Posibniki.com.uaБанківська справаБанківський нагляд7.7. Вимоги до програми санації банку


< Попередня  Змiст  Наступна >

7.7. Вимоги до програми санації банку


1. Програма санації банку передбачає систему заходів окремого банку, спрямованих на поліпшення його фінансового стану (ліквідності, платоспроможності, достатності капіталу, структури активів, дохідності, рентабельності тощо), а також на усунення порушень, що призвели до скрутного фінансового стану банку.

2. Програма санації банку в обов’язковому порядку має містити:

2.1. Аналіз причин, унаслідок яких погіршилися фінансовий стан і платоспроможність банку.

2.2. Прогнозні показники діяльності банку (капітал банку, резерви, економічні нормативи, доходи, прибуток тощо), яких передбачається досягнути після виконання заходів фінансового оздоровлення зі щомісячною розбивкою.

2.3. Конкретні заходи (залежно від умов, за яких відбулося погіршення фінансового стану), спрямовані на поліпшення фінансового стану банку, із зазначенням строків їх виконання та розрахунок економічного ефекту від упровадження кожного заходу, зокрема такі:

 • • розроблення програми капіталізації;
 • • реєстрація в установлений строк оголошеного статутного капіталу;
 • • формування в потрібному розмірі резервних фондів та спеціальних резервів під активні операції банків, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку та чинним законодавством України;
 • • диверсифікування активів і пасивів з метою підвищення їхньої ліквідності;
 • • ліквідація/продаж збиткових філій та частки в дочірніх підприємствах;
 • • проведення інвентаризації активів за станом на перше число наступного місяця після прийняття Комісією Національного банку рішення про погодження програми фінансового оздоровлення та укладення відповідної угоди. За результатами проведеної інвентаризації списання безнадійних до повернення активів за рахунок створених резервів відповідно до чинного законодавства України. Ужиття заходів щодо погашення простроченої дебіторської заборгованості та списання безнадійної дебіторської заборгованості з простроченими термінами позовної давності;
 • • організація роботи щодо оголошення банкрутами боржників банку, які припинили погашення кредитів або сплату відсотків за ними;
 • • забезпечення першочергового погашення заборгованості за вкладами фізичних осіб, строк дії договорів з якими минув;
 • • визначення відповідальних осіб з управління кредитними ризиками за рахунок раціоналізації управління банком у цілому; • проведення переоформлення раніше наданих пільгових кредитів на загальних умовах, які встановлені внутрішніми документами банку, що визначають його кредитну та облікову політику; •
 • ужиття заходів щодо створення та подальшого інтенсивного розвитку внутрішнього аудиту;
 • • унесення потрібних змін до системи управління підрозділами центрального апарату банку та його установами, запровадження прогнозування і планування роботи із залучення та розміщення кредитних ресурсів, забезпечення своєчасного доведення планів і лімітів до відома установ банку;
 • • переорієнтація діяльності банку на прибуткові види операцій; •
 • припинення нарахування та виплати дивідендів акціонерам (учасникам);
 • • припинення викупу власних акцій на період дії програми фінансового оздоровлення;
 • • припинення вкладання коштів у статутні фонди інших юридичних осіб та продаж акцій (часток) у статутних капіталах інших юридичних осіб, що не приносять прибутку або малоприбуткові;
 • • ужиття заходів щодо погашення боргових цінних паперів, що не мають активного ринку, їх емітентами;
 • • продаж (у разі потреби) частини цінних паперів, які мають активний ринок, у тому числі емітованих третіми особами, та державних цінних паперів;
 • • продаж інших активів, які не приносять прибутку, з метою підвищення ліквідності банку;
 • • проведення реструктуризації боргових зобов’язань банку (якщо є прострочені зобов’язання банку перед кредиторами) та реструктуризації капіталу банку (якщо передбачається проведення санації банку інвесторами);
 • • проведення реорганізації банку шляхом приєднання іншого банку (або злиття) або поділу (виділення) з метою виконання вимог Національного банку щодо розміру регулятивного капіталу банку;
 • • інші заходи залежно від конкретних умов, за яких відбулося погіршення фінансового стану банку.

Конкретні вимоги щодо розроблення програми санації мають зазначатися в листі з вимогою Національного банку щодо її розроблення.

Одночасно з програмою санації має подаватися кошторис доходів і витрат (надалі — щокварталу) у цілому по банку та з розподілом за філіями.

3. Банк має проводити докладний аналіз адміністративногосподарських витрат, складати щоквартальний кошторис доходів і витрат та вживати заходів, спрямованих на зменшення витрат. Також потрібно проводити належний аналіз витрат, які фінансуються за рахунок балансового прибутку банку, та вживати заходів щодо їх зменшення.

Кошторис доходів і витрат складається зі щомісячним розподілом за філіями. Запланований рівень витрат на поточний квартал має визначатися з урахуванням фактичних витрат за попередній квартал та динаміки співвідношення доходів і витрат і погоджуватися за умови недопущення випереджального зростання витрат порівняно з доходами.

На період дії програми фінансового оздоровлення банк зобов’язаний подавати кошторис доходів і витрат на розгляд і погодження територіальному управлінню Національного банку (відповідному підрозділу банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) щокварталу до 15го числа місяця, що передує плановому періоду. Територіальне управління Національного банку протягом п’яти робочих днів розглядає кошторис і надсилає його разом з висновками Генеральному департаменту банківського нагляду Національного банку.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.9. Особливості відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації банку
7.5. Видача Національним банком розпоряджень
7.4. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку
7.2. Використання такого заходу впливу, як письмове застереження; 7.3. Укладення письмової угоди з банком
Розділ 7 ЗАХОДИ ВПЛИВУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО БАНКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ БАНКІВСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 7.1. Заходи впливу та організація їх застосування
Система оцінювання ризиків: СТРАТЕГІЧНИЙ РИЗИК
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki