< Попередня  Змiст  Наступна >

ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННІ


В умовах сьогодення актуальним є питання оптимізації сплатиподаткових платежів. Використання принципів, методів та інструментів податкового планування дає змогу контролювати ви-конання податкових зобов’язань, підвищити ефективність планування податків та оптимізувати податкове навантаження. Методам податкового планування, зокрема обліковій політиці присвячені праці таких науковців, як І. Атаманенко, О. Вилкової,О. Глущенко, А. Єлісєєва, Ю. Іванова, В. Карпової, А. Кізими,А. Крисоватого; О Короткової, Л. Яструбецької, О. Нужної,Г. Кузьменко, С. Пителя, Я. Лебедзевич та інших. Водночас актуальними залишаються питання обґрунтування методів та інструментів податкового планування й аналізу ефективності їх застосування.Існують два суперечливі погляди, щодо ролі облікової політики в податковому плануванні. Перший визначає облікову політику виходячи з методологічних і організаційно-технічних аспектівоподаткування, другий — розглядає облікову політику як інструмент податкової оптимізації. Погоджуємось з думкою тихнауковців, які вважають що розмежування цих двох підходів єнедоцільним і надуманим. Адже оптимізація й планування не єметодичним прийомом облікової політики, а тільки її наслідком,який визначає сукупний вплив усіх її елементів на діяльністьсуб’єкта господарювання, тобто є складовою системи управлінняпідприємством. Формувати облікову політику слід особливо виважено, оскільки вона може вплинути на суму й терміни сплатиподаткових платежів, і тим самим, — й на обсяги й терміни вилучення оборотних коштів підприємства, тобто на його фінансовий стан.

Отже облікова політика підприємства відіграє важливу роль уподатковому плануванні. З одного боку її розглядають як нормативний документ який здійснює вплив на методичну, організаційну та технологічну складову податкового планування, з іншого боку — як метод податкового планування, який дає змогуоптимізувати податкові платежі підприємства, через інструментиподаткового планування.

Суть податкового аспекту побудови облікової політики підприємства полягає в тому, що з встановлених законодавством варіантів ведення обліку вибирається той, який має переваги передіншими з погляду оптимізації податкових платежів. Основнимизавданнями податкового планування є: своєчасність нарахуванняі сплати податкових платежів та формування і подача фінансовоїзвітності, перенесення бази оподаткування на майбутні періоди(відтермінування) та оптимізація податкових платежів.

Формуючи облікову політику слід мати на увазі, що на податкові платежі підприємства впливає вибір методів обліку деякихоб’єктів бухгалтерського обліку, до яких законодавчо-нормативними актами передбачені альтернативні варіанти, зокрема:

— вибір (зміна) методу нарахування амортизації (прямолінійного; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшеннязалишкової вартості; кумулятивного; виробничого; нарахування50 % вартості, яка амортизується, в першому місяці використанняоб’єкта і решта 50 % вартості, яка амортизується, у місяці їх списання з балансу; нарахування 100 % вартості в першому місяцівикористання об’єкта) — впливає на зменшення бази оподаткування податку на прибуток;

— встановлення (зміна) двох основних критеріїв виокремлення основних засобів з-поміж інших споріднених видів активів(таких як малоцінні необоротні матеріальні активи і малоцінні ташвидкозношувані предмети), — вартісного та терміну використання. Такий поділ дає змогу змінювати величину прибутку та,відповідно, — впливає на суму податку на прибуток;

— встановлення (зміна) терміну корисного використання об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, який є складовою при розрахунку амортизації, — впливає на суму нарахованоїамортизації та, відповідно, — на величину оподаткованого прибутку;

— порядок обліку витрат на утримання основних засобів та їхремонт. До 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основнихзасобів на початок звітного року відноситься платником податківдо складу витрат, а понад 10 % — збільшують первісну вартістьосновних засобів. Сума ремонту до 10% вартості основних засобів включається до витрат і зменшує базу оподаткування податком на прибуток, та збільшує собівартість продукції основних засобів виробничого призначення;

— вибір (зміна) методу оцінки запасів при вибутті (ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативних затрат, ціни продажу) — впливає навеличину оподаткованого прибутку;

— вибір (зміна) способу визначення резерву сумнівних боргів — дає змогу збільшити суму витрат звітного періоду та відтермінувати сплату податку на прибуток;

— визначення складу та поряду створення забезпечень майбутніх витрат і платежів — дає змогу рівномірно розподілятивідповідні витрати між звітними періодами та впливає на величину оподаткованого прибутку;

— інші альтернативні варіанти.

— Таким чином визначення та грамотне застосування елементів облікової політики є одним із напрямів ефективного податкового планування.УДК 657.1:630(043.3)Замула І. В.,д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерськогообліку та аналізу за видами економічної діяльності,Шавурська О. В.,аспірант,Житомирський державний технологічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
ВПЛИВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇНА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki