Posibniki.com.uaФінансиФінансовий менеджмент у малому бізнесіВступ - Фінансовий менеджмент у малому бізнесі


  Змiст  Наступна >

Вступ - Фінансовий менеджмент у малому бізнесі


Перехід України до ринкових відносин, курс на розвиток підприємництва передбачають прискорене створення малих підприємств, що дає можливість ак-тивізувати структурну перебудову економіки, створи-ти додаткові робочі місця, забезпечити швидку окуп-ність витрат, подолати галузевий монополізм вироб-ництва, оперативно реагувати на зміни споживчого ринку.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці підготовка фахівців до управління фінан-сами суб’єктів малого підприємництва, які матимуть глибокі теоретичні й практичні знання, зможуть уза-гальнити наявний досвід країн з розвинутою ринко-вою економікою, розробити план дій щодо фінансової стратегії суб’єктів малого підприємництва.

Мета вивчення дисципліни — сформувати у сту-дентів уявлення про особливості управління форму-ванням фінансових ресурсів, основних засобів, оборот-них активів малих підприємств, спрощеної системи оподаткування, кредитування та фінансового плану-вання малих підприємств.

Головні завдання дисципліни:

— ознайомити студентів з основами організації управління фінансами малих підприємств;

— навчити студентів правильно визначати опти-мальний розмір первісного капіталу на день відкриття малого підприємства;

— виробити навички управління основним та обо-ротним капіталом малих підприємств;

— сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями;

— дати уявлення про особливості оподаткування доходів малих підприємств.

Вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» ґрунтується на підготовці студентів з таких дисциплін: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Фінансо-ва діяльність суб’єктів підприємництва», «Страху-вання».

З метою засвоєння теоретичних знань з дисциплі-ни «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» в по-сібнику сформовано задачі, тести та тренінги з кожної теми, передбаченої навчальним планом.

Розроблені практичні матеріали дають змогу сту-дентам самостійно здійснювати аналіз виробничих, комерційних і фінансових ситуацій, які щонайбільше наближені до реальних проблем господарської діяль-ності суб’єктів малого підприємництва, приймати зва-жені управлінські рішення в конкретних господарсь-ких ситуаціях.

У процесі підготовки посібника використана звіт-ність реальних суб’єктів малого підприємництва, на основі якої складені задачі, тести та розроблені тренін-гові завдання.

Умови господарської діяльності в сучасному ринко-вому середовищі вимагають від випускника вищого на-вчального закладу швидкої адаптації на робочому міс-ці, виконання посадових обов’язків, інтегрування ба-гатоаспектних економічних знань для розв’язання ак-туальних проблем практичної діяльності. Особливо це стосується роботи суб’єктів малого підприємництва, де в одній особі інтегруються функції бухгалтера, економіста, фінансиста й навіть касира. Тому моло-дий спеціаліст має бути готовий до виконання широ-кого спектра обов’язків.

У запропонованому посібнику значну увагу приді-лено тренінговим технологіям навчання. Проведення тренінгових занять забезпечує високу результатив-ність і популярність їх на різних рівнях економічної освіти. У виданні поєднані традиційні методи навчан-ня з методами тренування в умовних і реальних вироб-ничих ситуаціях. Посібник містить методичні реко-мендації до вивчення теоретичних питань з кожної теми дисципліни. Для закріплення теоретичних знань до кожної теми розроблені задачі й тести з пояснен-нями щодо їх виконання.

Більшість задач побудована на основі реальних фі-нансових показників суб’єктів малого підприємницт-ва, що значно підвищує їх практичну цінність.

У процесі підготовки посібника використано зако-нодавчі та нормативні акти, що регулюють фінансову діяльність суб’єктів малого підприємництва.

Авторами окремих тем є: Л. Д. Буряк — керівник авторського колективу і науковий редактор, канд. екон. наук, професор (вступ, теми 1, 2, 9), канд. екон. наук, професор А. М. Павліковський (теми 3, 6), канд. екон. наук Н. Л. Кремпова (теми 4, 7), канд. екон. на-ук, доцент С. В. Онищенко (тема 5), канд. екон. наук, ст. викладач Т. О. Зінькевич (тема 10), асистент Г. Ю. Жол-нерчик (тема 8).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 


  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Тема 2. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тема 3. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ АКТИВІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Тема 4. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РОЗПОДІЛОМ ПРИБУТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Методичні поради до проведення тренінгового заняття за темою ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki