Posibniki.com.uaСтатистикаСтатистичне моделювання та прогнозування10.2. ІНСТРУМЕНТИ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ STATISTICA


< Попередня  Змiст  Наступна >

10.2. ІНСТРУМЕНТИ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ STATISTICA


У системі Statistica методи структурного моделювання реалізовані в модулі Structural Equation Modeling (скорочено — Sepath), який є складовою розширеного блоку дослідницьких методів Edvanced Exploratory Techniques. Sepath можна розглядати як інструмент визначення причинно-наслідкових зв’язків між ознаками. Його називають також шляховим аналізом (path anal-ysis). Щоб зрозуміти логіку аналізу взаємозв’язків у модулі Sepath, процес структурного моделювання умовно поділимо на чотири послідовні кроки:

1. На першому кроці відбувається формування моделі, суть якого полягає в опису взаємозв’язків між ознаками, спершу у формі графа зв’язків, потім мовою системи PATH1, оскільки графи зв’язку не сприймаються програмою автоматично.

2. Програма за допомогою певних правил трансформує файл первинних даних, що має структуру звичайної електронної таблиці у форматі Statistica, у матричний файл з коваріаціями.

3. Оцінюються невідомі параметри моделі.

4. За результатами оцінювання здійснюється всебічна діагностика моделі і приймається рішення щодо її адекватності коваріаційній структурі первинних даних. Якщо якість підгонки моделі незадовільна, повертаються до першого кроку і змінюють структуру моделі. Поступово змінюючи модель, можна забезпечити прийнятну її адекватність.

Основні елементи діалогу в модулі Sepath подано в стартовому вікні Structu-ral Equation Modeling (рис. 10.4).

Рис. 10.4. Стартове вікно модуля Sepath, вкладка Advanced

На вкладці Advanced стартового вікна доступні опції, за допомогою яких можна формувати модель графічно і мовою PATH1, відкривати і зберігати моделі, задавати параметри і групувальні ознаки. Розглянемо функціональне призначення кнопок. Path tool — конструктор шляхів, інструмент швидкого і безпомилкового введення і редагування графа зв’язку. Path wizards — майстер шляхів. Вибрана процедура Path wizard крок за кроком викладе граф зв’язку мовою системи PATH1. Open model — відкрити модель. Відкриває стандартне вікно Open file, у якому можна вибрати раніше створений і збережений файл з розширенням * .cmd задля подальшого аналізу чи модифікації. Save model as — зберегти поточну модель у текстовому форматі * .cmd. New model — створити модель. Застосовують тоді, коли треба видалити поточну модель і визначити нову.

Опція Set parameters відкриває діалогове вікно Analysis parameters для вибору методу оцінювання, початкового наближення, критеріїв збіжності, інших необхідних для аналізу моделі параметрів.

Процедура побудови графа зв’язку не формалізована, важливо, щоб граф адекватно описував структуру взаємозв’язків. І серед ендогенних, і серед екзогенних змінних вирізняють: явні, тобто, ті, що можна виміряти безпосередньо, і латентні (приховані). На діаграмі явні змінні (manifest variables) поміщаються в прямокутники, латентні (latent variables) — усередину овалу чи кола. Прямі зв’язки між двома змінними зображають стрілками, непрямі (якщо їх зобража-

ють) — у вигляді дуг (без стрілок). Для всіх екзогенних змінних (явних чи неявних) вказуються їхні дисперсії і коваріації. Номери вільних параметрів, які оцінюються програмою, розміщуються біля стрілок або на стрілках. На рис. 10.5 схематично зображено діаграму шляхів для лінійного регресійного

Рис. 10.5. Схема діаграми шляхів лінійного регресійного рівняння

Рис. 10.5. Схема діаграми шляхів лінійного регресійного рівняння

Наведемо кілька інших правил побудови та інтерпретації діаграми шляхів:

— коли для явних екзогенних змінних дисперсії й коваріації не наведені, вони визнаються вільними параметрами з номерами, які відрізняються від номерів вільних параметрів, і оцінюються програмою;

— значення дисперсій і коваріацій латентних екзогенних змінних, що не мають явного вираження на діаграмі, беруться на рівні одиниці і нуля, відповідно;

— фіксовані значення параметрів завжди наводяться у вигляді числа з плаваючою комою;

— різні групи об’єктів розділяються одна від одної лініями Group1, Group2 і т. д. для кожної частини діаграми.

У системі Statistica доступний зручний засіб побудови діаграми шляхів — Галерея графіків. Використовуючи горизонтальну панель графічних засобів (прямокутників, стрілок, дуг, кіл, овалів тощо), можна створити діаграму будьякої складності. Щоб сформована діаграма шляхів була доступна для комп’ютерного аналізу, її необхідно перекласти на мову PATH1. Цю процедуру виконує Конструктор шляхів — Path wizards, який міститься на стартовій панелі модуля (див. рис. 10.4).

Послідовність опцій щодо визначення типу змінних і встановлення зв’язків між ними:

1. Path wizards ? Sepath Wizard ? Structural modeling (рис. 10.6).

Рис. 10.6. Вибір опції структурного моделювання Structural modeling

2. За опціями Structural modeling визначається тип змінних: екзогенні та ендогенні. Вигляд діалогового вікна визначення змінних моделі подано на рис. 10.7 (на прикладі екзогенних змінних).

Рис. 10.7. Діалогове вікно визначення екзогенних змінних Exogenous variable

Послідовно для кожної прихованої екзогенної змінної в рядку записується її ім’я, потім через кнопку Vars вибирається список явних змінних, пов’язаних із цією екзогенною змінною.

Команда ОК повертає до вікна Structural modeling задля вибору ендогенних змінних. Послідовність дій по суті така сама.

3. Завершивши вибір ендогенних змінних — Endogenous variables, необхідно встановити зв’язки між вибраними змінними. Для цього у вікні Define Structural Paths встановлюються зв’язки між змінними відповідно до діаграми шляхів. Зі списку From вибирають екзогенну змінну, зі списку To

ендогенну і за допомогою команди Add (додати) встановлюються всі зв’язки.

За командою ОК з’являється вікно, у якому за опцією Append this model to existing program модель можна приєднати до наявної або за опцією Replace existing program with new model замінити поточну модель на нову.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
9.3. МЕТОД ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ STATISTICA
9.2. ВИМІРЮВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ
МОДЕЛІ КОМПОНЕНТНОГО АНАЛІЗУ
Частина 2. 8.4. МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ
Частина 1. 8.4. МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ПАНЕЛЬНИХ ДАНИХ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki