Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль4.4. Відкриття та ведення рахунків субєктів зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.4. Відкриття та ведення рахунків субєктів зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті


 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ РАХУНКІВ

 

Умови відкриття рахунка та особливості його функціо-нування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не мають суперечити вимогам Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у наці-ональній та іноземних валютах, затвердженої постановою НБУ від 12.11.2003 року № 492.

 

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяють на:

— поточні;

— розподільні;

— кредитні;

— депозитні (вкладні);

— інвестиційні.

 

Поточний рахунок рахунок, що відкривається банком клієнтові на договірних засадах для зберігання грошей і здійснення розрахунково -касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

 

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємс-тву для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійс-ненні операцій, визначених чинним законодавством України.

 

Розподільний рахунок це рахунок, призначений для попе-реднього зарахування коштів в іноземній валюті, що надійшли на адресу юридичної особирезидента згідно з чинним законодавством України.

 

Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання банки викори-стовують з метою здійснення валютного контролю й обов’язкового продажу іноземної валюти відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з ва-лютного регулювання. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про внесення змін до Антикризових заходів фінансової стабілізації» від 30.03.2005 року № 215 та Постановою Правління Національного банку України від 30.03.2005 року № 95 від 1 квітня 2005 року обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті на користь резидентів України було скасовано.

 

Згідно з листом НБУ від 31.03.2005 року № 13-111/1419-3160 кошти в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних ва-лют та банківських металів, які зараховані на розподільчі рахун-ки до 01.04.2005 року, підлягають обов’язковому продажу в зви-чайному порядку. По завершенні цих операцій розподільчі рахунки продовжують функціонувати для цілей статистичної зві-тності й виконання банками контрольних функцій.

 

Вкладний (депозитний) рахунок відкривається банком клієнто-ві на договірних засадах для зберігання грошей, які передаються клієнтом в управління на встановлений термін або без зазначення такого терміну під певний відсоток (дохід) і підлягають поверненню клієнтові відповідно до законодавства України та умов договору.

 

Кредитні рахунки в іноземній валюті відкриваються уповно-важеним банком у встановленому чинним законодавством Украї-ни порядку на договірних засадах юридичним особам-резидентам, фізичним особам-резидентам, які займаються підпри-ємницькою діяльністю, та юридичним особам-нерезидентам — ба-нківським установам.

 

Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати в банках України інвестиційні рахунки для здійснення інвестицій у націо-нальній та іноземних валютах у порядку, встановленому цією Ін-струкцією (детальніше див. Розділ 6).

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІЄНТІВ

 

На виконання Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, Ка-бінет Міністрів України і Національний банк України постановили органам виконавчої влади, банківським та іншим фінансовим уста-новам керуватися у своїй діяльності Сорока рекомендаціями Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)1.

 

Згідно з п. 2.1 Інструкції № 492 про порядок відкриття, вико-ристання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов’ язані ідентифікувати клієнтів, які відкри-вають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їхнього імені, в порядку, встановленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку. Рахунок клієн-ту відкривається лише після його ідентифікації банком.

 

Ідентифікація клієнта банку, що відкриває рахунок, не є обов’язковою, якщо клієнт вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі від-криття поточного або вкладного (депозитного ) рахунка підпри-ємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунка на облік органом державної податкової служби операції за цим ра-хунком здійснюються лише із зарахування коштів.

 

РЕЖИМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

 

Пунктом 5.2 Інструкції № 492 передбачено, що поточ-ний рахунок в іноземній валюті відкривається суб’єктові госпо-дарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій інозе-мній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених за-конодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, роз-рахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кре-дитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, а також для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України.

 

Безпосередньо на поточні рахунки в іноземній валюті юриди-чних осіб-резидентів зараховують такі кошти:

 

  • куплені, обмінені уповноваженим банком України за дору-ченням власника рахунка за національну або іншу іноземну ва-люту відповідно до законодавства України;

 

  • перераховані як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;

 

  • переказані з власного вкладного (депозитного) рахунка в упов-новаженому банку відповідно до договору банківського вкладу;

 

  • у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гумані-тарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовують винятково на потреби, визначені іноземним донором, та відпові-дно до Порядку використання гуманітарної допомоги;

 

  • переказані з рахунка отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

 

  • у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на влас-ному поточному та вкладному (депозитному) рахунках;

 

  • переказані з власного поточного рахунка;

 

  • у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та іноземної валюти за платіжними документами, що були ра-ніше отримані (куплені) в уповноважених банках для оплати ви-трат на відрядження, та експлуатаційних витрат, пов’язаних із обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, і представ-ницьких витрат за кордоном;

 

  • переказані з рахунка для ведення спільної інвестиційної ді-яльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридич-ної особи в разі припинення спільної діяльності.

 

 

З поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунка можуть здійс-нюватися такі операції:

 

- оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладе-ними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, від-криті в уповноважених банках України);

 

- виплата готівкою або платіжними документами працівникам на службові відрядження під час виїзду за кордон, на експлуата-ційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до законодавства України1;

 

- виплата готівкою на експлуатаційні потреби для виконання обов’язків перед капітаном судна, яке належить судновласникові-нерезиденту, за контрактом (договором, угодою) на здійснення агентських послуг, укладеним згідно з Кодексом торговельного мореплавства України;

 

- виплата готівкою фізичним особам коштів, які отримані ад-вокатськими та іншими компаніями-резидентами з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у прова-дженні цих компаній згідно з їхньою статутною діяльністю і лі-цензією на відповідну діяльність. Виплата валюти готівкою фізич-ним особам здійснюється через уповноважений банк, у якому відкритий поточний рахунок юридичної особи-резидента (посе-редника);

 

- виплата готівкою фізичним особам-резидентам за використан-ня їхніх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження згідно із законодавством України) за рахунок коштів , отриманих із-за ко-рдону через уповноважений банк, у якому відкритий поточний рахунок цієї юридичної особи-резидента;

 

- перекази з рахунка резидента-посередника на поточні раху-нки інших резидентів — суб’єктів господарювання, за доручен-ням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезидентові товарів (робіт, послуг);

 

- перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

 

- обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що обмінюється, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на по-точний рахунок юридичної особи-резидента);

 

- переказ коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб-нерезидентів в оплату за то-вари та послуги в межах потреб, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної до-помоги;

 

- перерахування з рахунка отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги. Облік кош-тів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти викори-стовують винятково на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги;

 

- перекази за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента за видачу охоронних документів на використання об’єктів промислової власності й підтвердження їх чинності (здійснюються організаціями, що мають відповідні на це повно-важення згідно із законодавством України);

 

- перекази за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента згідно із відповідними зобов’язаннями про сплату за використання творів зарубіжних авторів (здійснюються організаці-ями, що мають відповідні на це повноваження згідно із законо-давством України);

 

- перекази за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних документів (запрошен-ня, рахунка-фактури тощо), які підтверджують потребу здійснен-ня зазначених переказів;

 

- перекази за кордон на рахунок юридичної особи-нерезидента, адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що підтверджу-ють потребу здійснення зазначених переказів);

 

- перерахування фізичним особам коштів, які отримані адво-катськими компаніями — резидентами України з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у прова-дженні цих компаній згідно з їхньою статутною діяльністю;

 

- перекази на рахунок в іноземній валюті фізичним особам-резидентам за використання їхніх творів за кордоном (здійсню-ються юридичними особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження відповідно до законодавства України, за ра-хунок коштів, отриманих із-за кордону);

 

- перекази за кордон на ім’я фізичних осіб, які тимчасово пе-ребувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);

 

- перекази для погашення заборгованості за отриманим кре-дитом в іноземній валюті (у тому числі відсотки, комісійні, неустойка);

 

- перекази за межі України за умови отримання індивідуаль-ної ліцензії Національного банку на переказування іноземної ва-люти за межі України з метою придбання цінних паперів україн-ських емітентів та облігацій зовнішніх державних позик України;

 

- перекази за межі України за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку на здійснення інвестиції за кордон, а також на розміщення резидентами вкладів (депозитів) за кордоном;

 

- перекази за кордон позики в іноземній валюті за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку на пере-казування за межі України іноземної валюти з метою надання ре-зидентом позики в іноземній валюті нерезиденту;

 

- перекази за межі України за умови отримання індивідуаль-ної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України на перерахування іноземної валюти за межі України з метою проведення окремих валютних операцій;

 

- перекази на рахунок для ведення спільної інвестиційної ді-яльності за участю нерезидента-інвестора без створення юридич-ної особи, відкритий в уповноваженому банку України;

 

- перерахування на території України за умови отримання ін-дивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законо-давства України;

 

- продаж валюти уповноваженим банком відповідно до зако-нодавства України;

 

- продаж на міжбанківському валютному ринку України кош-тів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги. Об-лік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовують винятково на потреби, визначені іноземним до-нором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної до-помоги;

 

- перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок; перекази благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку; перекази за сплату державного мита відповідно до законодавства України;

 

- перерахування на власний поточний рахунок;

 

- перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками в іноземній валюті (у тому числі відсот-ки, комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги на підставі реєстраційних свідоцтв щодо залучення кре-дитів, позик в іноземній валюті, виданих Національним банком.

 

П. 5.5 Інструкції № 492 передбачено, що на поточний рахунок відокремленого підрозділу в іноземній валюті можуть зарахову-ватися валютні кошти за реалізовані товари й надані послуги у випадках, передбачених законодавством України, а також пере-казані юридичною особою, яка створила відокремлений підроз-діл, чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.

 

Виторг, отриманий за товари (роботи, послуги) в іноземній валюті після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу впродовж п’яти робочих днів (включно з днем зараху-вання виторгу на поточний рахунок відокремленого підрозділу), переказується в повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ (через розподільний рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридич-ної особи). Кошти з поточного рахунка відокремленого підроз-ділу (в межах перерахованих юридичною особою, яка створила цей підрозділ, або придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими під-розділами для здійснення таких операцій (згідно із затвердже-ним кошторисом):

 

- на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час перебування їх за межами України;

 

- на оплату праці працівників— нерезидентів України, які згід-но з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених відокремлених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачене в іноземній валюті;

 

- на придбання для власних потреб відокремленому підрозді-лу обладнання, меблів тощо за контрактами (договорами, угода-ми) з нерезидентами.

 

За режимом поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів здійснюється також зарахування-використання коштів поточного рахунка в іноземній валюті фізичної особи-резидента, яка є підприємцем.

 

ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

 

Порядок відкриття валютних рахунків у банківських установах на території інших держав регулюється ГКУ. Згідно зі ст. 386 ГКУ «Валютні рахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності» порядок відкриття валютних рахунків у банківських установах на території інших держав регулюється законодавст-вом відповідної держави. У разі відкриття валютного рахунка в банківській установі за межами України суб ’єкт зовнішньоеко-номічної діяльності зобов’язаний повідомити про це Національ-ний банк України не пізніш як у триденний термін. Порушення цієї вимоги тягне адміністративно-господарську відповідальність у порядку, встановленому законом.

 

Відкриття валютного рахунка в установі банку за межами України суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, у статутно-му фонді якого є частка державного майна, здійснюється за пого-дженням із Фондом державного майна України. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності зобов’язані надавати відомості про використання своїх валютних рахунків податковим органам у по-рядку, встановленому законодавством.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
РОЗДІЛ 5. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПОТОЧНИХ НЕТОРГОВЕЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
5.1. Поняття, види та завдання регулювання і контролю неторговельних валютних операцій банків
5.2. Порядок організації та контроль здійснення валютообмінних операцій на території України
5.3.Валютне регулювання та контроль операцій з дорожніми чеками
5.4. Організація та контроль діяльності пунктів обміну валют
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki