Posibniki.com.ua Мікроекономіка Економіка аграрних підприємств


Економіка аграрних підприємств

У підручнику викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні питання економіки аграрних підприємств. Докладно висвіт-лено економічні засади їх функціонування, внутрішнє і зовнішнє сере-довище діяльності. Значна увага приділена формуванню виробничих ре-сурсів, методиці оцінки і аналізу ефективності їх використання. Всебічно розглянуто питання інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств, оцінки їх ринкової позиції, формування в них інтенсивного типу розвитку. У другому виданні особливий акцент зроблено на обґру-нтування механізмів використання економічних важелів підвищення ефективності агропромислового виробництва, державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарських товаровиробників.

 

Для студентів вищих навчальних закладів (факультетів) аграрного економічного профілю, аспірантів, спеціалістів і керівників аграрних підприємств, працівників сільськогосподарських організацій.


ЗМIСТ
Передмова
Тема 1. МІСЦЕ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ЕКОНОМІЦІ ДЕРЖАВИ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ І СТАН РОЗВИТКУ
1.3. Причини аграрної кризи в 90-х роках ХХ сторіччя та форми її прояву
1.4. Стан розвитку сільського господарства в кінці ХХ і на початку ХХІ століття
Тема 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.2. Методологія науки
Тема 3. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В УМОВАХ РИНКУ
3.2. Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію
3.3. Сільськогосподарська проблема довгострокового періоду
Частина 2 АГРАРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ І КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
4.3 Види підприємств та їх обєднань
4.4. Етапи аграрної реформи і створення аграрних підприємств ринкового типу
4.5. Механізм реструктуризації КСП і врегулювання майнових відносин
4.6. Економічні засади функціонування селянських (фермерських) господарств
4.7. Економічні засади функціонування господарських товариств. Акціонерні товариства
4.8. Економічні засади функціонування товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариства
4.9. Економічні засади функціонування приватних підприємств
4.10. Розвиток сільськогосподарської кооперації та її організаційні форми
Тема 5. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
5.2. Макросередовище функціонування аграрних підприємств
5.3. Банкрутство підприємств та їх санація
5.4. Особливості банкрутства аграрних підприємств
Тема 6. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
6.3. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями. Поняття валових витрат
6.4. Класифікація витрат
6.6. Співвідношення фактор-продукт та його аналіз
6.7. Визначення максимального прибутку. Неявні витрати
6.8. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції
6.10. Досягнутий рівень собівартості та методика її аналізу
6.11. Поняття виробничого бюджету й обгрунтування шляхів зниження собівартості продукції
Тема 7. КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
7.2. Товарна продукція і методика визначення показників товарності
7.4. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропромислових підприємств та обєднань
7.5. Чиста продукція аграрних підприємств
Частина 3 РЕСУРСИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
8.2. Земельна реформа в Україні. Основи Земельного кодексу України
8.3. Методика паювання сільськогосподарських угідь
8.4. Земельний кадастр і грошова оцінка землі
8.5. Плата за землю сільськогосподарського призначення
8.7. Поняття ринку землі
8.8. Інтенсивність та ефективність використання земельних ресурсів
8.9. Ефективність меліорації землі
Тема 9. ПЕРСОНАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
9.2. Забезпеченість аграрних підприємств персоналом і визначення потреби у додатковій найманій праці (тимчасових і/або сезонних працівників)
9.3. Витрати на оплату праці й ефективність використання персоналу
9.4. Поняття продуктивності праці і методика її визначення в сільському господарстві
9.5. Досягнутий рівень продуктивності праці, його оцінка, аналіз і фактори підвищення
9.6. Заміна живої праці капіталом
Тема 10. ОСНОВНІ ФОНДИ (ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ) І ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
10.2. Класифікація і структура основних фондів (основного капіталу)
10.3. Грошова оцінка основних засобів
10.4. Амортизація основних засобів
10.5. Джерела і форми відтворення основних засобів
10.6 Лізинг
10.7 Ефективність використання основних виробничих фондів
10.8. Поняття виробничої потужності підприємств, методи її визначення і показники використання
Тема 11. МАТЕРІАЛЬНОРЕЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
11.2. Витрати на утримання техніки і економічні підходи до обгрунтування беззбитковості її роботи і заміни
11.3. Тракторний парк і ефективність його використання
11.4. Ефективність використання комбайнового парку
11.5. Транспортні засоби аграрних підприємств і ефективність їх використання
11.6. Дві альтернативи: купівля нової чи потриманої техніки, придбання техніки або її оренда
11.7. Виробничі будівлі та споруди й ефективність їх використання
Тема 12. ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
12.2. Структура оборотного капіталу й оцінка запасів при їх виробничому споживанні
12.3. Забезпеченість аграрних підприємств оборотним капіталом та його кругообіг
12.4. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу та її факторний аналіз
12.5. Мінімізація потреби у виробничих запасах і фактори поліпшення використання оборотного капіталу
12.6. Мінімізація сукупних витрат на виробничі запаси вузькоспеціалізованих аграрних підприємств, переробних виробництв в аграрних і агропромислових підприємствах
Тема 13. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ (РЕСУРСИ) ПІДПРИЄМСТВ
13.2. Вартісна оцінка нематеріальних активів (ресурсів)
13.3. Амортизація нематеріальних активів (ресурсів)
13.4. Методичні підходи до визначення ринкової вартості нематеріальних активів - обєктів інтелектуальної власності
Тема 14. АВАНСОВАНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
14.2. Джерела формування авансованого капіталу, його класифікація і відмінність від категорії виробничого потенціалу
14.3. Позичковий капітал та критерій доцільності його залучення
14.4. Вартісна оцінка авансованого капіталу
14.5. Власний капітал аграрних підприємств та їх платоспроможність
14.6. Ефективність використання авансованого капіталу
Тема 15. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ
15.2. Капіталовкладення аграрних підприємств
15.3. Методи зіставлення інвестицій у часі
15.4. Оцінка ефективності інвестицій за недисконтованими фінансовоекономічними показниками
15.5. Оцінка ефективності проекту за методом чистої поточної (теперішньої) вартості
Частина 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ
16.2. Рентабельність виробництва і методика визначення її показників
16.3. Методика аналізу рентабельності виробництва
16.4.Графічний та математичний способи визначення точки беззбитковості виробництва
16.5. Аналіз беззбитковості виробництва і прибутковості галузі за допомогою показника норми беззбитковості
16.6. Оцінка ринкової позиції підприємства за даними балансу і на ринку капіталів
16.7. Оцінка ринкової позиції підприємства за показниками прибутковості
Тема 17. ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
17.2. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність
17.3. Ціноутворення і ціни на сучасному етапі розвитку ринкової економіки
17.4. Методи визначення рівня ціни та його використання для аналізу виробничих і економічних параметрів діяльності підприємства
17.5. Паритет цін і механізм його забезпечення в ринковій економіці
Тема 18. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
18.2. Методи визначення якості продукції і вплив її рівня на результати виробництва
18.3. Методика визначення втрат (додаткового ефекту) від зниження (підвищення) якості продукції
18.4. Витрати на поліпшення якості продукції і напрями забезпечення її конкурентоспроможності за якістю
18.5. Стандартизація і сертифікація продукції
Тема 19. НАУКОВОТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
19.2. Основні риси НТП в ринковій економіці та важливість переходу аграрної економіки на інноваційну модель розвитку
19.3. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення
19.4. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин
19.5. Біологічний напрям науковотехнічного прогресу
19.6. Методика визначення економічної ефективності окремих нововведень у рослинництві і тваринництві
Тема 20. ІНТЕНСИВНІСТЬ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
20.2. Показники інтенсивності та методика їх визначення
20.3. Основні напрями формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств і забезпечення його екологічності
20.4. Прискорення обороту виробничих ресурсів як важлива умова формування інтенсивного типу розвитку
20.5. Розподіл валового продукту і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств
Тема 21. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
21.2. Форми спеціалізації й методика визначення виробничого напряму підприємства
21.3. Галузі й галузева структура аграрних підприємств та методика її визначення
21.4. Методика визначення ефективності галузевої структури підприємства
21.5. Процедура добору конкуруючих галузей і оцінка альтернатив при формуванні галузевої структури підприємства
21.6. Методика визначення чутливості прибутку до зміни ціни і врожайності конкуруючих культур
Тема 22. АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ
22.2. Регіональні агропромислові формування
22.3. Принципові аспекти побудови економічного механізму інтеграції аграрних і агропереробних підприємств
22.4. Агропромислові підприємства та агрофірми
Тема 23. КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
23.2. Економічна концентрація та захист економічної конкуренції
23.3. Диверсифікація аграрних підприємств, її форми і види
23.4. Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня
Тема 24. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ПІДТРИМКА ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
24.2. Механізм державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва на початку ХХІ ст
24.3. Досвід державного регулювання і підтримки доходів сільськогосподарського виробництва в розвинутих країнах Заходу і можливість його використання в Україні
ЛІТЕРАТУРА
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)