Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль8.5. Заходи впливу щодо банків за порушення валютного законодавства


< Попередня  Змiст  

8.5. Заходи впливу щодо банків за порушення валютного законодавства


 

ПІДСТАВИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про Національний банк України» до повноважень НБУ у сфері валютного регулювання та контролю належать також застосовування заходів відповідальності щодо банків та юридичних і фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного регулювання і валютного контролю.

 

Підставою для застосування санкцій НБУ, згідно з п. 3.3 «Положення про валютний контроль» можуть бути:

 

 • матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками центрального апарату й територіальнихуправлінь НБУ;

 

 • матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими пра цівниками державних органів валютного контролю;

 

 • матеріали перевірок, що здійснюються уповноваженими працівниками державних контрольних і правоохоронних органів, які не належать до органів валютного контролю.

 

Перевірки банків щодо дотримання вимог валютного законодавства України здійснюють уповноважені працівники Департаменту валютного контролю та ліцензування, структурних підрозділів територіальних управлінь Національного банку України, на які покладено функції валютного контролю, та службою банківського нагляду Національного банку України відповідно до статті 71 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та уповноваженими органами відповідно до статті 30 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Крім того, у банках можуть проводитися документальні ревізії, що призначаються компетентними органами для збирання доказів за кримінальними, адміністративними, цивільними та іншими справами щодо порушень валютного законодавства України. Перевірки дотримання валютного законодавства здійснюються з метою дотримання банками валютного законодавства України, включно з нормативноправовими актами Національного банку України.

 

Відповідно до «Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України», затвердженого Постановою НБУ 20.09.2002 року № 352, Департамент валютного контролю та ліцензування й структурні підрозділи територіальних управлінь Національного банку України, на які покладено функції валютного контролю, проводять планові та позапланові перевірки дотримання валютного законодавства.

 

Планові перевірки дотримання валютного законодавства проводять уповноважені працівники Департаменту і валютних підрозділів не частіше раза на рік відповідно до плану перевірок, який складає на кожен рік Департамент і валютні підрозділи та затверджує Голова Національного банку України або його заступник.

 

До плану перевірок включають такі банки, аналіз статистичної звітності яких свідчить про можливі порушення валютного законодавства та в яких упродовж двох років не здійснювали перевірок. Крім того, до плану перевірок включають такі банки, щодо яких отримано письмову інформацію про порушення ними валютного законодавства.

 

Позапланові перевірки дотримання валютного законодавства здійснюють за наявності обґрунтованих підстав, до яких, зокрема, належать: матеріали перевірок, документи органів валютного контролю, інших державних контрольних і правоохоронних органів, результати аналізу статистичної звітності, що свідчать про можливі порушення валютного законодавства, виявлені негативні тенденції на валютному ринку України.

 

Під час здійснення перевірок чітко визначають перелік питань, які підлягають перевірці в банку. Цей перелік питань визначено в додатку до Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України. Він містить такі позиції:

 

1.Дотримання правил купівліпродажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних валютних ринках.

 

2.Дотримання вимог чинного законодавства України під час проведення розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями клієнтів (лише для банків).

 

3.Дотримання вимог чинного законодавства України під час здійснення розрахунків у валюті України через кореспондентські рахунки банківнерезидентів, що відкриті в уповноважених банках.

 

4.Дотримання вимог чинного законодавства України під час проведення розрахунків клієнтів у разі застосування до них або їхніх контрагентівнерезидентів спеціальних санкцій згідно зі статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (лише для банків).

 

5.Виконання контрольних функцій у процесі обслуговування кредитів, позик в іноземній валюті, що отримані клієнтами від нерезидентів (лише для банків).

 

6.Дотримання правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученнями фізичних осіб і отримання фізичними особами в Україні переказаної їм ізза кордону іноземної валюти (лише для банків).

 

7.Дотримання вимог чинного законодавства України під час здійснення за дорученням клієнтів операцій з переказування валютних цінностей за межі України (лише для банків).

 

8.Дотримання встановлених вимог щодо використання готівкової іноземної валюти на території України.

 

9.Дотримання порядку видачі банками довідок (дозволів) на вивезення за межі України іноземної валюти та чеків, що виражені в іноземній валюті.

 

10.Дотримання встановлених вимог щодо використання режимів рахунків резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та рахунків нерезидентів (представництв нерезидентів) у валюті України.

 

11.Дотримання встановлених вимог щодо функціонування кореспондентських рахунків банківрезидентів і нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банківнерезидентів у валюті України (лише для банків).

 

12.Виконання функцій агента валютного контролю (лише для банків).

 

13.Дотримання правил купівліпродажу готівкової іноземної валюти через каси та пункти обміну іноземної валюти.

 

14.Дотримання порядку ввезення (вивезення) на територію (з території) України банкнот іноземних держав, банківських металів і бланків чеків.

 

15.Дотримання достовірності та встановленого порядку формування та подання до Національного банку України та його територіальних управлінь звітності про валютні операції.

 

16.Дотримання правил торгівлі банківськими металами та вимог щодо відкриття та використання рахунків у банківських металах, що відкриті в уповноважених банках України та банкахнерезидентах.

 

17.Дотримання обмежень щодо використання на території України іноземної валюти як застави.

 

18.Дотримання встановлених вимог щодо декларування валютних цінностей, які належать банку (фінансовій установі) й перебувають за межами України.

 

19.Дотримання вимог валютного законодавства під час проведення власних валютних операцій, що пов’язані з господарською діяльністю банку (фінансової установи).

 

20.Дотримання інших, що були чинними в період, який підлягає перевірці, законодавчих актів, у тому числі нормативноправових актів Національного банку України, з питань валютного регулювання, контролю та ліцензування.

 

21.Дотримання правил здійснення юридичною особою валютних операцій відповідно до генеральної ліцензії на проведення валютних операцій, наданої Національним банком України, а її структурними підрозділами — відповідно до дозволу, наданого юридичною особою та погодженого територіальним управлінням Національного банку України.

 

Якщо в результаті перевірки дотримання валютного законодавства банку встановлено порушення валютного законодавства України, у тому числі нормативноправових актів Національного банку України, то рішення щодо притягнення до відповідальності приймають у порядку, встановленому Положенням про валютний контроль.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


У разі виявлення державними органами валютного контролю та державними контрольними і правоохоронними органами порушення банками або фінансовокредитними установами валютного законодавства складається акт чи довідка про перевірку, які разом із копіями документів, що підтверджують факт порушення, надсилають до територіальних управлінь НБУ за місцем проведення зазначених перевірок. Уповноважені працівники територіальних управлінь НБУ здійснюють аналіз отриманих матеріалів й у разі наявності складу правопорушення складають окремий протокол, до якого обов’язково додають інші документи, які свідчать про факти порушень. Якщо під час перевірки було виявлено кілька однотипних порушень валютного законодавства, то допускається складання одного протоколу за умови, що загальна сума штрафу від цього не зміниться. Після складання протоколу уповноважені працівники НБУ зобов’язані запропонувати особі, якій вручено цей протокол, надати пояснення за кожним фактом порушення. У разі відсутності в комплекті матеріалів, що надходять до НБУ, документів, які підтверджують факт порушення, уповноважені працівники НБУ зобов’язані здійснити додаткову перевірку отриманої інформації на місці.

 

Матеріали про порушення валютного законодавства залежно від суми штрафу розглядають та приймають рішення про застосування санкцій1:

 

— до 10,0 тис. доларів США — начальники територіальних управлінь НБУ;

— до 50 тис. доларів США — директор Департаменту валютного контролю та ліцензування НБУ;

— до 100 тис. доларів США — Голова НБУ та його заступники.

 

Здійснення комерційними банками або фінансовокредитними установами операцій з валютними цінностями без отримання генеральної ліцензії НБУ (відповідно до п. 2 ст. 5 ДКМ) тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, із виключенням банку з Реєстру банків, їхніх філій та представництв, валютних бірж і фінансовокредитних установ або без такого виключення.

 

Санкції у вигляді позбавлення ліцензії передбачені за невиконання уповноваженими банками зобов’язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів та нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій

 

Торгівля іноземною валютою банками та іншими фінансовокредитними установами без отримання ліцензії НБУ та (або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених НБУ, тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, із виключенням банку з Реєстру банків, їхніх філій та представництв , валютних бірж і фінансовокредитних установ або без такого виключення.

 

Положенням про валютний контроль (п. 2.) передбачено, що невиконання уповноваженими банками зобов’язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов’язань резидентів, крім позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій, може накладатися штраф у розмірі 25% від суми (вартості) іноземної валюти, що була зафіксована у дорученні резидента. Штраф сплачується у валюті України за обмінним курсом НБУ на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства.

 

Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій може каратися або позбавленням генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штрафом у розмірі 25% від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами та нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодавства1.

 

Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині своєчасного інформування у випадках та в порядку, встановленому законодавством, у тому числі нормативноправовими актами Національного банку України, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов’язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою штраф у розмірі 5% від суми (вартості) валютних операцій, про які уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов’язаний був поінформувати відповідні державні органи . У разі притягнення уповноваженого банку до відповідальності за порушення валютного законодавства розмір одного штрафу не може перевищувати одного відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком України звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Санкції у вигляді позбавлення ліцензії, виключення з Реєстру банків, їхніх філій та представництв, валютних бірж і фінансовокредитних установ, застосування штрафу, що перевищує суму (вартість), еквівалентну 100 тис. доларів США, перераховану у валюту України за обмінним курсом НБУ на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства, застосовують винятково на підставі постанови Правління НБУ.

 

Постанова про притягнення до відповідальності за порушення правил валютного законодавства, яка складається за формою згідно з додатком 2 Положення, підписується однією зі службових осіб, та надсилається територіальними управліннями НБУ порушникові, який упродовж п’яти днів після її отримання має перерахувати суму штрафу до Державного бюджету України. У разі несплати порушником штрафу в зазначений термін він підлягає стягненню в судовому порядку. Позовна заява про стягнення суми штрафу подається до місцевого господарського суду за місцезнаходженням порушника впродовж 10 днів по завершенні терміну для добровільної сплати штрафу.

 

Постанова про притягнення до відповідальності може бути оскаржена в судовому порядку. Відповідачем у цьому разі виступає Національний банк України. Проте оскарження постанови не припиняє її виконання.

 

Запитання для самоконтролю

 

 

 • Дати тлумачення поняттю «валютне законодавство».
 • Навести перелік незаконних валютних операцій.
 • Які операції з валютними цінностями можуть здійснюватися резидентами та нерезидентами без отримання ліцензії НБУ?
 • Які нормативноправові документи визначають порядок відповідальності за порушення валютного законодавства? Що є адміністративним правопорушенням згідно із законодавством України?
 • Які адміністративні стягнення можуть застосовуватися за вчинення адміністративних правопорушень?
 • Що являє собою поняття злочину?
 • Які справи про адміністративні правопорушення має право розглядати Національний банк України?
 • За які протиправні дії передбачено кримінальну відповідальність?
 • Яку відповідальність передбачено за порушення термінів розрахунків в іноземній валюті?
 • Яку відповідальність передбачено за незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків? У чому полягає зміст кримінального злочину «відмивання грошей»?
 • Яка відповідальність передбачається за порушення термінів декларування валютних цінностей?
 • Що є підставою для застосування санкцій НБУ щодо банків за порушення валютного законодавства?
 • Яким документом оформлюється виявлення, державними органами валютного контролю порушення банками валютного законодавства?
 • Які санкції застосовує НБУ щодо банків за порушення валютного законодавства?

 


ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Цивільний кодекс України. 16.01 2003 року № 435IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2003. — № 40—44. — С. 356.
 1. Господарський кодекс України. 16.01 2003 року № 436IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2003. — № 18; № 19—20; № 21—22.— С. 144.
 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення 07.12.1984 року № 8073Х // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). —1984. — Додаток до № 51. — С. 1122.
 1. Кримінальний кодекс України. 05.04.2001 року № 2341ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2001. — № 25—26. — С. 131.
 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  від 16.04.1991 року.
 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 року 2121III.
 1. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 року № 185/94ВР.
 1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» від 28.11.2002 року 249IV.
 1. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 року № 93/96ВР.
 1. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 року 679XIV.
 1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і контролю» від 19.02.1993 року № 15—93.
 1. Положення про валютний контроль. Постанова Правління Національного банку України від 08.02.2000 року № 49.
 2. Про деякі питання валютного регулювання. Постанова Правління Національного банку України від 13 грудня 1999 року № 585.
 3. Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України. Постанова Правління Національного банку України від 20.09.2002 року № 352.
 1. Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів. Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2001 року 563.
 1. Про порядок здійснення контролю і отримання ліцензії за експортними, імпортними та лізинговими операціями. Постанова Правління Національного банку України від 15.02.2002 року № 63.

17. Правила торгівлі іноземною валютою. Постанова Правління Національного банку України від 10.08.2005 року № 281.

18. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлеюпродажем іноземних валют та банківських металів. Постанова Правління Національного банку України від 10.08.2005 року № 281.

19. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями. Постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003 року № 514.

20. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам. Постанова Правління НБУ від 17.06.2004 року.

21. Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон. Постанова Правління Національного банку України від 16.03.1999 року № 122.

22. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України. Постанова Правління Національного банку України від 14.10.2004 року

23. Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12.11.2003 року №492.

24. Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 року № 378).

25. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21.06.1995 року № 444 (444—95п).

26. Про складання платіжного балансу. Постанова Національного банку України від 17.03.2000 року № 517.

27. Про порядок регулювання діяльності комерційних банків в Україні. Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 року № 368.

28. Александрова М.  М.,  Маслова С.  О.  Гроші. Фінанси. Кредит: Навчальнометодич. посіб. — 2ге вид. — К.: ЦУЛ, 2002. — 336 с.

29. Ачкасов А. И. Типы валютных операций и другие виды сделок на международных денежных рынках. — М.: Консалтбанкир, 1994. — 62 с.

30. Банківські операції: Підручник. — 2ге вид., випр. і доп. А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за ред. А. М. Мороза. —К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

31. Банько В. А. Валютнокредитные операции и расчеты по внешнеторговым конкратам: Справочнометодич. изд. — СПб.: МЦЭНТ, 1995.

32. Баринов Э. А. Валютнокредитные отношения во внешней торговле. — М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. — 432 с.

33. Бункина М.  К.  Валютный рынок. — М.: АО «ДИС», 1995. — 112 с.

34. Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособ. / Под ред. И. Н. Платоновой. — М.: БЕК, 1996. — 475 с.

35. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України. — К.: Українськоєвропейський консультативний центр, 2002.

36.  Внешнеторговые сделки / Сост. И. С. Гринько. — Сумы: Фирма «Реал», 1994. — 464 с.

37. Завальна Ж. В., Старинський М. В. Валютне право України: Навч. посіб. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. — 304 с.

38. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смонженко Т. С. Фінансовий словник. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 1996. — 384 с.

39. Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року). — Видання МТП 560. Набрали чинності 01.01.2000 р.

40. Кабанець О. І. Валютне регулювання та контроль в Україні / О.І. Кабанець, В. Д. Кольга. — К.: Донеччина, 2000. — 224 с.

41. Міжнародні розрахунки та валютні операції / За заг. ред. М.І.Савлука — К.: КНЕУ, 2002. — 392 с.

42. Международные валютнокредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика,2000. — 592 с.

43. Международная торговля валютой: межбанковские операции на рынках развитых стран, виды сделок, курсы, методы расчетов / Под ред. А. Д. Голубовича. — М.: АО АРГО, 1993. — 64 с.

44. Международные расчеты по коммерческим операциям. — Ч. 1. Аккредитив; Ч. 2. Инкассо; Перевод; Ч. 3. Определение оптимальных форм и условий расчетов. Типовые условия платежей по экспорту и импорту. Гарантии / Сер. «Международный банковский бизнес» — М.: АО Консалтбанкир, 1994.

45. Міжнародні валютнокредитні відносини / За ред. А. С. Філіпенка — К., 1997. — 208 с.

46. Пискулов Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга. = Foreign Exchange and Money Market Operations: Прикладное пособие. — 3е изд., испр. и доп. — М.: ДИАГРАММА, 1998. — 256 с.

47. Слепов В. А., Гордиенко В. И. Международные торговые расчеты: Учебн. пособ. / Рос. Эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. — М.: ОБК ПРЕСС, 1998. — 168 с.

48. Сурен Лизелотт. Валютные операции. Основы теории и практики / Пер. с нем. — М.: Дело, 1998. — 176 с.

49. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Редакція 1993 року. Публ. МТП № 500.

50. Уніфіковані правила для інкасо. Редакція 1995 року. Публ. МТП 522.

51. Шарова Т.  Управление валютными рисками. — К., 1994. —198 с.

52. Цветков Р. А., Карпухин С. В. Практика проведения расчетов во внешней торговле. — М.: Радикс, 1993. — 256 с.

53. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: Навч. посіб. — К.: Товариство «Знання»; КОО, 1998. — 444 с.Ющенко В. А. Міщенко В. І. Валютне регулювання: Навч. посіб. для вузів. — К.: Знання, 1999. — 359 с.


< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
8.3. Відповідальність за порушення порядку здійснення експортноімпортних операцій
8.2. Відповідальність за порушення здійснення операцій із валютними цінностями без отримання ліцензії НБУ та порядку декларування
8.1. Види та форми відповідальності за порушення норм валютного законодавства
РОЗДІЛ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
7.6. Міжнародні організації з боротьби із відмиванням грошей ФАТФ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki