Posibniki.com.ua Менеджмент Планування і контроль на підприємстві ТЕМА 12 ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

ТЕМА 12 ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА


12.1. Технічний та організаційний розвиток як складова інноваційних процесів.

12.2. Методи й показники оцінювання ефективності організаційно-технічних заходів.

12.3. Планування реалізації проектів з організаційно-технічного розвитку підприємства.

12.4. Оцінювання результатів реалізації плану організаційно-технічного розвитку підприємства. Після опанування матеріалів теми студенти повинні знати: зміст, структуру, методи й показники оцінювання ефективності проектів організаційно-технічного розвитку. Також студенти повинні вміти: самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обрунтуванням проектів організаційно-технічного розвитку підприємства з урахуванням дії та без урахування дії фактора часу; визначати перелік і обсяги проектних робіт, строки їх виконання, потрібні ресурси, формувати бюджети надходження й витрачання грошових коштів за проектами; контролювати терміни виконання робіт за обрунтованими проектами розвитку підприємства.

12.1. ТЕХНІЧНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Сталий розвиток підприємства у тривалій перспективі, забезпечення його конкурентоспроможності в умовах посилення ринкової боротьби неможливі без цілеспрямованого формування адекватного техніко-технологічного й організаційного рівня компанії. Водночас реалізація стратегічних планів, спрямованих на досягнення довгострокових цілей компанії, полягає в розробленні та впровадженні відповідних продуктових, технічних, технологічних, організаційних та інших інновацій. Таким чином, планування організаційно-технічного розвитку (ОТР) підприємства

Як відомо, інновації — це процес упровадження, реалізації або використання новацій у діяльності організацій, підприємств. Інноваційна діяльність — це комплекс дій, спрямованих на втілення результатів наукових досліджень у нових продуктах, технологіях, устаткуванні, організаційних рішеннях тощо. Вище керівництво компанії має визначити власну інноваційну політику — проактивну (яка випереджає можливі зміни в галузі чи дії конкурентів) або реактивну (реагує на зміни чи дії конкурентів) та стратегію інноваційного лідера чи послідовника. Від цього залежить організація інноваційної діяльності підприємства, яка може здійснюватися власними підрозділами чи участю підприємства в наукових організаційних структурах, або ж полягати у придбанні інновацій на стороні.

Для цього на підприємствах створюються підрозділи, що координують і здійснюють інноваційну діяльність, а саме:

— науково-технічні ради в рамках усієї компанії (визначають напрями інноваційної діяльності);

— відділи розроблення нової продукції;

— відділи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР)

— тимчасові творчі науково-технічні колективи, групи;

— координаційні й робочі групи для участі в бізнес-інкубаторах, технопарках, технополісах.

Останнім часом у компаніях з’являються так звані департаменти (відділи) розвитку, які відповідають також за організацію та результати інноваційної діяльності.

Серед різноманіття можливих інновацій у контексті організаційно-технічного розвитку слід у першу чергу звернути увагу на технологічні, пов’язані з методами виробництва, і нетехнологічні, що стосуються організаційно-управлінських та фінансово-економічних аспектів діяльності підприємства. Інновації можуть бути стратегічного або тактичного спрямування, принципово новими (базовими) чи поліпшувальними. Останнім часом виокремлюють техно-інновації, спрямовані на підвищення технікотехнологічного рівня підприємства, та бізнес-інновації, що стосуються нових технологій ведення бізнесу (економічні, фінансові, структурні, організаційні). Таким чином, інновації можливі й навіть необхідні в будь-якій сфері діяльності підприємства —

безпосередньо пов’язане з його інноваційною діяльністю, а результати останньої знаходять відображення в організаційно-технічному рівні виробництва.

Об’єктами інновацій на підприємстві можуть виступати:

— продуктовий портфель (види продукції та послуг);

— маркетингова та збутова діяльність;

— матеріальні ресурси, що споживаються;

— якість продукції та підприємства в цілому;

— засоби виробництва;

— методи й технологія виробництва;

— організація праці та процесів;

— персонал підприємства та соціальна інфраструктура;

— системи й методи управління (у функціональних сферах і на підприємстві в цілому);

— організаційні структури;

— інформаційні системи;

— інші сфери діяльності.

Значна частина перелічених вище об’єктів інновацій (наприклад, якість продукції та підприємства в цілому, засоби виробництва, методи й технологія виробництва, організація праці та процесів) обумовлює технічний і організаційний розвиток підприємства.

Технічний розвиток виробництва полягає у створенні та підвищенні рівня техніко-технологічного потенціалу, який би відповідав поточним і стратегічним цілям підприємства.

Організаційний розвиток, що сприяє більш ефективному функціонуванню виробничих процесів і підприємства в цілому, здійснюється шляхом удосконалення наявних та впровадження нових управлінських технологій, методів і форм організації праці й виробництва. Тому план ОТР має міжфункціональний характер і вміщує як плани інноваційної діяльності, що нею займаються науково-дослідні й дослідно-конструкторські підрозділи, так і проекти технічної та інших служб щодо ремонту обладнання, заміни застарілого устаткування, підвищення якості продукції, поширення передових методів організації праці тощо. Він виконує такі основні функції: по-перше, відображає стратегію і тактику підприємства у сфері інноваційної діяльності, яка є чинником створення конкурентних переваг, формування й розвитку потенціалу фірми; по-друге, формує портфель проектів, реалізація яких має забезпечити виконання стратегічних планів компанії;

маркетинговій, виробничій, фінансовій, збутовій, науково-дослідній, управлінській.

Планування технічного та організаційного розвитку. Ефективна система планування ОТР базується на таких принципах (11, с. 192):

— єдність фінансово-економічних, маркетингових, науковотехнічних і соціальних завдань розвитку підприємства;

— взаємозв’язок і узгодженість стратегічних та поточних цілей і напрямів діяльності підприємства;

— альтернативність визначення, всебічне обґрунтування шляхів досягнення поставлених завдань і вибір оптимальних рішень;

— бюджетна й ресурсна забезпеченість розроблених планів;

— комплексність, безперервність як взаємозв’язок і послідовність, змінність у плануванні;

— гнучкість і еластичність як адаптивність планів щодо можливих відхилень або зміни внутрішнього чи зовнішнього середовища.

Планування ОТР передбачає формування комплексу планів, які мають різне спрямування за цілями, предметом, рівнями, змістом та періодом планування:

— за цільовим призначенням:

• стратегічні;

• оперативні;

— за часовим горизонтом планування:

• довгострокові;

• середньострокові;

• поточні (короткострокові);

— за ступенем деталізації:

• загальнофірмові;

• плани підрозділів;

— за функціональною сферою:

• маркетингові;

• виробничі;

• НДДКР;

• збутові;

• фінансові;

• з управління персоналом;

• міжфункціональні;

• інші;

по-третє, узагальнює план заходів, що є «підтримуючими» для досягнення запланованих підприємством обсягів продажів, їх ресурсного, кадрового, організаційного забезпечення.

— за кінцевим результатом:

• продуктові;

• техніко-технологічні;

• організаційні;

• з інформаційних технологій;

• соціальні;

• економічні;

• інші;

— за змістовним спрямуванням:

• тематичні плани (портфель проектів);

• бізнес-плани (обґрунтування інновацій);

• проектні плани (реалізації проектів).

Для кожного конкретного підприємства структура та зміст плану організаційно-технічного розвитку як комплексу зведених проектів з упровадження різноманітних, у тому числі й управлінських інновацій, поліпшення технічного стану підприємства та організації виробництва, визначається такими основними чинниками:

— обраною інноваційною стратегією компанії;

— масштабністю запланованих стратегічних змін;

— відповідністю поточного рівня ОТР установленим довгостроковим цілям;

— обсягами операційної діяльності підприємства;

— стадією життєвого циклу компанії та її галузевою приналежністю;

— ресурсними, в тому числі фінансовими, можливостями фірми.

План ОТР є переліком проектів чи заходів (із зазначенням назви й керівника проекту, строків початку та закінчення, бюджету, місця впровадження й очікуваних результатів), згрупованих у такі основні розділи:

Розділ 1. Науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи

У цьому розділі подається перелік дослідницьких і конструкторських проектів, які виконуються в рамках інноваційної діяльності підприємства власними фахівцями та в межах науковотехнічної інтеграції у співпраці з зовнішніми партнерами.

Розділ 2. Підвищення якості продукції, сервісного обслуговування клієнтів

Цей розділ відображає довгострокові й поточні заходи підприємства щодо підвищення ступеня задоволення клієнтів якістю продукції та послуг, що надаються. Ця діяльність спрямовується

— підвищення рівня якості та сертифікація продукції;

— підвищення рівня сервісного обслуговування;

— упровадження статистичних методів контролю якості;

— побудова, сертифікація та вдосконалення систем якості;

— аудит систем якості та продукції постачальників.

Розділ 3. Підвищення техніко-технологічного потенціалу

У цьому розділі зводяться всі технічні й технологічні новації, що підлягають упровадженню, разом із рутинними заходами з ремонту, модернізації, заміни устаткування й оснащення. Проекти зы збільшення потужностей, які відображаються в цьому розділі, також можуть мати або інноваційний характер (базуватися на нових технологіях і обладнанні), або ж дублювати вже апробовані процеси виробництва. Групування цих проектів може мати такий вигляд:

— механізація та автоматизація виробництва;

— упровадження нових видів устаткування й оснащення;

— модернізація виробництва й заміна застарілого устаткування;

— удосконалення чинних та впровадження нових технологічних процесів і технологій;

— упровадження ресурсозберігальних заходів і технологій;

— розширення потужностей.

Розділ 4. Заходи з охорони та оздоровлення навколишнього середовища

Напрями природоохоронної роботи безпосередньо пов’язані з технічною та технологічною базою підприємства і мають включати заходи, що нівелюють шкідливий вплив діяльності підприємства на довкілля. Основні підрозділи можуть відображати проекти зі:

— скорочення шкідливих викидів в атмосферу;

— зменшення рівня забруднення землі та стічних вод;

— застосування екологічно безпечних технологій та устаткування;

— упровадження стандартів серії ISO 14000.

як на підвищення рівня певних характеристик продукції та послуг (технічні параметри, дизайн, упаковка, час відповіді на запит щодо обслуговування) та їх офіційне підтвердження шляхом сертифікації, так і на створення відповідних організаційних умов — упровадження сучасних систем і методів управління якістю продукції та підприємства, залучення партнерів — постачальників і клієнтів — до вирішення цих завдань. Основними напрямами такої діяльності можуть виступати:

Розділ 5. Упровадження заходів з ефективної організації виробничих і трудових процесів

Проекти та заходи цього розділу плану ОТР спрямовані на підвищення ефективності організації праці, робочих місць і процесів, створення безпечних умов роботи та приведення кількості працівників у відповідність із прогресивними обґрунтованими нормами. Вони можуть формуватись за такими напрямами:

— упровадження сучасних методів організації виробництва й робочих місць, ліквідація всіх видів втрат в операційній системі;

— удосконалення розподілу праці та групового виконання операцій (збагачення змісту виробничих завдань);

— скорочення рівня ручної праці, шкідливих умов роботи, автоматизація монотонних операцій;

— удосконалення нормування й оплати праці, в тому числі впровадження обґрунтованих норм і нормативів праці;

— поліпшення умов праці, в т.ч. заходи з охорони праці й техніки безпеки;

— підвищення культури виробництва тощо.

Розділ 6. Удосконалення планування й організації виробництва, функціональних і загальнокорпоративних систем управління підприємством

Цей розділ відображає розвиток систем управління виробництвом, функціональними сферами діяльності й підприємством у цілому. Він може включати напрями, пов’язані з удосконаленням форм та методів організації виробництва, його спеціалізацією, кооперацією, аутсорсингом; упровадженням сучасних інструментів управління функціональними сферами, наприклад, системи бюджетування, формування ефективної системи звітності в рамках управлінського обліку, розвиток тих чи інших форм збутових мереж, упровадження нових систем оплати праці, компенсаційного пакета тощо.

Розділ 7. Упровадження сучасних інформаційних технологій

Цей напрям відображає зусилля компанії щодо застосування програмного забезпечення й інформаційних технологій в операційній та управлінській діяльності, що стає в умовах ринку, конкуренції, прискорених змін суттєвим чинником гнучкості й мобільності підприємства, ефективності управлінських рішень, підвищення рівня керованості та прозорості всіх процесів. Найбільш поширеними з них є системи CRM, MRP, ERP тощо.

Для зведення основних розділів плану ОТР у єдиний документ може бути рекомендована така його форма:

Таблиця 12.1

ФОРМА ПЛАНУ ОТР

12   345  

План ОТР може бути як довгостроковим (стратегічним), так і поточним — як конкретизація проектів і заходів на поточний період (рік). Цей план має міжфункціональний характер і об’єднує діяльність усіх підрозділів, що відповідають за реалізацію тих чи інших проектів і заходів, спрямованих на ОТР компанії. Він формується або в межах департаменту розвитку компанії, якщо такий існує, або зводиться в єдиний документ службою, відповідальною за планування на підприємстві, на основі пропозицій, що їх подають залучені до цих процесів департаменти, відділи, підрозділи.

Етапи формування плану:

1) визначення довгострокових цільових параметрів розвитку підприємства, розроблення відповідної стратегії їх досягнення;

2) конкретизація стратегічних завдань із забезпечення організаційно-технічного рівня підприємства, відповідного встановленим загальнокорпоративним цілям;

3) оцінювання поточного ОТР та обґрунтування напрямів його підвищення, встановлення пріоритетних сфер цієї діяльності;

4) розроблення й аналіз альтернативних пропозицій щодо шляхів забезпечення цільових показників ОТР, відбір найбільш ефективних альтернативних проектів і заходів;

5) узгодження потреб та можливостей компанії щодо фінансування відібраних інноваційних проектів і заходів;

6) формування, оформлення і затвердження стратегічного та поточного плану ОТР із подальшим доведенням його до відповідних підрозділів і виконавців;

7) реалізація плану ОТР, контроль за виконанням проектів та оцінювання отриманих результатів із точки зору досягнення цільових параметрів.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
12.3. ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ З ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
12.4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 13. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
13.2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
13.3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)