Posibniki.com.uaМенеджментУправлінський облік6.3. Визначення точки беззбитковості


< Попередня  Змiст  Наступна >

6.3. Визначення точки беззбитковості


 

Точка беззбитковості. В літературі поряд з терміном «точка беззбитковості» застосовують такі назви цього показника як критична точка, критичний обсяг діяльності, «мертва» точка, поріг рентабельності, точка рівноваги, точка нульового прибутку. Точка беззбитковості — це обсяг діяльності, за якого виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) дорівнює сукупним витратам підприємства, тобто це обсяг продажу, за якого підприємство не має ні прибутку, ні збитку.

 

Для визначення точки беззбитковості традиційно застосовують три підходи: два математичні — метод рівняння і метод маржинального доходу, а також графічний метод. Останній підхід буде розглянуто в межах загального відображення взаємозв’язків доходів, витрат та прибутку за допомогою графіків.

 

Метод рівняння заснований на загальному підході розрахунку фінансового результату (формула 3), за умови, що прибуток дорівнює нулю:

 

точка беззбитковості

=

змінні витрати на одиницю

×

кількість продажу

+

постійні витрати.

(10)

 

Метод рівняння зручно використовувати для аналізу впливу структурних змін в асортименті продукції.

 

Метод маржинального доходу є похідним від методу рівняння. Розрахунок точки беззбитковості здійснюється за допомогою формул, які є інтерпретацією формули 3 із застосуванням маржинального доходу та коефіцієнта маржинального доходу. При цьому критичний обсяг діяльності найчастіше визначається у натуральних одиницях або у грошовому вимірі:

Метод маржинального доходу

Приклад 4. Підприємство виготовляє та продає телефонні автовідповідачі. Змінні витрати підприємства на одиницю продукції складають: виробничі — 100 грн, реалізаційні — 15, адміністративні — 35, а загальні поістійні витрати — 35 000 грн. Ціна продажу одиниці продукції — 250 грн. Поточний обсяг виробництва та реалізації продукції за місяць становить 400 од., що знаходиться в межах релевантного діапазону.

 

За таких умов точка беззбитковості складає:

  • в натуральному вимірі — 350 од. [35 000 / (250 – (100 + 15 + 35))];
  • в грошовому вимірі — 87 500 грн (35 000 / 0,4).

 

Критичний обсяг діяльності також можна розглядати як беззбиткову виробничу потужність.

точка беззбитковості у відсотках


Звичайно в розрахунках застосовують нормальну потужність. Вона являє собою обсяг виробництва продукції, який підприємство може виконати в даний період часу за реально існуючої величини виробничих ресурсів. Цей показник на відміну від теоретичної та практичної виробничої потужності не містить «надлишкового» компонента у вигляді додаткового обладнання, яке використовується лише у разі підвищення попиту на продукцію або для здійснення ремонту основних засобів.

 

Маючи інформацію про точку беззбитковості підприємства можна альтернативним шляхом розрахувати обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку (див. приклад 1). При цьому застосовується залежність між прибутком та загальним маржинальним доходом: при перевищенні критичного обсягу реалізації весь приріст загального маржинального доходу спрямовується на формування прибутку. Отже, необхідно розрахувати лише додатковий обсяг продажу:

кількість одиниць продукції, яку необхідно продукції реалізувати понад точку безбитковості


Точка беззбитковості — це один з небагатьох показників, які тим кращі, чим нижче значення вони мають . Але на різних етапах роботи підприємства вона може мати різне значення. При цьому зростання точки беззбитковості не завжди свідчить про погіршення становища суб’єкта господарювання. Так, розширення його діяльності призводить переважно до зростання постійних витрат, що зумовлює вище значення точки беззбитковості. Це означає, що поріг рентабельності підприємства змінюється пропорційно зміні його обсягу діяльності. Тому точка беззбитковості майстерні по ремонту взуття буде нижчою, ніж у взуттєвої фабрики. Отже, здійснювати управління підприємством виключно на основі аналізу точки беззбитковості недоцільно. Проте її визначення має зосередити увагу керівництва на повних витратах та обґрунтувати напрямок їх оптимізації.

 

 

Аналіз взаємозв’язку «витрати — обсяг діяльності — прибуток» також може допомогти у визначенні впливу зміни рівня продажу продукції не тільки на прибуток господарюючого суб’ єкта, але і на його грошові потоки. Для ефективного управління підприємством його керівництву потрібні відомості про так звану ліквідну точку беззбитковості, тобто мінімальну суму грошових коштів, яку необхідно отримувати для покриття поточних витрат діяльності. Визначення такого показника є надзвичайно актуальним при погіршенні загальної економічної ситуації, при вирішенні питання про скорочення діяльності або в період, коли підприємство працює зі збитками згідно з бухгалтерськими даними. Для розрахунку ліквідної точки беззбитковості застосовують рівняння, побудоване на основі формули 11, складові якої скориговані на величину немонетарних статей:

ліквідна точка беззбитковості

Немонетарними вважаються статті, одержання або сплата яких не передбачається у фіксованій сумі грошових коштів чи їх еквівалентів. Серед витрат підприємства типовим прикладом такої статті виступають амортизаційні відрахування. Залежно від методу їх нарахування вони можуть входити до складу як постійних, так і змінних витрат. Відповідно на їх величину необхідно зменшити або постійні або змінні витрати на одиницю у формулі точки беззбитковості.

 

Результат розрахунків порівнюють з реальним чистим рухом грошових коштів за період. Якщо фактичне надходження грошей дорівнює ліквідній точці беззбитковості, чи її перевищує, то підприємство генерує їх достатню кількість для покриття поточних витрат. Отже, діяльність підприємства доцільно продовжувати навіть за наявності збитків у фінансовій звітності.

 

Зважаючи на важливість точки беззбитковості, досить часто в економічній літературі аналіз «витрати — обсяг діяльності — прибуток» називають «аналізом беззбитковості». Але перше поняття є значно складнішим, ніж друге, оскільки розглядає не тільки точку беззбитковості, але й інші залежності між основними параметрами діяльності підприємства. Отже, аналіз беззбитковості є складовою аналізу «витрати — обсяг діяльності — прибуток». Тому помилково було б звужувати мету аналізу та обмежувати його можливості визначенням критичного обсягу діяльності. Звичайно, стан беззбитковості превалює над збитковістю, але при розробці стратегії розвитку підприємства перевагу слід віддати отриманню прибутку.

 

Таким чином, точка беззбитковості завжди покаже мінімальний обсяг продажу, необхідний для досягнення беззбиткової роботи. Але дати відповідь на питання, чи поліпшилося фінансове становище підприємства, вона не може. Тому підприємства розраховують інший показник — запас міцності.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
6.5. Графічний метод аналізу витрати - обсяг діяльності - прибуток
6.6. Визначення точки беззбитковості на багатопродуктовому підприємстві
6.7. Аналіз взаємозвязку витрат, обсягу діяльності та фінансового результату при калькулюванні на основі діяльності
Розділ 7. АНАЛІЗ РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
7.2. Релевантний підхід до прийняття управлінських рішень
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki