< Попередня  Змiст  Наступна >

Терміни і поняття


Ефект пастки Інновація

Кардинальна інновація

Мережеве благо

Мережевий ефект

Некардинальна інновація

Патент

Роялті

Стандарт

Завдання для самоперевірки

1. Що розуміють під поняттям «інновація» та етапами інноваційного процесу? Що слід розуміти під процесом «дифузії» інновацій?

2. Чи впливає тип ринкової структури на інноваційну активність фірм. Чи може бути оберненим цей зв’язок? Яких поглядів притримувався Й Шумпетер? К. Ерроу? Яким чином інноваційна діяльність фірм здійснює вплив на структуру товарного ринку?

ється рівнянням qMC4,0= , визначте скільки одиниць товару буде вироблено фірмою.

2. Попит на продукт описується функцією PQ?=1. Граничні витрати його виробництва до впровадження інновації становлять 6,0=MC гр. од. і після впровадження знижуються до нюють 2 гр. од. Ринковий попит описується функцією PQ?=10. Якщо фірма впроваджує

4. Ринковий попит на продукт описується функцією PQ?=160; середні витрати його ви

3. Яку роль відіграють продуктові та технологічні інновації з позицій формування конкурентних переваг фірми?

4. Чи завжди є необхідність в патентному захисті інновації? У чому полягає логіка патентного захисту? Якими є бажані та небажані наслідки патентного захисту?

5. Якими є причини імітацій та якою є її ціна?

6. Як визначається ставка роялті?

7. В яких випадках видача ліцензії стає вигідною для продавця? В яких випадках покупки ліцензії є доцільною для покупця?

8. Чи є особливості впровадження інновацій на ринках з позитивними мережевими ефектами? Які особливості формування попиту на ринках з позитивними мережевими ефектами?

9. Яку роль відіграє конкуренція стандартів на ринках з мережевими ефектами? Що таке «ефект пастки» і які причини його виникнення?

10. Якими принципами поведінки керується фірма, яка притримується стратегії інноваційного лідерства?

Завдання для індивідуальної роботи

1. Як Ви думаєте, хто активніше бере участь в погоні за новими технологіями, монополія або конкурентна фірма? Поясніть Вашу думку. А хто інтенсивніше впроваджує нові технології?

2. Чи отримує фірма вигоду при створенні товару, який може працювати з продуктом конкуруючої фірми? Свої міркування оформіть у вигляді економічного есе.

3. З якими проблемами стикається фірма, якщо впровадження запатентованого виробу можливо тільки при значному розширенні обсягу випуску? Що, на Вашу думку, повинно здійснити керівництво фірми?

4. «Дослідникам, які ставлять перед собою завдання оцінити, яким чином фірмам краще й повніше використовувати інформаційні технології дотепер не вдалося вирішити так званий «парадокс продуктивності ІТ»: за час існування комп’ютерної галузі інвестиції в галузь ІТ виросли в 25 раз, а продуктивність праці практично не змінилася, причому приріст продуктивності праці, наприклад у США, навіть скоротився з 2,68 % у рік в 1960-х роках до 1,03 % в 1990-х роках. Так куди ж ідуть інформаційні гроші?»

Прокоментуйте цей вислів. Наведіть свої міркування щодо можливих причин цього.

Практичні завдання

1. Нехай фірма, що діє в конкурентній галузі, стала власником патенту на нову технологію виробництва. Впровадження нової технології дозволяє фірмі знижувати витрати та за незмінного рівня ціни отримувати економічний прибуток в довгостроковій перспективі. За умови, що ринкова ціна на товар дорівнює 20 гр. од., а крива граничних витрат фірми описується рівнянням qMC4,0= , визначте скільки одиниць товару буде вироблено фірмою.

2. Попит на продукт описується функцією PQ?=1. Граничні витрати його виробництва до впровадження інновації становлять 6,0=MC гр. од. і після впровадження знижуються до 0. Який виграш отримає від інновації фірма, яка: а) діє на ринку, де кілька продавців з ідентичними витратами конкурують за Бертраном; б) є монополістом на ринку?

3. Дві фірми на ринку взаємодіють за Курно, середні витрати фірм є постійними і дорівнюють 2 гр. од. Ринковий попит описується функцією PQ?=10. Якщо фірма впроваджує нову технологію (інноваційні витрати складають А), то середні витрати знижуються до 0. Визначте таку величину інноваційних витрат, за якої здійснювати інновацію доцільно а) обом фірмам, б) лише одній фірмі, в) не доцільно жодній з них.

4. Ринковий попит на продукт описується функцією PQ?=160; середні витрати його виробництва дорівнюють граничним і становлять 80 гр. од. Впровадження інновацій призво

3

Розанова Н. М. Экономический анализ отрасли информационных технологий: мировой опыт и реальность России // TERRA ECONOMICUS, 2009. — Т. 7.

— С. 42

—56. — С. 44.

5. Ринковий попит на продукт описується функцією: PQ?=100; середні витрати виробдить до зниження граничних витрат до 60 гр. од. При впровадженні інновації на конкурентному ринку інноватор отримує патент необмеженої тривалості, і ніхто з конкурентів не може здійснити такі ж інновації. Якщо галузь монополізована, бар’єри входу дуже високі. а) Визначите параметри рівноваги до впровадження інновацій у випадках конкурентної та монопольної структури ринку. б) Який додатковий виграш отримує інноватор на конкурентному ринку (припустимо, він монополізує вихідний ринок завдяки більш низьким витратам)? в) Який додатковий виграш інноватор одержує на монополізованому ринку? г) Інтерпретуйте отримані результати, порівнявши стимули до інновацій на конкурентному й монополізованому ринках. д) Припустимо на конкурентному ринку результати НДДКР стали доступними для всіх фірм. Як це вплине на виграш від інновацій інноватора й суспільства в цілому? е) Як зміниться Ваша відповідь на питання 4.4, якщо впровадження інновації дозволить знизити витрати не до 60 гр. од , а до 5 гр. од.?

5. Ринковий попит на продукт описується функцією: PQ?=100; середні витрати виробництва продукту дорівнюють граничним і становлять 40 гр. од. Існує нова технологія, яка дозволяє знизити витрати на одиницю продукції з 40 гр. од. до 20 гр. од. Яку максимальну суму продавець готовий сплатити за технологію, якщо він: а) діє на ринку, де продавці конкурують за Бертраном; б) є монополістом?

Порівняєте стимули до впровадження інновації при конкуренції та у випадку монополії. Чи зміниться ваша відповідь, якщо на ринку присутній потенційний конкурент, рішення про вхід якого залежить від рівня витрат укоріненого продавця (продавців)? (Припустимо, що у випадку входу новачка продавець із більш високими витратами отримує прибуток ? L d ). Яким чином відповідь на це питання залежить від інтенсивності конкуренції після входу?

Чи зміниться співвідношення між стимулами до інновації монополіста й продавця на конкурентному ринку, якщо буде розглянута інновація продукту, а не інновація процесу?


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Попит на змінний ресурс монополіста
Крива попиту монополіста на один із кількох змінних ресурсів
Ресурсне рішення монополіста у довгостроковому періоді
Галузевий і ринковий попит на ресурс
10.2. Особливості формування попиту на капітал і землю
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki