Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський наглядМеханізм розрахунку економічних нормативів банку. Звітність банків


< Попередня  Змiст  Наступна >

Механізм розрахунку економічних нормативів банку. Звітність банків


Механізм розрахунку економічних нормативів банку. 

Розрахунок середньоарифметичної величини здійснюється за такою формулою:

X = ∑(Xn). 

Розрахунок середньолінійного відхилення здійснюється за такою формулою:

Ds = i=1(Xi − Xs )/n ,

де X — фактичне значення економічного нормативу за iй робочий день;

Xi — Xs — абсолютне значення відхилення за iй робочий день;

(n — кількість робочих днів у місяці, а для розрахунку нормативу ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку — кількість робочих днів, у які відкривалася довга/коротка валютна позиція.


Перерахування середньозваженої X здійснюється за такою формулою

X = ∑(A /n). i=1

а) для нормативів Н3, Н4:При розрахунку X складова A розраховується за такими варіантами:

Ai = Xi, якщо Xi ≤ (XS + DS),

Ai = XS + DS, якщо Xi > (XS + DS);

б) для нормативів Н11, Н12, Н13:

Ai = Xi, якщо Xi ≥ (XS – DS),

Ai = XS  DS, якщо Xi < (XS  DS).

Розрахунок середньозваженої величини за нормативами ризику загальної відкритої валютної позиції банку (Н13), у тому числі довгої відкритої валютної позиції банку (Н131) і короткої відкритої валютної позиції банку (Н132), здійснюється за ті дні, за які банк відкривав довгу/коротку валютну позицію.Звітність банків

Форми звітності банків поділяються на щоденні, щодекадні, щомісячні, квартальні та річні.

До щоденної форми звітності належить форма № 1Д «Баланс банку».

Разом зі щоденним балансом (файл 01) надається відповідна інформація за спеціальним файлом 42 для розрахунку таких економічних нормативів, як:

 • регулятивний капітал банку (Н1);
 • максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7);
 • великі кредитні ризики (Н8);
 • максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9);
 • максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);
 • інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11). 

До щодекадних форм звітності належать такі:

 • «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках»;
 • «Звіт про структуру активів та пасивів за строками»;
 • «Звіт про активні операції банків».

Щодекади надається відповідна інформація за спеціальними файлами 26 та А7 — для розрахунку таких економічних нормативів, як:

 • адекватність регулятивного капіталу (Н2);
 • поточна ліквідність (Н5);
 • короткострокова ліквідність (Н6).

До щомісячних форм звітності належать такі:

 • «Звіт про дотримання економічних нормативів»;
 • «Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності»;
 • «Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями»;
 • «Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості»;
 • «Звіт про формування резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами»;
 • «Звіт про формування резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними операціями банків»;
 • «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку»;
 • «Інформація про заборгованість держави перед банком»;
 • «Звіт про 20 найбільших кредиторів банку».

До квартальних форм звітності належать такі:

 • «Інформація про вклади фізичних осіб у банках»;
 • «Звіт про афілійованих осіб банку»;
 • «Звіт про двадцять найбільших учасників банку».

До річних форм звітності належать такі:

 • «Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 %»;
 • «Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої фінансової звітності».

Порядок складання та подання щоденних, щодекадних, щомісячних, щоквартальних та річних форм банківської звітності наведено в Правилах організації статистичної звітності банків України.

Результати економічного аналізу діяльності кожного окремого банку та висновки щодо його діяльності подаються територіальними управліннями Генеральному департаменту банківського нагляду у строки:

 • за банками, які мають рейтингову оцінку за рейтинговою системою CAMELS «1» або «2», — щокварталу (до 15го числа після звітного періоду);
 • за банками, які мають рейтингову оцінку за рейтинговою системою CAMELS «3», «4» або «5», — щомісяця (до 15го числа місяця, наступного за звітним).

У разі потреби за окремим рішенням Національного банку строки подання висновків може бути змінено.

Висновок щодо діяльності банку має містити загальну оцінку фінансового стану банку, а саме:

 • аналіз показників діяльності банку порівняно з показниками діяльності групи банків, до якої цей банк належить;
 • структуру капіталу;
 • інформацію про подання банком документів щодо збільшення статутного капіталу, які перебувають на розгляді в територіальному управлінні;
 • інформацію про якість активів та структуру зобов’язань; інформацію про структуру банківських доходів;
 • інформацію проформуваннярезервівпід активніоперації банків; інформацію про дотримання банком економічних нормативів (ліквідності, кредитного ризику, інвестування, відкритої валютної позиції) та нормативу обов’язкового резервування;
 • аналіз статистичних форм звітності;
 • основні відомості про проведені перевірки діяльності банку; обґрунтовані пропозиції територіального управління щодо подальшої діяльності банку; іншу інформацію про банк.

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Розділ 5 ІНСПЕКТУВАННЯ БАНКІВ І ВСТАНОВЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧОЇ ОЦІНКИ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 5.1. Організація інспектування діяльності банків
5.2. Планування інспекційних перевірок
Порядок складання планів інспектування
5.3. Порядок проведення інспекційних перевірок
5.4. Інспектування банків з використанням рейтингової оцінки за системою CAMELS. Права та обов’язки інспекторів
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki