Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ КОНТРОЛІНГУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ КОНТРОЛІНГУ


НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація. Визначено основні стику окремих видів контролінгу. Обґрунтовано цілі та завдання стратегічного та тактичного контролінгу на сучасних підприємстваКлючові слова:контролінг, тактичний контроситуаційний контролінг, завдання контролінгу, цілі, взаємозв’язок. Oks_Shvydka@i.ua Shvydka Oksana, PhD, associate Professor of the Department of economy of enterprises State University «Kyiv national economic University named after Vadym Hetman», Kiev, Ukraine INTERCOMMUNICATION OF TYPES OF CONTROLLING IS ON AN ENTERPRISE Abstract. Certainly basic inter-controlling is resulted. Grounded aims and tasks of strategic and tactical controlling on modern enterprises. controlling, situationalcontrollintercommunication

взаємозв’язки стратегічного, тактичного, оперативного та ситуаційного контролінгу. Наведено порівняльну характериcommunications of strategic, tactical, operative and situ-ational controlling. Comparative description of separate types of х. стратегічний Key words:strategic controlling, tactical controlling, operative лінг, оперативний контролінг, ing, task of controlling, aims,

W. Kip Viscusi, M. J.Moore. Product Liability, Research and Development, and Innovation // The Jornal of Political Economy, Vol. 101, Issue 1, 1993. W. M. Cohen, S. Klepper. Firm size and the nature of innovation within industries: the case of process and product R&D // The Review of Economics and Statistics, Vol.78, Issue 2, 1996.

У сучасних умовах функціонування підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства стає основною метою його діяльності, що забезпечується гнучкістю відносно нових загроз й можливостей. Система контролінгу охоплює весь комплекс новітніх управлінських заходів. Вона переводить управління на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи і спрямовуючи діяльність різних служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Сучасний менеджмент поділяє цілі діяльності підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) і стратегічні (довгострокові, перспективні). Контролінг дозволяє контролювати їх досягнення на всіх рівнях. Таким чином, більшість учених: Х. Й. Фольмут [6] Е. Н. Скляр, И. О. Зверкович, Т. Д. Хричикова [5], Фалько С. Г. [7] виділяють саме такі два основні аспекти контролінгу: стратегічний і оперативний. Деякі науковці розрізняють стратегічний і поточний контролінг (Анискин Ю. П. [1]), а також стратегічний і технічний (Овсепян Д. С. [4]). Пропонують також розрізняти ще одну підсистему контролінгу — тактичний (Шенаев И. В. [8]), причому в окремих випадках ототожнюючи його з оперативним.

Стратегічний контролінг повинен забезпечити довготривале існування підприємства, відстежувати намічені цілі розвитку та досягнення стійкої конкурентної переваги.

Криклій А. С. [2], Мухомедзянова Е. В. [3] виокремлюють, поряд з стратегічним та оперативним, диспозитивний контролінг, зміст якого полягає у регулюванні виконання системи оперативних панів суб’єкта підприємницької діяльності шляхом план-факт аналізу їх виконання та обґрунтування варіантів управлінських рішень щодо зворотного впливу на бізнеспроцеси.

Проаналізувавши думки вчених, було виділено чотири види контролінгу: стратегічний, тактичний, оперативний і диспозитивний. На рис.1 представлено взаємозв’язок цих видів.

Визначено, відповідно до часового орієнтиру, горизонти для кожного із запропонованих видів контролінгу (табл. 1).

Тактичний контролінг полягає у формуванні засобів і методів ефективного управління поточною метою підприємства, яка може бути визначена як прибутковість і ліквідність, рівень ефективності використання ресурсів.

У свою чергу, стратегічний контролінг повинен допомагати підприємству ефективно використовувати наявні переваги та створити нові потенціали успішної діяльності у майбутньому.

Рис. 1. Взаємозв’язок видів контролінгу

Рис. 1. Взаємозв’язок видів контролінгу

Отже, контролінг забезпечує синтетичний, цілісний погляд на управління підприємством і здатний не лише забезпечувати інформаційну підтримку прийняття рішень, але й визначати стратегію і прогнозувати майбутні результати діяльності.

Таблиця 1

ЧАСОВІ ГОРИЗОНТИ ВИДІВ КОНТРОЛІНГУ

№ з/п ВидПерспективиТермін
1Стратегічний орієнтований на довгострокові перспективи більше 3 років
2Тактичний орієнтований на середньострокові перспективи 1—3 роки
3Оперативний орієнтований на короткострокові перспективи до 1 року
4Диспозитивний реалізація протягом всього терміну функціонування системи контролінгу підприємства

Стратегічний контролінг виступає в ролі внутрішнього консультанта менеджерів і власників підприємства при розробці стратегії, стратегічних цілей і задач.

Створення, реалізація та оцінювання ефективності впровадження системи контролінгу має відбуватись з урахуванням особливостей функціонування кожного підприємства окремо.

Література

1. Анискин Ю. П. Планирование и контроллинг: Учебник по спец. «Менеджмент организаций» / Ю. П. Анискин, А. М. Павлова. — М.: Омега-Л, 2007.

— 280 с.

2. Криклій А. С. Методологічні засади контролінгу в банках / А. С. Криклій // Економіка та держава. — 2006. — № 7. — С. 8—10.

3. Мухомедзянова Е. В. Контроллингкак функція управленияпредприятием / Е. В. Мухомедзянова // Вестник МГТУ. — Т. 9. — 2006. — № 4. — С. 655

—658.

4. Овсепян Д. С. Управленческийучет и контроллинг в системеуправленияпромышленнымпредприятием: Дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Овсепян Давид Самвелович. — М., 2006. — 146 с.

5. Скляр Е. Н. Теоретические основы формирования системы интегрированного контроллинга на промышленном предприятии / Е. Н. Скляр, И. О. Зверкович, Т.Д. Хрычикова // Менеджмент в России и за рубежом. — 2005.

— № 2.

— С. 9—15.

6. Фольмут Х. Й. Инструментыконтроллинга / Х. Й. Фольмут; [пер. с нем. Н. Н. Максимовой]. — М.: Издательство «Омега-Л», 2007.

— 127 с.

7. Фалько С. Г. Контроллинг для руководителей и специалистов / С. Г. Фалько. — М.: Финансы и статистика, 2008.– 272 с.

8. Шенаев И. В. Системыконтроллинга в российских банках / И. В. Шинаев // Банковскоедело. — 2006. — № 12.

— С. 58

—60.

УДК 330.1: 65.011.46natalykneu@ukr.net

Шевчук Наталія Валентинівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана», Україна Shevchuk Nataliia, PhD (Econ.), Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Шеикха Ниссрат Сабир
щие на процесс принятия решения при условии использования бухгалтерской информации.
ціальної відповідальності бізнесу. Приведено форми корпоративної соціальної відповідальності: відкрита та прихована.
Шиян Дмитро Вікторович, д-р екон. наук, професор, кафедра економіка підприємства та менеджменту Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна ОКРЕМІ
Бараник З. П., д.е.н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Пєтухова О.А. старший викладач, Київський національний економічний університет імені Вадима
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki