Posibniki.com.ua Маркетинг Маркетинг 3.3. НАВКОЛИШНЄ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ТА МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


< Попередня  Змiст  Наступна >

3.3. НАВКОЛИШНЄ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ТА МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


48

Навколишнє бізнес-середовище — це сукупність чинників, cуб’єктів, сил та умов, які впливають на визначення предмета та об’єкта маркетингу, створення системи його засобів, формування їхньої структури, тобто це сфера, що в ній відбувається маркетингова діяльність суб’єкта господарювання (рис. 11).

Рис. 11. Навколишнє бізнес-середовище та мікросередовище підприємства

Навколишнє бізнес-середовище підприємства складається з кількох частин. По-перше, це зовнішні умови та сили. Ця частина не може бути керованою підприємством, а тому мета дослідження полягає у вивченні та врахуванні підприємством її дії з метою можливого запобігання негативним впливам чи посилення позитивних впливів на ділову активність та результативність йог о діяльності.

50

До таких зовнішніх умов і сил, які визначають маркетингову діяльність підприємства, належать:

— міжнародні: система міжнародних договорів, угод; правила і норми зовнішньої торгівлі; закони інших країн щодо здійснення торговельних операцій;

— регулювальні: політика уряду; система державного регулювання підприємницької діяльності, ціноутворення, рекламування, конкуренції, чинне законодавство;

— економічні: стан країни (рівень, динаміка та об сяги виробництва і попиту на товари чи послуги); рівень доходів населення, темпи інфляції, податки);

— технологічні: рівень використання сучасних технологій; запровадження досягнень науково-технічного прогресу;

— політичні: політична структура; політична організація суспільства;

— екологічні: вимоги до охорони довкілля;

— конкурентні: інтенсивність, форми і види конкуренції, її динаміка;

— соціальні: культурні, демографі чні.

Друга частина навколишнього бізнес-середовища — це суб’єкти, з якими контактує підприємство і на котрих певною мірою може впливати.

З-поміж суб’єктів, які належать до зовнішнього бізнессередовища, головним об’єктом дослідження є безумовно споживачі. Їхня поведінка — мотиви купівлі, звички, спосіб і стиль життя, к упівельна спроможність, потреби, цінності, побажання, попит, процеси прийняття рішень про купівлю — найважливіші чинники, які визначають зміст, напрямки й особливості маркетингової діяльності підприємства.

Крім цього, у ході досліджень навколишнього бізнессередовища вивчаються такі суб’єкти:

— державні органи управління: формують систему норм і правил поведінки; регулюють бізнесову діяльність;

— акціонери (власники): створюють і фінансую ть підприємство, розпоряджаються власністю, виходячи зі своїх інтересів;

— постачальники: забезпечують підприємство необхідними матеріально-технічними ресурсами;

— оптова і роздрібна торгівля: пропонує систему, організацію і практику торговельних стосунків з покупцями на засадах посередництва;

— засоби масової інформації: забезпечують підприємство комунікаційними зв’язками з ринком;

— конкуренти: підприємства-суперники, які оперують на тому самому ринку, використовують схожі стратегії;

— контактні аудиторії: партії, профспілки, релігійні організації, товариства захисту прав споживачів та інші угруповання, які цікавляться діяльністю підприємства, впливають на його співробітників;

— банківські, страхові, науково-дослідні, охоронні, транспортні організації. Іншим, не менш важливим об’єктом маркетингових досліджень, є мікросередов ище підприємства. Тут найважливішими аспектами досліджень є місія, мета і завдання підприємства, що визначають його бізнес та місце на ринку; склад, кваліфікація, досвід і методи роботи керівництва, яке відповідає за правильний вибір сфери діяльності, загальні показники, що характеризують його величину, динаміку обсягів продажу, доходів, прибутку, іміджу; роль і мі сце маркетингу та інших підприємницьких функцій; розвиток корпоративної культури (системи цінностей, норм і правил поведінки на ринку) тощо.

Основне завдання досліджень навколишнього бізнессередовища та мікросередовища підприємства — знайдення способів досягнення тривалого балансу інтересів окремих суб’єктів, що діють на тлі наявних сил та умов, лікві дація суперечностей між ними за рахунок творчого використання власного потенціалу. У зв’язку із цим важливим є таке:

— урахування рівня досягнення і невдач, можливих ризиків підприємства на шляху до поставлених цілей;

— здійснення процесу адаптації, тобто пристосування маркетингової стратегії підприємства до змін навколишнього середовища;

— організація зворо тного зв’язку, тобто наявність інформації від ринку стосовно наслідків реалізації маркетингових заходів підприємства.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.5. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
4. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА 4.1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ
4.3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ
4.4. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
4.5. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ І НОМЕНКЛАТУРОЮ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki