Змiст  Наступна >

ВСТУП


Реформування економічної системи України в цілому і бухгалтерського обліку зокрема спонукає сучасного бухгалтера здобувати нові знання та вдосконалювати вміння оперативно реагувати в нетрадиційних ситуаціях. З огляду на це дедалі підвищується роль засобів і методів раціональної організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік, як і кожна система знань, постійно розвивається. Розглядаючи зазначену систему як процес, що характеризується різними аспектами — технологічним, структурним і організаційним, доходимо висновку про необхідність загальної його організації. Це означає, що має бути визначено та впроваджено комплекс методів і засобів, спрямованих на раціональне функціонування та розвиток процесу бухгалтерського обліку. Оскільки стосовно відповідного об’єкта впливу та вивчення організація виконує забезпечувальну функцію, із розвитком самого об’єкта змінюються методи, завдання, напрямки та принципи його організації. Справді, як наслідок змін, що відбуваються в системі бухгалтерського обліку України, маємо організаційні новації: значний перелік облікових номенклатур, спрощений документообіг, електронні носії інформації тощо.

Курс «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» є невід’ємною складовою циклу дисциплін, що завершують підготовку студентів зі спеціальності «Облік і контроль в управлінні бюджетними і фінансовими установами» кваліфікаційного рівня магістр. Мета цього курсу — забезпечити засвоєння техніки та методики організації обліку згідно зі специфікою діяльності різних за профілем бюджетних установ. Відповідно до мети формується основне завдання курсу — творче оволодіння методами, принципами та прийомами організації обліку в бюджетних установах, спрямоване на формування наукового мислення студентів зазначеного кваліфікаційного рівня. Це завдання деталізується за такими основними напрямками: ? вивчення теоретичних основ організації бухгалтерського обліку; ? ознайомлення із завданнями організації бухгалтерського обліку бюджетних установ за відповідними напрямками;

Виконання цих завдань ускладнюється через обмежену кількість видань з організації бухгалтерського обліку в цілому та повну відсутність навчальної літератури з питань організації бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми дисципліни «Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» згідно з навчальним планом магістерської підготовки. Тут розкрито загальні засади організації бухгалтерського обліку бюджетних установ, а також окремі аспекти організації щодо технології облікового процесу за основними напрямками; роботи облікового апарату; забезпечення та розвитку бухгалтерського обліку бюджетних установ.

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основні терміни і поняття: організація бухгалтерського обліку; принципи організації бухгалтерського обліку; предмет організації бухгалтерського обліку; метод та методичні прийоми організації бухгалтерського обліку; об’єкти організації бухгалтерського обліку; регламентація бухгалтерського обліку бюджетних установ.

1.1. Визначення поняття «Організація бухгалтерського обліку». Зміст та характеристика курсу

Як відомо з курсу «Бухгалтерський облік у бюджетних установах», до бюджетних установ і організацій належать такі,

? засвоєння методики складання облікових номенклатур, графіків документообігу та руху реєстрів обліку і звітних форм, методики розробки організаційних регламентів; а також методів, форм і засобів організації роботи виконавців облікових функцій; ? опанування підходами до організації розвитку системи бухгалтерського обліку; ? визначення проблемних питань організації обліку бюджетних установ і організацій, а також шляхів їх вирішення.

Такий перерозподіл бюджетних коштів означає зрештою повне фінансове забезпечення зазначених установ з боку держави, передбачаючи водночас доручення на виконання певних державних функцій, як-то законодавчої та управлінської; захисту держави в цілому та її громадян зокрема, а також надання соціальних гарантій, таких, як право на отримання безкоштовної освіти та медичної допомоги; право на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості і т. ін. Важливість реалізації перелічених функцій у межах будь-якої держави важко переоцінити, а тому сумнівів стосовно доцільності існування бюджетних установ і організацій, вочевидь, не виникає.

Повертаючись до недавніх часів, згадаймо, що ще півтора десятиріччя тому бюджетні установи були вельми обмежені у правах на власну фінансово-господарську діяльність. Це пояснюється суворою регламентацією та відомчою підконтрольністю, що були притаманні економічній моделі колишнього Радянського Союзу. Останніми роками бюджетні установи істотно розширюють сферу своєї діяльності, активно залучаючись до системи ринкових відносин за подальшого додержання основних принципів державного фінансового забезпечення. Окрім того, номінальне управління замінюється реальною системою заходів і методів впливу, що мають на меті створити оптимальні умови функціонування та життєдіяльності бюджетної установи. Відтак роль бухгалтерського обліку як однієї зі складових процесу управління значно зростає, причому на рівень контрольної його функції, що раніше переважала, підвелися управлінська й інформаційна функції.

Проте бухгалтерський облік — це складна система, яка, у свою чергу, потребує розробки відповідного механізму оптимізації та раціонального функціонування. Ідеться про специфічний вид діяльності з управління обліковим процесом — організацію бухгалтерського обліку.

що здійснюють свою діяльність згідно з кошторисом доходів і видатків (їхнього головного планового та фінансового документа), отримуючи відповідні кошти із загального та спеціального фондів Державного й місцевих бюджетів.

Організаціябухга

Організація технології облікового процесу

Організація роботи працівниківобліковців

Бухгалкий

Організація забезпечення бухгалтерського обліку

Організація розвитку бухгалтерського облікултерськогооблікутерсьоблік

Організаціябухгалтерськогообліку

Рис. 1.1. Основні складові організації бухгалтерського обліку

Зауважимо, що організація бухгалтерського обліку як окремий напрямок наукового вчення про бухгалтерський облік у цілому сформувалася порівняно недавно — у 1960-х роках. Біля джерел наукового обґрунтування та створення механізму організації бухгалтерського обліку стоять відомі радянські та українські вченіекономісти П. С. Безруких, А. Д. Шмигель, А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, Ю.Я. Литвин, В. П. Завгородній, В.О. Півторадня та ін., завдяки працям яким маємо на сьогодні остаточне визначення поняття організації бухгалтерського обліку як сукупності засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування системи бухгалтерського обліку (рис. 1.1).

На підставі результатів проведених досліджень можна виокремити основні напрямки організації бухгалтерського обліку: ? організація облікових номенклатур; ? організація вибору носіїв інформації; ? організація фіксування інформації на відповідних носіях; ? організація руху носіїв облікової інформації; ? організація роботи апарату бухгалтерії; ? організація забезпечення облікового процесу; ? організація розвитку бухгалтерського обліку.


  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку
1.4. Метод організації бухгалтерського обліку
1.5. Регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ
РОЗДІЛ 2 ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
2.2. Організаційні форми бухгалтерського обліку
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki