Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаТищенко Олександр Олександрович, аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >

Тищенко Олександр Олександрович, аспірант кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


ОЦІНЮВАННЯ

КЛІЄНТСЬКОГО КАПІТАЛУ

ПІДПРИЄМСТВА за наявністю необхідної інформаційної бази та ефективним виходом для прийняття управлінських рішень. Запропоновано авторський комплекс інструментів для оцінки клієнтського капіталу підприємства.

Анотація: Розглянуто методики оцінювання клієнтського капіталу та проаналізовано їх Summary:The methods of evaluation of client capital are considered and they are ana-

Ключові слова: Інтелектуальний капітал, клієнтський капітал, методики оцінювання, інструменти оцінки. Tyshchenko Oleksandr, Ph.D. student of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman EVALUATION OF ENTERPRISE’S CLIENT CAPITAL lyzed by the conditions of pres-ence of necessary informative base and effective output for ac-ceptance of management deci-sions. The author complex of in-struments is offered for the evaluation of enterprise’s client capital. Key words: Intellectual capital, client capital, methods of evaluation, assessment tools.

В умовах актуалізації особливої уваги на нематеріальну складову розвитку сучасних підприємств, зростає необхідність практичного оцінювання їх окремих компонентів для подальшого управлінського впливу на формування та розвиток. Визначальну роль у дії інтелектуальних активів займає клієнтський капітал, оцінювання якого дозволяє розробити комплексну систему управлінських рішень для його ефективного подальшого формування та результативного впливу на розвиток підприємств.

Огляд наукових напрацювань дослідження інструментарію оцінки клієнтського капіталу дозволяє стверджувати, що на поточний момент компанії, якщо і використовують, то методики, які не повністю відповідають завданням управління, носять більше поверхневий характер і втілюється у розгляді причетних (зацікавлених) сторін задля визначення ступеню їх важливості для організації. Існуючі наукові методичні розробки вчених: методика значимої позиції Мітчела, методика Флетчера, методика Камерона, методика Севіджа, карта зацікавлених сторін, карта «Коло зацікавлених осіб» Бурне, методика таблиці інтересів клієнтів використовують у своєму оцінюванні експертні оцінки, та рідко використовують бальне оцінювання по створеним умовним атрибутивним характеристикам зацікавлених осіб [3]. Розширеного розвитку набули методики створення систем координат для оцінювання на площині «ху», де відображені різні атрибутивні характеристики: матриця «підтримка сила впливу», сила впливу-сила інтересу (матриця Лондонського імперіалістичного коледжу), сила влади-сила впливу (матриця головного державного офісу комерції Великобританії), сила влади-сила інтересу (матриця Менделоу). Розвинутішою матриця є у Мюррея, Вебстера та Сімона, що запропонували відобразити трьохвимірну матрицю «xyz», де фігурують сила влади, інтересів і ставлення зацікавленої сторони до підприємства [1; 2; 4].

Загальними слабкими сторонами існуючого інструментарію оцінювання є проектна спрямованість аналізу зацікавлених сторін, що підпадає під короткотерміновість дії проекту з визначеним обмеженим колом клієнтів, умовність і наближеність відображення карт і матриць, в основі яких суб’єктивне оцінювання, а також емоційність когнітивних оцінок експертів щодо елементів клієнтського капіталу, що значною мірою знижує їх сприйняття для подальших ефективних управлінських рішень.

На наше переконання, комплексне оцінювання клієнтського капіталу має об’єднувати методику побудови профілю клієнтів, в основі якої їх поділ за впливом на генерацію грошових потоків для підприємства (утворюючі, формуючі, стимулюючі, сторонні (неявні)), за статусом участі у діяльності (поточні, потенційні, неможливі), за відношенням до підприємства (зовнішні, внутрішні) та методики побудови матриці стратегічних елементів клієнтського капіталу (табл. 1), де відображена симетрична побудова переліку можливих елементів дії клієнтського капіталу з наочним виявом механізмів співвідношення та взаємовпливу кожного з елементів у загальній структурі елементів клієнтського капіталу та визначенням типу взаємозв’язку даних елементів: позитивна (1), негативна (– 1), нульова (0) та нелінійна (?) кореляції.

Р е зульт у ючі Бренд 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? ? X
Ділова репутація 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? X ?
Покупці (споживач) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X ? ?

Дані методики дозволяють окреслити причинно-наслідкові кореляційні зв’язки між елементами в рамках конкретного підприємства з виявлення первинних і вторинних елементів для подальшого можливого управлінського впливу.

Окрім того, автором запропоновано до ефективного використання графічна методику побудови матриці клієнтів підприємства відповідно до його грошового доданого вкладу та життєвого циклу співпраці з клієнтом. Матриця спрямовує аналітичний інструментарій у практичну площину використання аналізу клієнтів і відображає клієнтів підприємства на площині «ху». Віссю абсцис аналізу виступає готівковий доданий ефект від клієнта (CVA, формула 1), що являє собою ефективний грошовий доданий вклад, що здійснює клієнт при співпраці з підприємством, і розраховується як відношення кумулятивного сукупного грошового потоку (CFcum), згенерованого даним клієнтом (або групою клієнтів) протягом визначеного періоду співпраці (t) з підприємством до абсолютної суми затратних грошових потоків (cCF), згенерованих клієнтом у тому ж проміжку часу співпраці з компанією, що дисконтовані на ставку дисконтування (d). Вісь ординат представляє життєві етапи співпраці з даним клієнтом, що являє собою шкалу співпраці та взаємодії визначеного аналізованого клієнта з компанією протягом певного періоду часу (етапи залучення, інтересу, співпраці, розквіту, затухання). () ? = ? ? ? ? ? ? ? ? ? + = t i i d cCFCFcum CVA

1 / .(1)

1

1

Тим самим, комплекс запропонованих інструментів дозволяє зробити дієві висновки щодо подальшого управлінського впливу на формування та розвиток як елементів клієнтського капіталу, що дозволить суттєво примножити результативність та ефективність діяльності аналізованого підприємства.

Наступними етапами дослідження даного інструментарію запропонованих методик має стати апробація їх використання за умов різних видів діяльності та з різними життєвими циклами аналізованих підприємств, що дозволить сформувати характерні особливості формування та розвитку клієнтського капіталу в різних видах діяльності та за різними життєвими циклами роботи підприємств.

Література УДК 330.322: 338.432 e-mail: tonyukv@list.ru

— инструмент анализа окружения бизнеса // http://www.ini21.ru/?id=831

2. Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. — Boston, 1984.

3. Freeman, R. E. 1994. The politics of stakeholder theory: Some future directions // Business Ethics Quarterly. — 4: Р. 409—421.

4. Mitchell, R. K., B. R. Agle, and D. J. Wood. (1997). «Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What really Counts.» in:Academy of Management Review 22(4): 853

—888.

1. Фурта С. Д., Соломатина Т. Б. Карта заинтересованных сторон

— инструмент анализа окружения бизнеса // http://www.ini21.ru/?id=831

2. Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. — Boston, 1984.

3. Freeman, R. E. 1994. The politics of stakeholder theory: Some future directions // Business Ethics Quarterly. — 4: Р. 409—421.

4. Mitchell, R. K., B. R. Agle, and D. J. Wood. (1997). «Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What really Counts.» in:Academy of Management Review 22(4): 853

—888.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ційний клімат, аграрні підприємства, аграрний сектор економіки. of the state in the provision of investment was researched. Keywords: investments, invest-ment activities, investment envi-ronment,
Швиданенко Генефа
ницькій діяльності. Виокремлено ключові елементи інтелектуально-інтеграційної платфозапропоновано напрями її використання з метою підвищення результативності діярозвиток підприємства, цінність,
Швиданенко О. А., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна
тика регулювання конкурентних відносин, глобальний ринок, механізми і інструменти регулювання. tions, competition policy, regu-lation of competitive relations, global market, mechanisms and
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki