Posibniki.com.uaБухгалтерський облікПодатковий облік і звітність2.4. Валові витрати: їх склад та порядок обліку


< Попередня  Змiст  Наступна >

2.4. Валові витрати: їх склад та порядок обліку


Валові витрати виробництва та обігу (ст. 5 Закону про оподаткування прибутку) — сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), якi придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Взаємозв’язок витрат підприємства і валових витрат подано на рис. 2.4.

Взаємозв’язок витрат підприємства і валових витрат

Господарська    діяльність     (п.    1.32    ст.    1    Закону    про оподаткування прибутку) —          будь-яка діяльність         особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі якщо безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи.

До складу валових витрат включаються:

· Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених Законом про оподаткування прибутку.

· Суми    коштів    або    вартість    товарів    (робіт,    послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених Законом про оподаткування прибутку, суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям — засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі, що перевищує два, але не більше п’яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків на додаткове пенсійне забезпечення та внесків організаціям роботодавців та їх об’єднанням.

· Суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов’язкових платежів),   установлених    Законом    України    «Про    систему оподаткування» (крім тих, що прямо не визначені у переліку податків, зборів [обов’язкових платежів], визначених зазначеним Законом), включаючи акцизний збір та рентні платежі, а також збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, за винятком податку на прибуток, податку на нерухомість, податку на додану вартість, податків на доходи фізичних осіб, та пені, штрафів, неустойок, сплачених за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

· Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу валових витрат включається плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

· Суми витрат за операціями особливого виду (ст. 7) та за операціями із запасами (п. 5.9).

· Витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, що

підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок звітного періоду, та суми перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів над вартістю їх продажу, визначені у порядку, встановленому ст. 8 Закону про оподаткування прибутку.

· Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини  установам    науки,    освіти,    культури, заповідникам, музеям-заповідникам, у розмірі, що перевищує два, але не більше п’яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

· Інші    витрати,    визначені    п.    5.2    ст.    5    Закону    про оподаткування прибутку.

Не включаються до складу валових витрат витрати на:

· потреби, не пов’язані з веденням господарської діяльності, асаме:

—організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям та витрат, пов’язаних з проведенням рекламної діяльності). Вказані обмеження не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є організація прийомів, презентацій і свят на замовлення та за рахунок інших осіб;

—придбання лотерей, участь в азартних іграх; —фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком

виплат, передбачених нормами Закону про оподаткування прибутку. · Придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію,

ремонт та інші поліпшення основних фондів та витрати,

пов’язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

· Сплату податку на прибуток підприємств, податку на нерухомість, сплату податку на додану вартість, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, сплату податків на доходи фізичних осіб.

Для платників податку на прибуток підприємств, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, до складу валових витрат виробництва (обігу) входять суми податків на додану вартість, сплачених у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких належить до валових витрат такого платника податку.

Якщо платник податку на прибуток, зареєстрований як платник податку на додану вартість, водночас здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), що оподатковуються податком на додану вартість та звільнені від оподаткування, або не є об’єктом оподаткування таким податком, тоді податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів (робіт, послуг), які відносяться до складу валових витрат та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до валових витрат або балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму, що не включена до складу податкового кредиту такого платника податку згідно із Законом України «Про податок на додану вартість».

· Сплату вартості торгових патентів, яка враховується у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток платника податку в порядку, передбаченому Законом про оподаткування    прибутку         (див.    підрозд.                              2.10.            Порядок нарахування податку на прибуток).

· Сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.

· Виплату дивідендів.

· Будь-які      витрати,      не       підтверджені      відповідними розрахунковими, платіжними та    іншими документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення податкового обліку.

· Інші    витрати,    визначені    п.    5.3    ст.    5    Закону    про оподаткування прибутку.

Для ведення обліку валових витрат чинними нормативно-правовими документами не розроблено відповідних регістрів. Отже, облік валових витрат здійснюється платником податку в довільній, зручній для нього формі, і має бути організований таким чином, щоб збирати і формувати інформацію про валові витрати для заповнення декларації з податку на прибуток підприємства (банку). І, виходячи зі структури декларації, для обліку валових витрат може бути використана Книга обліку валових витрат, форма якої запропонована нами утабл. 2.2.

КНИГА ОБЛІКУ ВАЛОВИХ ВИТРАТ

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
2.6. Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості запасів
2.7. Оподаткування операцій особливого виду
2.8. Податковий облік операцій з основними фондами та нарахування амортизації
2.9. Правила ведення податкового обліку валових доходів та валових витрат
Розділ 3. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 3.1. Платники податку на додану вартість
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki