< Попередня  Змiст  Наступна >

10.5. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ


(4443 одиниці), засвідчують правильність проведення CVP-аналізу: в межах релевантного діапазону, оскільки за даними фінансового плану такий прибуток забезпечує продаж майже ідентичної кількості продукції — 4450 одиниць. Крім того, достовірність результатів аналізу значною мірою залежить від точності поділу витрат на змінні та постійні.

Останніми десятиліттями в теорії та практиці ефективного функціонування підприємства спостерігається тенденція до появи й розвитку комплексних технологій управління досягненням пріоритетних цілей. Серед них провідне місце займає менеджмент на основі діяльності (АВМ), управління за системою збалансованих показників, бюджетування, орієнтоване на результат і, зокрема, контролінг. У сфері фінансової діяльності підприємства технологія контролінгу, що активно розвивається, представлена підсистемою фінансового контролінгу.

Фінансовий контролінг — функціонально відокремлена підсистема контролінгу, яка забезпечує:

— реалізацію контрольно-аналітичних заходів на найбільш пріоритетних напрямах фінансової діяльності підприємства;

— підготовку та інформаційну підтримку ухвалення управлінських рішень із фінансових питань;

— моніторинг та своєчасне виявлення відхилень фактичних результатів фінансової діяльності від запланованих.

Фінансовий контролінг призначений орієнтувати планування та контроль фінансової діяльності підприємства на максимальне забезпечення досягнення його стратегічних і тактичних цілей.

Основні функції фінансового контролінгу подано на рис. 10.3.

Однією з найважливіших функцій контролінгу є фінансовий контроль. Це — сукупність заходів з організації та забезпечення оцінки ефективності прогнозних фінансових планів, фактичних операцій та доцільності здійснених витрат, яка включає в себе аналітичний аспект.

Фінансовий контроль забезпечується:

— внутрішньофірмовим контролем;

— контролем з боку комерційних банків та інших фінансовокредитних організацій;

— незалежним аудиторським контролем.

топродуктового виробництва процедуру CVP-аналізу змінюють в частині розрахунку маржинального прибутку: вводиться поняття середньозваженого маржинального прибутку сукупності продукції. Оскільки це питання є спеціалізованим та виходить за межі предмета розгляду даної глави, його можна вивчити за виданнями з курсу «Управління витратами» (див. літературу до теми «Планування і контроль витрат»).

Рис. 10.3. Основні функції фінансового контролінгу

Метою фінансового контролю є забезпечення та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, перевірка відповідності показників підготовленої фінансової звітності стратегічному й тактичному планам підприємства. Його об’єктом є результати планування та процеси використання фінансових ресурсів, предметом — різноманітні фінансові показники: доходи й витрати, розміри податкових платежів, собівартість і прибуток підприємства. Переважна більшість контрольованих показників є розрахунковими, що обумовлює необхідність перевірки достовірності та правильності виконаних обчислень.

У практичній діяльності використовують різні види фінансового контролю, які класифікують за ознаками, поданими на рис 10.4.

Обов’язковий контроль здійснюється державними органами фінансового контролю відповідно до норм чинного законодавства. До нього, зокрема, відносять податкові перевірки, обов’язко-

Рис. 10.4. Види фінансового контролю за класифікаційними ознаками Ініціативний контроль регламентується управлінською ланкою підприємств та є невід’ємною складовою реалізації фінансового управління.

Рис. 10.4. Види фінансового контролю за класифікаційними ознаками Ініціативний контроль регламентується управлінською ланкою підприємств та є невід’ємною складовою реалізації фінансового управління.

Зовнішній контроль здійснюють фінансово-кредитні організації та аудиторські компанії, тоді як внутрішній регламентується внутрішньогосподарськими управлінськими рішеннями.

Попередній контроль здійснюється на стадії підготовки фінансових розділів стратегічного плану підприємства та прогнозної поточної фінансової звітності. Він передбачає оцінювання обґрунтованості показників фінансових планів та підготовлених бюджетів усіх рівнів. Така форма контролю дозволяє запобігти можливій невідповідності нормам чинного законодавства у фінансовій

вий аудит щорічної фінансової звітності у визначених законодавством випадках.

Поточний контроль здійснюється під час виконання річних і місячних бюджетів та фінансових планів підприємства. Така форма контролю передбачає як моніторинг дотримання фінансової дисципліни під час здійснення господарських операцій, так і проведення аналізу фінансової діяльності, перевірки відповідності фактичних показників запланованим.

Звітний (заключний) контроль здійснюється у процесі розгляду й затвердження звітів про виконання бюджетів, поточних фінансових планів, підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період та фінансовий рік у цілому. Таку форму контролю застосовують із метою оцінювання й аналізу результатів виконання бюджетів та фінансових планів, коригування й уточнення стратегічного та тактичних планів на наступні періоди.

Здійснення фінансового контролю передбачає використання таких методів:

— перевірки;

— обстеження;

— нагляду;

— аналізу фінансового стану;

— моніторингу;

— ревізії.

Перевірка проводиться з окремих питань фінансової діяльності з використанням фінансової звітності та первинної документації, особливо витратної.

Обстеження передбачає вивчення окремих аспектів функціонування підприємства з метою визначення його фінансового стану та перспективних напрямів розвитку.

Нагляд є контролем за здійсненням фінансових операцій із метою забезпечення їх відповідності вимогам чинного законодавства.

Аналіз фінансового стану передбачає оцінювання результатів фінансової діяльності об’єкта контролю, ефективності використання його капіталу.

Моніторинг є способом постійного контролю за використанням фінансових ресурсів підприємства та його фінансовим станом. Моніторинг може здійснюватися з боку кредитної установи згідно з умовами договору кредитування або в деяких випадках за рішенням суду за умов встановлення ознак фінансової неспроможності

— невиконання підприємством своїх фінансових зобов’язань.

сфері, внутрішнім фінансовим регламентам підприємства, виявити суттєві неточності в обчисленнях, неоптимальне використання фінансових ресурсів тощо.

Ревізія є найбільш поширеним та всеохопним методом фінансового контролю, яка може мати ознаки перелічених вище методів. За повнотою охоплення контролем фінансово-господарської діяльності підприємства виділяють повні та часткові, тематичні та комплексні ревізії.

За суб’єктною ознакою фінансовий контроль може бути внутрішньогосподарським (корпоративним), аудиторським та з боку комерційних банків як кредиторів. Зокрема, внутрішньогосподарський контроль може здійснюватися фінансово-економічними підрозділами й корпоративними ревізійними комісіями. Порядок діяльності таких контрольних органів визначається внутрішніми нормативно-правовими актами підприємств.

У цілому фінансовий контролінг повинен забезпечувати реалізацію всіх зазначених функцій і завдань, але акценти на тих чи інших його складових залежать від специфіки підприємства, тому можуть різнитися.

Резюме

1. Метою довгострокового фінансового планування є забезпечення процесів розвитку підприємства необхідними обсягами фінансових ресурсів з урахуванням заданого рівня фінансової стійкості, короткострокового — гарантування поточної платоспроможності підприємства.

2. Завданнями фінансового планування є:

— розробка та прийняття цільових фінансових орієнтирів кількісного і якісного характеру;

— формалізація способів досягнення фінансових цілей підприємства та оптимізація доходів і витрат;

— гарантування постійної платоспроможності підприємства під час продовження його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

— обґрунтування розширення діяльності підприємства прийнятними за критерієм фінансової стійкості темпами;

— забезпечення розвитку підприємства необхідними обсягами фінансових ресурсів та ефективності їх використання.

3. Процес фінансового планування включає:

— ідентифікацію фінансових цілей та орієнтирів підприємства;

— аналіз та оцінювання фінансового стану підприємства;

— формулювання послідовності дій для досягнення встановлених цілей;

— складання планових бюджетів;

— визначення загальної потреби підприємства у фінансових ресурсах;

— планування структури джерел фінансування;

— фінансовий контролінг.

4. Планування поточної фінансової діяльності здійснюється у формі бюджетування різних аспектів діяльності підприємства та розроблення зведеного бюджету.

5. Для управління фінансовими ризиками використовують аналіз «витрати-обсяг-прибуток» (CVP-аналіз), який дозволяє: розраховувати обсяги продажу, що забезпечують досягнення встановленого цільового прибутку підприємства; визначати обсяги виробництва та продажу продукції, що забезпечують підприємству покриття всіх його витрат; встановлювати орієнтири в обсягах діяльності для забезпечення беззбитковості підприємства; порівнювати відносну прибутковість видів продукції та її вклад у покриття постійних витрат; обчислювати діапазон рентабельних обсягів діяльності, коефіцієнт операційної безпеки; оцінювати вплив операційного левериджу та ін.

6. Метою фінансового контролю є забезпечення та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, перевірка відповідності показників підготовленої фінансової звітності стратегічному й тактичному планам підприємства.

Терміни й поняття до теми

Фінансове планування

Стратегічне фінанансове планування

Поточне планування

Оперативне планування

Операційний бюджет

Фінансовий бюджет

Прогнозний звіт про фінансові результати

Прогнозний звіт про фінансовий рух грошових коштів

Прогнозний баланс підприємства CVP-аналіз

Фінансовий контролінг

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення терміна «фінансове планування».

2. Поясніть, які завдання покладено на фінансове планування.

3. Охарактеризуйте відмінності між стратегічним і довгостроковим фінансовим плануванням.

4. Дайте характеристику системи та підсистем фінансового планування.

5. Поясніть зміст етапів процесу фінансового планування.

6. Складіть схему зведеного бюджету підприємства та поясніть взаємозв’язки між його складовими.

7. Дайте характеристику змісту та призначення кожного з поточних бюджетів фінансового блоку.

8. З’ясуйте сутність і призначення аналізу «витрати-обсягприбуток» або CVP-аналізу.

9. Поясніть спосіб розрахунку та охарактеризуйте економічну роль маржинального прибутку.

10. З’ясуйте, в який спосіб визначається беззбитковий обсяг операційної діяльності підприємства.

11. Дайте інтерпретацію показника операційного левериджу та його застосування.

12. Дайте визначення та окресліть основні функції фінансового контролінгу.

Завдання для індивідуальної роботи

Задача 1. Бюджетом продажів виробничо-торговельного підприємства передбачено річну суму доходу (виручки) від реалізації на рівні 75 млн грн. Фактично було реалізовано продукції на 67,5 млн грн, у тому числі 25 %

— у першому кварталі. Починаючи з другого кварталу, з урахуванням змін у кон’юнктурі ринку продаж здійснювали за цінами, зниженими в середньому на 5 %.

На основі поданих даних необхідно провести аналіз виконання плану з продажів за показником річної виручки від реалізації продукції.

Задача 2. Компанією VMG заплановано продажі на рівні 32 млн грн на рік. Реалізація продукції протягом року здійснюється рівномірно. Необхідно скласти прогнозну звітність (бюджет доходів і витрат — річний, бюджетний баланс — станом на кінець року) на основі таких даних:

1) грошові засоби: в розмірі двотижневої потреби у витратах на сировину й матеріали;

2) дебіторська заборгованість: оборотність становить 60 днів;

3) виробничі запаси: оборотність становить 8 оборотів на рік;

4) основні засоби: залишкова вартість — 5 млн грн;

5) кредиторська заборгованість за товарними операціями: в розмірі щомісячної закупівлі;

6) інша кредиторська заборгованість: 3 % обсягів продажу;

7) банківські кредити: на початок року — 500 тис грн, ліміт становить 2,5 млн грн;

8) інші довгострокові позикові кошти: на початок року — 3 млн грн, у тому числі 750 тис грн буде повернуто до кінця року;

9) акціонерний капітал: на початок року — 1 млн грн, зміни впродовж року не передбачені;

10) реінвестований прибуток: на початок року — 5 млн грн (зазначають за статтею «нерозподілений прибуток»);

11) нерозподілений прибуток упродовж року: 8 % продажів;

12) дивіденди: не заплановано до виплати;

13) собівартість реалізованої продукції: 60 % обсягів продажу;

14) витрати на закупівлю сировини й матеріалів (запаси): 50 % собівартості реалізованої продукції;

15) податок на прибуток: 25 % оподатковуваного прибутку.

Задача 3. Планом із продажів супермаркету передбачено річний дохід (виручку) на рівні 12 750 тис грн, фактичні обсяги реалізації становлять 9450 тис. грн. Відомо, що впродовж другого кварталу супермаркет не працював.

Проаналізуйте виконання супермаркетом плану з продажів, якщо планові квартальні обсяги реалізації розподілено рівномірно. Частка 4-го кварталу у фактичній річній виручці становить 30 %, а з 1 липня реалізація здійснювалася за цінами, зниженими на 7 %.

Ситуаційне завдання

Завдання є предметом самостійного опрацювання студентами, має на меті поглиблення, узагальнення й закріплення знань, які студенти одержують у процесі вивчення теми, а також застосування цих знань на практиці.

Планування прибутку й аналіз беззбитковості

Приватне підприємство спеціалізується на складанні та продажі електронних вимірювальних приладів. Для забезпечення його виробничої діяльності задіяно кількох складальників та випробувачів, праця яких оплачується почасово (окладна система). У штаті підприємства також перебувають маркетолог, секретар-референт і директор, що одночасно виконує функції бухгалтера. Продаж продукції стимулюється виплатою комісійної винагороди.

Узагальнення даних за кілька років функціонування підприємства дозволяє провести цільове планування прибутку й аналіз беззбитковості його діяльності. Із цією метою зібрано інформацію, представлену в табл. 1:

Таблиця 10.16

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Показник Значення
1. Ціна реалізації одиниці продукції, грн 24 500
2. План продажів, одиниць продукції щомісяця 1550
3. Прямі витрати на матеріали на одиницю продукції, грн 21 573
4. Комісійні реалізаторам продукції, % 1.5
5. Зарплата 1 складальника, грн на місяць 6519
6. Зарплата 1 випробувача, грн на місяць 7823
7. Кількість складальників продукції 7
8. Кількість випробувачів продукції 2
9. Зарплата маркетолога, грн на місяць 4527
10. Зарплата директора, грн на місяць 15 017
11. З/плата секретаря-референта, грн на місяць 2527
12. Витрати на рекламу, грн на місяць 36 767
13. Щомісячна орендна плата на виробничі приміщення, грн 30 029
14. Постійні загальновиробничі витрати (без урахування оренди й амортизації), грн на місяць 110 287
15. Квартальна ставка амортизації, % 6
16. Нарахування на величину зарплати, % 37
17. Податок із валової виручки, % 1.5
18. Залишкова вартість основних засобів підприємства на початок місяця, грн 510 000
19. Цільова величина операційного прибутку, грн 1 200 000
20. Величина довгострокового банківського кредиту на початок місяця, грн 200 000
21. Річна відсоткова ставка банківського кредиту, % 24

На основі наведених даних визначте показники беззбитковості та цільові обсяги продажу у плановому періоді (місяць). Результати обчислень подати в розрахунковій та підсумковій таблицях (див. табл. 10.17 і 10.18):

Таблиця 10.17

РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

НА ПОСТІЙНІ ТА ЗМІННІ

Змінні витрати на одиницю продукції

Прямі витрати на матеріали

Комісійні реалізаторам
Разом змінні витрати на одиницю продукції

Постійні витрати у плановому періоді (місяць)

Заробітна плата виробничого персоналу (пряма)
Оренда виробничих приміщень

Амортизація основних засобів

Постійні загальновиробничі витрати (без урахування оренди та амортизації)

Адміністративні витрати (на адмін персонал)

Маркетингові витрати (в т.ч. на персонал із маркетингу)
Величина нарахувань на зарплату виробничого персоналу

Величина нарахувань на зарплату адміністративного персоналу

Величина нарахувань на з/плату персоналу з маркетингу
Разом постійні витрати за період (місяць)

Таблиця 10.18

ПОКАЗНИКИ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

ТА ЦІЛЬОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ

Показники За період (місяць) На одиницю продукції
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
Змінні витрати

Маржинальний прибуток

Постійні витрати ?
Операційний прибуток ?

Обсяг беззбитковості, одиниць продукції?

Обсяг беззбитковості, грн ?
Запас міцності, % ?

Цільовий обсяг продажу, одиниць продукції?

Цільовий обсяг продажу, грн ?

Для оцінки фінансової результативності діяльності підприємства скласти Звіт про фінансові результати за формою, наведеною в табл. 10.19:

Таблиця 10.19

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції
2. Сума податку з валової виручки
3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
4. Собівартість реалізованої продукції, в т. ч.: — матеріальні витрати — прямі витрати на оплату праці

— загальновиробничі витрати

5. Валовий прибуток
6. Адміністративні витрати (управлінські)
7. Витрати на збут (комерційні)
8. Фінансовий результат від операційної діяльності
9. Фінансові витрати (на сплату відсотків за кредитом)
10. Фінансовий результат до оподаткування
11. Податок на прибуток (25 %)
12. Чистий прибуток

Отримані результати маржинального аналізу і цільового планування прибутку, зокрема структуру та співвідношення показників звіту про фінансові результати, проаналізувати з огляду на ступінь їх досяжності, реалістичність, перспективи розвитку підприємства.

Література для поглибленого вивчення матеріалу

1. Введение в финансовый менеджмент [Текст] : монография / В. В. Ковалев. — М. : Финансы и статистика, 2006. — 768 с.

2. Контроллинг [Текст] : учебник / под ред. А. М. Карминского, С. Г. Фалько. — 2-е изд., дораб. — М. : Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 2009. — 336 с.

3. Контроллинг как инструмент управления предприятием [Текст] / ред. Н. Г. Данилочкина. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 279 с.

4. Основы финансового менеджмента [Текст] / Дж. К. Ван Хорн, Дж. М. Вахович мл. ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского]. — 12-е изд. — М. ; СПб; К.: Вильямс, 2008. — 1232 с.

5. Основы финансового менеджмента : в 2 т. Т. 1 [Text] / И. А. Бланк. — К. : Ника-Центр, Эльга, 2001. — 512 с.

6. Принципы корпоративных финансов [Текст] / Брейли Ричард, Майерс Стюарт [пер. с англ., науч. ред. Н. Н. Барышниковой]. — 2-е изд. — М.: Олимп-Бизнес, 2008. — 1008 с.

7. Савчук В. П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент [Текст] : учебно-методический комплекс / В. П. Савчук. — К. : Максимум, 2005. — 881 с.

8. Финансовый менеджмент [Текст] : полный курс : в 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски; пер. с англ. под ред. В. В. Ковалева. — СПб.: Экономическая школа. Т. 2. — 2005. — 668 с.

5

Розділ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
11.2. ФОРМУВАННЯ ПЛАНІВ ОНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЇХ СКЛАД І ЗАВДАННЯ
11.3. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДГОТОВКУ Й ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
11.4. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ОНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 12 ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
12.2. МЕТОДИ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)