Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаТкаченко Алла Михайлівна,Tkachenko Alla, д.е.н., професор,


< Попередня  Змiст  Наступна >

Ткаченко Алла Михайлівна,Tkachenko Alla, д.е.н., професор,


ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна PhD, professor, SHEI «Ukrainian State Chemical Technology University», Ukraine

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА — ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ПРОГНОЗУ ECONOMIC DIAGNOSTICS IS THE INITIAL STAGE OF PROGNOSIS

Анотація. У статті обґрунтовано сутність економічної діагностики. Спираючись на сучасні здобутки економічної науки обґрунтовано роль економічної діагностики. Автором аргументовано, що економічна діагностика передбачає виявлення можливих відхилень осмасиву. Abstract. The essence of eco-nomic diagnostics are consid-ered in this article. With the help of the latest economic science achievements the role of eco-nomic diagnostics. The author argues that the economic diag-nostics envisages the identifica-tion of possible deviations of ba-formation array.

новних параметрів явищ, що досліджуються, їхніх проявів, процедури збору та обробки необхідного інформаційного sic parameters of studied phenomena, their manifestations and procedure of collecting and processing of the necessary in-

Ключові слова: діагноз, методи діагностики, економічна діагностика, класифікація, інформація, результативність. Keywords:diagnosis, diagnostic methods, economic diagnostics, classification, information, effec-tiveness.

Діяльність кожного суб’єкта господарювання незалежно від форм власності та галузі доцільно своєчасно діагностувати з метою цільового дослідження різних аспектів роботи. Це дає змогу оперативно виявити найпроблемніші моменти, вузькі місця та окреслити перспективи подальшого розвитку з розробкою комплексу відповідних заходів.

На сучасному етапі економічного розвитку є зрозумілим, що для більшості вітчизняних товаровиробників вихід із кризового стану тісно пов’язаний з розробкою та впровадженням інноваційної стратегії управління, що дозволяє суб’єкту господарювання повною мірою використовувати свої переваги та конкурентні можливості.

Одним із пріоритетних напрямків дослідження основних показників роботи підприємства, особливо при визначенні ймовірних загроз, є економічна діагностика. Економічна діагностика передбачає визначення суті та особливостей проблеми на основі всебічного аналізу із використанням певних методичних прийомів і способів.

Термін «діагностика» (від грецьк. Diagnostikos — спроможний розпізнавати) дослівно перекладається з давньогрецької як розпізнавання стану об’єкта за другорядними ознаками. У повсякденному житті, використовуючи термін «діагноз», мається на увазі, по-перше, констатація результатів дослідження, по-друге, висновок за отриманими результатами на основі показників, нормативів, характеристик тощо.

Діагноз можна характеризувати як щось конкретне або фіксоване в часовому та адресному вимірі. Можливість отримати результати обстеження дозволяє діагностика. Діагностика — це визначення стану об’єкта, предмета, явища чи процесу менеджменту з використанням комплексу дослідних процедур. До того ж діагностика являє собою не одиничний акт, а процес, що відбувається в конкретному часі та просторі. Найефективніше застосування діагностики для визначення реального стану процесів керування суб’єктом господарювання. Об’єктом діагностики зазвичай може бути як складна, високоорганізована динамічна система (вся економіка країни, окрема га-

В економічній діагностиці зазвичай прогноз дає змогу уточнити діагноз. Дослідження шляхів розвитку об’єкта допомагає краще усвідомити його сучасний стан. У той же час діагностика є початковим етапом прогнозу, оскільки без повного уявлення про наявний стан суб’єкта господарювання неможливо уявити можливі варіанти розвитку. Тому проведення діагностичних процедур є доцільним на всіх рівнях менеджменту. Діагностування — це дослідницький процес, а отже до нього висуваються всі основні вимоги, як і до будь-якого дослідження. По-перше, воно повинне бути аутогенним, тобто ґрунтуватись на першоджерелах. По-друге — об’єктивним, тобто на початку діагностування його учасники мають виробити процедуру оцінки та розробити програму. Точність — це третя вимога щодо обґрунтованості діагнозу. Відтворити один до одного проведене дослідження неможливо, хоча б виходячи з часового континууму, тому що з часом обов’язково зміниться одна чи кілька умов щодо процедури й оцінки дослідження [2, c. 89].

Важливість економічної діагностики обумовлює також широке коло її користувачів: власники, засновники та акціонери, менеджери, інвестори, кредитори. Основним завданням діагностики економічного стану є проведення всебічного аналізу для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Література

1. Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. — Львів: Світ, 1999. — 296 с.

2. Економіка та організація виробництва: підручник / За ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. — К.: Знання, 2007.

— 678 с.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ КОНТРОЛІНГУ
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ FUNDAMENTAL VALUE AS A CRITERION OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT
Шеикха Ниссрат Сабир
щие на процесс принятия решения при условии использования бухгалтерской информации.
ціальної відповідальності бізнесу. Приведено форми корпоративної соціальної відповідальності: відкрита та прихована.
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki