Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплінЧастина 2. 14.3.Як підвищувати компетентність викладачів економічних дисциплін. Тренінг-курси для викладачів і студентів


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. 14.3.Як підвищувати компетентність викладачів економічних дисциплін. Тренінг-курси для викладачів і студентів


Рис. 14.3. Професіограма викладача економічних дисциплін

Завершуючи вивчення курсу «Методика викладання економічних дисциплін», варто ще раз повернутися до загальної схеми методики викладання та доповнити її характеристикою викладача економічних дисциплін (рис. 14.3).

Вогонь не згасає тому, що від нього запалили інший вогонь.

Лукіан

Кожний учитель повинен пам’ятати слова Я.А. Коменського: «Важко втримати в руках світло, ще складніше передати його далі»! Тому проблема навчання творчого мислення, ефективного мислення особливо складна, і передусім вона потребує вміння самого вчителя настроюватись на творчий лад. Взагалі вчитель сам повинен бути творцем і користуватись відомою рек ламою Спрайт «Будь собой, не дай себе засохнуть».

На завершення слово емоційноліричне!

Фред Хекингер, редактор «Нью-Йорк Таймс» з питань освіти писав: «Освіта — це викладачі, яких ви пам’ятаєте, а не ті, яких ви забули…» !

Наш український вчений І.А. Зязюн пише: «Бути вчителем — не означає просто підтвердити правильність фактів або читати лекцію. Ні, бути вчителем в істинному розумінні цього слова — означає бути учнем. Викладання починається тоді, коли Ви, вчитель, вчитеся в учня, ставите себе на його місце, щоб з’ясувати, що він розуміє і як він розуміє. Талановитий вчитель — це людина, яка має власну ду мку, неповторність у реалізації свого предмета, своєрідність поведінкової активності, яка підтримує поведінкову активність учня. Він робить усе можливе, щоб процес учіння перейшов у процес самоучіння, виховання — у самовиховання».

Напевно в ідеальному варіанті викладач вчить так, щоб навчити діят и, а студент вчиться так, щоб навчитись діяти.

Ця книжка не була б чесною, якби вона претендувала на розробку якихось рецептів. Будь-яка така спроба могла б піти прахом наступного ж дня через якісь непередбачені обставини. У книжках не може бути готових рецептів для вчителя. Натомість вони скажуть, чого не може вчитель: ? не любити тих, кого навчає; ? не знати свого предмета; ? не отримувати задоволення від успіхів своїх учнів; ? бути нетерплячим (не мати витримки); ? не любити вчитися самому.

658

Китайське прислів’я каже: «Той, хто не вміє посміхатися, не повинен відкривати крамницю». Якщо у вчителя не має почуття гумору і доброти, йому треба негайно змінити фах.

Я щиро вдячна тим, хто дочитав цю книжку до кінця, а ще більше — тим, хто використає її у практичній роботі.

БАЖАЮ ТВОРЧИХ УСПІХІВ!

О.В. Аксьонова

Викладач!

Викладач!

Не дай собі засохнути!

Запитання та завдання

Рівень А

1. Яка різниця між поняттям «активізація викладання» та «активність у навчанні»?

2. У чому специфіка засвоєння економічних знань?

3. Які ви знаєте стилі навчання?

4. Для чого вивчається стиль навчання?

5. Що таке стиль навчання?

6. Як стиль навчання впливає на сприйняття учнів?

7. Чим відрізняються візуальний, аудіальний та кі нестетичний типучнів?

8. Проведіть тестування свого стилю навчання.

9. Наведіть приклади активізації економічного навчання, які вамсподобались чи не сподобались у процесі навчання в університеті.

10. Як забезпечити ефективне засвоєння інформації?

11. Як зробити так, щоб вас слухали?

12. Чому корисно вірити в успіх своїх учнів?

13. Назвіть вікові ос обливості економічного навчання.

14. Які 4 принципи навчання Ньюстром вважає важливими і чому?

15. У чому особливості сучасного педагогічного спілкування?

16. Що таке методика динамічного навчання?

17. Чи бачите ви різницю між термінами «методика» й «технологія» викладання?

18. Які сучасні технології організації економічного навчання ви знаєте?

19. Яке ви знаєте «підводне каміння» на шляху до справжньої майстерності викладача?

20. Наведіть приклад цікавої методики викладача вашої школи або вищого навчального закладу.

21. Які методич ні бар’єри існують у поширенні практики використання нових методик?

Рівень В

22. Оцініть ефективність педагогічних методик за критеріями: ? актуальність; ? новизна; ? інструментальність; ? зрозумілість; ? професійне зростання викладача.

23. Що таке рівень компетентності викладача економіки?

24. У чому таємниці поганого викладання?

25. Назвіть основні риси хорошого вик ладача.

26. Як ви розумієте відоме висловлювання У. А. Уорда: «Посередній учитель викладає, добрий учитель пояснює, видатний учитель показує, а великий учитель — надихає»?

27.Які ви знаєте сучасні вимоги до інноваційного освітнього середовища?

28.У чому суть ігротехнічної компетентності викладача економічних дисциплін?

29.Які ви знаєте шляхи розвитку креативності економічного мислення студентів?

Рівень С

Підго туйте есе на одну з наступних тем.

30.Як розвивати науково-дослідницькі здібності студентів.

31.Чому відсутність методичних змін небезпечна?

32.Викладач економіки як практикуючий психолог. Приклади.

33.У чому зміст підвищення культури сучасного економічного навчання?

ПРАКТИКУМ З ПЕДАГОГІЧНОЇ

МАЙСТЕРНОСТІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Рівень А

1. Що таке активізація методики навчання?

2. Назвіть, які методики активного навчання вам відомі?

3. Чи є самовиховання засобом формування педагогічної майстерності?

4. Яку роль відіграє знання психології в методиці проведення занять з економіки?

5. Чи може вчитель погодитись із тезою японської конституції VІІ ст.: «Кожна людина має серце, у кожного серця свої нахили. Він вважає це гарним, я — поганим. Я вважаю це гарним, він — поганим. Я зовсім необов’язково мудрець. Ми обидва лише звичайні люди».

6. Чи згодні ви з таким визначенням: «Методична система як педагогічно керована система самонавчання покликана реалізувати цілі педагогічної та дидактичної системи»?

7. Що спільного між маєвтикою та методом Сократа?

8. Чи згодні ви з тим, що освіта завжди має бути незакінченою?

9. Чи можна вважати гумористичний асоціативний малюнок у тексті підручника формою психологічного розвантаження учня?

10. Які теоретичні закономірності процесу навчання реалізовані в методиці викладання вашого уроку?

11. У чому дидактична сутність активізації навчання?

12. Які психологічні особливост і активізації навчання?

13. Чи є у вас сумніви щодо вибору стратегії педагогічної діяльності?

14. Чи згодні ви з твердженням В.В. Петрусинського: «Будь-яка діяльність, пов’язана з умовностями, — це гра»?

15. У чому полягає ідея гуманізації навчання?

16. Що таке «Кодекс честі»?

17. Чи виявляється у «шпаргалці» зв’язок між навчанням та вихованням?

18. Що таке внутрішня та зовнішня техніка дисципліни за Е. Шостромом?

19. Чи згодні ви з відомим ленінським положенням про те, що культура спілкування не забезпечується освітою автоматично, а зростання освіченості не підвищує рівень морального життя?

20. Чи згодні ви з французьким артистом Жаном Маре, котрий усі х людей (незалежно від віку) поділяє на «дітей» та «дорослих»?

21. Чи правильним є визначення: «Асоціативне навчання — це використання наявної у багатьох асоціативної пам’яті, що, у свою чергу, розвивається творчістю думки»?

22. Чи згодні ви з визначенням: «Маєвтика (грец.) — мистецтво приймати пологи. Однак в педагогіці у цього слова є інший зміст: розумний співрозмовник може так повернути розмову, надати їй такого нового звучання, що обов’язково народиться якесь свіже розуміння, новий зміст предмета суперечки, корисний для обох співрозмовників. Цей принцип діалогу називається ще методом Сократа та означає ведення дискусії в такий спосіб, щоб через суперечку народжувалась істина»?

23. Чому не всі вчителі хотіли б учити власних дітей у школі?

24. Що ви можете сказати про психодіагностичні якості і вміння вчителя?

25. Що вивчає педологія?

26. Вчитель — це «актуалізатор» чи «маніпулятор»? Наведіть приклади.

27. Якого типу навички розвиває: ? конспект-схема; ? створення уроку-казки; ? участь у діловій грі?

28. Назвіть основні причини неправильних усних чи письмових відповідей.

Рівень В

1. Як виявилася педагогічна майстер ність А.С. Макаренка та В.О. Сухомлинського у вирішенні педагогічних завдань?

2. Метою економічної освіти в школі є: ? застосування економічного мислення до конкретних питань; ? навчання школярів загального розуміння основ функціонування економіки; ? навчання вміння приймати обґрунтовані економічні рішення в особистому та суспільному житті.

Яку мету ви вважаєте головною?

3. Що таке т ворча особистість? Актуалізована особистість? Чи можна поставити між ними знак рівності? Наведіть приклади.

4. У чому можуть виявлятись риси маніпулятора: а) у школярів; б) у батьків; в) у вчителів?

5. Як ви розумієте тезу: «Маніпулятор зовні та всередині нас»? Як ви зможете пояснити це старшокласнику?

6. Вправи на ф ормування вмінь вибирати та застосовувати заходи активізації учнів під час перевірки їх знань та вмінь.

Опорні поняття: цілі, функції, методи контролю, активізація пізнавальної діяльності; зона найближчого розвитку учня, мотиви діяльності, пізнавальні інтереси, система знань, інтелектуальні вміння. І.Аналіз характеру завдань для учнів, розроблених у тематичних уроках. Які питання вимагають прямого (репродуктивного) відтворення? ІІ.Застосування засобів, спрямованих на стимулювання мотивів діяльності, виховання пізнавальних інтересів: ? сформулюйте завдання до теми у формі цікавої розповіді, проблеми, практичного завдання, можна з використанням парадоксів, софізмів; ? підберіть технічні засоби для активізації (наприклад, фільм із вимкненим звуком, конспект-схема тощо). ІІІ.Застосування засобів, які формують систему знань, інтелектуальні вміння. Знайдіть: ? головне в тексті параграфа; ? причинно-наслідкові зв’язки; ? подібність та різницю тощо. IV. Застосування засобів, спрямованих на включення кожного учня в активну навчальну діяльність: ? ущільнене опитування; ? фронтальна бесіда; ? групові завдання; ? підбір завдань різного ступеня складності залежно від рівня підготовки та розвитку учнів; ? взаємоперевірка робіт учнів; ? самоперевірка. V. Уміння користуватись дошкою як засобом активізації навчання: ? опорні схеми; ? кодоскоп; ? як писати цифровий матеріал; ? як записувати формули, одночасно пояснюючи їх; ? побудова графіків; ? опорний конспект.

7. Формування вмінь планувати проблемне вивчення матеріалу. На навчальному матеріалі студенти: ? ставлять проблему; ? формулюють її; ? показують зразок вирішення; ? спонукають учнів до формулювання та самостійного вирішення проблеми.

8. Які ви можете запропонувати зміни чи доповнення до рис.1.1 «Навчання як процес»?

9. Цікавий факт. Ритм є основним елементом ст ройової підготовки в армії, найважливішим засобом підвищення військової дисципліни, з його допомогою формуються установки на виконання команд. Саме

тому А.С. Макаренко широко застосовував музику як засіб дисциплінарного та естетичного впливу на дітей.

Подумайте, як впливає рок-музика, релігійна музика, народна музика, симфонічна музика на молоду людину.

10. Як боротися з хибними переконаннями школярів (А.І. Костов): ? обманювати вчителя — ознака розуму та винахідливості; ? вчитись відмінно — ненормально, це роблять тільки «зубрили» та «задаваки»?

11. Як ви розумієте слова К.Д. Ушинського: «У школі повинна царювати серйозність, яка допускає жарт, але не перетворює всю справу на жарт, ласкавість без нудотності, справедливість без прискіпливості, доброта без слабкості, порядок без педантизму і, головне, постійна розумна діяльність».

12. Під час у року дайте оцінку своїм колегам за схемою: ? культура зовнішнього вигляду; ? культура педагогічного спілкування; ? саморегуляція; ? культура мови.

13. Проаналізуйте урок свого колеги. Які елементи педагогічної майстерності ви побачили в цьому уроці?

14. Існує класифікація типових труднощів вчителя: ? «чоботар без чобіт»; ? стереотипи авторитарної педагогіки; ? стереотипи «книжкового» життя; ? «мемуаристи»;? методична всеїдність; ? методична одноманітність.

Проаналізуйте за цими принципами працю викладачів, що працюють з вами (не називаючи прізвищ).

15. Визначте тип батьків учнів: ? батьки-консультанти; ? батьки, що співпереживають; ? батьки — істина в останній інстанції.

16. Наведіть приклади можливих помилок у поведінці вчителя, які можуть призвести до непорозу мінь і навіть конфліктів у грі.

17. У яких випадках зручніше проводити розбір ситуацій — за записом на відеомагнітофоні, магнітофоні чи розігруючи рольові вправи?

18. Доповніть перелік понять, що стосуються культури педагогічної праці вчителя: ? облік психологічних аспектів уроку; ? характер вимог вчителя до учнів; ? ст ворення емоційно-інтелектуального тла на уроці; ? почуття гумору; ? темп уроку, самоконтроль на уроці; ? якість уроку.

19. Жорсткі вимоги вчителів дотримуватись порядку, на вашу думку, були: ? необхідними для користі загальної справи; ? несправедливими та образливими; ? такими, що пригнічували самостійність учнів.

20. Згадайте, в яких випадках ви виконували домашнє завдання в школі: ? коли відчували, що можуть спитати; ? коли воно було цікавим; ? без будь-яко го контролю ззовні.

21. Коли дитину карають за пустощі, це: ? не виховує ініціативи та корисних звичок; ? змушує дитину виправитись та поводити себе як слід; ? породжує протест та бажання зробити все навпаки.

22. Знайдіть правильну відповідь. Кращими викладачами є ті, які: ? мають індивідуальний підхід; ? захоплені своїми предметами та викликають інтерес до них у інших; ? створюють у колективі атмосферу, в якій ніхто не боїться висловлювати свої погляди.

23. Чи справедливо учні оцінюють як найгірших тих викладачів, які: ? не приховують, що деякі учні їм прост о не симпатичні; ? створюють дух жорсткої конкуренції; ? справляють враження, що предмет, який вони викладають, їх не цікавить.

24. Чи вчилися б ви краще, коли б викладач: ? мав би до вас індивідуальний підхід; ? стимулював вас на більш інтенсивну працю; ? організовував дискусію з питань, що розглядаються.

25. Вашій увазі пропонується психодіагностичний тест для перевірки педагогічних здібностей за матеріалами видатного грузинського вчителя Ш.А. Амонашвілі. Закінчіть фр ази на свій розсуд:

1) якщо дитину постійно критикують, вона вчиться…;

2) якщо дитина живе в атмосфері ворожнечі, вона вчиться…;

3) якщо дитину висміюють, вона стає…;

4) якщо дитина постійно чує самі нарікання, вона вчиться жити з почуттям…;

5) якщо дитина зростає в тер пимості, вона вчиться…;

6) якщо учня підбадьорюють, він вчиться…;

7) якщо учня хвалять, він вчиться…;

8) якщо дитина живе у безпеці, вона вчиться…;

9) якщо дитина зростає в чесності, вона вчиться…;

10) якщо учня підтримують, він вчиться…;

11) якщо дитина живе в атмосфері доброзичливості, вона вчиться….

Нижче наведені закінчення фраз самого Ш.А. Амонашвілі:

1) ненавидіти;

2) агресивності;

3) замкненою;

4) провини;

5) розуміти інших;

6) вірити в себе;

7) бути вдячним;

8) вірити в людей;

9) бути справедливою;

10) цінувати себе;

11) знаходити любов у цьому світі.

Порівняйте їх зі своїми.

26. Доповніть твердження: ? чим нижчий рівень гідності людини, тим ... вона потребує примусу; ? чим вищий рівень гідності людини, тим ... вона потребує примусу.

Як ви гадаєте, чому? Наведіть приклади.

27. Що потрібно, щоб дитина: ? училася розу міти інших; ? вірила в себе; ? була вдячною; ? вірила в людей; ? була справедливою; ? цінувала себе?

28. Намалюйте піраміду, яка б символізувала комплекс наук, що забезпечують навчання, виховання та розвит ок людини.

29. Наведіть приклади, що пояснюють твердження І.В. Скворцова: «Психологія — фундамент педагогіки».

30. Чому діти стають: ? злими; ? агресивними; ? замкненими; ? із комплексом провини?

31. Що таке «Методика колективного планування курсу»?

32. Чому конформізм, дисципліна та активний контроль — це цінності пересічного вчителя?

33. Як Ви розумієте твердження Е. Шост рома: «Навчання, котре б допомогло учням розвинути їхні творчі здібності, має ґрунтуватись на спільному інтересі вчителя й учня»?

34. Що б ви відповіли підлітку, який на засіданні шкільної ради заявив: «Учителі фальшиві. Вони говорять, що піклуються про нас, але ми їм потрібні тільки для того, щоб показати самих себе. Вони піклуються про нашу поведінку, оскільки вона позначається на процесі навчання, а насправді їм на нас наплювати»?

35. Чи правильно, що для підлітків важливішою є думка їхніх ровесників, ніж учителів?

36. Чому в кожному віці дитина може сприймати тільки відповідно підготовлену інформацію?

37. У чому полягає різниця між традиційним інформаційним та проблемним навчанням?

38. Як сказане нижче можна використати для організації самостійної праці школярів: ? посередній вчитель викладає, ? добрий вчитель пояснює, ? видатний вчитель показує, ? великий вчитель надихає?

Наведіть приклади

39. Як ви розу мієте тезу: «Знання передається не тільки за допомогою того, про що говориться, а рівною мірою за допомогою того, що замовчується»?

Наведіть приклади.

40. Емблема кафедри педмайстерності у Полтавському педагогічному інституті: на тлі сонячного диску дві руки, що тягнуться назустріч одна до одної, — учня та вчителя. Яку б емблему зобразили ви?

Рівень С

Завдання 1. Що ви робитимете в такій ситуації: у ході обговорення проблеми, важливої для колективного планування роботи курсу, раптом чуєте голосну репліку: «Кому це потрібно?.. Це нікому не потрібно...»?

Завдання 2. Уявіть собі ситуацію. Ви почали урок, забезпечили увагу школярів, аж раптом відчиняються двері і входить учень, що спізнився. Урок починається спочатку, але незабаром входить другий учень. Як ви будете реагувати на це?

Придумайте рольові вправи на цю тему та розіграйте їх на семінарі.

Завдання 3. Учитель починає урок: «Діти! Зараз вам буде дуже цікаво...» Прокоментуйте початок цього уроку.

Завдання 4. Вигадайте рольові ситуації, які ілюструють поведінку дітей, типу: маленька «ганчірка», маленький «директор», «хитра лисиця», жорстокий хуліган...

Ваші дії як учителя? Завдання можна виконувати з двома або групою студентів, поділившись на пари «учень — учитель». Потім проводиться обговорення варіантів ситуацій.

Завдання 5. У V главі Другозаконня (Старий завіт) говориться: «Не кради... Не жадай дому ближнього свого, і не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого».

Як треба розуміти ці біблійні заповіді?

Як ви проведете їх обговорення із молодшими школярами та старшокласниками?

Завдання 6. Вправи з тренінгу логічних основ розумової діяльності вчителя.

А. Гра «Аналіз визначення понять».

Група поділяється на дві команди, які задають одна одній завдання з визначення понять за словником (126 категорій).

Аналізуються: ? якість визначення понять; ? логічні помилки; ? помилки у судженнях; ? помилки у висновках; ? помилки у доказах; ? вибір аргументів для доказу, ф ормулювання головної тези та спосіб доказу.

Б. Взаєморецензування уроку «Економіка — це...» проводиться за схемою: ? як сформульована тема уроку; ? як сформульована дидактична мета; ? як сформульована основна теза, підібрані аргументи та способи доказів.

Мікровикладання аналізується за такими критеріями: ? чи поставлені перед учнями чіткі завдання у зв’язку з вивченням нового матеріалу? ? чи наголошено основну думку теми, чи є вона чіткою, ясно ю і не підміняється у процесі доказів? ? чи дібрані потрібні аргументи, чи достатні вони для обґрунтування тези, чи доказові незалежно від неї? ? чи повно і чітко сформульовані висновки?

В. Підготуйтесь для рольових вправ типу: «По ясніть економічну категорію «гроші» (або будь-яку іншу базову) школярам, студентам, дорослим».

Г. Чи здатні ви до саморегуляції? Відповідайте тільки «так» чи «ні».

1.Ви завжди спокійні та витримані?

2.Ваш настрій, як правило, мажорний?

3.Під час занять в аудиторії та вдома ви завжди уважні та зосереджені?

4.Ви вмієте керувати своїми емоціями?

5.Ви завжди уважні та доброзичливі у спілкуванні з то варишами та близькими?

6.Ви легко засвоюєте вивчений матеріал?

7.У вас немає хибних звичок, яких хотілося б позбутися?

8.Вам не доводилось жалкувати, що в якійсь ситуації ви поводили себе не кращим чином?

Полічіть кількість «так» і «ні»:? якщо всі відповіді позитивні, то це свідчить або про спокій, уміння керувати собою, або про завищену самооцінку; ? якщо відповіді негативні на всі або деякі запитання, то це свідчення тривожності, невпевненості, невдоволення собою, самокритичності.

Д. До якого типу вчителя ви можете віднести: себе, мене, Х, Y?

Учитель І типу — з перевагою почуття над волею та розумом, даючи урок, сповнює його емоціями, не підкріпленими фактами й логікою. Звичайно, почуття захоплюють дітей, особливо в момент сприйняття, але що вони візьмуть із собою після уроку?

Учитель ІІ типу — з перевагою волі над почуттями та розумом — все на уроці насичує авторитарністю, честолюбністю («Я так хочу», «Ви повинні вивчити», «Ви зобов’язані...»). Чи приємно з таким настроєм на уроці?

Учитель ІІІ типу — з перевагою розуму над волею та почуттям ризикує бути нудним, а може, навіть і незрозумілим («Я даю, це головне, а розумієте чи ні — це вже ваша проблема. Захочете — будете знати»).

Яким би вчителем ви хотіли стати?

Класифікуйте ваших викладачів за цими типами (не називаючи прізвищ).

Е. Складіть завдання з початкової економіки, які стимулюють пізнавальну самостійність учнів. Проаналізуйте завдання, складені колегами.

Під час аналізу враховується:

1) вільне володіння т еорією;

2) уміння формулювати питання, дотримуючись чіткої логічної послідовності;

3) уміння мотивувати необхідність вивчення теми;

4) уміння визначати головне в темі, робити узагальнення й висновки, залучаючи учнів;

5) уміння досягти високого рівня пізнавальної діяльності під час перевірки знань та вмінь учнів;

6) уміння поєднувати різні форми праці учнів;

7) уміння ст ворювати сприятливу психологічну обстановку, дотримувати педагогічного такту.

Завдання 7. Вправи на розвиток уміння моделювати та аналізувати бесіду з учнем:

1) моделювання бесіди «зондування душі»;

2) створення ситуації психологічної сумісності на початковому етапі бесіди;

3) організація бесіди за різного психологічного стану вчителя: ? «легка вага» — хочеться зробити все і все виходить; ? «спина англійської королеви» — сама постать вчителя стверджує, що зараз він «внесе істину» в усі питання; ? «бажання з небажанням» — зрозу міло, що треба це зробити, але думки зайняті іншим; ? «важка вага» — все набридло, щось сильно болить, немає сил примусити себе чимось займатись.

Завдання 8. Розіграйте та проаналізуйте чотири варіанти бесіди на одну тему, звертаючи увагу на:

1) керування ініціативою;

2) керування бесідою;

3) зміну тактики в ході бесіди.

Завдання 9. Розіграйте рольові вправи на теми найпоширеніших маніпуляцій школярів учителями:

1) «зіткнути лобами» батьків і вчителя («моя мама каже, що це безглузде завдання»);

2) удавана безпорадність («я не можу, в мене не вийде, допоможіть мені»);

3) удавана хвороба (часте звертання до лікаря під час контрольних робіт);

4) лестощі («ви найкращий учитель з усі х, кого я знаю», «ви цікаво розповідаєте, мені все зрозуміло»);

5) спроба настроїти одного вчителя проти іншого («а Іван Іванович пояснював це інакше»).

Учителі теж мають чітку систему маніпуляцій, за допомогою яких вони «захищаються»:

1) система доносів (вихователі частенько привчають дітей стежити один за одним та повідомляти вчителю, хто палить, хт о лається, хто списує);

2) система «любимчиків» (учителю спокійніше, коли серед учнів є «свої», котрих він купив тим, що зробив із них фаворитів, довірених осіб);

3) створення атмосфери таємничості й невпевненості (з «важкими» підлітками легше впоратись, якщо тримати їх у стані тривоги з приводу того, переведуть їх у наступний клас чи ні);

4) приниження («важкі» діти «платять» за свої гріхи тим, що їх регулярно висміюють, доводячи іншим, що вони дурні, неуки та хами);

5) оцінка як покарання (покарання дитини трійкою чи двійкою відбирає в неї привілейоване становище в класі. Погані оцінки тримають під контролем не тільки дітей, а й батьків);

6) неприємні порівняння (повсякчасно порівнювати дитину з його старшими братами й сестрами, типу: «Вони були гарними, а ти...»).

Завдання 10. Рольова вправа. Проведіть бесіду з батьками за матеріалами «Білля про права батьків, що актуалізуються», бесіду з батьками важкого підлітка.

1.Усі ми могли б уникнути багатьох неприємностей, якби правильно розуміли, що таке перемога і що таке поразка.

2.Чотири способи переключення негативних почуттів на соціально прийнятні дії:

1) дати можливість «виговоритися» й тим самим перет ворити незадоволення в слова;

2) чітко сформулювати суть своїх негативних почуттів — після цього вони, як правило, зникають;

3) регулярно грати у такі ігри, як теніс, футбол, шахи, щоб зняти жагу до «бойових дій» у сім’ї та школі.

3. Підлітки мають чітко знати, що є три моменти, які обмежують їх діяльність. Вони повинні стримувати себе, якщо:

1) цього потребує безпека і є загроза здоров’ю;

2) це загрожує їхній або батьківській власності;

3) цього вимагають закон та соціальний порядок.

4. Шляхи актуалізації підлітка:

1) творчість;

2) міжособистісна душевна чуйність;

3) усвідомлення дорослими того, що підліток хоче відчути радість життя сьогодні.

Звернений до дітей «Білль про права батьків, що актуалізуються»:

1.Співпрацюйте з нами.

2.Пам’ятайте, що серйозне навчання — це серйозна справа.

3.Як батьки ми ровесники вам і не менше за вас потребуємо допомоги та підтримки.

4.Ми намагатимемося звести до мінімуму наші вимоги та я комога рідше вживати: «Ти мусиш». Але й ви спробуйте, не чекаючи вимог, здійснити акт доброї волі: «Давай я зроблю...»

5.Ми, дорослі, не менше за вас здатні на помилки.

6.Ваша подяка — найкращий стимул для нас.

7.Намагайтесь любити нас і тоді, коли ми помиляємось.

8.Ми також потребуємо відпочинку.

9.Учіться приймати власні рішення, а ми будемо любити вас незалежно від того, чи будуть ваші рішення мудрими, чи ні.

10.Як батьки ми зростаємо та розвиваємося разом з вами. Тож давайте веслувати разом і в одному напрямку, інакше наш сімейний човен просто може перекинутись.

11.МИ ЛЮБИМО ВАС!

Додатки

Методичні розробки, виконані сту дентами факультету управління і економіки КНЕУ в процесі вивчення курсу «Методика викладання економіки» під керівництвом кандидата економічних наук, доцента О. В. Аксьонової, за період 1993—2005 рр.

Додаток 1

Варіанти психологічних малюнків до завдання: «Чому заздрість і жадібність не тільки смертний гріх, а й гальмо в розвитку підприємницької діяльності

677Додаток 2

Если в доме день рожденья,

Если в доме день рожденья,

Здесь и мишки, и лошадки,

Праздник шумный и веселый,

Самолетов полк огромный,

Много сладостей, подарков —

Артиллерия, пехота —

Трудно даже рассмотреть.

Все подарено тебе.

Стал теперь ты всемогущим,

Королем игрушек важным.

Самолеты, книжки, мишки ?

Это собственность твоя! Розробка студ. О.Бердецької, А.Піскарьової

678Додаток 3

Экономическая сказка для детей младшего школьного возраст

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
14.2.Як поширюються методичні ідеї та впроваджуються інноваційні методики викладання
Підвищення педагогічної компетентності викладачів як шлях активізації економічного навчання
Частина 2. 13.2.Поради з удосконалення стилю викладання економічних дисциплін
13.2.Поради з удосконалення стилю викладання економічних дисциплін
Стилі навчання та шляхи їх удосконалення в процесі викладання економічних дисциплін
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki