Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплін8.4.Тренінг-курс з розроблення міжпредметного комплексу інтерактивних занять зі спеціальності (на прикладі кафедри)


< Попередня  Змiст  Наступна >

8.4.Тренінг-курс з розроблення міжпредметного комплексу інтерактивних занять зі спеціальності (на прикладі кафедри)


Ми впевнені, що майбутнє за формуванням імітаційноігрових комплексів для викладання економіки. При цьому має застосовуватись модульний принцип, який дає можливість використовувати ці комплекси в навчальних закладах різного рівня (профшколи, ліцеї, загальноосвітні школи, вищі навчальні заклади). Гнучкі модульні комплекси ігрових занять

Розроблення гнучких модульних комплексів ігрових занять зі спеціальності дає змогу забезпечити глибший зв’язок з виробництвом за рахунок зміцнення договірних зв’язків вищих навчальних закладів із підприємствами і оформлення замовлень на конкретних спеціалістів. Ігрове моделювання може бути використано для початкового навчання принципів конкуренції та підприємництва, кооперації, реклами, торгівлі тощо. У вищих на вчальних закладах його можна застосувати: для розроблення системи наскрізних виробничих ситуацій із найважливіших розділів курсу; удосконалення форм самостійної праці студентів; поліпшення якості та стилю підручників і навчальних посібників; підготовки викладачів з активних методів навчання та планування великих витрат часу викладачів на підготовку до занять. Тільки таке опрацювання питання дає можливість виконувати завда ння підвищення якості підготовки молодих економістів.

На нашу думку, проведення занять у рамках кожної кафедри підвищує ефективність підготовки викладачів до підвищення якості викладання і підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Завдання і структура тренінг-курсу

Наш досвід проведення тренінгів та ігрових занять для викладачів різних за спеціалізацією кафедр може бути корисним з точки зору підвищення загальної психолого-методичної компетентності викладачів економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в умовах Болонського процесу.

Тому пропонується авторська розробка моделі створення міжпредметних комплексів інтерактивних занять з фахової спеціалізації випускних кафедр.

Кожний етап цього тренінгу має певні часові інтервали для того, щоб викладачі мали можливість ґрунтовно підготуватись до кожного етапу тренінгу.

Зрозуміло, що викладач, який організу є і проводить тренінг, має не тільки економічну і психолого-методичну підготовку, а працює під керівництвом завідуючого випускною кафедрою.

Крім того, викладачі, які пройшли загальні тренінгові заняття раніше, можуть стати дієвими помічниками ведучого тренера.

Розглянемо зміст підготовки та проведення тренінгу: «Створення міжпредметних комплексів інтерактивних занять, що активізують засвоєння основних знан ь і навичок зі спеціальності “Управління персоналом”». (Розробка автора.)

Короткий зміст основних етапів цього тренінгу включає в себе такі етапи: І етап. Ввідне заняття. В нього входить обговорення необхідних змін у методиці викладання (1.1); загальний огляд інтерактивних технологій навчання (1.2); з’ясування понять про міжпредметний тренінг та його основні завдання (1.3). Крім того, в зміст цього етапу входить: з’ясування потреби в удосконаленні психолого-мето дичних навичок викладачів кафедри і підготовки матеріалів тренінгу (1.4), а також підготовка інформаційних текстів кожним викладачем (1.5) та видача завдань викладачам до І етапу тренінгу (1.6). ІІ етап. Проведення координації міжпредметних зв’язків у розробках кожного учасника тренінгу.

У рамках цього етапу кожний викладач-учасник тренінг-курсу після ознайомлення з письмовими матеріалами вед учого тренера повинен провести презентацію власної версії індивідуального або колективного проекту з розроблення інтерактивного заняття. !

З кожного предмета визначаються завдання курсу і конкретні завдання його вивчення (Що повинен знати студент? Що повинен вміти студент?). Ураховуються кількість лекцій і семінарських і практичних занять, час і види самостійної роботи, програма курсу, склад творчої групи. Крім цього, з’ясовується зв’язок з іншими предметами, що викладаються на кафедрі, або з предметами інших кафедр.

Після обговорення загальних питань конкретизується тема або теми інтерактивних занять, внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки конкретної обраної теми заняття, його тривалість, строки підготовки та відповідальність кожного учасника.

Методичне забезпечення для проведення презент ації проекту включає план тренінгу-заняття та методичну карту заняття. Розробляється також опорна конспект-схема основних теоретичних категорій і понять, встановлюються взаємозв’язок основних навичок і вмінь, що вивчаються в процесі заняття, а також строк апробації заняття.

Проводяться тренінгові заняття (в студентській аудиторії або з учасниками кафедрального тренінгу) з метою прий няття колективного рішення про попереднє включення (або невключення) конкретних інтерактивних занять в «Програму інтерактивних занять кафедри».

Після проведення першого і другого етапів програми в тренінговому режимі проходить етап індивідуальноколективної роботи над конкретними, вже попередньо затвердженими проектами інтерактивних занять. У цей період (2—3 тижні) викладачі працюють над проектами, отримуючи постійні консультації тренерів і завідуючого кафедрою в режимі індивідуально-консультативної роботи.

Потім викладачі — учасники тренінгу проводять у студентській аудиторії апробац ію заняття зі зворотним зв’язком, після чого роблять з тренером та виконавчою групою висновки і вдосконалюють методику проведення інтерактивного заняття. ІІІ етап. Викладачі в тренінговому режимі навчаються сучасним методикам проведення ігрових занять з урахуванням зауважень зворотного зв’язку зі студентами і викладачами. IV етап — це презентація і захист проектів ін терактивних занять і створення Програми-карти інтерактивних тренінгових занять у режимі імпровізаційного тренінгу, її обґрунтування і планів впровадження в навчальний процес.

Основною метою проведення навчального тренінг-курсу імпровізаційного характеру є створення міжпредметних комплексів ігротехнічних занять з конкретних фахових спеціальностей ВНЗ.

Переваги створення міжпредметних комплексів ігрових занять !

Якщо брати участь у тренінгах загального психолого-педагогічного напряму (економічної підго товки тренера), то кожний викладач готує заняття зі свого предмета без ув’язки зі стратегічними завданнями кафедри і ВНЗ у зв’язку з новими умовами роботи.

У нашому варіанті створюються умови для роботи фахівців в малих предметних і міжпредметних групах, а також командної роботи кафедри в цілому під керівництвом завідуючого кафедрою і в час, що приз начають члени кафедри. Це робить цілі та строки підготовки занять конкретними і такими, що відповідають загальній меті підвищення якості економічного навчання зі спеціальності та компетентності викладачів і студентів зокрема.

Позитивним є те, що паралельно з розробкою інтерактивних занять йде аналіз внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків, уточнення базових зн ань, навичок і вмінь, потрібних майбутньому фахівцю. Це наближує систему !

Результатом такої роботи з підвищення педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін може бути розроблення ступеневої інтерактивної гри зі спеціальності типу гри «ЕОНТ», яка поєднує знання, навички і вміння з різних курсів спеціальності «Управління персоналом». Така інтерактивна гра може закінчитись захистом науковоме тодичних колективних проектів кафедрального характеру. Іншим напрямом підвищення методичної майстерності викладача є створення міжпредметних комплексів ігротехнічних занять з конкретної спеціалізації випускника ВНЗ або кафедри, карти проведення інтерактивних занять з конкретних економічних дисциплін чи спеціальності в цілому.

Дуже важливо в процесі оцінювання проводити аналіз співвідношення конкретних цілей кожного конкретного заняття зі стратегічними ціля ми кафедри, ВНЗ і сучасної філософії економічної освіти. Оцінку проведеної роботи кафедрою можна здійснювати, використовуючи сучасні техніки мислення (ПМЦ, Шість капелюхів мислення, критичного і латерального мислення, методу інтелект-карт). За активність і впровадження в практику інтерактивних занять викладачів доцільно стимулювати матеріально або преміювати путівками за кращу методичну роботу.

Важливо підкреслити, що за допом огою тренінг-курсу ми можемо удосконалити всю систему контролю і оцінювання: понятійно-категоріального апарату, типових завдань на тестових іспитах і модульному контролі.

Студенти повинні знати, що модульний контроль можна проводити у формі ділових або рольових ігор. При цьому свою роль студент отримує шляхом випадкового вибору на тренінгу чи грі. У процесі інтерактивних занят ь (там, де це потрібно) можна користуватись будь-якою фаховою літературою або здійснювати комп’ютерний контроль і оцінювання знань і навичок.

У результаті проведення такого тренінг-курсу з розроблення міжпредметного комплексу інтерактивних занять з конкретної спеціальності може бути створена інтерактивна випускна гра. Вона може закінчитись розробленням колективних ст удентських проектів, що розширює можливості креативності та інноваційності економічного мислення студентів і їх уміння працювати командою.

навчання до методів динамічного навчання, які поширюються в практиці бізнес-підготовки.

У подальшому можна вийти на скоординовані дії курсових консультативних магістерських проектів зі спеціальності або й між різними спеціальностями. (Наприклад, між студентами факультету економіки і управління і юридичним факультетом, факультетом маркетингу, фінансовим і так далі.) Це підвищило б рівень наукової підготовки наших магістрів під керівництвом працюючих бізнесменів і тренерів-викладачів з економічною підготовко ю.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Організація самостійної роботи в процесі вивчення економічних дисциплін
9.2. Як підвищувати ефективність організації самостійної роботи
9.3.Як створювати завдання із самостійної роботи з економічних дисциплін
Частина 2. 9.3.Як створювати завдання із самостійної роботи з економічних дисциплін
9.5.Комп’ютерна підтримка економічного навчання та дистанційне навчання як сучасна форма самостійної роботи упродовж усього життя
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki