Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплін1.3. Вплив сучасних психолого-педагогічних досліджень на методику викладання економічних дисциплін


< Попередня  Змiст  Наступна >

1.3. Вплив сучасних психолого-педагогічних досліджень на методику викладання економічних дисциплін


26Якщо у вік промисловості теорію, що визначала епоху, була теорія Ейнштейна з його , то у вік інформації визначною теорією епохи став закон Мура, який стверджує: кожні 18 місяців кількість інформації збільшується в два рази!

2 mcE?

Як забезпечити ефективне засвоєння необхідної економічної інформації?

Для проблем су часного навчання це означає, щоб встигнути за суспільними змінами, нам потрібно кожні півтора року вчитись практично заново!

Це означає, що те, чому ви навчились, — важливо. Але набагато важливіше те, як швидко ви зможете перевчитись, змінюватись та пристосовуватись до нової інформації. (Як тут не згадати великого коміка Аркадія Райкіна з його: «Забудьте все, чему вас учили в институте!»)

З цього виходить, що вчити наших студентів вчитись необхідно за всіма правилами сучасного метапізнання. Саме тому ми підготували тренінг-ку рс для першокурсників: «Розвиток метакогнітивних навичок навчання». !

Залишаючи в стороні вимоги до фахової підготовки викладача економіки, зупинимось на його методичній (психологопедагогічній) підготовці. У психологічних дослідженнях нас цікавлять такі питання: ? як забезпечити ефективне засвоєння інформації? ? як зробити так, щоб нас слухали? ? чому корисно вірити в успіх своїх учнів? ? вікові особливості навчання тощо? ? на які психологічні ідеї особливо слід звернути увагу сучасного викладача економіки?

На нашу думку, до таких ідей можна віднести уявлення про те, що не дитину треба «підстроювати» під зміст шкільної освіти, а навпаки — зміст шкільної освіти (як взагалі студентської та дорослої освіти) максимальною мірою має бути перебудований згідно з психологією дитини, її правами та інтересами. Саме тому автори су часних зарубіжних підручників із педагогіки, психології, економіки тощо йдуть назустріч читачу, роблять корисними й цікавими для нього результати наукових досліджень. !

Останніми роками серед психологів все більше поширюється думка, що в сьогоднішньому світі, напевне, основним завданням

системи освіти повинно бути не вивчення великих обсягів інформації, а навчання учнів навичок, що необхідні для активної «оборони» від засобів масової інформації, при цьому не відгороджуючись від потоку високою стіною, а навчаючись вибирати необхідне.

Наші органи чуттів можуть сприймати обмежену кількість інформації. Рецептори і мозок уловлюють найбільш корисні сигнали для пристосування даного виду до навколишнього середовища. Таким чином, у кожного виду своє сприйняття дійсності. У випадку нової чи неповної інформації наш мозок займається висуванням гіпотез, а також групуванням елементів за ознаками їх близькості, подібності, симетрії, безперервності (коли ми маємо неповну інформацію). Мозок «відчуває» інформаційне перевантаження, якщо він не може здійснити вибір серед занадто великої кількості сигналів. У головному мозку діють «фільтри», які імітують нашу здатність приймати сигнали, що приходять з різних джерел. Коротко про фізіологічні особливості сприйняття інформації нашим мозком

Пам’ять — це запам’ятовування, зберігання та відтворення людиною її досвіду та забування інформації.

Як відомо, психологи вирізняють таки види пам’яті:

1) за формами психічної активності: моторна, емоційна, образна або інтелектуальна;

2) за способами запам’ятовування: довільна або мимовільна;

3) за тривалістю і термінами зберігання інформації.

Дуже важливими є дані з дослідження мозку, які показали, що центри агресивності й творчості людини знаходяться разом. І коли розвиваються творчі здібності людини, центр агресивності не розвивається. (Можливо тому психічно хворих лікують малюванням тощо.) Практика свідчить, що комп’ютерні ігри збільшують агресивність дитини, різко знижують її потребу в спілкуванні з близькими людьми тощо. !

У зарубіжній практиці сформувалась тенденція використовувати психотерапевтичні шаблони в навчанні. Існує багато таких методик нейролінгвістичного програмування (НЛП), які вже використову ються в системі освіти. Вони реорганізують стиль навчання, від «роботи на один день» до тривалої групової роботи на базі узагальнення психологічних досліджень.

Дуже важливо майбутньому викладачу знати й зрозуміти такі цікаві факти психологічних досліджень: ? Психолог Ришар (1998), досліджуючи природу функціонування знань, звернув увагу на те, що ті ж самі концептуальні знання змінюються залежно від того, чи існує перед тим, кого

28випробовують, завдання тільки розуміння змісту чи формування програми дій. Цей факт має прямий вихід на необхідність розвитку тренінгових технологій у практиці навчання. ? За відомим законом Ебінгауза, вивчений матеріал швидше забувається в перші години після його сприйняття, тому потрібно провести роботу щодо його закріплення в день отримання, але це неможливо в рамках традиційної організації навчання, бо студент повинен готуватись до інших дисциплін. Ці дані свідчать про необхідність комбінованих уроків у школі та вищому навчальному закладі й розвитку методів дискусії і кейс-методів у практиці викладання економіки. ? Згідно з психологічними теоріями особистість, будучи відносно стабільною у своїх базових якостях, під час роботи в малих групах зовні певною мірою змінюється (чи позитивно, чи негативно). Це залежить від взаємовідносин членів групи, особливостей групи, в якій ця особистість працює. При цьому помічена дуже важлива закономірність: чим ближче за рівнем свого розвитку гру па до колективу, тим сприятливіші умови ця група створює для вияву кращих рис особистості і гальмує негативні прояви поведінки. Це необхідно знати викладачу під час організації роботи в малих групах. ! ? Психологічними умовами ефективного навчання за системою Елвіна спеціалісти вважають такі: ? ніщо не повинно заважати учню; він має бути відкритим до навчання; ? навчальні завдання краще розподілити на окремі частини і детально пояснювати. Шанси на успіх учня підвищуються, якщо він переходить до складних завдань після того, як зумів зробити завдання більш низького рівня; ? ефективною є допомога учню в отриманні позитивного результату вже на лекції під час опрацювання нового матеріалу; не треба залишати учня наодинці з нерозв’язаною задачею. Йоган Вольфганг Гете: «Якщо ви сприймаєте людину такою, якою вона є, то вона такою і залишиться. Але якщо ви сприймаєте її такою, якою вона могла б і повинна бу ла б стати, вона стане такою, якою повинна і могла б стати». ? Усе, що зрозуміло однозначно, не стало зрозумілим взагалі. Психологічний ефект впливу впевненості викладачів в успіху своїх учнів можна проілюструвати таким відомим випадком в американській школі. Директор школи повідомив групі молодих викладачів: «Ми провели таємне тестування наших викладачів, і за його результатами ви названі найбільш талановитими

29та перспективними! Крім того, ми таємно протестували учнів і зібрали у ваші класи найбільш талановитих та перспективних дітей. Я очікую від вас і ваших учнів чудових результатів і сподіваюсь, що через півроку ваші класи стануть найкращими в школі». Минуло півроку, і це здійснилося. Після поздоровлень викладачів директор зізнався, що ніякого таємного тесту вання не було і в них у класі вчаться звичайні діти. Як ви, читачу, гадаєте, що привело до такого результату? Яку роль відіграла «гнучка чесність» директора школи?

Викладання є соціальним мистецтвом, яке обов’язково передбачає відносини між людьми, і успіх вчителя в роботі залежить від того, наскільки він спроможний перетворити відносини з учня ми на двосторонні. Вчитель повинен не тільки вчити, а учні — не тільки вчитися, а й навпаки».

Психологічні особливості викладання. Взаємозв’язок викладання, навчання і методики

Учитись — це не тільки дивитись або слухати. Учитись, навчатись — складна робота, розумова діяльність, що вимагає хвилювання, осмислення, розуміння й почуття.

У книзі Джона Деві «Democraty in Action», написаній у 1915 р., сказано: «Якщо уважно проаналізувати загальновизнані успішні методики навчання, які використовуються в формальній освіті… то стане ясно, що їх ефективність базується на тому, що вони повертають учня в ті ситуації, які існують в реальному житті за межами школи. Вони дають учням можливості щось зробити, а не щось вивчити. А щоб щось зробити, необхідно подумати і знайти взаємозв’язки між різними явищами; навчання ж є природним результатом цього процесу».!

Хоча в реальному житті в навчанні все починається з викладання, ми починаємо з аналізу психологічних особливостей процесу навчання як сприйняття певної інформації. Методику викладання можна розглядати як механізм реалізації цілей навчання. Тому розглянемо спочатку поняття «цілі навчання».

Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить, що в дидактичних основах викладання виникли певні зміни. Ці зміни в дидактиці пов’язані з новими цілями навчання і певною трансформацією методів навчання та методик викладання.

Найкраще визначення, на мою думку, дають представники Гарвардської школи бізнесу, які метою навчання вважають «розвиток певних якостей мислення (таких, як допитливість, розсу дливість, мудрість) і вміння використовувати

30загальні поняття і знання для вирішення конкретних проблем.

Кожне навчання завжди починається з мотивації. Потреби і стимули стимулюють мотивацію, яка, у свою чергу, ініціює та підтримує бажання навчатися.

Навчання являє собою процес отримання нової інформації, оброблення її разом з уже існуючою інформацією і створення нового знання. (Останнє суттєво відрізняє нове визначення поняття від старого.) !

Щоб справді зрозуміти це, треба повернутися до розуміння самого поняття «навчання». Ньюстром пише (і ми з ним цілком і давно вже згодні!), що «навчання — це отримання того знання, яке добувається в процесі вивчення проблеми і дає саморозвиток шляхом активності особистості».

Практично всі великі фахівці погоджуються, що навчання — це зміна в поведінці або мисленні, або і в мисленні, і в поведінці. Це має особливе значення для економічного виховання та розвитку економічного мислення й поведінки особистості.

Так, для дорослих Ньюстром форму лює чотири принципи навчання: 1) ефекту; 2) вправ; 3) підготовленості; 4) асоціації.

Ці чотири принципи не вичерпують усієї великої проблеми ефективності навчання людей різних вікових груп. Але правильне використання хоча б цих чотирьох принципів (а не відхід від них) дає ефект. І кожна мудра ділова людина не тільки знає їх, а й умі є користуватися ними у власних інтересах.

Отже, у чому суть кожного принципу?

Принцип ефекту. Люди краще засвоюють знання в комфортних умовах. Вони краще виконують вправи, які для них приємні й легко засвоюються. Згідно з принципом ефекту, ми можемо подолати страхи та побоювання у членів групи шляхом створення комфортної атмосфери та за допомогою гри.

Принцип вправ. Людина краще засвоює те, що вона декілька разів зробила сама. Навчальні вправи створюють базу для формування професійних навичок. Виконання вправ від простих до складних створює у виконавця ситу ацію успіху та розвиває в особистості впевненість у своїх силах.

Принцип підготовленості пов’язаний з мотивуванням і внутрішнім бажанням людини зробити справу добре. Ви можете підготувати найкращу лекцію, наочні посібники і зробити зачіску. Але якщо у вирішальний момент ваші слу хачі не будуть підготовлені, не схочуть вчитися і слухати вас, всі ваші зусилля будуть

31марними. При цьому слід враховувати час доби, день тижня і деякі інші обставини, щоб учень прийшов підготовленим.

Принцип асоціації — базовий принцип навчання як для дітей, так і для дорослих. Суть принципу асоціації полягає в тому, що засвоєння нових даних буде більш ефективним, якщо вони базуються на певному попередньому досвіді від інформації, що була отримана раніше. Наприклад, коли дитина грає в ку бики, вона один кубик кладе на інший подібно до того, як ми «поєднуємо речі докупи» в дорослому світі. Ми йдемо від однієї речі до іншої, від відомого до невідомого, тобто найпростішим способом.

Спеціалісти відомої школи TAСIS, аналізу ючи поняття «навчання», користуються моделлю навчального циклу. Із моделі навчального циклу Девіда Колбі, який вивчав досвід випускників Гарвардської школи бізнесу, можна зробити висновки, що навчальний процес складається з таких елементів:

1) досвід, коли деякі люди відчувають себе щасливими тоді, коли вони щось виконують;

2) спостереження або осмислення, коли люди мають тенденцію триматись осторонь або думати чи спостерігати, як інші віддають перевагу цій позиції;

3) висновки, коли люди аналітичного складу віддають перевагу теоріям чи категоризації і витрачають на це багато часу;

4) планування, цей елемент циклу Колбі дуже подобається прагматикам і тим, хто любить розв’язувати проблему.

Крім того, вони вводять поняття «межі навчання». Наприклад, готуючи фахівців із викладання основ бізнесу, спеціалісти TAСIS проводять спеціальні заняття з визначення меж навчання.

Що таке «межі навчання»? Наприклад, мета: в кінці навчального заняття 90% слухачів мають уміти встановлювати без будьяких допоміжних матеріалів чи записів 3 аспекти управління в теорії Джона Адери, користу ючись правильною термінологією. Група має дослідити основні принципи управління та визначити щонайменше три важливі, на її погляд, аспекти. Кожен слухач має виділити хоча б один аспект, який вони можуть використати у своїй роботі, і визначитись, як саме вони його використовують.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.5. Методика чи технологія навчання? Інформація до дискусії
Сучасна філософія економічної освіти. Методичний аспект
2.2. Вплив економічної культури на виховання та освіту
2.3. Виховна функція економічної освіти та її етичні проблеми. Психолого-педагогічний аспект
Частина 2. 2.3. Виховна функція економічної освіти та її етичні проблеми. Психолого-педагогічний аспект
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki