Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціВНУТРІШНЯ СТАНДАРТИЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ВНУТРІШНЯ СТАНДАРТИЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНОГО ОБ’ЄДНАННЯ


В сучасних умовах управління бізнесом суттєво зростає значення локального нормативного забезпечення. Дослідженнямвстановлено, що воно є унікальним засобом, за допомогою якого,по-перше, здійснюється процес реальної лібералізації системибухгалтерського обліку, по-друге, відбувається вдосконаленнянормативної системи бухгалтерського обліку та звітності, потретє, вирішуються протиріччя діючого законодавства

Для реалізації стандартизації і регламентації обліку корпоративних об’єднань доцільно розробляти сукупність взаємозв’язаних внутрішніх документів з ведення обліку, які структуризуються за відповідними рівнями.

Перший рівень містить Положення про інтегровану системуобліку, у якому виділені основні об’єкти обліку, подано їм визначення, описані структура системи ведення бухгалтерського обліку, формулюється призначення та вимоги до змісту вхідних документів тощо.

Другий рівень включає:а) стандарт «Облікова політика»;б) стандарт «Структура та вимоги до складання внутрішньоїзвітності»;в) групу стандартів і документів, що описують порядок облікуокремих об’єктів (стандарт «Облік основних засобів», «Облік доходів», «Облік витрат» тощо). Вони конкретизують загальні принципи, що закріплені у відповідних Положеннях бухгалтерського обліку та інших нормативних актах відповідно до організаційноструктурних, галузевих, географічних та інших особливостей діяльності корпоративного об’єднання. У них наводяться найбільш характерні кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку та приклади,що ілюструють операції з об’єктами бухгалтерського обліку. Стандарти можуть доповнюватися додатками. Облікова політика та всісформовані стандарти для корпоративного об’єднання є інструментом інтеграції бухгалтерського обліку та звітності;г) групу стандартів, що регламентують організацію веденнябухгалтерського обліку. В роботі вона розбита на підгрупи: організаційні, що регламентують структуру бухгалтерської служби тапорядок її взаємодії з іншими підрозділами підприємства; технологічні, що визначать форми ведення бухгалтерського обліку,правила документування господарських операцій, порядок виконання первинних документів і регістрів обліку (наприклад, стандарт «Положення про порядок ведення первинних документів»,яке відображає як загальні, ті що застосовуються до всіх категорій документів, принципи виконання документів, так і формулюєособливості виконання первинних облікових документів з врахуванням вимог зовнішніх нормативних актів. У цьому стандартівідображається класифікація первинних документів, вимоги доних, загальні правила їх співставлення, порядок виконання. Якдодаток рекомендуємо: перелік основних видів первинних документів, що використовуються в корпоративних об’єднаннях, схему виконання вхідних документів, що створюються в об’єднанні,альбом форм первинних документів, перелік допустимих скорочень); контрольні, покликані, насамперед, забезпечити контрольправильності використання власності корпоративного об’єднання(стандарт «Положення про проведення інвентаризації»);д) класифікатори та довідники. Серед них: класифікатори основних засобів, класифікатори витрат, Робочий план рахунків,Альбом господарських ситуацій та бухгалтерських проведень.Альбом господарських ситуацій поєднує у собі ознаки і робочихінструкцій, і операційних карт, і класифікаторів. Він є довідником, який у розрізі основних об’єктів обліку для кожної господарської ситуації визначає: перелік відповідних бухгалтерськихоперацій, перелік документів, необхідних для оформлення цихбухгалтерських операцій, схеми бухгалтерських проведень.

Третій рівень — інструкції (робочі та організаційні), що регламентують проведення конкретних операцій конкретними виконавцями при ведені бухгалтерського обліку. Наприклад: «Інструкція з розрахунку амортизаційних відрахувань», «Інструкція пропорядок проведення інвентаризації незавершеного виробництва»та ін. Вони розробляються на основі внутрішніх стандартів. В інструкціях рекомендується закріплювати не лише облікові, а йконтрольні функції бухгалтера та інших працівників служби бухгалтерії. Наприклад, співставлення документів з прийняття дообліку готової продукції з документами на оплату праці та з даними про виконання завдань з продажів; контроль своєчасностіта повноти оприбуткування матеріалів, доцільності їх списанняна виробництво; перевірка розрахунків тощо. Організаційні (посадові) інструкції описують загальні вимоги до окремих посадових одиниць (робочих місць). Як додаток до інструкцій рекомендуємо операційні карти, що полегшують сприйняття та застосування користувачами положень інструкції.

Таким чином, раціональна облікова система корпоративногооб’єднання може бути побудована лише на розроблених внутрішніх стандартах. Рішення завдань, поставлених перед інтеграцієюоблікової системи (її стандартизації), можливо лише при взаємодіях корпоративного об’єднання і його структурних підрозділів (абопідприємств, які входять в нього). Така система обліку призначенастворити всі необхідні умови для поточного та перспективногоуправління діяльністю корпоративного об’єднання.УДК 657Ларіонова А. С.,старший викладач кафедриобліку підприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНА, ТЕХНОЛОГІЧНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА СКЛАДОВІ
КОНЦЕПЦІЯ ВАРІАНТНОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКУ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki