Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаВласова Інна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ЗМІСТ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Власова Інна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ЗМІСТ


Венчурне фінансування є одним з найефективніших способів фінансової підтримки високотехнологічних підприємств на початковому етапі розвитку. Термін «венчурне фінансування походить від англійського слова «venture» — «ризикове підприємництво або починання», «спекуляція», «сума, що піддається ризику» [1, с. 6].

Л. В. Івіна, В. А. Воронцов [2, с. 8] визначають венчурне фінансування як довгострокові (5—7 років) високоризикові інвестиції приватного капіталу в акціонерний капітал новостворюваних малих високотехнологічних перспективних підприємств (венчурних підприємств), що спрямовані на розробку і виробництво наукоємних продуктів, для їх розвитку і розширення, з метою отримання прибутку від приросту вартості вкладених коштів.

Венчурне фінансування надає можливість здійснення якісного «стрибка» від ранніх безприбуткових етапів розвитку нової високотехнологічної компанії до рентабельних стадій її життєвого циклу [3].

Венчурне фінансування — це важливий інструмент інвестування підприємств, розвиток яких пов’язаний зі значним ризиком з одночасною можливістю отримання великих прибутків [4].

Зміст венчурного фінансування полягає в об’єднанні грошових капіталів одних підприємців та інтелектуальних можливостей інших (оригінальні ідеї або технології) в реальному секторі економіки з метою забезпечення прибутку для новоствореногопідприємства. Тобто це високоризикове вкладення приватного капіталу у високотехнологічні малі підприємства, спроможні продукувати в перспективі наукомісткі продукти або послуги, що користуються значним попитом.

Характерними ознаками венчурного фінансування є:

1) в обмін на реальні грошові кошти інвестор отримує на достатньо тривалий час лише їх умовний еквівалент у вигляді частки ще неіснуючого високотехнологічного підприємства. Така частка надається у формі акцій, які ще не котируються на фондовій біржі і не можуть бути обмінені на реальні грошові кошти, оскільки підприємства не зареєстровані на фондовій біржі. Тобто, отримані інвестором акції є мало ліквідними або взагалі не ліквідними. Інвестиції частково можуть надавати підприємствам не тільки в обмін на пакет акцій, але й у формі інвестиційного кредиту на 3—7 років. Але вартість такої фінансової підтримки венчурного підприємства є достатньо високою; 2) венчурні капіталісти не вимагають щорічних (щоквартальних) виплат — за відсотками, що є однією з вимог банків; 3) банки, маючи набагато більші фінансові можливостями, ніж венчурні капіталісти, не схильні надавати кредити на тривалий строк; 4) банки переважно надають кредити під ліквідну заставу, а венчурні капіталісти не вимагають цього від підприємств, які на ранніх етапах розвитку не мають ліквідних активів. Такі активи у нового високотехнологічного підприємства з’являються лише на пізніх етапах, коли воно стає рентабельним; 5) фінансування за рахунок венчурного капіталу не забезпечено гарантіями, інвестори венчурного капіталу приймають на себе весь фінансовий ризик невдачі як і решта акціонерів; 6) засновник і інвестор венчурного підприємства стають добровільними діловими партнерами, що володіють часткою в акціях підприємства і матеріальна винагорода яких прямо залежить від успішності розвитку підприємства. Натомість банк може оголосити підприємство банкрутом, якщо своєчасно не виконує взяті на себе зобов’язання і перспективи розвитку підприємства не є сприятливими; 7) банки консервативніші за своєю природою і тому, на відміну від венчурних капіталістів, намагаються уникати зайвих ризиків.

Проблемами венчурного фінансування в Україні є нестабільність правових норм, неналагоджена фінансова інфраструктура, недостатня державна підтримка малого інноваційного бізнесу, нерозвиненість ринку цінних паперів, слабка культура підприємництва вихід з венчурного фонду, відсутність проектів для венчурного інвестування, джерела фінансування [5, с. 46].

Література

1. Глэдстоун Д. Инвестирование венчурного капитала: подроб. пособие по инвестированию в частные компании для получения максимальной прибыли / Д. Глэдстоун, Л. Глэдстоун. — М.: Баланс Бизнес Букс, 2006. — 416 с.

2. Ивина Л. В. Основные понятия и термины венчурного финансирования: учеб. пособие / Л. В. Ивина, В. А. Воронцов. — М.: Академический проект, 2002.

— 225 с.

3. Красовская О. В. Венчурное финансирование: мировые тенденции и ситуация в Украине / О. В. Красовская. — К.: Конус-Ю, 2013. — 108 с.

4. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України: монографія / П. В. Ковалишин. — Миколаїв: [МДАУ], 2009. — 302 c.

5. Петрук О. М. Теорія та практика венчурного фінансування: монографія / О. М. Петрук, С. З. Мошенський. — Житомир: ЖДТУ: Рута, 2008. — 248 с.

УДК: 330.3:005e-mail: vodol@litech.net

Довбенко Вячеслав Іванович, к.е.н., доцент,

Україна Dovbenko Viacheslav, PhD, Assoc. Prof., Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Національний університет «Львівська політехніка»,


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Карпенко Андрій Володимирович, к.е.н., доцент, Запорізький національний технічний університет, Україна Karpenko Andrii, PhD economy, AssociateProfessor, Zaporizhzhya
Кужель Вячеслав
Норіцина Н. І., к.е.н., доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана Noritsyna Nataliya, PhD in Economics, Associate Professor KNEU named after Vadim Hetman START-UP ЯК ФОРМАТ ЗАПОЧАТКУВАННЯ УСПІШНОО
Павленко Ірина Анатоліївна, д.е.н., професор, Україна Pavlenko I. A., Doctor of Science (Econ.), Professor, Lavrenenko V. V., Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Petrenko L. A., Ph.D.
Смирнов Євген Валерійович, старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Smyrnov Ievgen, Senior lecturer of
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki