Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціМІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ


На теперішній час питання переходу українських компаній наМіжнародні стандарти фінансової звітності набуло надзвичайнуактуальність. Уже сьогодні Міністерство фінансів поступово вносить зміни до Національних стандартів, наближуючи їх до міжнародних. Це обумовлено визнанням МСФЗ у якості одного з головних інструментів, що гарантує надання прозорої й уніфікованої інформації про фінансовий стан компанії для широкого колаучасників ринку, у тому числі й закордонних.

Впровадження МСФЗ дозволяє вдосконалювати внутрішнюсистему управління підприємством за рахунок використання єдиних методик обліку з метою управління господарською діяльністю, а також підвищити конкурентоспроможність компанії за рахунок забезпечення надійною та прозорою інформацією зацікавлених користувачів.

Проблему трансформації фінансової звітності досліджуютьбагато науковців, економістів, аудиторів. Так, питання щодо процесу трансформації фінансової звітності України відповідно допринципів МСФЗ висвітлювалось у працях таких відомих науковців, як Ф. Бутинець, С. Голов, В. Казмирчук, В. Костюченко,С. Кузнєцова, Н. Литвин, Т. Малькова, Л. Нишенко, В. Швець та ін.

Розгляд сутності трансформації фінансової звітності, обґрунтувати її актуальність для українських підприємств в умовах

міжнародної інтеграції та висвітлити проблемні аспекти механізму впровадження МСФЗ в Україні.

Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності відкриває для підприємств України, насамперед, нові можливості дляузгодженості та ефективного функціонування фінансової структури та подальшої гармонізації вимог до звітності.

МСФЗ — це документи, які визначають загальний підхід доскладання фінансової звітності, а також пропонують варіанти обліку окремих засобів або операцій підприємств [5, c.190].

В Україні проводиться робота щодо запровадження МСФЗ.24.10.2007 р. Кабінетом Міністрів України розпорядженням від№ 911-р було схвалено Стратегію застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в України. Метою Стратегії є вдосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності вУкраїні з урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу. У загальному розумінні різні обліковісистеми за загальнометодологічними принципами можуть зближуватися трьома шляхами: уніфікацією, стандартизацією, гармонізацією.

Для того щоб фінансова звітність була гармонізована та уніфікована, необхідно її трансформувати. Складність і кількістьтрансформаційних процедур залежить від ступеня розбіжностейвхідних і кінцевих параметрів. Відносно фінансової звітностійдеться про ступінь невідповідності Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) і МСФЗ. Оскільки методи оцінкистатей звітності, сформульовані в П(С)БО, загалом узгоджені зМСФЗ, трансформація може бути здійснена на основі фінансовихзвітів, складених відповідно до вимог П(С)БО.

Запровадження принципів і методів МСФЗ в Україні здійснюється в умовах існуючої системи державного регулювання бухгалтерського обліку, що передбачає створення адекватних регуляторних передумов.

Крім того, однією з проблем є те, що після запровадженняП(С)БО в Україні існує суттєва відмінність між бухгалтерськимобліком і оподаткуванням, яка полягає в їх різних цілях, завданнях, принципах і методах, використанні різної законодавчої танормативної бази. Така відмінність, з одного боку, не заохочуєзастосування принципів МСФЗ, а з іншого — ускладнює контроль за дотриманням податкового законодавства.

Зростають також серйозні проблеми з установами, виконанням та технічним впровадженням. Впровадження вимагає значноїпідготовки фахівців, які застосовують при складанні фінансовоїзвітності МСФЗ на рівні установ регуляторів фінансових ринків.Отже, потребу в фахівцях МСФЗ відчувають, як правило, підприємства з іноземними інвестиціями, іноземні інвестори та невелика кількість прогресивних керівників українських підприємств

Відсутність матеріальної бази та коштів щодо переходу наМСФЗ становиться також однією з нагальних проблем, оскількинавряд чи державні органи змогли б забезпечити швидкий та ефективний перехід на нові стандарти бухгалтерського обліку саме зпричини відсутністю необхідних коштів та матеріальної бази.

Необхідність застосування МСФЗ на сьогодні — це надійна тазіставна основа для оцінки фінансових результатів діяльності тафінансового стану, неможливість без них здійснення порівняльного аналізу в зв’язку з відмінностями в бухгалтерському обліку,пошук інвесторами нових ринків інвестування капіталу; потребау достовірній і зрозумілій фінансовій інформації .

Отже, з-поміж переваг МСФЗ для України існують і недоліки,що призвели до падінню прибутків підприємств, тому що стандарти та калькуляція собівартості по колишній методології бухгалтерського обліку і сучасної дуже відрізняються. У зв’язку з цим,було б краще впроваджувати МСБО не поспішаючи, поетапно.Неабияку роль у цьому відношенні слід виділити органам державної влади, що регулюють організацію та методику бухгалтерського обліку і звітності. Зокрема, представниками Мінфіну України вже підготований проект Закону України щодо доповнення тауточнення законодавчої бази бухгалтерського обліку.

Необхідно відмітити, що ефективне впровадження МСФЗ вУкраїні, як одного з факторів інноваційно-інвестиційного розвитку держави, повинно супроводжуватися створенням методичнихрекомендацій відносно застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності; удосконаленням первинної облікової документації з урахуванням умов ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності; координацією дій органів державної влади;міжнародною співпрацею в рамках спеціалізованих професійнихорганізацій, тощо.

Зараз Україна має достатньо потенціалу до подальшого розвитку, вона також зацікавлена в переорієнтації економіці на високотехнологічну. Вузькоспецифічні, на перший погляд, проблемибухгалтерського обліку на справді є одним з важливих умов проведення економічних реформ. Таким чином, унаслідок впровадження МСФЗ в Україні буде створена прозора та зрозуміла длявсього світу система контролю за діяльністю суб’єктів господарювання.

Література

1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.minfin.gov.ua

2. Веріга Ю. А. Міжнародні стандарти фінансової звітності /Ю. А. Веріга, А. Г. Савро // Бухгалтерський облік і аудит. — 2010. —№ 9. — С. 19—25.

4. Жук В. М. Реформування бухгалтерського обліку та звітності:стан та перспективи / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. — 2008. —№ 3. — С. 4—14.

5.Ліснича О. В. Міжнародні стандарти як основний напрям удосконалення бухгалтерської звітності в системі економічної інформації/ О.В. Ліснича // Економіка та підприємництво. — 2006. — № 5. —С. 190—193.

6. Малютін О. К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату вУкраїні / О.К. Малютін // Фінанси України. —2008. —№11. — С. 12—17.УДК 657Канцуров О. О.,к.е.н., начальник Управління методологіїбухгалтерського обліку Міністерства фінансів України


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ДИСЦИПЛІНА «ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»: «ТІНІ» МИНУЛОГО ЧИ ПОТРЕБИ СЬОГОДЕННЯ?
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ПРИ ОПЕРАЦІЯХ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki