< Попередня  Змiст  Наступна >

3.2. Властивості конкурентних переваг


Сутність конкурентних переваг більш повно проявляється через їхні властивості. Перша властивість — це їх порівняльний, відносний характер. Конкурентні переваги не є властивостями іманентними, невід’ємно притаманними конкретному об’єктові (підприємству, країні). Вони не випливають з його внутрішньої природи, а виявляються лише за умов порівняння цього об’єкта з іншими. Таким чином, можна стверджувати, що конкурентні переваги підприємств слід визначати через порівняння найбільш суттєвих характеристик їх діяльності.

Друга важлива властивість конкурентних переваг — це їх прив’язаність до конкретних умов і причин (географічних, часових). Товар, який має перевагу за ціною на одному географічному ринку, може не мати цієї переваги на іншому. З іншого боку, товар, який зазнає комерційної поразки, за деякий час може користатися успіхом завдяки, наприклад, виходу з ринку головного конкурента, стрибка інфляції, вдалої рекламної кампанії тощо. З цього випливає, що конкурентна перевага будьякого економічного об’єкта не може мати універсального характеру. Аналізуючи її потрібно обов’язково враховувати чинник прив’язки до реальних ринкових умов.

Іншою властивістю конкурентних переваг є їх підкореність неоднозначному впливу множини різнорідних чинників. Для досягнення конкурентної переваги необхідні комплексні зусилля. Іноді й їх недостатньо внаслідок дії зовнішніх, неконтрольованих чинників. Більше того, одні й ті самі чинники можуть як посилювати, так і послаблювати конкурентні переваги. Так, сучасна технологія сприяє створенню переваг щодо якості, проте може погіршувати параметри собівартості виробів унаслідок високих витрат на її придбання.

Наслідком останніх двох властивостей конкурентної переваги є її динамічність, тобто зміна у часі, яка описується за допомогою концепції життєвого циклу, відповідно до якої процес розвитку і наступного занепаду конкурентних переваг поділяється на кілька етапів (рис. 3.3).

Життєвий цикл конкурентної переваги

Рис. 3.3. Життєвий цикл конкурентної переваги

 

По осі ординат звичайно відкладають «розмір конкурентної переваги». Неконкретність цього показника пов’язана зі значними відмінностями різних конкурентних переваг. Конкретизація критерію, який характеризує розмір переваги, можлива при побудові кривих життєвих циклів конкретних конкурентних переваг: якості продукції або послуг, рівня витрат, іміджу підприємства тощо.

Для характеристики більшості з цих переваг вже розроблені відповідні системи показників. Приклади узагальнюючих показників, які оцінюють розмір конкретних конкурентних переваг і можуть бути застосовані для побудови графіків життєвих циклів цих переваг, наведено у табл. 3.2.

Таблиця 3.2

ПРИКЛАДИ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗМІРУ ДЕЯКИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Конкурентна перевага

Узагальнюючий показник розміру конкурентної переваги *

1

Висока якість продукції

Відносний рівень якості

2

Низькі питомі витрати

Відносний рівень витрат

3

Позитивний імідж підприємства

Відносна питома вага споживачів,які позитивно ставляться до підприємства та його продукції

* розраховується порівняно з найпотужнішим конкурентом

Динамічність конкурентних переваг вимагає постійного відстеження тенденцій їх розвитку і систематичної розробки комплексних заходів з підтримки й розвитку наявних, формування нових конкурентних переваг фірми.

Для того, щоб ті або інші характеристики підприємства можна було розглядати як конкурентні переваги, вони мають відповідати таким критеріям:

  • поперше, ці характеристики мають бути значущими з погляду умов конкуренції в галузі і вимог ринку, тобто повинні відповідати ключовим чинникам успіху. Наприклад, така характеристика, як розташування в центрі міста, може бути суттєвою конкурентною перевагою для ресторану швидкого харчування. Проте для швейного підприємства, зорієнтованого на мінімізацію витрат, висока вартість оренди виробничих площ перетворює чинник дислокації в центрі міста на конкурентну слабкість;
  • подруге, вони мусять бути стійкими за умов динамічного ринкового середовища і неприступними для легкого відтворення конкурентами;
  • потретє, ці характеристики повинні бути наочними для споживачів, тобто фірма має використовувати їх для розробки своєї маркетингової і, зокрема, рекламної стратегії.

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
3.4. Види та джерела формування конкурентних переваг
Тема 4. КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ
4.2. Стратегії надбання конкурентної переваги (загальні стратегії конкуренції)
4.3. Стратегії конкурентної поведінки підприємства
4.4. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki