Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплін4.4.Яким повинен бути сучасний підручник з економічних дисциплін?


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.4.Яким повинен бути сучасний підручник з економічних дисциплін?


До навчально-методичного комплексу входить підручник. Він є найважливішим джерелом знань для тих, хто навчається. «Які книги, такі і ми», — говорили древні. Справді, книги

Сучасні вимоги до підручників та навчальних посібників

— це символи часу, а підручники — показник якості навчання.

Американці чудово роблять свої підручники і методичні розробки економічних уроків, де кожний урок — це методична «пісня», спрямована на розвиток економічного мислення і поведінки. Але просте адаптування зарубіжних підручників не може замінити нам власних вітчизняних підручників нового покоління.

Коли ми зі студентами готували тренінг-проект створення студентських підручників з економіки для різних вікових груп школярів, то провели ще в 2000 р. спеціальні опитування школярів школи №60 м. Києва на тему: «Яким ви бажали б бачити свій підручник з економіки?»

Ми отримали багато цікавих порад, і це стало стимулом для створення колективних студентських проектів-підручників. Під час практики були проведені опитування учнів 11 класу щодо того, яким би вони бажали бачити підручник з економіки для найефективнішого процесу навчання.

Побажання були такими: ! ? підручник має бути середнього розміру;

200? підручник має бути повнокольоровим, містити багато ілюстративного та схематичного матеріалу; ? викладення матеріалу за характером має бути скоріше пояснювальним, ніж стверджувальним; ? підручник не повинен бути переобтяженим теоретичним матеріалом, він має ґрунтуватися на життєвих ситуаціях, що сприятимуть практичному застосуванню набутих знань.

Підручників з основ ринкової економіки є вже досить багато. Але, на думку автора, принциповим є не нав’язування готових визначень і концепцій з метою заучування, а відпрацьовування навичок економічного мислення. Це більшою мірою відповідає динамічному характеру економічних явищ, з одного боку, та проблемно-творчому підходу до вирішення конкретних економічних завдань — з дру гого.

Вивчаючи досвід різних викладачів і маючи свій власний досвід, я впевнена в тому, що підручники, за якими навчаються наші діти, повинні бути зовсім іншими, нового типу. Озвучувати американські або інші зарубіжні підручники з економіки недоціл ьно. Ми маємо інші об’єктивні та суб’єктивні умови (культурні, релігійні, фінансові, трудові), тому тільки наші підручники й наша методика викладання можуть врахувати ці особливості під час розроблення підручників та іншого навчального матеріалу. Кальки зарубіжного досвіду, які сліпо перенесені на національне підґрунтя, не дадуть бажаних результатів.

На жаль, у перших підручниках з основ економічних знань в Україні, на мій погляд, ми бачимо недооцінку й недосконалість методичної концепції: не зовсім проду мано обсяг та зміст підручників, не враховано психологію сприйняття інформації школярами різних вікових груп тощо. Можливо, має рацію професор КНУ ім. Т. Г. Шевченка В. Я. Міронченко, який вважає, що «на жаль, нау кові здобутки викладача цінують більше (і це впливає на заробітки), ніж науково-методичні, а страждають від цього студенти і це впливає на якість підготовки фахівців».

Основними вимогами до підручників і посібників можна вважати відповідність рівню міжнародних стандартів, ур ахування психологічних і вікових особливостей сприймання економічних знань, наближення до реальних економічних потреб кожної людини. В основу підручника має бути покладено вже згадуваний принцип «розкручування» логічної спіралі базисних економічних концепцій. При цьому надзвичайно важливою умовою професійного викладу навчального матеріалу є те, щоб на вищих рівнях не було жодних розбіжностей із почат!

201ковим базовим знанням. Має діяти, так би мовити, принцип віяла: початкове базове поняття — розширене знання. Ту саму думку можна графічно продемонструвати спіраллю.

Як посередник у процесі навчання підручник має, з одного боку, надавати компетентну професійну інформацію, а з другого — стимулювати самостійну пізнавальну діяльність. Якщо розглядати книгу-підручник як товар, що діє на конку рентному ринку, то можна повчитись у авторів книги «Сила простоты»: ? слідувати власним принципам і демонструвати ідейну цільність і послідовність; ? не тільки рекомендувати бути простими, треба бути простими самим, використовуючи просту мову, короткі речення, висловлюючись по суті і даючи цікаві й корисні приклади. !

Основна вимога до сучасного вітчизняного підручника — високий науково-методичний рівень із необхідним довідковим матеріалом. Підручник має бути написаним доступною формою, цікаво й корисно для читача. Обов’язково слід ур аховувати міжпредметні зв’язки, питання професійної орієнтації та використання ЕОМ. У цілому зміст підручника чи посібника повинен охоплювати 70—80 % навчальної програми курсу.

Незважаючи на велику різноманітність засобів навчання — комп’ютерних, аудіовізуальних та інших — підручники залишаються найпоширенішими та найефективнішими навчальними посібниками. Для сучасного підручника є характерним не тільки функції передачі знань із певною кількістю вправ. Підручник повинен розвивати в учні в уміння працювати, пропонувати методики навчання, спиратися на повсякденний досвід учнів, а не тільки наводити кілька «прикладів із життя». Важливою вимогою до підручника є його відповідність програмам.

Окреслимо функції сучасного підручника: набуття знань; розвиток навичок та умі нь; закріплення знань; оцінювання знань; інтеграція знань; довідник; соціальне та культурне виховання.

На наш погляд, одним із важливих проявів гуманізації економічної освіти повинно стати розроблення таких посібників і курсів з економіки, які б допомагали людям краще жити, вирішувати повсякденні економічні проблеми, ґрунтуючись на економічних знаннях, розвитку мислення та особистості людини.

Зміст науковонавчальної інформації та форми її подання в навчальних посібниках з економіки

Аналізуючи вимоги до сучасного підручника з економіки, О.В. Чуркіна слушно вважає, що

202«Сучасний підручник повинен бути не тільки носієм систематизованих знань, а й самостійною системою, яка моделює ту чи іншу систему навчання, зумовлену концепцією автора, рівнем розвитку лінгвістики, дидактики, психології, методики, і спрямована на досягнення поставленої мети навчання».

Підручники повинні мати структуру викладання матеріалу, зручну для процесу навчання. Це виявляється в системності змісту та збалансованості самої стру ктури підручника. При цьому завдання автора — не тільки викласти теоретичні підходи, а й сприяти розвиткові мислення читача, що дозволяє не втратити баланс між теорією та практикою. Велике значення мають практичні приклади, які дають інформацію і стимулюють творчі можливості читача до вирішення конкретних комерційних завдань.

Навчання повинно ґрунтуватися не тільки на розповіді про ус піх. Діагностика проблем і помилок є важливою складовою критичного мислення. Такі приклади вводяться для того, щоб примусити студентів вчитися на чужих помилках і краще справлятися з реальними економічними проблемами.

Прикладом корисного й цікавого підручника для школярів, в якому реалізуються су часні науково-методичні підходи до викладення навчального матеріалу, діяльнісний підхід (вчити, щоб навчитись діяти), а також міжпредметні зв’язки з іншими дисциплінами, можна назвати російський підручник А.В. Леонтьєва «Технология предпринимательства. 9 класс». Важливо, що цей підручник добре структурований та ілюстрований. Він навчає школярів деяких методик вибору власної справи. На конкретних прикладах знайомить з механізмом перетворення отриманих знань і вмінь у кінцевий споживчий проду кт. !

Підручник, як кожен навчальний матеріал, повинен якомога більше висвітлювати основи проблеми, не зациклюватися на непотрібних, несуттєвих деталях. Це економить час і автора, і читача, створює можливості для засвоєння базового матеріалу.

Ретельний відбір тем, необхідна глибина аналізу та послідовне викладення матеріалу в підручнику допомогли б виконати ці два завдання.

Новою тенденцією в створенні навчальних підручників можна вважати їх междисциплінарний (міжпредметний) характер. Саме такі підручники ми зу стрічаємо серед французьких, англійських, російських. В них економічний зміст глибоко пов’язаний з педагогічною психологією, методикою подання наочного матеріалу і архітектонікою тексту.

203Так, дуже важливо виділяти основні терміни і поняття в кожному розділі або главі; давати ілюстративний блок, резюме, питання, ситуації для аналізу і використану літературу.

Вважаю, досить вдалою є структура німецького підручника

Х. Зайделя і Р. Теммена «Основи вчення про економіку». У ньому велику увагу приділено методичним і дидактичним аспектам навчання.

Розглянемо основні з них. ? Схема понять: кожному уроку (темі) передує схема, яка наочно відображає основний зміст, використані економічні поняття та їх взаємозв’язок. ? Навчальний матеріал: найважливішу навчальну інформацію виділено іншим кольором, цитати й приклади — курсивом. ? Завдання: завдання, які орієнтовані на проблему, спрямовані на стимулювання дискусій, оскільки потребують самостійного мислення та наявності власних поглядів на проблему. ? Тести: кожну тему завершує контрольний тест, що дає змогу встановити, чи досягнуто навчальної мети (чи засвоєний матеріал). Тести складаються із завдань на вибір правильної відповіді та завдань на впорядкування вивченого. Кожне завдання має тільки одну правильну відповідь. ? Запитання до комплексного прикладу в кожному розділі пов’язані з докладним маркетинговим планом запуску на ринок нової піцци з додатку.

Спробуйте розробити хоча б одну економічну тему за цією схемою. Інтегрована система навчання, яка використовується в кращих сучасних підручниках, допомагає студентам прогресивно рухатися вперед: від запам’ятовування до ф ормування концепцій та критичного мислення. Вона використовується в контрольних запитаннях, завданнях та на Інтернет-сторінці для розширення навчального досвіду студентів і розвитку їхніх здібностей. Надзвичайно ефективний методичний прийом — завершення навчального посібника системою комплексних навчальних завдань, в яких читачеві необхідно зробити вибір або комплексно використати різні теоретичні, методичні й практичні знання та навички. ! Інтегрована система навчання та підручник

Навчальний текст з економіки має бути психологічно багаторівневим, оскільки окремі його «дози» повинні бути звернені до різних сторін ментального досвіду читачів. Можливо, слід відмовитись від задач «у вузькому сенсі» цього слова і перейти

204до навчальних завдань. Вони характеризуються присутністю конкретного психологічного «адресата»; відсутністю жорсткого тиску умов і вимог; багатоваріантністю базових даних та шляхів їх розгляду; включеністю в деяку ігрову ситуацію; заглибленням у реальні життєві враження тих, хто навчається.

Основну частину навчальної інформації може бути організовано у вигляді прямих та непрямих діалогів (персонажі сюжетів спілку ються між собою, через текст ідуть постійні звернення до читача).

Основними вимогами до підручників є: ? доступність як простота, ясність і логічність мови; ? спрямованість як відмова від наказового та декларативного способу викладу; ? проблемність як вкрапленість у текст, у завдання, що підвищує інтерес до матеріалу й навчальних дій; ? варіативність як у вирішенні різних економічних проблем, так і у виборі форм виконання навчальних завдань; ? психологічно й методично продумане подання матеріалу.

Наскільки повно підручник відповідатиме окресленим вимогам, настільки ефективним буде його творчий і навчальний потенціал у спілкуванні автора підручника з читачем. А головне, слід підкреслити, що для роботи з підручниками нового типу треба готувати викладачів нового типу.

Прикладом сучасного підручника для студентів можна назвати підручник Дж. Бернедта та С. Моріарті «Інтегрована м аркетингова система». На нашу думку, це — чудовий зразок підручника, в якому професійний зміст подається на високому методичному рівні. Цікавими особливостями підручника є: висока збалансованість усіх розділів; інтегрований підхід до аналізу; методи сучасного мислення та коло їх застосування; сучасні приклади з практики бізнесу всіх видів та рівнів. За раху нок усунення зайвих подробиць студенти мають більш широкі можливості для засвоєння базового матеріалу. !

Автори підручника добре розуміють і талановито застосовують великий комплекс методичних засобів і прийомів для покращання процесу навчання та набуття ділових навичок, які студенти зможуть використати у своїй роботі. В підручнику є декілька структурних особливостей, яких ми не зустрічали в інших підручниках. Ця комплексна система навчання допомагає сту дентам швидше і досконаліше засвоїти матеріал.

У деяких розділах є «вступні замальовки», навчальні завдання, призначені для виконання, та резюме розділів, прямо

205прив’язані до навчальних завдань. У міру того, як студенти вивчають книгу, вони працюють окремо та в команді над питаннями до навчального прикладу, які потребують використання знань, отриманих ними з кожного розділу підручника. Вони створюють особистий план маркетингової комунікаційної компанії. Грамотно збудований комплексний приклад дає студентам можливість набути корисних навичок майбутньої професійної роботи. У процесі маркетингових досліджень ретельно аналізуються та врахову ються культури й субкультури інших народів

У підручнику Дж. Бернедта та С. Моріарті кожен розділ містить такі методичні прийоми. ? Рубрика «Короткий огляд основних понять» допомагає студентам повторювати матеріал в міру того, як вони рухаються за текстом розділу. У них нагадуються основні пункти попереднього розділу, тож студенти можуть передивитися те, що вони тільки-но прочитали, і перевірити розуміння основних питань. ? Рубрика «Вирішуйте самі» та «ІМК (інтегровані маркетингові комунікації) в дії» підштовхують до критичного осмислення матеріалу за допомогою пропозиції реальних життєвих сценаріїв і запитань, які не мають однозначної відповіді. Рубрика «Вирішуйте самі» підкреслює етичні проблеми, «ІМК в дії» глибше висвітлює приклади з реальної практики маркетингових комунікацій. ? Рубрика «ІМК: концепція в фокусі уваги» демонструє існуючі концепції ІМК або ті, що виникають. Приклади включають такі теми, як планування з акцентом на споживача, важливість маркетингу взаємовідносин у практиці маркетингових комунікацій «бізнес для бізнесу» і проектування бюджету з нуля. ? Рубрика «Профіль» знайомить із молодими працівниками в галузі маркетингових комунікацій, що обіймають різні посади та працюють у різних країнах. Вони розповідають про свою роботу та досягнення успіху в кар’єрі, демонструють реальні можливості в кар’єрі тощо. ? Завершальні вправи проводять студентів через три рівні навчання:

1) факти, запам’ятовування, визначення;

2) розуміння основних концепцій;

3) використання концепцій у нових ситуаціях. ? Командні та Інтернет-проекти показують студентам, як треба навчатися за межами аудиторії. Ділова практика є обов’язковою. Працівники повинні вміти спілкуватися в межах невеликих груп, ефективно спілкуватися, створювати нові техно

206логії. Запропоновані наприкінці кожного розділу завдання дають студентам можливість практикуватися в подібних навичках.

Сучасні вимоги до створення підручників пов’язані з ідеями сітьового книгодрукування, подальшого створення спеціальних освітніх веб-ресурсів. Електронні підручники та додаткові посібники на новому носії (так звані е-book) вимагатимуть зміни методик та освітніх програм. Електронний підручник не може існу вати у вигляді набраного тексту та сканованих малюнків. Електронні книги можна доповнювати функціями обробки аудіо- та відеоінформації. Е-book можна постійно оновлювати як електронні енциклопедії та словники. Тут можуть бути фрагменти лекцій, тренінгів, case-методів, презентацій тощо. Логічно, якщо СD або сітьовий підручник доповнюється програмою комп’ютерного тестування або іспиту. Зрозу міло, що плани комп’ютеризації навчання прогресивні та актуальні. Але що робити з бідністю і відсталістю більшості українських шкіл? Електронні підручники

У методології сучасної освіти мають місце суттєві зміни у зв’язку з ліквідацією географічних бар’єрів.

Найбільш розвинуті університети світу успішно конкурують з місцевими університетами, маючи доступ до студентів у кожній країні світу через Інтернет і канали супутникового зв’язку.

Це дистанційне навчання розглядається як доповнююче традиційне навчання, а не як альтернативне існу ючому навчанню. Дистанційне навчання забезпечує неперевершену швидкість оновлення знань, що вибираються зі світових інформаційних ресурсів та дозволяє безмежно розширити аудиторію викладача і т. д. Інформація до роздумів: «Нові вимоги до інформаційнометодичного забезпечення дистанційного навчання»

Країни, які володіють прогресивними дистанційними технологіями і методологіями навчання, зацікавлюють студентів, отримують великі фінансові ресурси, а найголовніше — вони «прив’язують» до себе високоякісний людський капітал. (За даними Всесвітнього банку, тільки в США функціонує більше 3 тис. навчальних закладів, що спеціалізуються на професійному навчанні в діалоговому режимі.)

Україна має декілька центрів дистанційного навчання. М. Згу ровський виокремлює такі напрями радикальних змін у світі, що визвані появою суспільства знань та інформації.

1.Навчальні програми повинні забезпечувати студентів базовими знаннями і навичками, необхідними для розвитку в усіх,

207

хто навчається, можливостей і потреб оновлювати свої знання протягом усього життя.

2.Навчальні заклади повинні пропонувати більш широкий вибір програм для різних категорій людей з різними мотиваціями і цілями. Повинні враховуватись потреби людей, незалежно від їх віку, тих, хто бажає змінити професію (фах), здобути другу освіту, підвищити професійний рівень і кваліфікацію за раху нок короткострокового навчання.

3.Залежно від потреб економіки необхідно мати ефективні механізми взаємодії з ринком праці (моніторинг роботи випускників за місцем працевлаштування; регулярні консультації з роботодавцями і випускниками з метою корекції навчальних програм із застосуванням Інтернету в асинхронному режимі або режимі он-лайн).

4.Проблема оцінки якості навчання у віртуальних або дистанційних у ніверситетах дуже складна. Необхідні надійні, прозорі і зрозумілі програми оцінки якості, відмінні від традиційних. Напевно, оцінюватись повинні не тільки матеріальна база, професорсько-викладацький склад, методичне забезпечення і т. д., оскільки вони в певному відношенні втрачають сенс, а кваліфікація, здібності і знання випускників.

5.Потребують змін традиційні у ніверситетські дисципліни. Виникає необхідність відходу від класичного підходу, що базується на класичних дисциплінах, і наближення до проблемноорієнтованих методів формування знань, а також зменшення дистанції між фундаментальними і прикладними дослідженнями.

Професійна підготовка і дослідження в нових сферах знань потребують інтеграції цілої низки дисциплін, що раніше вважалися самостійними і не пов’язаними між собою. В результаті виникають міждисциплінарні та мультидисциплінарні програми навчання.

Нові форми генерування знань потребують не тільки «реконфігурації у ніверситетських кафедр і факультетів», а також реорганізації наукових досліджень і підготовки фахівців, які орієнтовані на вирішення складних міждисциплінарних проблем.

6.Впровадження нових педагогічних підходів, що базуються на альтернативних механізмах передавання знань, є ще однією можливістю су спільства знань та інформації. Одночасне використання мультимедійних засобів, комп’ютерів і Інтернету дозволяє зробити процес навчання більш інтенсивним і інтерактивним.

За висновком Всесвітнього банку, найкращий результат досягається шляхом застосування таких методів, як взаємне навчан-

ня; самоорганізація; емпіричне навчання; навчання в умовах, що наближені до реальних; методи навчання з використанням ресурсів і проблемно-орієнтоване навчання; рефлексія; критичний самоаналіз, а також сполучення цих методів у будь-яких варіантах.

Таким чином, суспільство знань та інформації несе людству нові виклики й величезні можливості для вирішення його головних проблем і подальшого розвитку.

РОЗДІЛ 5


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.2.Психологічні особливості розуміння економічної інформації та методичні прийоми її засвоєння студентами
Частина 2. 5.2.Психологічні особливості розуміння економічної інформації та методичні прийоми її засвоєння студентами
5.4.Наочність як шлях до засвоєння економічної інформації, або як користуватися наочною інформацією
5.5.Конспекти-схеми та методика їх розроблення викладачами і студентами
Семінарські та практичні заняття з економічних дисциплін
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki