Posibniki.com.ua Макроекономіка Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни 1.4.3. Показники інноваційного розвитку економіки, стан у та ефективності використання ресурсів капіталу


< Попередня  Змiст  Наступна >

1.4.3. Показники інноваційного розвитку економіки, стан у та ефективності використання ресурсів капіталу


Класифікація складових цієї підсистеми матиме такий вигляд:

Показники забезпечення економіки основним капіталом, які характеризують рівень технічної оснащеності виробництва.

Показники стану, розвитку та відтворення основного капіталу, які характеризуватимуть технічний стан основних засобів та інтенси вності їх відтворення. 46 Показники ефективності використання основного капіталу дають кількісні характеристики продуктивності застосування капіталу.

Показники інноваційності економіки, які характеризують відповідність технічного і технологічного розвитку економіки передовим світовим стандартам.

Методологію розрахунку показників, так само як і взаємозв’язки між ними, подано у наступному розділі монографії, у зв’язку з чим в даному параграфі нав едено лише їх загальний перелік.

Показники забезпечення економіки основним капіталом:

• капіталоозброєність;

• фондоозброєність;

• технічна будова капіталу;

• органічна будова капіталу.

Показники стану, розвитку та відтворення основного капіталу:

• частка основних засобів у національному багатстві;

• частка активної частини основних засобів у загальній вартості останніх;

• коефіцієнт знос у основних виробничих засобів;

• коефіцієнт придатності основних виробничих засобів;

• коефіцієнт надходження основних виробничих засобів;

• коефіцієнти оновлення основних виробничих засобів;

• коефіцієнти вибуття основних виробничих засобів;

• коефіцієнт ліквідації основних виробничих засобів;

• коефіцієнт приросту основних виробничих засобів.

Показники ефективності використання основного капіталу:

• капіталовіддача загальна основних виробничих засобів;

• капіталовіддача активної частини основних виробничих засобів;

• рентабельність основ них виробничих засобів;

• капіталомісткість продукції;

• фондомісткість продукції;

• абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів.

Показники інноваційності економіки:

• частка осіб, які мають закінчену вищу освіту в економічно активному населенні;

• частка зайнятих у високо- та середньоте хнологічних галузях промисловості;

• частка державних витрат на НДДКР у ВВП;

47• кількість заявок на патенти ЄС у високотехнологічних галузях економіки на 10 000 населення;

• кількість заявок на патенти США у високотехнологічних галузях економіки на 10 000 населення;

• частка малих і середніх підприємств, що займаються інноваційною діяльністю;

• відношення витрат на інноваційну діяльність до загального обсягу продажу;

• частка венчурного капіталу у вис окотехнологічних секторах економіки в ВВП;

• частка нової продукції в загальному обсязі продажу переробної промисловості;

• частка сімей, що мають доступ до Інтернету (стосовно загальної кількості сімей);

• частка ринку телекомунікаційний технологій у ВВП;

• частка високотехнологічних секторів у загальному обсязі доданої вартості у переробній промисловості.

Основними показниками еф ективності інноваційних заходів є такі:

• наукомісткість ВВП (частка НТР у ВВП, розрахована як процент обсягів виконаних науковими організаціями України науковотехнічних робіт за договірною ціною);

• середній обсяг науково-технічних розробок (НТР), виконаних за рік однією науковою організацією;

• питомі витрати на науку в розрахунку на о дного науковця;

• вартість виконаних за рік НТР у розрахунку на одного фахівця (доктора наук, кандидата).

Показник економічного ефекту являє собою ступінь перевищення вартісної оцінки результату над вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за ввесь строк здійснення заходів НТП. Сумарний ефект за роками розрахункового періоду обчислюють за форму лою , де Р, В — вартісні оцінки за розрахунковий період відповідно результату та витрат на здійснення інноваційних заходів. У ході оцінювання впровадження нової техніки, при порівнянні ефективності у динаміці використовується коефіцієнт порівняної ефективності

BPE?= BPE?=

12 KK CC E ? ? = ,

12 KK CC E ? ? = ,

48 де С, К — собівартість річного випуску продукції та капітальні вкладення порівнюваних базисного та звітного періодів. Звідси величина 1/Е являє собою кількість років окупності.

Треба відмітити, що головним користувачем інформації про науково-технічні дослідження є держава в особі закритих та відкритих органів влади як центрального, так і місцевого органів самоврядування, підприємства цієї гал узі для конкурентного порівняння, регіональні установи, засоби масової інформації, фізичні особи. Крім того, ця інформація використовується для міжнародних порівнянь рівня розвитку країни з іншими розвиненими країнами, а також для міжнародних порівнянь.

Показники е фективності бюджетної, фіскальної та монетарної політики з певною часткою умовності можна розділити на три складові:

показники бюджетної політики, які характеризують доходи та видатки державного та місцевих бюджетів, його дефіцит та державний борг;

показники фіскальної політики віддзеркалюють процес фінансування державою своїх видатків за рахунок податкових надходжень;

показники монетарної політики описують взаємозв’язки між грошовою масою, швидкістю обігу грошей, ціновими дефляторами, обмінним курсом, процентною ставкою тощо.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.4.5. Показники статистики податків
1.4.7. Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності
1.4.9. Квоти
1.4.11. Макроекономічні показники ефективності зовнішньої торгівлі
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОЗДІЛ ІІ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)