Posibniki.com.uaФінансиВалютне регулювання та контроль5.3.Валютне регулювання та контроль операцій з дорожніми чеками


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.3.Валютне регулювання та контроль операцій з дорожніми чеками


 

Дедалі більшого масштабу серед валютно-обмінних опе-рацій комерційних банків України набувають операції з дорож-німи чеками.

 

Дорожній чек платіжний документ, що застосовується як засіб міжнародних розрахунків неторгового характеру і використовується переважно для забезпечення валютою туристів.

 

Дорожній чек — це, власне, грошове зобов’ язання виплатити позначену суму грошей власникові, чий зразок підпису простав-ляється на чеку в момент його продажу. Згідно із міжнародно прийнятим визначенням, дорожній чек (Traveler’s Cheque) — це платіжний документ, що являє собою сертифікат на певну суму в іноземній валюті, виписаний на конкретну фізичну особу і який є грошовим зобов’язанням виплатити зазначену в чеку суму влас-никові чека за зразком його підпису, що проставляється на дорож-ньому чеку в момент його продажу.

 

Взагалі дорожні чеки обертаються як готівка в усьому світі й зовні дуже схожі на звичайні грошові банкноти. Подібність ця не лише зовнішня: чек також має свій номінал і номер і випускаєть-ся в основних видах валют.


На чеку указують вид валюти, в якій він виданий, і номінал. Найпоширенішими є чеки з номіналом в американських доларах і євро. Номінал чека — число, кратне 10. Чеки American Express можуть мати номінал у доларах США — 10, 20, 50, 100, 500 чи 1000 доларів. У нас поширені чеки, номіновані в доларах США та в євро.

 

Дорожній чек має містити такі реквізити:

 • назву документа — «дорожній чек» («travelers cheque»);
 • назву компанії емітента, що випустила чек: American Express, Visa, Thomas Cook, Citi Corp., Bank of America, Swiss Bakers Travelers Cheques тощо;
 • підписи уповноважених осіб компанії-емітента;
 • номінал та назву іноземної валюти;
 • серію та номер;
 • місце для підпису особи, що має намір купити чек;
 • місце для підпису чекодержателя за сплати чека.

 

Слід також зазначити, що дорожні чеки друкують на особли-вому папері і мають кілька ступенів захисту, що розрізняються залежно від емітента чека. Основні засоби захисту такі:

 • спеціальний папір;
 • рельєфна печатка деяких елементів чеків;
 • водяні знаки;
 • спеціальне чорнило — в разі спроби знищити (наприклад, стерти чи підчистити) підпис власника вони стираються;
 • флуоресцентні елементи.

 

В усьому світі використовують понад десяток різних видів до-рожніх чеків. За авторитетом і популярністю серед них можна виокремити чотири основні — дорожні чеки American Express, Visa, Thomas Cook і CityCorp.

 

Переваги використання дорожніх чеків очевидні:

 

 1. немає необхідності возити з собою велику суму готівкою, яка може випадково загубитись або бути вкраденою;
 2. чек може бути використаний у будь-якій точці земної кулі, бо це платіжний документ, який застосовують як засіб платежу міжнародних розрахунків;
 1. дорожні чеки характеризуються простотою у використані.
 2. якщо турист випадково загубив свій чек, його можна легко замінити: для цього треба лише пред’явити квитанцію, яка вида-ється під час купівлі чека;
 1. якщо після подорожі залишилися невикористані дорожні чеки, їх можна взяти з собою наступного разу, адже термін дії чеків необмежений;
 2. невикористані чеки можна обміняти на готівку в будь-якому банку, сплативши комісію в розмірі, встановленому банком, від номіналу чека.

 

ПОРЯДОК КУПІВЛІ ТА ПРОДАЖУ ДОРОЖНІХ ЧЕКІВ

 

Під час продажу дорожніх чеків сплачується комісійна винагорода за тарифами, встановленими внутрішніми норматив-ними актами банку (установи).

 

Операції з продажу фізичним особам-резидентам дорожніх чеків за гривні здійснюються касою банку (установи), пунктом обміну іноземної валюти шляхом:

 

— продажу іноземної валюти за гривні з відображенням опе-рації у Реєстрі проданої іноземної валюти або оформленням при-буткових і видаткових касових ордерів та квитанції за формою №377-А;

 

— продажу дорожніх чеків за іноземну валюту з відображен-ням у Реєстрі проданих дорожніх чеків в іноземній валюті з офор-мленням прибуткових та видаткових касових ордерів або квитан-ції за формою № 377-А.

 

Операції з продажу дорожніх чеків упродовж операційного дня здійснюються:

 

а) фізичним особам-резидентам:

 

- касою банку (установи) на суму до 6000 доларів США або на еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті 1-ої групи Кла-сифікатора за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют (далі — еквівалент в іншій іноземній валюті), що діє на день здійснення операції;

 

- пунктом обміну іноземної валюти банку на суму до 1000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті.

 

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особ-резиденту здійснюються після пред’явлення цією особою касиру каси банку (установи) або пункту обміну іноземної валюти банку паспорта громадянина України або довідки на проживання особи, яка ме-шкає в Україні, але не є громадянином України, та проїзного до-кумента особи без громадянства для виїзду за кордон або паспор-та для виїзду за кордон;

 

б) фізичним особам-нерезидентам:

 

- лише касою банку (установи) на суму до 6000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті.

 

Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі-нерезиденту здійснюються після пред’явлення цією особою уповноваженому працівникові банку (установи) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності підтверджених документів про джерела походження іноземної валюти у нерезидента. У в’їзній митній декларації на ввезення готівкової іноземної валюти нерезидента робиться позначка про продаж дорожніх чеків. Копії цих документів залишаються в документах дня;

 

в)юридичним особам-резидентам та представництвам юриди-чних осіб -нерезидентів для їхніх працівників, які від’їжджають за кордон у службове відрядження, за рахунок коштів, що обліко-вуються на поточному рахунку юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента, лише через каси банків.

 

Після продажу дорожніх чеків фізична особа (резидент чи не-резидент) або уповноважений представник юридичної особи-резидента, або уповноважена особа представництва юридичної особи-нерезидента, що від’їжджають у службове відрядження, у присутності працівника банку (установи) ставлять свій підпис на повідомленні про їх продаж і на кожному чеку у визначеному іноземною компанією — емітентом місці («Thomas Cook» — на лінії в нижньому лівому кутку; «American Express» — на лінії у верхньому лівому кутку; «Visa» — на лінії у верхньому правому кутку тощо).

 

Дорожні чеки сплачуються лише власникові чека, зразок під-пису якого є на чеку, після ідентифікації підпису в присутності уповноваженого працівника банку (установи) і тільки в повній сумі, що зазначена в чеку.

 

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за іноземну валюту здійснюються:

 

- касою банку (установи) у фізичної особи (резидента або не-резидента) чи уповноваженого представника юридичної особи — резидента чи уповноваженої особи представництва юридичної особи—нерезидента з оформленням прибуткових та видаткових валютних ордерів;

 

- пунктом обміну іноземної валюти банку з оформленням квитанції за формою №377-А для фізичних осіб-резидентів.

 

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків відображають у Ре-єстрі куплених дорожніх чеків в іноземній валюті.

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків за гривні у фізичних осіб здійснюються:

 • касою банку (установи) з оформленням прибуткових орде-рів у валюті та видаткових ордерів у гривнях, а для фізичних осіб-нерезидентів також довідок за формою № 377;

 

 • пунктом обміну іноземної валюти банку з оформленням довідок за формою № 377 для фізичних осіб-нерезидентів та квита-нції за формою № 377-А для фізичних осіб-резидентів.

 

Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків упродовж опера-ційного дня у фізичної особи (резидента та нерезидента) здійс-нюються на суму:

 

- до 3000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті касами банків (установ) або пунктами обміну іноземної валюти банку;

 

- понад 3000 доларів США або на її еквівалент в іншій інозе-мній валюті тільки касами банків (установ). У пунктах обміну іноземної валюти банку впродовж опера-ційного дня операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків у фізичної особи (резидента та нерезидента) здійснюються на суму:

 

- до 1000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті на бажання цієї особи за готівкові гривні або за іноземну валюту;

 

- понад 1000 доларів США, але не більше ніж 3000 доларів США або на її еквівалент в іншій іноземній валюті лише за готівкові гривні.

 

Не приймаються до сплати дорожні чеки без підпису їхнього власника, що ставиться в зазначеному місці відповідно до пра-вил, установлених емітентом.

 

Під час купівлі (сплати) дорожніх чеків уповноважений пра-цівник банку, пункту обміну іноземних валют банку:

 

 1. перевіряє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, також відсутність на дорожніх чеках виправлень або написів, які заважають прочитанню першого підпису власника;

 

 1. перевіряє реквізити дорожніх чеків на наявність захисних елементів дорожніх чеків (перевірити дійсність чеків можна за каталогом іноземної компанії—емітента «Оригінальні банкноти країн світу і основні дорожні чеки» та зразками бланків чеків) та першого підпису чекодавця у відповідному місці;

 

 1. перевіряє відповідність першого підпису чекодержателя на дорожніх чеках його підпису в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу;

 

 1. з’ясовує назву іноземної валюти, яку чекодержатель бажає отримати за дорожніми чеками;

 1. стежить за тим, як і де чекодержатель ставить другий під-пис на дорожніх чеках згідно з правилами, встановленими емі-тентом;

 

 1. у разі виникнення будь-яких сумнівів щодо дійсності підпису пропонує чекодержателю:

 

 • підписати дорожні чеки втретє на зворотному боці та запи-сує паспортні дані;

 

 • надати повідомлення про продаж дорожніх чеків, де зазна-чено їхню кількість, серію, номер, назву іноземної валюти, номі-нал та загальну суму, а також є підпис чекодержателя.

 

У разі виявлення невідповідності підписів чекодержателя до-рожні чеки до сплати не приймаються.

 

Сплачені дорожні чеки зберігаються у сховищі банку (устано-ви), формуються в пакети і відправляються платникам , з якими укладено угоди, для отримання відшкодування за цими чеками в іноземній валюті 1-ої групи Класифікатора. Разом із пакетами че-ків відправляють такі супровідні документи: листи, інкасові ін-струкції, які оформлюють відповідно до вимог платника, тощо.

 

ІНКАСО ДОРОЖНІХ ЧЕКІВ

 

Операції з приймання на інкасо банкнот іноземних дер-жав та іменних чеків банк (установа) виконує на підставі заяви про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті.

 

В одній заяві можуть зазначатися чеки тільки з одним найменуванням валюти, на чеки з різними найменуваннями валют оформляються різні заяви.

 

Якщо іменні чеки до сплати на інкасо приймаються банком від юридичних осіб —резидентів та представництв юридичних осіб-нерезидентів на території України, то разом із заявою юри-дична особа-резидент чи представництво юридичної особи-нерезидента оформляє на фірмовому бланку і подає банку (уста-нові) супровідні листи в трьох примірниках за підписами керів-ника і головного бухгалтера та з печаткою юридичної особи. Банк (установа) повертає один примірник супровідного листа чекоде-ржателю з відміткою банку (установи) і відсилає чеки та супрові-дні документи (другий примірник супровідного листа, інкасові інструкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо ) платнику. Третій примірник супровідного листа залиша-ється на зберіганні в банку (установі).


Чекодержатель ставить свій підпис (наявність його обов’язкова) на зворотному боці чека. Чек без підпису чекодер-жателя не приймається банком (установою) до сплати на інкасо.

 

Чеки, пред’явлені до банку (установи) іншою особою, при-ймаються до сплати на інкасо лише в таких випадках:

 

— за наявності оформленої власником чека належно посвідче-ної довіреності. На зворотному боці чека робиться такий напис: «За довіреністю кого кому (підпис останнього)»;

 

— у разі смерті чекодержателя чеки від спадкоємців прийма-ються до сплати на інкасо за наявності документів, визначених чинним законодавством України;

 

— чек, що виписаний на користь неповнолітньої до 15 років або недієздатної особи, можуть пред’являти до банку (установи) до сплати на інкасо лише їхні законні представники (батьки, опі-куни);

 

— після досягнення неповнолітніми 15 років — самі неповнолітні, але за письмовою згодою одного зі своїх батьків або інших законних представників, що посвідчені в установленому чинним законодавством України порядку, подавши відповідні документи (свідоцтво про народження, документ про всиновлення, опіку чи піклування тощо). На зворотному боці чека вповноважена особа банку робить напис: «Законний представник кого хто (підпис останнього)».

 

Банк (установа) може прийняти чеки на інкасо під заставу від-повідно до вимог чинного законодавства України, якщо:

 

— є потреба гарантувати виконання чекодержателем зобов’язань щодо сплати комісійної винагороди платникам перед банком (уста-новою), який приймає чек, що викликає сумнів до сплати на інкасо;

 

— чеки мають пошкодження (розірвані і склеєні, змінили пер-вісний колір, пропалені або обгорілі, залиті повністю або значна їх частина фарбою, чорнилом, олією, мають написи, але ці по-шкодження не заважають визначенню ознак чека);

 

— це чеки із простроченим терміном дії;

 

— банк (установа), що приймає чек до сплати на інкасо, не має кореспондентських відносин із банком-емітентом. Уповноважений працівник банку (установи) зіставляє дату складання чека з терміном його дії та оформляє квитанцію про при-ймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті за формою № 377-I у двох примірниках, підписує їх, засвідчує печаткою ба-нку (установи) та видає один примірник квитанції чекодержате-лю. При цьому ведеться реєстр прийняття до сплати на інкасо че-ків в іноземній валюті.


Прийняті до сплати на інкасо чеки зберігаються у сховищі бан-ку (установи). Для відправлення платнику чеків, що прийняті до сплати на інкасо, банк (установа) формує їх у пакети. Разом із че-ками відправляються супровідні документи (листи, інкасові ін-струкції, які оформлюються відповідно до вимог платника, тощо).

 

Банки (установи) перед відправленням оригіналів чеків плат-нику роблять їх копії. У разі втрати чеків при транспортуванні інкасо здійснюється на підставі таких копій чеків.

 

Банк (установа) приймає до сплати на інкасо чеки від чекодер-жателя та виплачує кошти лише в межах операційного дня банку (установи).

 

Якщо день завершення терміну дії прийнятих до сплати на ін-касо чеків припадає на неробочий день банку (установи), то чек має пред’являтися не пізніше наступного робочого дня банку (установи), але обов’язково в межах його операційного дня.

 

Після отримання коштів за чеками від платника банк (установа) за попередньою домовленістю з власником чеків повідомляє його телефоном або письмово за адресою, що зазначена власником че-ків у заяві, про приймання чеків до сплати на інкасо, про надхо-дження коштів та про назву та місцезнаходження банку (устано-ви), до якого потрібно звернутися для отримання цих коштів.

 

На бажання фізичної особи (резидента чи нерезидента) сума іно-земної валюти за чеком може бути продана банку (установі) за кур-сом купівлі іноземної валюти, що діє на день здійснення операції банку (установи), при цьому фізичній особі-нерезиденту, крім кви-танції за формою № 377-К, надається довідка за формою №377.

 

Сума чека виплачується чекодержателю за вирахуванням усіх комісійних винагород. Сплата чекодержателю за чеком відбувається за пред’явлення ним: паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за наявності квитанції за формою №377-I, що була видана банком (установою) клієнтові при прийнятті чека до сплати на інкасо.

 

У разі відмови платника відшкодувати прийняті до сплати на інкасо чеки та повернення їх без сплати банк (установа) оригінал чека передає клієнтові разом з офіційною відповіддю платника про відмову в його сплаті. Сума застави, прийнятої відповідно до вимог чинного законодавства України, за винятком комісійної винагороди платника та комісійної винагороди банку (установи), який прийняв чеки до сплати на інкасо, повертається чекодержа-телю. Банк (установа) робить копії чека та офіційної відповіді платника і залишає їх у документах дня. Банки ( установи) не не-суть відповідальності перед чекодержателями за несплату чеків у разі відмови платника в сплаті чека.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
5.5. Регулювання та контроль переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб
5.6. Організація і контроль переміщення валюти і валютних цінностей через митний кордон України
РОЗДІЛ 6. РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ РУХОМ КАПІТАЛУ
6.1. Правовий режим регулювання валютних операцій, повязаних із рухом капіталу
6.2. Регулювання та контроль інвестиції нерезидентів в Україну
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki