Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль2.5. Ліцензування банківських операцій з іноземною валютою


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.5. Ліцензування банківських операцій з іноземною валютою


 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ

 

Ліцензування валютних операцій здійснюється відпо-відно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему ва-лютного регулювання і контролю» та «Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцен-зій на виконання окремих операцій», затвердженого постановою Правління НБУ від 17 липня 2001 р. № 275 (зі змінами). Відповід-но до зазначених нормативних документів НБУ видає генеральні та індивідуальні ліцензії, які дають право економічним суб’єктам здійснювати валютні операції.

 

Ліцензування банківських валютних операцій процедура та порядок видачі Національним банком України комер-ційним банкам письмового дозволу на здійснення окремих видів чи всіх банківських операцій в іноземній валюті . Ліцен-зія, яка дає право здійснювати одну чи окремі види валют-них операцій, є індивідуальною, ліцензія, яка дає право здійс-нювати повний перелік операцій, є генеральною ліцензією.

 

ОПЕРАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ

 

До переліку операцій із валютою та валютними цінно-стями, які підлягають ліцензуванню та які, відповідно, можна проводити, отримавши генеральну ліцензію НБУ, належать:

 

 1. ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в інозем-ній валюті та клієнтів-нерезидентів у національній валюті України;
 2. ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 1. ведення кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у національній валюті;
 2. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених бан-ках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 3. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезиде-нтах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 4. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 1. залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 2. валютні операції на міжнародних ринках;
 3. операції з банківськими металами на валютному ринку України;
 1. операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
 2. операції за міжнародними торговельними рахунками;
 3. операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку;
 4. міжбанківські кредити в іноземній валюті;
 5. міжбанківські депозити в іноземній валюті;
 6. кредитування фізичних та юридичних осіб в іноземній валюті;
 1. операції з цінними паперами, що емітовані в іноземній валюті;
 1. перекази в іноземній валюті;
 2. конверсійні операції з готівковою іноземною валютою;
 3. розмін або обмін банкнот;
 4. операції з дорожніми та іменними чеками в іноземній валюті;
 1. операції з пластиковими картками за валютними рахунками;
 2. інкасо неплатіжних банкнот і іноземній валюті;
 3. надання дозволу на вивіз іноземної валюти за межі України;
 4. операції з інструментами для хеджування;
 5. операції застави, гарантії, поручительства, акредитиви;
 6. інші виплати та перекази в іноземній валюті.

 

ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ

 

Отримати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій можуть лише ті банки, що відповідають спеціальним вимогам загального характеру та спеціальним вимогам, які стосуються конкретних напрямів валютних операцій. Спеціальні вимоги загального характеру стосуються одночасно кількох видів валютних операцій.

 

Спеціальні вимоги загального характеру передбачають такі основні умови:

 

 • наявність банківської ліцензії;
 • рівень регулятивного капіталу банку має відповідати вимогам Національного банку, що підтверджується незалежним аудитором;
 • банк не є об’єктом застосування заходів впливу впродовж шести місяців, що передують зверненню банку до Національного банку із клопотанням про видачу генеральної ліцензії;
 • бізнес-план банку щодо валютних операцій схвалено Націо-нальним банком;
 • банки здійснюють свою діяльність на території України;
 • мають розмір статутного фонду та власних коштів у межах норм, які встановлює НБУ;
 • банк має достатні фінансові можливості для проведення валютних операцій;
 • діяльність банку відповідає чинному законодавству України та не загрожує інтересам його клієнтів;
 • наявність валютних підрозділів у банках та їхня відповідність технічним вимогам, необхідним для проведення валютних операцій;
 • наявність керівників валютних підрозділів банку, кандида-тури яких відповідають кваліфікаційним вимогам;
 • наявність відповідних внутрішніх положень, що регулюють механізм проведення валютних операцій та відповідають вимо-гам чинного законодавства України.

 

Для отримання генеральної ліцензії банк має відповідати таким спеціальним вимогами, що стосуються конкретних напрямів валютних операцій:

 

1.Для здійснення неторговельних операцій із валютними цін-ностями необхідно, щоб:

 

а)рівень регулятивного капіталу банку відповідав вимогам Наці-онального банку й становив не менш як еквівалент 1 млн євро — для місцевого кооперативного банку, 3 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території області, 5 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території України;

б)наявність кваліфікованих фахівців.

 

2.Для ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземний валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України необхідно, щоб:

 

а)рівень регулятивного капіталу банку відповідав вимогам Наці-онального банку й становив не менш як еквівалент 1 млн євро — для місцевого кооперативного банку, 3 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території однієї області, 5млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території України;

б)наявність фахівців відповідної квалiфiкацiї.

 

3.Для ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів i нерезидентів) в іноземній валюті необхідно, щоб:

 

а)банк мав письмовий дозвіл на відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземний валюті та здійснення операцій за ними;

 

б)рівень регулятивного капіталу банку має відповідати вимо-гам Національного банку й становити не менш як еквівалент 3млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на тери-торії однієї області, 5 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території України. Банк, що здійснює свою діяль-ність на території однієї області i має регулятивний капітал у розмiрi не менш як еквівалент 3 млн євро, але менш як 5 млн єв-ро, може вести кореспондентські рахунки банкiв-резидентiв в іноземній валюті, але не більш як три кореспондентські рахунки (по одному коррахунку для розрахунків у країнах СНД, Європи, Америки, крім офшорних зон ) банкiв- нерезидентiв, у яких від-крито прямі кореспондентські рахунки у валюті країни розташу-вання банку-нерезидента.

 

4.Для здійснення операцій з ведення кореспондентських раху-нків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України банк пови-нен мати:

 

а)рівень регулятивного капіталу адекватний вимогам Націона-льного банку, але не менший за еквівалент 5 млн євро.

 

5.Для відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ни-ми банк має відповідати таким вимогам:

 

а)рівень регулятивного капіталу банку має відповідати ви-могам Національного банку й становити не менш як еквівалент 1 млн євро — для місцевого кооперативного банку, 3 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території однієї об-ласті, 5 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території всієї України;

 

б)є письмове підтвердження одного банку (резидента) про згоду на відкриття коррахунка в іноземній валюті.

 

6.Для відкриття кореспондентських рахунків у банках (нере-зидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними не-обхідно, щоб:

 

а)рівень регулятивного капіталу банку відповідав вимогам Національного банку й становив не менш як еквівалент 3 млн єв-ро — для банку, який здійснює свою діяльність на території однієї області, 5 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території України . Банк, що здійснює свою діяльність на тери-торії однієї області i має регулятивний капітал у розмiрi не менш як еквівалент 3 млн євро та менш як 5 млн євро, має право від-кривати не більш як три прямі кореспондентські рахунки в бан-ках-нерезидентах (по одному коррахунку для розрахунків у краї-нах СНД, Європи, Америки, крім офшорних зон) у валюті країни розташування банку-нерезидента;


б)письмове підтвердження банку-нерезидента, який має рей-тинг, не нижчий за «інвестиційний клас» (крім країн СНД), про згоду на відкриття в ньому кореспондентського рахунка;

 

в)підключення до електронної міжнародної системи платежів в іноземній валюті (S.W.I.F.Т. тощо) i вiдповiднiсть технічного стану та організації охорони приміщення, в якому розташовано технічне обладнання цієї системи, вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

 

7.Для здійснення операцій із залучення та розміщення інозем-ної валюти на валютному ринку України необхідно, щоб:

 

а)рівень регулятивного капіталу банку був не менш як еквіва-лент 1 млн євро — для місцевого кооперативного банку, 3 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території однієї області, 5 млн євро — для банку, який здійснює свою діяль-ність на території України. Місцеві кооперативні банки не мають права здійснювати операції із залучення та розміщення іноземної валюти на міжбанківському ринку (крім операцій із центральним кооперативним банком).

 

8.Для залучення та розміщення іноземної валюти на міжнарод-них ринках необхідно, щоб банк відповідав таким умовам:

 

а)мав письмовий дозвіл на відкриття кореспондентських ра-хунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 

б)рівень регулятивного капіталу банку відповідав вимогам Наці-онального банку та становив не менш якеквівалент 3 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території однієї області, 5 млн євро — для банку, який здійснює свою діяльність на території всієї України. Банк, що здійснює свою діяльність на території однієї області та має регулятивний капітал в розмiрi не менш як еквівалент 3 млн євро, має право тільки на розміщення іноземної валюти в банках-нерезидентах, у яких відкрито кореспондентські рахунки;

 

в)було підключення до міжнародних інформаційних систем типу REUTERS, DOW JONES TELERATE, BLOOMBERG тощо (ця вимога не поширюється на банки, якi здійснюють свою дія-льність на території однієї області та мають регулятивний капітал у розмiрi не менш як еквівалент 3 млн євро).

 

9.Для здійснення операцій із банківськими металами на валют-ному ринку України банк має відповідати таким вимогам:

 

а)мати письмовий дозвіл на відкриття кореспондентських ра-хунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 

б)термін роботи банку має бути не менш як два роки;


в)рівень регулятивного капіталу банку має відповідати ви-могам Національного банку й становити не менш як еквівалент 5 млн євро;

 

г)мати кваліфікованого експерта, підготовленого вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.

 

10.Для здійснення операцій з банківськими металами на міжна-родних ринках необхідно, щоб банк мав:

 

а)письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цін-ностями на міжнародних ринках;

 

б)термін роботи банку з банківськими металами на валютному ринку України становив не менш як один рік;

 

в)рівень регулятивного капіталу відповідний до вимог Націо-нального банку та становив не менш як еквівалент 10 млн євро;

 

г )кваліфікованого експерта, підготовленого вiдповiдно до ви-мог чинного законодавства.

 

11.Для здійснення інших операцій з валютними цінностями на міжнародних ринках банк має відповідати таким вимогам:

 

а)наявність письмового дозволу на відкриття кореспондент-ських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 

б)термін роботи банку не менш як три роки (вимоги щодо тер-міну роботи не поширюються на банки, в яких банки-нерезиденти з рейтингом, не нижчим за «інвестиційний клас», беруть істотну участь — понад 50 % статутного капіталу чи право голосу придбаних акцій (паїв) в органах управління банку зі здійснення операцій з валютними цінностями з материнським банком у валюті країни його місцезнаходження;

 

в)рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Наці-онального банку та становить не менш як еквівалент 10 млн євро;

 

г)підключення до міжнародних інформаційних систем типу REUTERS, DOW JONES TELERATE, BLOOMBERG тощо;

 

д)обладнання спеціального операційного залу (дилерської кім-нати, бекофiсу, приміщення міжнародних телекомунікаційних сис-тем) з організацією охорони й системою допуску, що відповіда-ють вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

 

12.Для здійснення операцій, пов’язаних із перевезенням валют-них цінностей та інкасацією коштів, необхідно, щоб банк мав:

 

а)касу перерахунку цінностей, вечiрню касу, що відповідають вимогам інструкції № 1 з організації ем iсiйно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку від 07.07.1994 р. № 129 (зі змінами);


б)атестований особовий склад служби перевезення та інкаса-ції, який має спеціальну підготовку;

 

в)спеціальний автотранспорт, забезпечений засобами радіотехні-чного зв’язку з частотами, наданими вiдповiдною установою, ко-льорографiчними схемами, спеціальними світловими та звуковими сигналами, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України; г)вогнепальну нарізну зброю або договір,  укладений з вiдповiдною службою, яка має право здійснювати охорону ціннос-тей, що перевозяться та інкасуються, i який передбачає відшкоду-вання збитків,  спричинених унаслідок неналежного виконання обов’язків.

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

 

У разі відповідності всім організаційно-технічним вимогам, необхідним для отримання генеральної ліцензії, банк подає до територіального управління НБУ за місцем його розташування такі документи:

 

1)клопотання банку на видачу ліцензії на здійснення валют-них операцій (із переліком операцій, які банк бажає виконувати) за підписом Голови Правління банку;

 

2)висновок незалежного аудитора щодо підтвердження відпо-відності регулятивного капіталу банку встановленим вимогам Національного банку на дату прийняття уповноваженим органом банку рішення про отримання письмового дозволу;

 

3)позитивний висновок незалежного аудитора про діяльність банку за звітний рік;

 

4)бізнес-план, що визначає види окремих операцій, які банк планує виконувати в поточному році, та стратегію діяльності на наступні три роки (в розрізі кожного року окремо). Бізнес-план має охоплювати:

 

- розрахунок балансового звіту (за формою 11 (місячна)) на кінець кожного фінансового року за підписом голови правління i головного бухгалтера банку;

 

- розрахунок звіту про фінансовий результат (за формою № 2-КБ) усієї діяльності банку та окремо за кожним видом діяльності, яку планується здійснювати, на кінець кожного фінансового року за підписом голови правління i головного бухгалтера банку;

 

- перелік і докладний опис видів операцій, якi планує здійс-нювати банк, з обґрунтуванням їхньої економічної доцільності;

 

- розрахунок прибутковості всієї діяльності банку та за кож-ним видом діяльності окремо на кінець перших трьох років за підписом голови правління i головного бухгалтера;

 

- економічне обґрунтування прогнозових показників розрахунку балансового звіту та розрахунку звіту про фінансовий ре-зультат (опис джерел залучення та спрямування коштів, фінансо-вих результатів діяльності, формування фондів та резервів у розмірах, потрібних для покриття можливих збитків , прогнозо-вий розрахунок дотримання економічних нормативів);

 

5)відомості про забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп’ютерною технікою, програмним забезпечен-ням та комунікаційними засобами , що відповідають вимогам На-ціонального банку, потрібним для здійснення операцій;

 

6)інформацію про керівників пiдроздiлiв та окремих спецiалiстiв;

 

7)копію рішення Комісії Національного банку або Комісії при територіальному управлінні Національного банку про пого-дження кандидатури на посаду керівника валютного департамен-ту банку;

 

8)опис та дані про управлінську й організаційну структуру пiдроздiлiв банку, якi здійснюватимуть операції, їх підпорядко-ваність, порядок прийняття рішень;

 

9)вiдповiднi внутрішні положення банку, що регулюють ви-конання ним валютних операцій, право на здійснення яких надає йому ліцензія Національного банку. Внутрішні положення, які визначають механізм проведення валютних операцій у банку. У разі внесення змін до внутрішніх положень, які надавалися бан-ком при отриманні ліцензії, змінені положення банк має подати до територіального управління за місцем його розташування у двотижневий термін від дня внесення змін.

 

Залежно від правильності оформлення комерційним банком документів та адекватності технічним вимогам, відповідності кваліфікації керівників і виконавців валютних операцій НБУ мо-же дозволити проведення валютних операцій і надати ліцензію.

 

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам на весь період дії режиму валютного регулювання.

 

 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ТА ВИДАЧІ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ


Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів, необхідних для їх отримання, а також підстави для відмови у ви-дачі ліцензій визначаються Національним банком України.

 

Для отримання генеральної ліцензії комерційний банк зверта-ється із клопотанням до територіального управління НБУ і подає йому необхідний пакет документів та інформації. Територіальне управління НБУ перевіряє наявність усіх документів та правиль-ність їх оформлення й у разі відсутності принаймні одного з до-кументів упродовж трьох днів від часу отримання документів має повернути комерційному банку пакет документів із супровідним листом, де обґрунтовано причини повернення документів.

 

Територіальне управління розглядає повний пакет документів і перевіряє достовірність інформації, викладеної в ньому та (в ра-зі потреби) проводить співбесіду з керівними особами. За резуль-татами розгляду пакета документів територіальне управління го-тує висновок щодо дотримання банком необхідних вимог та його готовності до здійснення валютних операцій, а також надає об-ґрунтовані пропозиції щодо можливості видачі банку ліцензії на здійснення валютних операцій.

 

Якщо територіальне управління НБУ після розгляду пакета документів банку приймає позитивне рішення щодо видачі ліцен-зії на здійснення валютних операцій банку, то не пізніше двоти-жневого терміну від дня отримання документів територіальне управління разом зі своїм висновком та клопотанням банку над-силає пакет документів поштою Генеральному департаменту ба-нківського нагляду Національного банку. У разі негативного рі-шення територіальне управлення надсилає банку письмову відмову із зазначенням причин і повертає пакет документів.

 

Отримані документи банку та висновок територіального управ-ління щодо вiдповiдностi їх вимогам чинних законодавчих актів України i нормативно-правових актів Національного банку роз-глядає генеральний департамент банківського нагляду Національ-ного банку та готує висновок про можливість видачі банку ліцен-зії на здійснення валютних операцій і подає проект відповідного рішення на розгляд Комісії Національного банку. Комісія при-ймає рішення щодо видачі банківської ліцензії на здійснення ва-лютних операцій чи про відмову в її наданні впродовж місяця від дня отримання документів.

 

У разі прийняття позитивного рішення щодо видачі банку лі-цензії на здійснення валютних операцій генеральний департамент банківського нагляду надсилає територіальному управлінню за місцезнаходженням банку оформлену в установленому порядку генеральну ліцензію. Банківська ліцензія видається голові прав-ління банку або уповноваженому представникові банку на під-ставі належно оформленої довіреності та за наявності копій пла-тіжних документів, що підтверджують оплату за бланк ліцензії та за видачу банківської ліцензії.

 

Якщо за результатами розгляду поданого пакета документів установлено, що надано недостовірну або неповну інформацію, то Національний банк може відмовити банку у видачі ліцензії. Про відмову у видачі ліцензії Національний банк повідомляє банк у письмовій формі із зазначенням причин відмови впродовж місяця від дня отримання повного пакета документів. Відмова у видачі ліцензії має бути обґрунтованою та об’єктивною, в против-ному разі вона може бути оскаржена в арбітражному суді.

 

Ліцензія на здійснення валютних операцій набирає чинності від дня прийняття комісією Національного банку відповідного рішення. Комерційні банки, які отримали генеральну ліцензію НБУ, називають уповноваженими банками. Вони, окрім широко-го переліку операцій в іноземній валюті, також виконують функ-ції агента валютного контролю за операціями своїх клієнтів. Упов-новажені банки проводять свою діяльність у межах та порядку, що визначені нормативними актами НБУ.

 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ФІЛІЄЮ БАНКУ

 

Філії банків мають право здійснювати певний перелік валютних операцій за умови видачі на це банком філії письмового дозволу. Банки мають право надавати письмовий дозвіл своїм фі-ліям на здійснення валютних операцій у межах отриманої генераль-ної ліцензії НБУ та за умови адекватності філій організаційно-технічним вимогам, необхідним для проведення зазначених у до-зволі валютних операцій. Такий письмовий дозвіл має бути випи-саний на підставі рішення ради та правління банку на бланку бан-ку, підписаний головою правління банку або його заступником i засвідчений відбитком печатки банку. У дозволі мають зазначати-ся реквізити банківської ліцензії та ліцензії на здійснення валют-них операцій, на підставі яких банк здійснює свою діяльність.

 

Комерційні банки можуть видавати своїм філіям дозвіл на пра-во здійснення таких банківських операцій з іноземною валютою:

 

1) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 

2) неторговельні операції з валютою та валютними цінностями;

 

3) залучення іноземної валюти на внутрішньому ринку Украї-ни (залучення депозитів юридичних та фізичних осіб).

 

Після прийняття правлінням банку рішення щодо надання філії письмового дозволу на здійснення валютних операцій, банк упродовж трьох робочих днів від дня прийняття такого рішення подає територіальному управлінню за місцезнаходженням філії пакет документів для розгляду питання щодо погодження дозво-лу. Пакет документів має містити: 1)три оригінали письмового дозволу; 2)клопотання про погодження; 3)копію письмового до-зволу банку; 4) копії документів про право власності на примі-щення філії або договору оренди приміщення.

 

Територіальне управління за місцезнаходженням філії упро-довж 10 робочих днів від дня отримання пакета документів пере-віряє можливості філії для здійснення нею операцій. У разі при-йняття позитивного рішення НБУ погоджує письмовий дозвіл шляхом засвідчення його оригінала підписом керівника територі-ального управління та відбитком печатки територіального управ-ління.

 

Філія банку має право розпочати проведення валютних опера-цій, якi зазначені в письмовому дозволі, від дати погодження письмового дозволу на їх здійснення з територіальним управлін-ням за місцезнаходженням філії.

 

Банки зобов’язані надавати додаткову інформацію територіальному управлінню НБУ у разі:

 

- зміни назви банку . У тижневий термін після реєстрації зміни назви банку необхідно подати клопотання про заміну ліцензії на здійснення валютних операцій та клопотання про зміну письмо-вого дозволу, наданого філіям;

 

- зміни керівника валютного підрозділу;

 

- змін у внутрішніх положеннях банку, які він подавав до територіального управління НБУ у комплекті документів для отри-мання ліцензії на здійснення валютних операцій.

 

Територіальне управління НБУ впродовж 15 календарних днів надсилає Генеральному департаменту банківського нагляду На-ціонального банку інформацію про такі зміни та про результати розгляду зазначених документів.

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИДАЧІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЛІЦЕНЗІЙ


Індивідуальні ліцензії видаються територіальними управліннями НБУ резидентам і нерезидентам на здійснення ра-зової валютної операції на період, необхідний для здійснення та-кої операції.

 

Індивідуальні ліцензії видаються таким суб’єктам валютних відносин:

 

- резидентам України на відкриття рахунків в іноземних бан-ках, які чинні впродовж одного року від дня підписання, але мо-жуть бути продовженні шляхом перереєстрації;

 

- резидентам України на отримання кредитів в іноземній ва-люті від іноземних кредиторів;

 

- банкам-резидентам для отримання кредитів в іноземній ва-люті від іноземних кредиторів.

 

Індивідуальні ліцензії видають для проведення таких валют-них операцій:

 

а)вивезення, переказу і пересилання за межі України валютних цінностей, за винятком:

 

- вивезення, переказу і пересилання за межі України фізични-ми особами — резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;

 

- вивезення, переказ і пересилання за межі України фізичними особами — резидентами іноземної валюти на допустиму суму, що встановлюється Національним банком України;

 

- платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов’язань у цій валюті перед не-резидентами щодо сплати продукції, робіт, послуг, прав інтелек-туальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей;

 

- платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді від-сотків за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;

 

- вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинен-ня інвестиційної діяльності;

 

б)вивезення, переказ, пересилання в Україну валюти України, за винятком сум у валюті України, що були:

 

 • вивезені;
 • переказані;
 • переслані за кордон раніше на законних підставах;

 

в)надання й отримання резидентами кредитів в іноземній ва-люті, якщо терміни та суми таких кредитів перевищують встанов-ленні законодавством межі;


г)використання іноземної валюти на території України як за-собу платежу або застави;

 

д)розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, за винятком відкриття фізичними особами-резидентами рахунків в іноземній валюті під час їх перебування за кордоном; відкриття кореспондентських рахунків уповнова-женими банками; відкриття рахунків у іноземній валюті дипло-матичними, консульськими, торговельними та іншими офіційни-ми представництвами України за кордоном;

 

е)здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом при-дбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших кор-поративних прав, отриманих фізичними особами-резидентами як дарунок або у спадщину.

 

Отримання індивідуальної ліцензії однією зі сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою стороною, яка має стосунок до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії. Термін дії індивідуальної ліцензії, виданої фізичним особам (резидентам та нерезидентам), становить шість місяців, а індивідуальної ліцензії, виданої юридичним особам (крім уповноважених банків), — один місяць.

 

Запитання для самоконтролю

 

 

 • Розкрийте сутність обовязків Національного банку Украї-ни як головного органу валютного контролю країни.
 • Поясніть сутність міжнародного платіжного засобу SDR.
 • Поясніть особливості механізму дії режиму фіксованих валютних курсів.
 • У чому полягають глибинний зміст та найхарактерніші особливості режиму вільно плаваючих валютних курсів?
 • Якими є мотивація, цілі та завдання Центрального банку за використання режиму множинних валютних курсів?
 • Схарактеризуйте методи, які забезпечують переважно економічний вплив Центрального банку на валютний курс. Поясніть, як і за допомогою чого здійснюється вплив на валютний курс під час проведення Центральним банком по-літики валютної інтервенції.
 • Назвіть цілі накопичення золотовалютних резервів.
 • Схарактеризуйте чинники, які визначають рівень офіцій-них валютних резервів
 • Які напрями урівноваження платіжного балансу можуть використовуватися державою для покриття дефіциту ба-лансу?
 • У чому полягає сутність ліцензування банківських опера-цій та які види ліцензій Вам відомі?
 • Яким загальним організаційно-технічним вимогам має відповідати банк для отримання генеральної ліцензії НБУ? Схарактеризуйте пакет документів, що подають банки для отримання генеральної ліцензії НБУ на проведення ва-лютних операцій. Якою є процедура розгляду документів?
 • В яких випадках видається індивідуальна ліцензія НБУ та якою є процедура її оформлення?
 • Які валютні операції можуть здійснювати філії банків і на якій підставі?

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.1. Поняття валютних операцій та види їх
3.2. Валютний ринок та його структура
3.3. Регулювання торгівлі іноземною валютою
3.4. Регулювання діяльності банків на валютному ринку
РОЗДІЛ 4. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПОТОЧНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki