Posibniki.com.ua Маркетинг Маркетинг 12.2. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  

12.2. КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Контроль — це процес визначення, оцінки та інформування про співвідношення фактичних показників (результатів реалізації планових рішень) і їх планових значень. Основними складовими контролю є:

— констатація дійсних (фактичних) значень параметрів;

— порівняння дійсних значень із плановими;

— визначення величини та причин відхилень (аналіз відхилень);

— визначення заходів для виправлення відхилень;

— формування висновків та звіт у.

Процес контролю включає визначення його концепції, мети (правильності, регулярності, ефективності чи раціональності дій), об’єктів (методи, результати, показники, потенціали тощо), контрольованих норм, контролерів (внутрішніх чи зовнішніх), методів, обсягів (повний чи вибірковий), точок контролю, вагомості рішень, прийнятності допусків та похибок, ідентифікації причин відхилень, способів їх оц інки, формулювання пропозицій тощо.

Контроль маркетингової діяльності підприємства — це дослідження сукупності маркетингових дій, умов, зв’язків і результатів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він має сприяти такому:

— досягненню успіху і підвищенню продуктивності (контроль якості продукції, процесів реклами, розподілу, збуту тощо);

— дотр иманню умовних обмежень (контроль річного балансу, бюджетів на рекламу, розподіл тощо).

Контроль маркетингової діяльності підприємства поширюється на виконання річних планів збуту, прибутковості та ефективності маркетингових заходів.

Контроль річних планів збуту проводиться за окремими показниками:

— товарооборот окремих видів продукції (Q і ):

iii qpQ? , де q i — обсяг товарообороту і-ї продукції підприємства за рік (квартал, місяць); p i — відпускна ціна і-ї продукції;

— валовий товарооборот (Q):

1 ii n i pqQ ? ??де n — кількість позицій продукції підприємства;

— структура товарообороту підприємства в регіональному та асортиментному розрізі, за формами власності, галузевою належністю та обсягами замовлень споживачів;

— частка товарообороту і-го товару підприємства в і-му регіоні (галузі, групі споживачів).

Контроль ефективності маркетингових заходів може здійснюватись за такими показниками:

— зростання р инку (Р): %100 п.п з ?? Q Q P , де Q з — обсяги продажу продукції підприємства у звітному році (періоді); Q п.п — обсяги продажу продукції підприємства в попередньому році (періоді);

— частка ринку (Q п ): %100 з ?? Q i i n Q Q Q i з , де Q і — обсяг товарообороту і-ї продукції підприємства на даному ринку;

— загальні обсяги продажу і-ї продукції всіма постачальниками на даному ринку;

— продуктивність маркетингу (П):

П Q ? , де Q — валовий товарооборот підприємства;

К

К — кількість працівників маркетингової служби;

— динаміка замовлень (К з ): Q Q п.п з п з з

К? ,

,

— середня величина замовлень (З с ):

З Q ? , де Q з — загальний обсяг замовлень;

К с з с

К с — кількість споживачів;

— структура та динаміка споживачів (клієнтів) підприємства (частки старих та нових споживачів (клієнтів) підприємства в їхній загальній кількості в поточний період та проти попереднього періоду;

— якість обслуговування споживачів (К я ): Q р я

К

К? , де К р — кількість рекламацій у вартісному виразі;

— ефективність рекламних витрат (К р ): Q в р

Р

К? , де Р в — сума рекламних витрат;

— цінова перевага (К у ): ,К к кф у

РР ? ?де Р ф — середня ціна продукції підприємства;

Р

Р к — середня ціна продукції конкурента;

— коефіцієнт знижок (К з ): Q Q з з

К? , де Q з — загальна сума наданих споживачам знижок;

— швидкість обороту товарних запасів (V з ):

п з Q п.п з Q де — кількість (обсяги) замовлень поточного періоду; — кількість (обсяги) замовлень попереднього аналогічного періоду;

З Q V? , де З

Б з

Б — балансова величина товарних запасів (середньорічна вартість товарних запасів);

— тривалість обороту товарних запасів (Т): Q

360З

Б ? ? ;

Т

— коефіцієнт продажу нових товарів (К н ): Q Q н н

К? CП в ??Q

Контроль прибутковості здійснюється за такими показниками:

— валовий прибуток (П в ): , де С — собівартість реалізованих товарів;

— чистий прибуток (П ч ): , де В — витрати на виробництво та реалізацію продукції;

ВПП вч ?? , де Q н — обсяги продажу нових товарів.

— коефіцієнт валового прибутку (К в ):

СД

К в ? ? , де Д — виторг від реалізації товарів;

Д

— коефіцієнт чистого прибутку (К ч ): Q ч ч

П

К? .

Крім цього, контролюється прибутковість товарів у розрізі їх асортименту, регіонів, споживачів, каналів розподілу тощо.

Завдання для самоконтролю

1. Назвіть та поясніть принципи організації ефективних маркетингових структур на підприємстві.

2. Назвіть основні етапи процесу створення маркетингових організаційних структур на підприємстві.

3. Назвіть та прокоментуйте можливі концепції організації маркетингу на підприємстві.

4. Назвіть та поясніть сутність моделей побудови відділу маркетингу на підприємстві, указавши їх переваги та нед оліки.

5. Поясніть сутність матричної моделі побудови відділу маркетингу.

6. Назвіть та охарактеризуйте сутність тимчасових маркетингових структур.

7. Назвіть та охарактеризуйте підходи до розподілу функцій між виконавцями у відділі маркетингу.

8. Назвіть вимоги до працівників відділу маркетингу.

9. На які запитання слід відповісти, щоб з’ясувати раціональність створеної на підприємстві організації ма ркетингу.

10. Назвіть основні складові контролю маркетингової діяльності підприємства.

11. У чому полягає процес контролю маркетингової діяльності підприємства?

12. За якими показниками контролюються плани збуту?

13. За якими показниками контролюється ефективність маркетингових заходів?

14. За якими показниками контролюється прибутковість?

Контрольний тест з дисципліни «Маркетинг»

1. Двоєдиною метою маркетингу є: а) орієнтація на прибуток і конкурентні переваги підприємства; б) задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку підприємства; в) задоволення потреб споживачів і забезпечення перемоги в конкурентній боротьбі.

2. Найважливішою передумовою успішного маркетингу є: а) вивчення і формування споживчих запитів та переваг; б) організація відділу маркетингу; в) організація та планування ефективної системи збуту.

3. Використання виробничої концепції маркетингу можливе на ринку, де:


< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
11.4. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ І ЛОГІСТИКА
11.3. ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
11.2. ЛІКВІДАЦІЯ КОНФЛІКТІВ У КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
11. УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ 11.1. ОЦІНКА КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
Частина 2. 10.2. ФОРМУВАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)