і державного ор гану в цілому, виявлення організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

Загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічного оцінювання виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань розроблені Головдержслужбою (наказ Головдержслужби від 31.10.03 № 122, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 19.11.03 № 1063/8384), визначають загальний порядок проведення щорічного оцінювання виконання державними слу жбовцями покладених на них обов’язків і завдань.

З урахуванням загального порядку, особливостей кожного державного органу керівником відповідного органу визначається порядок проведення щорічного оцінювання та проводиться у січні-лютому місяці за підсумками минулого року.

Порядок проведення щорічного оцінювання затверджується наказом керівника органу, який призначає на посади та звільняє з посад держа вних службовців.

У порядку має бути визначено:

• конкретний термін оцінювання;

• ким може проводитися щорічне оцінювання у разі відсутності (хвороба, тривале відрядження тощо) безпосереднього керівника або якщо безпосередній керівник працює не повний звітний рік. У зазначених випадках щорічне оцінювання можуть проводити заступник керівника структурного підрозділу, у разі відсутності такої посади — керівник ви щого рівня;

• категорії державних службовців, які не підлягають щорічному оцінюванню. Наприклад, вагітні жінки, державні службовці патронатної служби та державні службовці, призначені на посаду у звітному періоді, або працівники (військовослужбовці Збройних сил, інших військових формувань, особи начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та установ виконання покарань), відряджені до державних органів.

Під час проведення щорічного оцінювання виконання державними службовцями обов’язків (згідно з посадовими інструкціями) та покладених на них планових і позапланових завдань (відповідно до плану діяльності державного органу, структурного підрозділу) необхідно використовувати особисті плани роботи державних службовців, які формуються державним службовцем за дорученнями (резолюціями) безпосереднього керівника на початку року відповідно до плані в роботи структурного підрозділу та доповнюються протягом року за дорученнями керівника в разі покладання на підрозділ нових завдань, а також надходження доручень органів вищого рівня.

За результатами оцінювання керівником виставляється підсумкова оцінка.

Підсумкова оцінка може бути:

низькадержавний службовець повинен поліпшити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корекції результа ту його роботи;

задовільнадержавний службовець досяг певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків, і повинен спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;

добрадержавний службовець досяг результатів володіння навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в результати ро боти, спрямував зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

високадержавний службовець перевищив очікувані результати, виявив ґрунтовні знання і навички, застосував інноваційний стиль виконання своїх обов’язків і доручень.

Результати щорічного оцінювання повинні враховуватися під час атестації державних службовців, розгляду питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, устано влення передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх розміру, під час вирішення питання щодо продовження терміну перебування на державній службі, формування кадрового резерву та інших питань проходження державної служби.

Результати щорічного оцінювання беруться до уваги кадровою службою відповідного державного органу під час проведення атестації державних службовців.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
47. Декларування доходів державних службовців
48. Припинення державно-службових відносин
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНЕ 49. Структура і зміст професійної діяльності державного службовця
50.Стратегічне управління в професійній діяльності
51.Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki