Posibniki.com.ua Маркетинг Маркетинг 11.4. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ І ЛОГІСТИКА


< Попередня  Змiст  Наступна >

11.4. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ І ЛОГІСТИКА


Сьогодні готовність фірми до поставки та швидкість поставок стали в багатьох галузях економіки розвинутих країн Заходу дуже важливим (якщо не вирішальним) фактором успіху на ринку. Так, у сфері виробництва засобів виробництва гарантія термінового отримання сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи запасних частин для забезпечення неперервного виробничого процесу часто є більш важливою, аніж ціна. У сфері товарі в споживчого попиту в разі зниження прихильності споживачів до певної торговельної марки стає реальною для підприємця загроза остаточної втрати покупців за нерегулярного надходження продукції до місць її збуту.

Водночас така терміновість призводить, як правило, до непропорційного зростання витрат, пов’язаних із необхідністю утримувати додатковий перс онал, споруджувати склади, збільшувати запаси або прискорювати їх створення тощо. У зв’язку з цим все частіше постає проблема створення і використання логістичних систем розподілу. Такі системи мають на меті організацію постачання до місць попиту тільки необхідної кількості продукту і тільки в потрібний час для того, щоб досягти бажаного рі вня обслуговування споживачів за мінімізації витрат на розподіл.

Логістика розподілу ґрунтується на чотирьох засадничих принципах.

1) координація — узгодження дій з розподілу для збалансовування вартості і рівня обслуговування споживачів;

2) організація товаропересування — налагодження руху товарних потоків;

3) точний розрахунок витрат на пересування і збереження товарів;

4) організація рівня обслуговування — спроможність логістичної системи задовольняти потреби споживачів за умовами часу, надійності, зв’язку і зручності.

Головне завдання логістики — оптимізувати ці принципи.

Так, наприклад, розглядаючи залежність між вартістю запасів і транспортування та загальними витратами розподілу, на графіку рис. 59 бачимо, що в міру того, як зростає кількість складів, збільшується вартість за пасів, а витрати на транспортування зменшуються, оскільки запаси розміщуються все ближче до споживачів. Ефект логістики полягає в тому, щоб знайти таку оптимальну кількість складів (у нашому прикладі їх 20), яка забезпечить мінімум загальних витрат. Треба звернути увагу на те, що крива загальних витрат досягає мінімуму в точці, де жодна з інших двох складових (вартість запасів і транс портування) не досягає мінімуму. Натомість у мінімумі перебуває вся система в цілому.

Вартість 20

Вартість 20

Кількість складів

Рис. 59. Залежність між вартістю запасів і транспортування та загальними витратами розподілу

Певних пояснень потребує і четвертий принцип (рівень обслуговування). Так, нині головною турботою фірм є забезпечення достатнього рівня обслуговування споживачів з якнайсуворішим контролюванням сумарних витрат і стану конкурентоспромож

ності. Отже, час — це цикл замовлення (визначення потреби + передання замовлення + обробка замовлення + навантаження + відправка). Надійність — це безвідмовність фірми, що визначається терміном виконання замо влення, гарантією доставки й точною відповідністю кожної партії поставки заздалегідь узгодженій специфікації. передання замовлення + обробка замовлення + навантаження + відправка). Надійність — це безвідмовність фірми, що визначається терміном виконання замо влення, гарантією доставки й точною відповідністю кожної партії поставки заздалегідь узгодженій специфікації. ності. Отже, час — це цикл замовлення (визначення потреби + передання замовлення + обробка замовлення + навантаження + відправка). Надійність — це безвідмовність фірми, що визначається терміном виконання замо влення, гарантією доставки й точною відповідністю кожної партії поставки заздалегідь узгодженій специфікації.

Зв’язок — це двосторонній зв’язок між замовником і постачальником (фірмою).

Зручність — це міра гнучкості системи обслуговування споживачів.

Рівень обслуговування споживачів (Р о ) може бути визначений за формулою:

К P г o ??деговувантом споживаня товарно

100%,

К з К г — кількість готових до термінової поставки продуктів;

К з — кількість замовлених продуктів.

Для продуктів, які не поставляються терміново, рівень обслуня споживачів може визначатись як інтервал між момен подання замовлення і моментом поставки продукції фірмичеві.

Основними функціями логістики розподілу є: транспортуван і обробка матеріалів, обробка замовлень, а також управління-матеріальними запасами.

Приклад логістичної системи розподілу наведено на ри с. 60.

Поставка

Поставка

Замовлення визначення визн наяв про необхідності виробництва

Замо влення

Рахунок Інформування про час поставки

ВИРОБНИЦТВО

Обробка даних

Розподіл

Клієнт ачення ності дукту

Транспортні документи

Поставка

Збутовий склад

Відділ збуту

Рис. 60. Приклад логістичної системи розподілу

Традиційно маркетингову політику розподілу розглядають як процес управління потоками товарів і послуг від місць їх виробництва до місць використання чи споживання. Однак останнім

часом утверджується значно ширший погляд на цю проблему. До традиційного комплексу логістичних дій і рішень включають також і координацію процесів матеріально-технічного постачання, тобто забезпечення виробництва необхідною сировиною, матеріалами, комплектувальними виробами, напівфабрикатами, необхідними для випуску продукції (рис. 61).

На формування логістичних систем впливають такі фактори:

— кількість необхідних вихідних і кінцевих про дуктів;

— кількість постачальників матеріально-технічних ресурсів і споживачів готової продукції;

— кількість пунктів переробки (обробки) продукції;

Рис. 61. Сучасний погляд на проблему логістики

Рис. 61. Сучасний погляд на проблему логістики

— взаємозалежність поставок матеріально-технічних ресурсів і збуту готової продукції;

— фактори самого продукту: вартість, ризик, пов’язаний з купівлею, упаковка, прибутковість;

— вартість(ціна) товарів;

— чинні стандарти обслуговування.

Завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні особливості оцінки діяльності суб’єктів каналу розподілу.

2. Охарактеризуйте сутність і зміст вартісної оцінки діяльності суб’єктів каналу розподілу.

3. Охарактеризуйте сутність і зміст аудиту діяльності суб’єктів каналу розподілу.

4. Поясніть сутність і наведіть приклади стандартів обслуговування.

5. Назвіть причини горизонтальних і вертикальних конфліктів у каналах розподілу.

6. Поясніть сутність та назвіть типи вертикальних маркетингових систем.

7. Назвіть та охарактеризуйте способи мотивування діяльності посередників.

8. Дайте визначення посередницької діяльності.

9. Охарактеризуйте основні принципи посередницької діяльності в каналах розподілу.

10. Наведіть класифікацію посередницьких підприємств та організацій; назвіть та охарактеризуйте основні типи таких підприємств і організацій.

11. Поясніть сутність посередницького маркетингу.

12. Поясніть сутність та значення логістичних систем розподілу.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
12.2. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
11.2. ЛІКВІДАЦІЯ КОНФЛІКТІВ У КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
11. УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ 11.1. ОЦІНКА КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
Частина 2. 10.2. ФОРМУВАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
10.2. ФОРМУВАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
10. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ 10.1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)