Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніУПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК:КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ


< Попередня  Змiст  Наступна >

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК:КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ


У процесі реформування вітчизняної системи бухгалтерськогообліку та прийняття національних стандартів змінюються вимогидо обліку й аналізу ефективності використання виробничих запасів, а також розширюються поставлені перед ними завдання. Однією з обов’язкових умов здійснення процесу виробництва є за-безпечення його виробничими запасами. Безперервність виробництва вимагає, щоб у ньому постійно знаходилась необхідна кількість сировини і матеріалів для їх використання у будь — якиймомент. Тому необхідність безперебійного постачання виробництва в умовах безперервності попиту, обумовлює створення напідприємствах виробничих запасів у необхідних обсягах. Запасивідіграють центральну роль у раціональній та ефективній діяльності агропромислових підприємств, є складовою частиною активів підприємства та суттєво впливають на фінансовий результат господарської діяльності, оскільки займають найбільшупитому вагу у собівартості витрат підприємства більшості галузей виробництва різних сфер діяльності.

Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та удосконалення обліку та контролю виробничих запасів. Даній тематиціприсвятили свої наукові праці відомі вчені Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Сопко В. В., Грабова Н. Н., Білуха М. Т., Куцик П. О.,Шевчук В. О., Лобода Н. О., Чабанюк О. М. та інші. Проте питання обліку і контролю виробничих запасів не втрачають своєїактуальності й потребують подальшого дослідження.

У сучасній економічній теорії відсутній єдиний погляд щодозмісту виробничих ресурсів підприємства та їх складу. Невизначеність теоретичних трактувань обраного поняття призводить дорозбіжностей у практичних аспектах його використання — підчас проведення аналізу та оцінки використання виробничих ресурсів підприємств [1]. На нашу думку, найповнішим слід вважати трактування виробничих ресурсів підприємства як сукупностіпевних чинників (запасів, джерел, засобів і предметів праці), якімає в наявності підприємство, а також можуть бути мобілізованіта використані ним для досягнення конкретної мети й одержанняочікуваного результату в певний проміжок часу. Виробничі ресурси відіграють одну із важливих ролей, щодо розв’язання організаційних, економічних та науково-технічних завдань підприємств. Раціональне використання виробничих ресурсів кожноговиробництва є обов’язковою умовою не тільки подальшого розвитку, а й самого існування агропромислового підприємства.

В умовах ринку необхідно здійснювати розрахунок потреби вматеріалах, аналізувати інтенсивність використання виробничихзапасів і ефективність виробництва продукції для того, щоб досягнути високого рівня виробництва та не допустити його спаду. Посилення значення аналізу ефективного використання виробничихресурсів полягає в тому, що існує обмеженість у наявності та забезпеченості власними виробничими ресурсами агропромисловихпідприємств, їх недостатній технічний, технологічний та організаційний рівень, відсутність необхідної платоспроможності, кредитоспроможності та фінансової стійкості й прибутковості підприємств. На нашу думку, для оцінки забезпеченості агропромислових підприємств виробничими запасами необхідно проводити аналіз їх складу та структури, враховувати те, що вони повиннібути оптимальними, порівнювати фактичне співвідно-шення основних і оборотних активів з їх оптимальною величиною. Тобто, важливо розрахувати потребу підприємства в запасах, а також інтенсивність використання виробничих запасів, що дасть можливістьдосягти високого рівня виробництва та не допустити його спаду.

Доцільно впровадити на підприємствах АПК автоматизовануформу ведення обліку. Комп’ютеризована форма обліку запасівдопоможе:

• зробити їх оприбуткування своєчасним і повним;

• правильно документувати надходження й використання запасів;

• покращити контроль за їх зберіганням;

• додержуватись встановлених норм витрат запасів та їх використання за цільовим призначенням;

• правильно визначати повну собівартість придбаних запасів;

• правильно провести інвентаризацію й виявити запаси, щоне використовуються в господарстві;

• контролювати відображення операцій по руху запасів в облікових регістрах.

Створена для сільськогосподарських підприємств конфігурація в програмі «1С: Підприємство — Бухгалтерський облік дляУкраїни 8.1» забезпечує високий рівень адаптації програмногозасобу як до особливостей суб’єкта господарювання, так і до змінв обліковій політиці та в діючому законодавстві.

Отже, можна зробити висновок, що розробка ефективної системи управління матеріальними ресурсами дозволить агропромисловим підприємствам значно покращити свій стан. І лише за допомогою контролю можна запобігти втратам або пошкодженнютоварно-матеріальних цінностей і виявлення винних у завданихзбитках.

Список використаних джерел

1. Матросова Л. М. Теоретичні засади поняття «виробничі ресурси підприємства» та їх класифікація / Л. М. Матросова,С. А. Носкова // Економічний вісник Донбасу.

— 2011. — № 2(24). — С. 207–211.

Голованчук В. М.,науковий керівникЗолотарьова Н. С., к.е.н., доцент,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК
ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В СЕЗОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki