< Попередня  Змiст  Наступна >

8.7. Завдання для самоперевірки знань


256продукціязмінний ресурс

5. Користуючись графіком попередньої задачі, обґрунтуйте можливість скорочення змінного ресурсу підприємства Е без скорочення виробництва продукції. ?

1. Як здійснюється оцінка результатів діяльності організації?

2. Як може бути визначена ефективність менеджменту?

3. В чому суть ефективності організації?

4. Які чинники впливають на ефективність організації в сільському господарстві?

5. В чому особливості визначення ефективності діяльності фермерського господарства?

6. Які основні напрямки підвищення ефективності організації?

7. За допомогою яких основних результативних показників вимірюється ефективність діяльності організації?

8. Що спільного та які відмінності між показниками рівня рентабельності й рівня прибутковості діяльності підприємства?

9. Яку роль у прийнятті управлінських рішень відіграють виробничі витрати та їх класифікація? 10. Як визначається технічна ефективність, ефективність розміщення ресурсів та економічна ефективність за методикою DЕА?

11. Як використовують розрахунки точки беззбитковості для прийняття управлінських рішень?

12. Поняття технічної та алокативної ефективності?

13. Метод Аналізу оболонки даних (DEA)?

14. Аналіз рентабельності та прибутковості виробництва?

8.8. Термінологічний словник

Алокативна ефективність — це комбінація мінімальних пропорцій виробничих ресурсів, яка забезпечує виробництво заданого обсягу продукції.

Виробництво — це процес, у результаті якого ресурси (або фактори виробництва) трансформуються у товари чи послуги, що споживаються.

Виробнича функція — це залежність, що пов’язує кількість виробленої продукції з даними обсягами ресурсів, необхідних для виробництва.

Виробничий ресурс — це ресурс, базовий чинник виробництва, який здатний впливати на кількість інших чинників, що використовуються у виробництві того чи іншого товару, а також на кількість продукції, що виробляється.

Граничний фізичний продукт — це максимально можливий обсяг виробництва, якого можна досягти в разі збільшення кількості одного залученого виробничого ресурсу на одиницю.

Граничні (маржинальні) витрати — це додаткова вартість, потрібна для виробництва однієї додаткової одиниці продукції.

Економічна ефективність — це добуток технічної та алокативної ефективності, який показує спроможність підприємства виробляти якомога більше продукції із даного набору факторів виробництва, та спроможність вибрати оптимальний асортимент продукції.

Загальна продуктивність факторів виробництва — це відношення середнього продукту двох періодів.

Змінні витрати — це витрати, які безпосередньо пов’язані з виробленим обсягом продукції та виробничою функцією. Ізокванта — це лінія, що відповідає різним комбінаціям двох видів ресурсів, потрібних для випуску заданого обсягу продукції. Ізокоста — це лінія, яка відображає різні комбінації кількості двох змінних ресурсів, які можна придбати за дану кількість витрат. Індекс Малмквиста — це індекс загальної продуктивності виробничих факторів.

Постійні витрати — витрати, які не змінюються зі зміною обсягу виробленої продукції.

257Середній фізичний продукт — це кількість виробленої продукції в розрахунку на одиницю витраченого ресурсу.

Сукупні витрати — це добуток сумарних постійних і змінних витрат виробництва.

Технічна ефективність використання ресурсів — це здатність підприємства виробити заданий обсяг продукції, використовуючи мінімум ресурсів.

Технічна ефективність виробництва продукції — це здатність підприємства виробити якомога більше продукції, використовуючи задану кількість ресурсів.

8.9. Література

1. Андрійчук В. Г., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик.

— К.: КНЕУ, 1998.

2. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. — К.: КНЕУ, 2005. — 292 с.

3. Галушко В., Брюмер Б., Дем’яненко С. Оцінка ефективності сільськогосподарських підприємств України. Сільське господарство України: криза та відновлення (за редакцією Стефана фон КрамонаТаубаделя, Сергія Демяненка, Арніма Куна). — К.: КНЕУ, 2004.

— С. 102—122.

4. Дем’яненко С. І. Менеджмент аграрних підприємств. — К.: КНЕУ, 2005.

5. Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 1998.

6. Дем’яненко С. І. Формування виробничих витрат селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки. — К.: Урожай, 1994.

Тема 9


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
9.2. Ціноутворення в АПК
9.3. Зовнішнє середовище діяльності АПФ
9.5. Питання для обговорення
9.8. Термінологічний словник
8.3. Напрями підвищення прибутковості виробництва
7.4. Питання для обговорення
7.3. Суть внутрішньогосподарського економічного механізму та принципи його побудови
7.2. Складові внутрішньогосподарських економічних відносин
6.7. Термінологічний словник
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki