Posibniki.com.uaФінансиФінансові інвестиціїЧастина 2. 2.3. Використання фундаментального і технічного аналізу для оцінювання акцій


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. 2.3. Використання фундаментального і технічного аналізу для оцінювання акцій


Ціна

Дати торгів

Рис. 2.9. «Японська свічка»

Окремі «свічники» мають різні форми залежно від цін, що склалися під час торгів. Нижче наведено найбільш поширені типи «свічників» та характеристика стану ринку, що відповідає такій конфігурації (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Типи «свічників» Інтерпретація: 1) надзвичайно сильна дія «ведмедів» на ринку; 2) надзвичайно сильна дія «биків» на ринку; 3) наявність «ведмедів» на ринку; 4) те саме; 5) наявність «биків» на ринку; 6) те саме; 7) нейтральний ринок; 8) те саме; 9) на знижувальному тренді — дія «биків»; на підвищувальному — «ведмедів»; 10) те саме; 11) точка зміни тренду; 12) те саме; 13) кінець знижувального тренду; 14) то чка зміни тренду; 15) можлива точка зміни тренду.

Рис. 2.10. Типи «свічників» Інтерпретація: 1) надзвичайно сильна дія «ведмедів» на ринку; 2) надзвичайно сильна дія «биків» на ринку; 3) наявність «ведмедів» на ринку; 4) те саме; 5) наявність «биків» на ринку; 6) те саме; 7) нейтральний ринок; 8) те саме; 9) на знижувальному тренді — дія «биків»; на підвищувальному — «ведмедів»; 10) те саме; 11) точка зміни тренду; 12) те саме; 13) кінець знижувального тренду; 14) то Тренди

— це графічно зображені тенденції, які характеризують переважне спрямування ринкових цін. Відповідно до можливих «маршрутів» тренди можуть бути зростальними, знижувальними або бічними. Тренд зростання характеризує поступове підвищення цін, відповідно знижувальний — зниження цін. Бічний тренд описує горизонтальний рух цін.

На рис. 2.11 — 2.13 графічно зображено названі типи трендів.

Ціна

Ціна

Дати торгів

Рис. 2.11. Тренд зростання

Ціна

Ціна

Дати торгів

Ціна

Ціна

Дати торгів

Рис. 2.13. Бічний (горизонтальний) тренд

За критерієм тривалості тренди поділяються на такі види:

• короткострокові (як правило, не більше 3-х місяців);

• середньострокові (як правило, від 3 до 6-ти місяців);

• довгострокові (понад 6 місяців).

Тренд визначають через побудову лінії тренду, яка з’єднує дві або декілька верхніх або нижніх точок графіка. Тренд зростання з’єднує нижні точки графіка таким чином, що сам графік опиняється над лінією тренда. У той самий час тренд зниження з’єднує точки графіка таким чином, що сам графік опиняється під лінією тренда.

За зміни тре ндів часто виникають ситуації, що повторюються.

Здебільшого вони трапляються за зміни тренду на тренд зі зворотним напрямом. Моделі, які описують стандартні зміни у тренді, є графічними зворотними моделями.

Будь-який день, коли ринок змінює напрям свого руху на протилежний, може бути ключови м днем. За тренду зростання ключовим днем може бути день, коли рух цін досягне максимуму, але ціна на кінець робочого дня менша за ціну кінця попереднього робочого дня. За тренду зниження ключовим буде день, коли рух цін досягне мінімуму, а ціна на кінець робочого дня вища за ціну кінця попере днього робочого дня. В обох випадках обсяг торгів цінними паперами зазвичай високий. Однак у багатьох випадках ключові дні можна визначити тільки через певний період часу.

Стан ринку, що характеризується браком угод, має назву розривів. Вони можуть існувати місце як в умовах тренду зростання, так і за знижувального тренду. Побудова трендів різних видів уможливлює аналіз розривів із різних позицій і визначення їхніх характерних ознак. Так, щоденні графіки дають змогу характеризувати розриви з мінімально короткострокової динаміки цін. Побачити їх на тижневих та місячних графіках неможливо, оскільки на останніх кожний день репрезентовано лише трьома цінами, що унеможливлює урахування коливання цін пр отягом дня. З другого боку, розриви, що виникають під час побудови триваліших трендів, дають змогу аналізувати й триваліші цінові зміни.

Розриви поділяються на неважливі та важливі. Неважливі розриви — це ті, які не пов’язані із ситуацією, що складається на фондовому ринку. Вони виникають у зв’язку з виплатою дивідендів на акції, які обертаються на ринку, або характеризують спред між заявками. Важливі розриви свідчать про виникнення нової цінової ситуації

Оскільки тренди характеризують загальну тенденцію цін, то існують спеціальні способи, які дають змогу згладжувати цінові коливання та виявляти реальну тенденцію цінових змін, що виявляється на ринку. Найпоширенішими з них є викорис тання або змінних середніх, або так званих «фільтрів».

Застосування змінних середніх до цінових трендів уможливлює усереднення рівня цін. Використовуються прості та зважені змінні середні.

Розрахунок простої змінної середньої — це визначення середнього арифметичного членів часового ряду: ,

1

1 ? = = t i i i t P t M (2.25) де t — кількість інтервалів усереднення; — значення цін. i

Зважена змінна середня розраховується із застосуванням для кожного значення ціни коефіцієнта вагомості. Коефіцієнти можуть ураховувати ступінь старіння даних. Добутки, отримані у результаті, підсумовують та їхнє загальне значення ділять на суму коефіцієнтів вагомості: P ,

1 ? ? = = = t i i t i ii з W WP M (2.26) де — коефіцієнт вагомості для і-того періоду. i W

1 Застосування «фільтрів» передбачає дещо інший механізм «гасіння» нехарактерних для тренду цінових значень. Так званий «часовий фільтр» — це затримка в аналізі тренду, яка ґрунтується на тій засаді, що за час цієї затримки випадкові сигнали (ціни) зникнуть, і цінова ситуація виявиться як загальна тенденція. Інший підхід використовує «торгові діапазони» навколо з мінної середньої. «Торговий діапазон» визначає діапазон існування майбутніх цін у межах змінних з певною ймовірністю.

У разі різкої зміни руху, яка відзначається двома ціновими розривами, утворюється так званий «острівець», який має період існування від декількох днів до декількох тижнів. Особливо важливі при цьому не цінові коливання, а розриви цін, що виділяють такий острівець.

Зміни ру ху цін можуть відбуватися і з причин, які не завжди можна ідентифікувати, а тим більше передбачати. Скоріше за все, що найбільше на поведінку цін впливають очікування і бажання самих учасників ринку, яких можна розділити на три групи:

1) учасники ринку, які мають довгі позиції. Такі позиції утворюються в результаті купівлі акцій в надії на підвищення цін;

2) учасники ринку, які мають короткі позиції. Такі позиції утворюються у результаті продажу акцій у зв’язку зі зниженням цін на них;

3) ті, хто у даний момент не бере участі в угодах.

Дії будь-якої з цих груп уча сників ринку можуть істотно вплинути на рух цін.

Сьогодні існує багато моделей змін напряму руху цін. Про зміну цінового тренду говорить діаграма, яку називають «голова та плечі», подана на рис. 2.14. Дана фігура має три піки, два нижчі з країв (ліве й праве плечі) і один вищий — посередині (голова). За ни жніми точками, що розташовані між піками плечей будується шия. Вона є лінією опору. Якщо ціна папера опускається нижче лінії шиї, це сигнал про зміну тренда на протилежний.

Аналогічним чином, але у зворотній динаміці, буде подана фігура «перегорнута голова та плечі». Вона свідчить про зміну знижува льного тренду на зростальний.

Ціна акції

Крім вивчення графіків цін цінних паперів, технічний аналітик звертає увагу і на обсяг торгів. Багато інвесторів вважає, що зростання обсягу торгів разом зі зростанням цін — це ситуація, яка свідчить про збереження наявного тренду зростання. У разі, коли ціна та обсяг торгів зростають повільно і після цьо го відбувається стрімке падіння ціни, можна очікувати початок тренду зниження.

Ціна акції

Рис. 2.14. Фігура «голова та плечі»

Якщо існував тренд зростання, і після цього спостерігається збільшення обсягу торгів в умовах слабкого зростання цін, можна очікувати зміни тренду.

Якщо існував тренд зниження, і після цього спостерігається збільшення обсягу торгів в умовах незначної зміни цін, можна очікувати зміни тренду.

У цілому зростання обсягів торгів свідчить про появу інтересу інвесторів до ринк у і про те, що у них виникла переоцінка поглядів відносно кон’юнктури ринку.

Наступна характеристика, яка враховується у технічному аналізі, — це визначення кількість непокритих продажів акцій (коротких продажів). Коли інвестори вважають, що курсова вартість акцій буде падати, вони позичають папери і продають їх у надії вику пити пізніше за більш низькою ціною. Зростання кількості відкритих позицій коротких продажів свідчить про те, що поточна кон’юнктура має тренд зниження. У той час можна очікувати, що в майбутньому тренд зміниться на зростання, оскільки продавці коротких акцій повинні будуть їх викупити, аби повернути кредиторам. Можливо це стримає цін и від подальшого зниження або навіть викличе їх зростання. Конкретна картина залежить від обсягу відкритих коротких позицій порівняно з середнім щоденним обсягом торгівлі. Якщо він починає перевищувати середній обсяг щоденної торгівлі, можна очікувати підвищення

цін. Аналітики вважають: сигналом до купівлі повинна бути ситуація, коли вартість коротких позицій перевищить середній обсяг щоденної торгівлі у 1,5 рази.

У рамках технічного аналізу існує теорія протилежної думки, коли інвестор повинен приймати рішення, протилежні загальному настрою на ринку, тобто продавати, коли інші купують, і купувати, коли інші на магаються продавати цінні папери. Одним з елементів теорії протилежної думки є врахування дій дрібних інвесторів. Досвідчений аналітик повинен стежити за їх поведінкою на ринку і у ряді випадків приймати рішення, протилежні їхнім діям. Такий висновок випливає з того, що дрібний інвестор часто запізнюється з виходом на ринок. Він по чинає активно купувати акції, коли тренд зростання практично вичерпав себе, і збільшує продажі, коли тренд зниження близький до свого завершення.

Про поведінку дрібного інвестора дає уявлення статистика торгівлі неповними лотами. Зростання купівлі акції неповними лотами — це сигнал до продажу для досвідченого інвестора, а зростання продажів — си гнал до купівлі.

Розглядаючи статистику торгівлі неповними лотами, треба враховувати той факт, що здебільшого кількість покупок акцій неповними лотами перевищуватиме кількість їх продажів, оскільки дрібні інвестори через обмеженість коштів купують акції у декілька прийомів, щоб отримати у підсумку повний лот. Тому їх подальші продажі вже вважатимуться торгівлею повними лотами.

Технічному аналізу при свячено дуже багато наукових праць, в яких можна знайти опис усіх перелічених моделей і теорій.

Слід зазначити, що технічний аналіз враховує аналіз та оцінку організаційно оформленого ринку цінних паперів через фондові індекси, що характеризують стан фондового ринку на підставі біржових цін і визначають тенденцію курсів цінних паперів.

У технічному ан алізі знайшла своє поширення теорія Доу. Ця теорія виходить з ідеї: на ринку існують тренди руху ціни: довгострокові — від 1 до 5 років і короткострокові — від 1 до 3 місяців. Протягом існування довгострокового тренду спостерігатимуться декілька короткострокових. Теорія Доу не говорить про те, коли відбудеться зміна цінового тренду на протилежний, але дає цьому факту підтвердження, коли він вже відбувся.

Теорія ґрунтується на динаміці індексів Доу-Джонса — промислових і транспортних компаній. Вважається, що на ринку відбувається зміна тренду на протилежний, коли зміна напряму руху індексу промислових компаній підтверджується аналогічною зміною руху індексу транспортних компаній.

Аналітик може зробити висновок про перспективи майбутньої кон’юнктури через динаміку цін найбільших (провідних) компаній. Вважається, що якщо на ринку з трендом зростання ціна акції великої компанії не піднімається до нового, більш високого значення впродовж наступних трьох-чотирьох місяців, то ринок досяг своєї висот и.

Аналогічно, якщо на ринку зі знижувальним трендом ціна такої акції не опускається на новий, більш низький рівень упродовж наступних трьох-чотирьох місяців, то ринок досяг свого низу.

Ще одним прийомом оцінки майбутньої кон’юнктури є зіставлення кількості акцій, що виросли і впали у цін і. Якщо кількість перших акцій більша, можна розраховувати на тренд зростання. З більшою або меншою очевидністю цей висновок слід робити на основі величини різниці кількості акцій, що виросли і впали у ціні. Чим вона більша, тим більш оптимістично налаштований ринок.

Ситуацію на ринку акцій можна передбачити і за допо могою ринку облігацій, розрахувавши так званий «індекс довіри». Він визначається як відношення середньої дохідності корпоративних облігацій з високим рейтингом до середньої дохідності облігацій з низьким рейтингом. Величина індексу змінюється залежно від очікувань майбутньої кон’юнктури. Зростання значення індексу свідчить про те, що інвестори впевнені у більш сприятливій кон’юнктурі, і навпаки. Відповідно ці настрої пови нні знайти свій прояв і на ринку акцій. У теорії припускається, що спекулятивна активність зазвичай більш очевидно виявляється на ринку облігацій і після цього вже на ринку акцій. Існує велика кількість спеціальних комп’ютерних програм, від простих до дуже складних, які дають змогу проводити технічний аналіз і прогнозувати ситуації на різноманітних ринках, в тому

числі на ринках цінних паперів та валютному. З найбільш відомих програм треба назвати пакети Meta Stock, Omega Research та ін. Основою аналітичних методик є інтегральні та диференціальні індикатори, що надають можливість виявляти різницю у поведінці специфічних характеристик ціни.

Програма Meta Stock є однією з найдоступніших і найкращих інформаційно-аналітичних систем. Вона побудована на декількох спеціалізованих програмах з надзвичайно широкими можливостями. Під час використання поточної інформації, яку поставляє відоме інформаційне агентство Reuter, програма може автоматично поновлювати дані кожні 10 хвилин. У результаті користувач має можливість оперативно будувати фігури технічного аналізу і виконувати прогнози за допомогою різноманітних показників (осциляторів). У разі необхідності є можливість будувати відповідні фігури безпосередньо на екрані монітора. Зовнішній вигляд графіків можна за бажанням користувача змінювати — є можливість аналізувати гістограми, «японські свічники», лінійні графіки та «хрестики-нулики». Цікаво, що остання версія цієї програми дає змогу не тільки використовувати все розмаїття наявних індикаторів ринку, а й створювати власні індикатори ринку з подальшою їх перевіркою за результатами торгів на ринку.

Один із додатків до програми Meta Stock уможливлює проведення аналізу ринку опціонів, базовим активом яких є акції або інші активи, що дає змогу проводити оперативний аналіз цього ринку і суттєво підвищує результативність операцій. Більше того, цей додаток виконує необхідні розрахунки для визначення ціни опціонів за моделлю Блека — Шоулза, можливі межі коливання ціни та інші показники, що суттєво підвищує можливості кожного учасника опціонної торгівлі.

Програмний пакет Meta Stock в умовах легальної поставки доповнюється CD-ROM, який містить дані щоденного котирування за останні п’ять років 30000 цінних паперів (у тому числі акції, деривативи та фондові індекси). У результаті, якщо самостійно конструювати індикатори, можна базуватися на наведених історичних даних.

Користуючись цим програмним продуктом аналізу через Інтернет, користувач одночасно може отримати великий обсяг фундаментальних даних — фінансові результати діяльності компаній, дані про зміни вартості акцій за останні п’ять років, інформацію про дохід на одну акцію, економіко-статистичні показники акцій тощо. І фу ндаментальний, і технічний аналізи мають багато прибічників і противників. Обидва ці підходи мають тривалу практику на Заході і являють собою два традиційні методи інвестиційного аналізу.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Контрольні запитання
Розділ 3 АНАЛІЗ БОРГОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
3.2. Рейтингові системи оцінювання облігацій
3.3. Операції з ощадними та депозитними сертифікатами, казначейськими зобов’язаннями і векселями
3.4. Визначення курсової вартості і дохідності боргових цінних паперів
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki