Змiст  Наступна >

ВСТУП


Стратегічним ресурсом суспільства, що займає ключове місце в політиці, економіці, освіті, культурі, військовій справі, в галузі безпеки життєдіяльності, стає інформація про небезпеки, можливість їх реалізації та наслідки, а звідси й про працездатність персоналу і ступінь ураження населення. Вона має першорядне значення для вирішення завдань забезпечення стійкості, невразливості й економічної ефективності розвитку держави та її інституцій.

В Україні виникають усе складніші конструктивно і надзвичайно небезпечні для обслуговуючого персоналу, населення і навколишнього середовища техногенні системи, такі як ядерні енергетичні установки, хімічні комплекси, гідротехнічні споруди та ін. Проблема надійності цих об’єктів, як свідчить досвід, стає все актуальнішою. Крім того, негативного характеру події сьогодення сповіщають про активізацію природних процесів, що породжують шкідливі, небезпечні та вражаючі фактори. Все це вимагає необхідності ознайомити майбутніх керівників трудових колективів з методами кількісної оцінки можливих проявів небезпек у техносфері.

Незважаючи на різноманітність літератури з теорії ризиків, усе ж відчувається дефіцит у навчальних посібниках, які можуть бути рекомендовані студентам економічних вузів. Запропонований навчальний посібник покликаний частково його ліквідувати і надати допомогу студентам у засвоєнні, систематизації і застосуванні знань у галузі аналізу ризиків. Задум авторів полягав у тому, щоб теоретичний матеріал доповнювався прикладами рішення задач з кількісної оцінки небезпек природних та технічних систем.

Практикум може стати базою при виконанні індивідуальних контрольних завдань, підготовці випускних кваліфікаційних робіт, а також при вирішенні проблем з технічної і промислової безпеки.

Навчальний посібник складається з двох розділів. Перший розділ знайомить читача з термінологією і методичним апаратом теорії аналізу ризиків. У другому розділі наведені приклади і рекомендації щодо розв’язання задач ризик-аналізу небезпек, зосереджених у певних технічних системах.

Авторами навчального посібника є: Ольшанська Олександра Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент Панкратов Олег Михайлович, кандидат технічних наук, доцент Туровський Олександр Леонідович, кандидат технічних наук, доцент Шалаєва Тетяна Петрівна, асистент.

Автори вважають своїм обов’язком виразити вдячність за цінні зауваження і рекомендації рецензентам — доктору технічних наук, професору Національного авіаційного університету О. В. Барабашу та кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику В. Г. Бодрику.

Розділ І

РИЗИК — КІЛЬКІСНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕК 1.1. Поняття небезпеки

Життя людини та існування людських співтовариств зумовлено і супроводяться взаємодією з безліччю різноманітних позитивно та негативно діючих чинників. І в цих умовах людство завжди сподівалося підвищити якість свого буття.

Разом з тим, багато істотних показників якості життя свідчать про те, що головними пріоритетами були і є прагнення людини забезпечити сите існування, не втратити життя та здоров’я, захиститися від агресії, добитися комфорту в побуті, зберегти навколишнє середовище. Більшість з названих пріоритетів безпосередньо належить до галузі безпеки. Таким чином, безпека є найважливішою складовою якості життя, найголовнішою метою існування людства.

Чому так відбувається? Чим пояснюється таке важливе значення безпеки життєдіяльності і в колишні і в нинішні часи? Чому діяльність щодо забезпечення безпеки завжди була такою актуальною?

Роль безпеки визначається непорушною наявністю у природній і соціальній сферах існування людини численних постійно та тимчасово діючих небезпек. Саме наявність у цьому світі небезпек, що загрожують усім і кожному, зумовлює перманентну необхідність докладання зусиль для забезпечення особистої, суспільної, державної і будь-якої іншої безпеки.

Що ж таке небезпека? Це поняття може бути віднесено до розряду найзагальніших уявлень, які відображають основні властивості та закономірності явищ об’єктивної реальності. Поняття «небезпека» можна поставити в один ряд з такими категоріями, як «життя», «свідомість», «мова», «праця», «радість», «страждання», «успіх», «якість» і іншими невід’ємними частинами буття, його фундаментальні властивості й особливості.

Незважаючи на складність змісту поняття «небезпека», норми української мови визначають його досить однозначно. У найзагальнішому випадку небезпека — це потенційна можливість завдати шкоду. Вона також може бути представлена як можливий результат дії тих чи інших негативних чинників на будь-які об’єкти. Небезпекою можна назвати стан середовища (природного, господарського, політичного, соціального, техногенного, психофізіологічного і т.д.), схильного через різкі зміни завдати шкоду.

З’ясувавши поняття небезпеки, необхідно пам’ятати, що тут йдеться лише про потенційну можливість прояву негативу, а не про сам негатив. Це нагадування необхідне, бо на практиці іноді плутають небезпеку з її реалізацією.

Час від часу небезпеки проявляються, перетворюючися з потенційного стану у реальні негативні події — стихійні лиха, аварії, катастрофи тощо. В результаті на певних об’єктах і територіях можуть скластися надзвичайні ситуації.

Залежно від природи негативної події надзвичайні ситуації також мають різне походження або різний характер. Оскільки предметом нашого вивчення є безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру, то і характер кола даних небезпек переважно торкається природної і техногенної сфер. Негативну (надзвичайну) подію, що стала результатом реалізації небезпеки та причиною виникнення надзвичайної ситуації, називають її джерелом.

Джерело надзвичайної ситуації — це небезпечне природне явище; аварія або небезпечна техногенна подія, поширення інфекційної хвороби людей, тварин і рослин, а також застосування сучасних засобів ураження, внаслідок чого відбулася або може виникнути надзвичайна ситуація.

Уточненню уявлення про небезпеку допомагає визначення небезпеки як стан довкілля та суспільства, в умовах якого створилася або вірогідна загроза виникнення на певній території факторів ураження населення, об’єктів економіки, інфраструктури, навколишнього природного середовища.


  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.4. Стійкість об’єкта у надзвичайній ситуації
1.5. Ризик як характеристика небезпеки
1.7. Моделі та методи аналізу ризиків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки
1.8. Управління ризиками
1.9. Управління природним ризиком
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki