Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніЗНАЧЕННЯ АУДИТУ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ЗНАЧЕННЯ АУДИТУ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Перехід України до ринкових відносин зумовлює необхідністьстворення економічних інститутів, які регулюють взаємовідносинирізних суб’єктів підприємницької діяльності. Провідне місце в цьому процесі має зайняти інститут аудиторства. Особливо це важливодля сільського господарства, де відбулися докорінні зміни.

Ситуація, що склалась у сільському господарстві, потребуєтакої організації незалежного контролю, який би сприяв обґрунтованості прийняття управлінських рішень на основі врахуваннявиявлених порушень у бухгалтерському обліку, фінансовій і податковій звітності.

У цьому зв’язку аудит на сільськогосподарських підприємствах повинен бути організований і проведений за такими методичними підходами, що забезпечують достовірну перевірку відповідності відображення в бухгалтерських регістрах і звітностінаявних у господарстві основних засобів, тварин, насіння та кормів, мінеральних добрив, отрутохімікатів, пального та мастил,запасних частин, сировини та інших матеріалів за період перевірки, а також про їх надходження і вибуття, своєчасність і достовірність відображення проведених розрахунків з постачальникамиза придбані запаси чи надані послуги (виконані роботи), а такожзі сплати кредитів і податків; правильності відображення витратвиробництва, повного оприбуткування виробленої продукції, достовірність її калькуляції та оцінку при переробці і реалізації; визначення фінансових результатів; правильності застосування реалізаційних цін, знижок і націнок до них, складання точної, повноїта своєчасної звітності в обліку та звітності господарських фактів, отримати докази на її підтвердження та донести цю істинучерез аудиторський висновок до користувачів інформації [1].

Фінансовий контроль можна розглядати як сукупність елементів управління, бо на основі аналізу отриманої інформації вживаються заходи по усуненню порушень, а у разі необхідностівносяться зміни в основні параметри функціонування об’єктівперевірки. Він має два напрямки — контроль як елемент системиуправління, що забезпечує зворотний зв’язок, і контроль у широкому розумінні з урахуванням всіх елементів управління [2].

При проведенні фінансового контролю часто трапляються випадки, коли перевірки чи ревізії виявляють порушення, але й після цього поліпшення не відбувається. Це свідчить про те, що немає належної реалізації матеріалів перевірки, а тому — йреальних результатів контролю. Перетворення, які відбуваютьсянині в організації контролю, свідчать про те, що на практиці відмовляються від єдиної, встановленої протягом десятків років системи контролю. Уже сьогодні не витримується періодичністьперевірок, максимальна їх реалізація тощо, тобто спостерігаєтьсяперіод переходу до перевірок як форм управлінської діяльності.

У силу специфіки своєї діяльності сільськогосподарські підприємства є платниками земельного податку або орендної платиза землю.

Аудитор повинен перевірити: правильність визначення земельного податку та своєчасність сплати; при оренді земельних ділянок: місцезнаходження та розмір земельних ділянок; терміндоговору оренди; розмір орендної плати, форми платежів, строкита порядок внесення платежів; цільове використання та умовизбереження якості землі; умови повернення земельної ділянки.Також аудитор перевіряє, чи здійснено державну реєстраціюукладеного договору оренди земельної ділянки [3].

З огляду на особливості діяльності агропромислових підприємств, заслуговує на увагу розвиток галузевих ознак організації

3. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика / М. Ф. Огійчук,І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. — К.: Алерта, 2012. — 664 с.Варич О. А.,науковий керівникЦарьов М. С., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В УМОВАХЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

та методики аудиту. Основну увагу варто зосередити на дослідженнях організації та методики аудиту підприємств, що є сільськогосподарськими товаровиробники та підприємств — переробників сільськогосподарської продукції. Адже відповідно додіючого законодавства, для таких підприємств не є обов’язковимпроведення аудиту річної фінансової звітності. Не визначено законом і необхідність проведення аудиту в разі реорганізації підприємств. Разом з тим, агропромислові підприємства мають особливості в проведенні реформ власності, земельної реформи, щопризвело до невизначеності у структурі та умовах залучення капіталу. Усе це спричиняє викривлення звітних показників і введення в оману користувачів фінансової інформації. Тому потрібно здійснювати дослідження теорії і практики аудиту з метоюнаукового обґрунтування обов’язковості аудиту агропромислових підприємств, напрямів вдосконалення його методології та організації, а також нормативного регулювання для підвищенняякості обслуговування агропромислових підприємств.

Список використаних джерел

1. Білик М. Д. Організаціяі методика аудиту сільськогосподарськихпідприємств / М. Д. Білик. — К.: КНЕУ, 2003. — 628 с.

2. Економіка розвитку / О. М. Царенко, Н. О. Бей, І. І. Д’яконова,І. В. Сало; за ред. І. В. Сало. — Суми: ВТД «Університетська книга»,2004. — 590 с.

306зводять до мінімуму людський фактор. Постає питання, як мінімізувати затрати та покращити якість процесу інвентаризації з використанням сучасних технологічних та обчислювальних засобів?

Комп’ютерні та інформаційні технології суттєво змінюютьпроцес ведення бухгалтерського обліку, значно полегшують роботуобліковців, підвищують оперативність, достовірність та інформативність даних. Організація та проведення інвентаризації такожзазнали змін, що скорочують час проведення інвентаризації та

зводять до мінімуму людський фактор. Постає питання, як мінімізувати затрати та покращити якість процесу інвентаризації з використанням сучасних технологічних та обчислювальних засобів?

Процес інвентаризації за комп’ютерними технологіямипередбачає наступні технологічні етапи (рис. 1).

Перший і другий етапи інвентаризації здійснюються за традиційною системою без застосування комп’ютерних технологій.

Третій етап — звірка наявних об’єктів інвентаризації з данимибухгалтерського обліку можна максимально автоматизувати. Задопомогою комп’ютерних технологій порівняння фактичнихзалишків з обліковими даними здійснюється на підставі введеноїв базу даних «1С:Бухгалтерія» інформації про облікові тафактичні залишки товарно-матеріальних цінностей. Це дозволяєоперативно відстежити життєвий цикл об’єктів інвентаризації напідприємстві, при умові, що всі операції були введені до базиданих. Необхідно використовувати нормативно-довідкову базуданих з переліком цінностей підприємства, коли кожномуноменклатурному номеру відповідає певна облікова ціна.

Рис. 1. Комп’ютерні технології інвентаризації

Безумовно, кожна комп’ютерна технологія за певним об’єктомінвентаризації повинна передбачати максимальну автоматизаціювсіх процесів. Одним із вузьких місць автоматизації є процесвведення інформації до бази даних, який традиційно є ручним —набір за допомогою клавіатури. Застосування штрих-кодів значнопідвищить рівень автоматизації введення інформації докомп’ютерної системи. Проте, треба зауважити, що застосуванняштрих-кодів передбачає додаткове попереднє маркуваня об’єктівінвентаризації. Кожному інвентарному об’єкту при зарахуванніна баланс мають присвоювати інвентарний номер. За цимномером проводиться маркування об’єкту штриховим кодом.

Використання штрих-кодів для проведення інвентаризаціїпередбачає проведення наступних процедур: перевірка наявностіцінностей за допомогою сканування штрихових кодів, занесенняінформації про залишки цінностей в облікову базу даних«1С:Бухгалтерія» зі сканера.

При застосуванні даної методики значно мінімізуєтьсялюдський фактор і ручна робота — не потрібно переписуватиінвентарні номери з кожної облікової одиниці, порівнювати зпопередніми записами. Застосування штрих-кодів прискорюєперевірку кількості цінностей, працівникам усе ж необхідноперевіряти якісні характеристики об’єкта перевірки.

Після завершення перевірки облікова база даних формуєпорівняльну відомість для визначення відхилень даних по об’єктамперевірки. Результатом інвентаризації можуть бути надлишок,нестача та пересортиця. За результатами інвентаризації добухгалтерського обліку вносяться відповідні поправки.

Застосування сучасних технологій у процесі інвентаризації незмінює звичайну методику проведення, а доповнює її, допомагаючиприскорити процес, підвищити точність та мінімізувати людськийфактор. Кожне підприємство має вирішити для себе, якеобладнання та програмне забезпечення буде найбільш ефективносправлятися з поставленою задачею, без необхідності призупинятироботу підрозділу, що перевіряється.

Список використаних джерел

1. Правила впровадження штрихового кодування товарів у сферіторгівлі: Затверджено наказом Міністерства зовнішніх економічнихзв’язків і торгівлі України від 26.03.1997 р. № 196 // Урядовий кур’єр.

— 1997. — № 114–115.

— С. 8.

2. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організаціїбухгалтерського обліку та аудиту : навч. посібн. / С. В. Івахненков. —К. : Знання-Прес, 2008. — 349 с.

3. Олійник С. О. Інвентаризація господарських засобів: сучаснийстан та шляхи вдосконалення. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 495.4. Хоменко Л. М., Петрова Н. В. Кременчуцький державнийполітехнічний університет // Удосконалення інвентаризації як елементубухгалтерського обліку.Вишенська О. І.,науковий керівникКругла М. М., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК:КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ЗА КОШТАМИ, ВИДАНИМИ НА ЗАКУПІВЛЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki