Posibniki.com.uaМенеджментУправлінський облік6.6. Визначення точки беззбитковості на багатопродуктовому підприємстві


< Попередня  Змiст  Наступна >

6.6. Визначення точки беззбитковості на багатопродуктовому підприємстві


 

Застосування аналізу «витрати — обсяг діяльності — прибуток» дещо ускладнюється, якщо підприємство виготовляє та реалізує два або більше видів продукції. Але при цьому відбувається розширення його можливостей. В умовах багатопродуктового виробництва аналіз дозволяє вирішити такі основні проблеми:

 

  1. Визначення точки беззбитковості кожного продукту в існуючій комбінації продажу.

 

  1. Встановлення оптимальної комбінації продажу для досягнення порога рентабельності підприємства в цілому.

 

Якщо підприємство виробляє кілька видів продукції, то визначити поріг його рентабельності безпосередньо за допомогою вищерозглянутих формул неможливо. Тому їх необхідно модернізувати, застосовуючи середньозважений маржинальний дохід.

 

Цей показник є важливим інструментом аналізу «витрати — обсяг діяльності — прибуток», оскільки дозволяє представляти багатопродуктове підприємство як господарюючий суб’єкт, що виробляє один вид продукції. Середньозважений маржинальний дохід являє собою суму добутків маржинального доходу на одиницю кожного виду продукції та комбінації продажу відповідного виду продукції. Комбінація продажу — це співвідношення різних видів продукції в загальному обсязі продажу. Існує два підходи щодо визначення комбінації продажу.

 

К. Друрі (6, 16) пропонує розраховувати маржинальний дохід як частку виручки від реалізації. А. Апчерч (1, 13) дотримується кількісного підходу, тобто розглядає комбінацію продажу як питому вагу кількості проданих одиниць кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації. Скориставшися комбінацією продажу, можна зважити також коефіцієнт маржинального доходу, що допоможе розрахувати загальну точку беззбитковості підприємства у грошовому вимірнику.

 

Для визначення точки беззбитковості кожного виду продукції загальний поріг рентабельності підприємства коригують на комбінацію його продажу.

 

Приклад 7. Підприємство «Азор» виготовляє і реалізує два вида продукції: ексклюзивні попільниці та запа-льнички (див. табл.6.4). При цьому питома вага попільниць у загальному обсягу продажу складає 30 %, а на запальнички припадає 70%.

 

Таблиця 6.4

ДАНІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА «АЗОР»

Показник, грн

Попільниці

Запальнички

Ціна продажу

240

400

Змінні витрати на одиницю

220

340

Маржинальний дохід на одиницю

20

60

Постійні витрати

7200

 

При вказаній комбінації продажу середньозважений маржинальний дохід на одиницю складає 48 грн [(03 × 20 ) + (0,7 × 60)], а загальна кількість продукції, яку слід продати, дорівнюватиме 150 од. (7200 / 48). Точки беззбитковості для окремих товарів складатимуть:

 

  • для попільниць — 45 од. (0,3 × 150),
  • для запальничок — 105 од. (0,7 × 150).

 

Перевірити одержані результати можна за допомогою формули 2:

 

(45 × 240 + 105 × 400) – (45 × 220 + 105 × 340) – 7200 = 0.

 

Якщо комбінація продажу зміниться, то необхідно визначити нове значення точки беззбитковості як у цілому по підприємству, так і стосовно окремих видів продукції.

 

Припустимо, що згідно з висновком відділу маркетингу підприємство «Азор» у наступному році зможе продати 180 попільниць та 120 запальничок. Нова комбінація продажу становить 0,6 : 0,4. Звідси середньозважений маржинальний дохід на одиницю дорівнюватиме 36 грн [(0,6 × 20 ) + (0,4 × 60)], а загальна кількість продукції, яку слід продати, щоб не зазнати збитків, — 200 од. [7200 / 36]. При цьому критична точка для попільниць встановиться на рівні 120 од. (106 × 200), а для запальничок — од. (0,4 × 2001).

 

У процесі визначення точки беззбитковості для багатопродуктового підприємства часто припускають одну типову помилку, сутність якої полягає в наступному. Традиційно вважається, що продукція, яка користується більшим попитом, повинна покривати більшу величину постійних витрат. Тому останні розподіляються між видами продукції пропорційно обсягам їх реалізації.


Але такий підхід не дозволяє об’єктивно оцінити необхідний внесок окремих видів продукції до загального результату і може ввести в оману щодо ефективності існуючої комбінації продажу. Отже, зіставляти постійні витрати з конкретним видом продукту можна лише за умови, що вони є прямими стосовно відповідної продукції, тобто їх виникнення безпосередньо пов’язано з її виготовленням чи реалізацією. Прикладом таких прямих постійних витрат може бути орендна плата за устаткування або його амортизація, якщо воно було отримано спеціально для виробництва продукції певного виду.

 

Приклад 8. Підприємство «Лісовичок» виготовляє три ви-ди стільців. Дані про заплановані на наступний період витрати та доходи підприємства наведено нижче (див. табл. 6.5).

 

Таблиця 6.5

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД ДОХОДІВ І ВИТРАТ

 

Показник

Стілець дитячий

Стілець офісний

Стілець для оселі

 

Ціна продажу, грн

50

100

120

 

Кількість продажу, од.

10

15

5

 

Виручка від реалізації, грн

500

1500

600

 

Змінні витрати на одиницю, грн

28

60

76

 

Загальні прямі постійні витрати, грн

180

 

Інші загальні постійні витрати, грн

 

800

 

 

 

Якщо застосовувати традиційний підхід, заснований на розподілі величини постійних витрат на всі види продукції, то одержимо такі дані про точку беззбитковості кожного виду продукції (див. табл. 6.6):

 

Таблиця 6.6

ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ

Показник

Стілець дитячий

Стілець офісний

Стілець для оселі

Виручка від реалізації, грн

500

1500

600

Питома вага у загальному доході від продажу, %

19,2

57,7

23,1

Розподілені постійні витрати, грн

154

461

185

Точка беззбитковості

7

12

4

 

Порівнюючи фактичний обсяг продажу з одержаними даними щодо точки беззбитковості кожного виду продукції, можна прийти до висновку, що реалізація кожного виду продукції відбувається в кількості, достатній для покриття «своїх» постійних витрат і створення прибутку. Якщо ж розподілити постійні витрати відповідно до тих видів продукції, з якими безпосередньо пов’язано їх виникнення, то результати будуть такі (див. табл. 6.7):

ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ

Здійснені розрахунки показують, що реалізація дитячих стільців фактично призвела до отримання збитків, оскільки продана кількість (10 од.) на 4 од. менша за точку беззбитковості. Тому слід ужити певних заходів щодо поліпшення ситуації саме стосовно цього виду продукції.

 

У точці беззбитковості маржинальний дохід підприємства має дорівнювати його постійним витратам . Але виконати ці умови можна різними шляхами за допомогою встановлення відповідної комбінації продажу. Якщо розглянути приклад 8, то для досягнення точки беззбитковості підприємству необхідно отримати маржинальний дохід у розмірі 7200 грн. При цьому, як видно з табл. 6.8, підприємство може продати або 360 попільниць, або 120 запальничок чи обрати інший альтернативний варіант.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВИЙ АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ

Комбінація продажу має надзвичайно важливе значення для підприємства, оскільки дозволяє впливати на точку беззбитковості. Як зазначалося вище, чим більшим є маржинальний дохід продукту, тим меншим буде критичний обсяг діяльності при незмінному рівні постійних витрат. Знизити точку беззбитковості можна не тільки за допомогою скорочення витрат, але й змінюючи структуру продукції, що реалізується. Крім того, продаж більш рентабельних, з точки зору величини маржинального доходу, продуктів може підвищити величину прибутку господарюючого суб’ єкта навіть при деякому зменшенні обсягу продажу. Тому якщо підприємство «Азор» прагне знизити ризик діяльності, то увагу керівництва слід зосередити на виробництві запальничок, оскільки обсяг їх продажу для забезпечення беззбиткової роботи підприємства складає лише 120 од. Але остаточному прийняттю рішення має передувати ретельний аналіз і інших чинників Наприклад, вивчення попиту на цей вид продукції може показати, що реально обсяг продажу становитиме не більше 100 запальничок. Отже, щоб уникнути збитків, слід додатково виготовити та реалізувати 150 попільниць.

 

Таким чином, прибуток залежить не тільки від обсягу продажу, але й від якості продажу: реалізація рівної кількості одиниць з різним маржинальним доходом приведе до різних кінцевих результатів. Якщо в обраному варіанті найменша питома вага припадає на найрентабельніші продукти, то точка беззбитковості зросте, а запас міцності зменшиться. Отже, при змінах комбінації продажу вплив на прибуток залежатиме від того, в який бік відбувалася зміна — у бік низькорентабельної чи високорентабельної продукції.

 

Р. Ентоні та Д. Рис (21) дають кілька вихідних факторів і від  повідних варіантів дій в умовах багатопродуктового виробництва.

 

  1. Якщо підприємство виготовляє кілька видів продукції і маржинальний дохід на одиницю кожного виду продукції приблизно однаковий, то можливе застосування звичайного рівняння точки беззбитковості.

 

  1. Коли підприємство виготовляє та реалізує кілька видів продукції з різною величиною маржинального доходу на одиницю продукції і при цьому питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі продажу відносно постійна, то можна побудувати єдиний графік прибутку для всього підприємства із застосуванням середньозваженого маржинального доходу.

 

Якщо коефіцієнт маржинального доходу різний для різних видів продукції та їх комбінація продажу непостійна, то необхідно будувати окремий графік прибутку для кожного виду продукції. При цьому всі види витрат слід розподіляти на види продукції з подальшим віднесенням на їх одиницю.

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Розділ 7. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
7.2. Релевантний підхід до прийняття управлінських рішень
7.3. Застосування диференційного аналізу для вибору найкращих варіантів дій
7.4. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень
Розділ 8. БЮДЖЕТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki