Posibniki.com.ua Менеджмент Нормування праці СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ


Методичні вказівки до вивчення теми

Зміст теми розкрито у підручнику [1, с. 4—11]. Додаткові джерела [4; 7; 9; 10; 24; 36; 45].

Вивчення теми доцільно розпочати зі з’ясування суті і значення нормування праці в сучасних умовах. Пов’язано це передусім з необхідністю підвищення ефективності використання трудового потенціалу працівників, оптимізацією їх чисельності і професійного складу та своєчасним корегуванням вимог до персоналу, виходячи з умов ринку. Таким чином, перехід до ринку не знімає, а, навпаки, пі двищує роль і значення нормування праці у діяльності підприємства.

Студенти мають усвідомити, що універсальною мірою кількості живої праці є робочий час. Проте за міру (норму) праці можна вважати лише таку кількість робочого часу, яка об’єктивно потрібна для виконання конкретної роботи кваліфікованими виконавцями за сприятливих організа ційно-технічних умов.

Нормування праці

— це встановлення кількості та якості праці, необхідної для виконання конкретної роботи, виготовлення конкретної продукції у певних організаційно-технічних умовах виробництва.

Основними функціями нормування праці є:

планування — норми слугують основою виробничого планування на всіх рівнях, в усіх підрозділах підприємства;

диференціація заробі тної плати — підставою для правильного встановлення заробітної плати працівникам мають бути ретельно обґрунтовані норми;

організація праці — нормування сприяє виявленню й закріпленню ефективних прийомів і методів праці;

соціальна

— нормування сприяє обґрунтованому й справедливому розподілу трудових доходів між працівниками.

Слід наголосити, що жодну з цих функцій не можна розгля дати як домінуючу, бо кожна з них спрямована на забезпечення економії робочого часу та підвищення ефективності його використання.

8Мета нормування праці — це скорочення витрат на виготовлення продукції (послуг), підвищення продуктивності та якості праці, сприяння розширенню виробництва та зростанню доходів підприємства та працівників на основі впровадження технікотехнологічних нововведень і вдосконалення організації виробничих і трудових процесів.

Важливим завданням нормування праці є підвищення не тільки технічної, а й еконо мічної обґрунтованості норм, їх фізіологічної доцільності.

Основним змістом нормування праці є: аналіз трудового процесу; вибір оптимального варіанта технології та організації праці; проектування режимів роботи устаткування, прийомів і методів праці, систем обслуговування робочих місць, режимів праці та відпочинку, розрахунок норм відповідно до особливостей технологічного процесу, їх запровадження з подальшим корегу ванням у міру змін організаційно-технічних умов.

Нормування праці має відповідати таким принципам:

• забезпечення максимальної відповідності норм суспільно необхідним затратам праці;

• забезпечення прогресивності норм;

• наукової та організаційно-технічної обґрунтованості норм;

• єдності та рівної напруженості норм;

• обов’язкового комплексного охоплення нормами усього обсягу робіт на підпр иємстві;

• чіткої регламентації складу робіт та організаційно-технічних умов виконання норм;

• оптимального вибору об’єкта нормування праці;

• демократичного залучення працівників до розроблення норм.

Нормуванню праці на підприємствах надається великого значення. Адже саме на трудових нормах базуються найважливіші показники діяльності підприємств: тривалість трудових і технологічних процесів; тр удомісткість продукції; чисельність працівників; структура персоналу; продуктивність праці; розцінки для відрядників; фонд оплати праці; кількість технологічного обладнання; собівартість продукції; ціна виробу.

9План семінарського заняття

1. Нормування праці: поняття, місце у господарській діяльності та управлінні підприємством.

2. Функції та принципи нормування праці.

3. Вплив ринкових відносин на практику нормування праці.

4. Основні тенденції розвитку нормування праці в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Теми рефератів

• Нормування як складова організації праці.

• Завдання нормування праці на підприємстві.

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

Завдання 1.1

Дайте відповідь на запитання:

1. Що є предметом дисципліни «Нормування праці»?

2. Розкрийте особливості сучасної концепції нормування праці.

3. Яку роль відіграє нормування праці на підприємстві?

4. Назвіть основні фактори, що впливають на розвиток теорії і практики нормування праці. Яким чином вони впливають?

Завдання 1.2

Складіть структурно-логічну схему функцій і принципів нормування праці. Покажіть їх взаємозв’язок.

Завдання 1.3

Обміркуйте і поясніть таку виробничу ситуацію.

На фірмі, що виготовляє фарби для дерев’яних і металевих виробів, зайнято 87 осіб, з них 52 робітники. На підприємстві відсутнє нормування праці, велика плинність кадрів, низька заробітна плата, висока вартість продукції.

Дайте відповідь на запитання:

101. Чому фірма не нормує працю робітників? Назвіть причини.

2. Що потрібно вжити у галузі організації та нормування праці, щоб фірма поліпшила свою діяльність?

Тести для самопідготовки

Визначте і обґрунтуйте відповіді на контрольні запитання:

1. Розвиток науки про нормування праці сприяв виявленню і формуванню головних законів організації високоефективної праці: а) закону кооперування праці; б) закону поділу праці; в) закону свідомого підтримання та розвитку організації праці; г) закону відповідності матеріально-технічної бази і форм організації праці; д) закону змін и праці; е) закону відповідності форм організації праці психологічним можливостям людини.

2. Нормування праці являє собою: а) метод встановлення технічно обґрунтованих норм часу; б) встановлення норми виробітку на одиницю часу; в) впровадження заходів, спрямованих на поліпшення організації виробництва і праці; г) обґрунтування затрат уречевленої праці; д) обґрунтування затра т живої праці.

3. Предметом нормування праці є: а) продуктивність праці; б) тривалість трудового процесу у часі; в) чисельність персоналу і фонд заробітної плати.

4. Об’єктом нормування праці є: а) трудовий процес на конкретному робочому місці; б) організація оплати праці; в) будь-яка доцільна діяльність людини як фізична, так і ро зумова.

5. Зміст процесу нормування праці на підприємстві це: а) вивчення та аналіз змісту і характеру праці у цілому та окремих професійно-кваліфікаційних груп працівників;

11б) вивчення передового виробничого досвіду та впровадження його у виробництво; в) встановлення нормативних величин кожного з елементів трудового процесу; г) обґрунтування розроблених варіантів виконання робіт з технічних, економічних та психофізіологічних позицій. Тема 2


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ І ЗАТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ
ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
Частина 2. ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
ХРОНОМЕТРАЖ
Частина 2. ХРОНОМЕТРАЖ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)