Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаУБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІМПЕРАТИВ


< Попередня  Змiст  Наступна >

УБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІМПЕРАТИВ


СУЧАСНОГО СВІТУ SECURING ENTERPRISE DEVELOPMENT AS AN IMPERATIVE OF THE MODERN WORLD взаємозалежності економічної є імперативом сучасного світу. pects of interdependence of eco-the modern world.

Анотація. Безпека є формою існування і розвитку підприємства. Попри це, у деяких аспектах проявляється неоднозначність Summary.Securityis a form of existence and development of enterprises.Nevertheless, the ambiguity evident in some as-безпеки підприємства та його розвитку. Водночас наразі убезпечення розвитку підприємства nomic security and its develop-ment.Currently,insurance development isan imperative of

Ключові слова: безпека, економічна безпека, розвиток, убезпечення Keywords:security, economic security, development, securing

Віраж агресивного розвитку цивілізації, який ознаменував початок XXI століття, співпав із початком створення випереджального соціально-економічного безпечного суспільства, на тлі якого відбувається активізація наукових досліджень з проблематики економічної безпеки підприємств. Останнє зумовило формування самостійного наукового напряму — управління економічною безпекою підприємства та фундаменталізувало убезпечення його розвитку, зробивши останнє імперативом сучасного світу.

Безпека (англ. security, safety) — у найширшому статичному розумінні розглядається як стан складної системи, захищений від такої дії зовнішніх і внутрішніх чинників, що може призводити до погіршення або до унеможливлення її функціонування і розвитку, натомість діяльнісне (рухливе, динамічне) розміння безпеки пояснюється як стан стійкого існування (розвитку) об’єкта, при якому вірогідність небажаної зміни будь-яких параметрів (характеристик) його життєдіяльності (функціонування) невелика.

Безпекознавча парадигма розглядається як комплекс ідей, цілей, функцій, принципів і методів, за допомогою яких вивчають явища та процеси забезпечення функціонування систем безпеки з урахуванням впливу на результати їх функціонування антропосоціо-культурних і кібернетичних чинників.

Парадигма управління економічною безпекою підприємства спирається на специфічний понятійний апарат, через що вона нерозривно пов’язана з такими категоріями й поняттями, як «виживання», дихотомією «уразливість — убезпечення», «стійкість», «розвиток», нерідко зустрічаються посилання на «конкурентоспроможність».

Розуміння сутності поняття «виживання» може суттєво варіювати залежно від того, з яким об’єктом воно ототожнюється. Категоріально виживання пояснюється через здійснення певних дій з метою збереження життєздатності об’єкта (якщо йдеться про людину — то її життя, здоров’я і працездатності) та убезпечення від впливу загрозливих (чи шкідливих) чинників у конкретних умовах існування. Виживання можна розглядати як найнижчу, проте найважливішу цільову установку управління економічною безпекою підприємства в ієрархії таких установок.

Уразливість у найзагальнішому розумінні є властивістю будьякого матеріального об’єкта природи, техніки або соціуму втрачати здатність до виконання природних або заданих функцій внаслідок впливу загроз будь-якого походження й інтенсивності. Уразливість підприємства — це показник, що характеризує міру його незахищеності, тобто схильності до проникнення та загроз різної етимології. В такому розумінні убезпечення можна розглядати як антипод уразливості.

Розвиток можна розглядати як рушійну силу функціонування системи економічної безпеки, і як наслідок створення і функціонування такої системи. У такому контексті стійкість можна розглядати з двох позицій: як властивість функціонування системи економічної безпеки підприємства (тобто як процес, а не явище) і дискретно — як стан, що утримується протягом певного проміжку часу. Якщо система не розвивається, то в неї різко скорочується можливість виживання, опірність і пристосовуваність до внутрішніх і зовнішніх умов. Стійкість і безпека — найважливіші характеристики підприємства як єдиної системи. Їх не слід протиставляти, кожна по-своєму характеризує стан підприємства.

Водночас слід визнати, що, виступаючи, важливою характеристикою забезпечення життєздатності підприємства, економічна безпека, відіграючи роль охоронної функції, може негативно впливати на розвиток підприємства, стримуючи і, навіть істотно гальмувати його темпи. У цьому проявляється неоднозначність взаємозалежності економічної безпеки та розвитку підприємства. Така неоднозначність, породжена проблематикою узгодження інтересів, як одного з наріжних каменів в управлінні економічною безпекою підприємства, посилюється при вивченні особливостей поведінки підприємств, що працюють на різних конкурентних ринках.

Отже, управління економічною безпекою підприємства є новим науковим напрямом, що виник на перетині багатьох галузей знань, кожна з яких володіє спеціальним методологічним арсеналом. Тому управління економічною безпекою підприємства апріорі має спиратися на методологічне розмаїття, але, попри це, воно потребує використання специфічних інструментів, зокрема, наразі такі інструменти повинні мати виключно динамічний формат убезпечувального імперативу розвитку підприємства.

Література

1. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства / О. М. Ляшенко. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Марченко Максим Михайлович, к.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Україна Marchenko Maksym, PhD, associate professor, Kyiv National Economic
Мельник О. В., ст. викл. кафедри стратегії підприємства ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Melnyk Oksana, senior Lecturer Enterprise Strategy Department SHEE «Vadym Hetman Kyiv National
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. PROVIDING OF THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN BRANDS IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION.
Поздняков Дмитрий Олегович,
Позняк Сергій
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki