Posibniki.com.ua Статистика Демографічна статистика ТЕМА 8 ПЕРСПЕКТИВНІ РОЗРАХУНКИ НАСЕЛЕННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ТЕМА 8 ПЕРСПЕКТИВНІ РОЗРАХУНКИ НАСЕЛЕННЯ


складає 48,55 років: t = 73,55 – 25 = 48,55. складає 48,55 років: t t = 73,55 – 25 = 48,55.

МЕТОДИЧНВКАЗІВКИ статисти аналізувати існуючи віково (регіону) здійснюються коригуванням чисельності населення за матеріалами останнього перепису на прироІ

Завдання й ки населення — не лише демографічний стан чи процес, а й моделювати їх. Моделюванням визначаються прогнозні значення чисельності та складу населення (перспективні розрахунки), а також реставруються втрачені дані далекого чи близького минулого (ретроспективні розрахунки).

Залежно від широти регіону перспективні розрахунки можуть здійснюватись: для Земної кулі в цілому; для о кремих континентів, країн, регіонів, етносів.

Розрізняють короткострокові, середньострокові та довгострокові перспективні розрахунки населення.

Короткострокові здійснюються, як правило, на міжпереписний період і стосуються чисельності й статево-го складу населення країни та її регіонів. Період упередження становить до п’яти років.

Середньострокові здійснюються на перспективу тривалістю 20—30 років, або іноді на 10- чи 15-річний період і стос уються лише загальної чисельності населення країни та її регіонів.

Довгострокові здійснюються на перспективу, що дорівнює 50—100 рокам, і стосуються лише загальної чисельності населення країни.

Перспективні розрахунки ґрунтуються на даних переписів населення, поточного обліку, а також теоретичних моделей імовірнісного характеру (таблиць дожиття населення та плідно сті жінок). Проте імовірності вмерти або народити чергову дитину не є сталими в часі. Короткострокові перспективні розрахунки виконуються за припущення, що зберігається існуючий постійний режим відтворення населення на період прогнозу. Середньо- та довгострокові розрахунки здійснюються за припущення змінного режиму відтворення.

Короткострокові перспективні розрахунки загальної чисельності населення кра їни

дний та механічний приріст у міжпереписний період. Тоді чисельність населення на початок року обчислюватиметься так: м

01 S .

01 S .

За умов збереження існуючої швидкості зміни чисельності населення протягом прогнозного періоду застосовується формула n i K SS ? ? ? ? ? ? ?? ?

1

0 , де ? K — середньорічний коефіцієнт загального приросту населення, ‰; n

1000

— кількість років у прогнозму періоді. При цьому но м

1000КK S K e ??? ? .

Короткострокові перспективні розрахунки чисельності насемe??? ? лення для окремих статево-вікових груп виконуються методом компонентів (вікових пересувань). Переміщення населення до нас

0 тупної вікової групи здійснюється множенням вихідної чисельності тієї чи іншої групи на імовірність дожити до наступного року, характерну кожному віку.

Такі розрахунки ґрунтуються на матеріалах останнього перепису населення й даних таблиць дожиття та плідності.

1 де x — чисельність населення х-вікової групи на момент остан в і фактичні) вікові коефіцієнти плідності жінок

Для осіб кожної вікової групи перспективна чисельність

1?x Sвизначається за формулою: xxx PSS

01

1 ? ? ,

0 S момідтворення.

нього перепису, P x

— коефіцієнт дожитя до наступного х + 1 віку за даними таблиці дожиття для населення з постійним режит нього перепису, P x

— коефіцієнт дожитя до наступного х + 1 віку за даними таблиці дожиття для населення з постійним режит

Проте невизначеною залишається чисельність народжених для кожного прогнозованого періоду. Для її обчислення застосовують табличні (інод x F , а також дані останнього перепису населення про чисельність

0 x S у кожній х-віковій групі. Тоді кількість народжених у і-му прогнозному році визначатиметься:

49

0

0 x x i SFN? ? ? .

15

Маючи загальну чисельність народжених, можна визна іх кількі кту в кількість від е рою народжених. Так, прогнозна кількість народжених чаток: ??? i i F NN , де ? — ча )1(??? i i m NN . ння можливе тільки для короткострокових прогнозів.

Розглянутий метод застосовується за умов незмінності режимутворення протягом періоду прогнозування. Таке припущ жінок дітородного віку

Середньо- та довгострокові перспективні розрахунки мають враховувати, з одного боку, існуючу тенденцію зміни чисельності населення, а з іншого — вплив окремих чинників інтенсивності природного руху та міґрації.

Перша задача розв’язується побудовою моделі тренду, а друга

регресійної трендової моделі.

У разі спрощених розрахунків застосовуються такі трендові моделі: лінійна, якщо чисельність населення змінюється за арифметичною прогресією; експонента, якщо чисельність населення змінюється за геометричною прогресією; параболічна, якщо чисельність населення змінюється з поступовим скороченням ланцюгових абсолютних приростів із переходом до їх від’ємних значень.

Перспект ивні розрахунки мають враховувати вплив міґраційних процесів, особливо в регіонах із високою рухливістю населення. Такі розрахунки виконуються у двох напрямах: окремо для кожної вікової групи населення та для населення регіону в цілому.

Перспективна чисельність населення регіону в цілому:

ус чити сть дівчаток та хлопчиків згідно з реальною статевою стру ді стка дівчато к серед усіх народжених. Тоді прогнозна народжених хлопчиків обчислюватиметься:

0 ?? KS де S K — фактичний середньорічний темп зростання (скорочення) чисельності населення. Формулу виведено за припущення, що з усіх міґрантів лише одна половина братиместь у процесі відтворення населення цього регіону, а друга — в регіоні в’їзду міґрямки протидії / За ред. В.С. Стешенко — К.: НАН України, Ін-т економіки, 2001. — 560 с.

22 ?? , мм? ? ?? ? ?? i

Література

1.Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складовнапі, иклопедический

2. Народонаселение. Энцсловарь. – М.: Больш. рос. энц., 1994. — С. 344

—345. повому переміщенні населення з однієї вікової групи до наст

3.Пирожков С. И. Демографические процессы и возрастная структура населения. — М.: Статистика, 1976. — С. 120—155.

4.Пресса Р. Народонаселение и его изучение. — М.: Статистика, 1966.

— С. 355—416.

5.Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистиканаселення: Підручник. – К.: Вища шк., 1993.

— С. 386—414.

Термінологічний словник

Метод компонентів — метод прогнозування чисельності і складу населення, що полягає в посту упної. ахунки — це обчислення очіку татево-вікової структури населення певного регіону.

Перспективні розрваної чисельності та с . Моделювання регіону.

Плани практичних занять

Заняття 1

1 загальної чисельності населення кові перспективні розрахунки

2. Короткостро чисельності та статево-вікової структури населення методом компонентів. уча рантів.

Заняття 2

Проведення самостійної роботи.

1. Визначте перспективнь населення регіону через 5 років, якщо в поточно становила 1,4 млн осіб, а її со 1,2 ‰. елення області з періодом упередження 4 протягом останніх

у чисельніст му році вона ередньорічне скорочення складал

2. Розрахуйте прогнозну чисельність нас роки, враховуючи, що десяти років вона скоротилась на 200 тис. осіб і в поточному році становила 1,6 млн осіб.

3. Розрах уйте перспективну чисельність населення в цілому по регіону та в розрізі статі, з періодом упередження 5 років, якщо в поточному році вона становила 2,6 млн осіб і щорічно зростала на 0,4 %. У поточному році частка жінок у всьому населенні складала 54 %.

4. За наведеними в таблиці даними зробіть перспективні розрахунки чисельності дівчаток у пер ший та другий роки після перепису населення:

Вік, років Табличний коефіцієнт дожиття, Р х Чисельність дівчаток за даними перепису, осіб, 0 x S
0 0,98854 238 215
1 0,99816 241 668
2 0,99906 256 590

5. даними завд.4хуйте чисельність , народжениу рік переписуягнуть 3-річного ві

За х розра , які дос дівчаток ку. таблиці дані я. пчиків

6.У наведенотаблиці дожиття хло і матеріали перепису населенн

Вік хлопчи к ів, років Табличний коефіцієнт дожиття Чисельність хлопчиків за даними перепису, осіб Вікова група жінок, років Вікові коефіцієнти плідності упи у році Чисельність жінок вікової гр
2 0,99912 268 054 25—29 0,0605 1 461 538 1 461 600
3 0,99942 263 013 30—34 0,0348 1 478 235 1 478 205
4 0,99949 273 177 35—39 0,0096 1 445 475 1 445 455
5 9,99956 276 975 40—44 0,0035 1 026 532 1 026 324
6 0,99960 254 773 45—49 0,0002 1 123 235

Розрах

1) уйте: ельніст чись хлопчиків, енсу сягнуть шго перниьниинлу репису населення та переписом роаналізуйте. мпоненті в:

народжих у рік перепи, які докільновіку;

2)спективй шкіл в наступному й конт за гент хопчиків . році пе

Результати п

Розв’язування типових задач

За наведеними в таблиці даними виконайте перспективні розрахопчиків методом коунки повікової кількості хл

Вік, ро ків Табличний коефіцієнт дожиття, Р х за даними перепису, Кількість хлопчиків осіб, 0 x S ьність хлопчиків на ого року, осіб Перспективна чисел початок наступн

ількопчикісягнуть однорічного віку врший рікіслясу стае 369 049 .369956,0680??а другий рік після перепису з числа народжених у рік перепи .

Кість хлв, які до пе п перепиновитим осіб:

1

0499370

1 ?S

Н су дворічного віку досягнуть 368 495 осіб:

2

4953689985,0049369

2???S


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ТЕМА 10 СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
ТЕМА 6 СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАРОДЖУВАНОСТІ ТА ПЛІДНОСТІ
ТЕМА 5 СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ШЛЮБНОСТІ ТА РОЗЛУЧУВАНОС
Частина 2. ТЕМА 4 ТАБЛИЦІ ДОЖИТТЯ І СЕРЕДНЬОЇ ОЧІКУВАНОЇ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ
Частина 1. ТЕМА 4 ТАБЛИЦІ ДОЖИТТЯ І СЕРЕДНЬОЇ ОЧІКУВАНОЇ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ
ТЕМА 3 Статистичне вивчення смертності населення
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)