Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


< Попередня  Змiст  Наступна >

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


У період кризових ринкових відносин виникають проблеми іперешкоди мобілізації інвестиційних ресурсів в Україні та їхефективного використання, які пов’язані, насамперед, з політичною ситуацією, недосконалістю механізму приватизації, знецінення основного та оборотного капіталу, неефективністю фіскальної та амортизаційної політики держави. Через недосконалістьамортизаційної політики неефективно використовуються можли-

делі сформувались під впливом особливостей функціонуванняринків, мають певні переваги та недоліки. Зокрема BSC характеризується чіткою структурою, можливістю задовольнити інтереси зовнішніх заінтересованих осіб, високим ступенем адаптивності до зовнішніх умов, тоді як Tableau De Bord менш структурована та основним призначенням її є забезпечення відповідноюінформацією менеджменту компанії. Разом з тим, при впровадженні BSC можна спостерігати недостатність інформаційногозабезпечення, неналежну підготовку менеджменту та високу вартість послуг з впровадження. Використання системи збалансованих показників як дієвого інструменту стратегічного аналізу тауправління у вітчизняній практиці вимагає адаптації до існуючихумов функціонування, існуючої інформаційної бази та потребуєрозробки обліково-аналітичного забезпечення управління орієнтованого на збалансовані показники.

—50 % обсягу капітальних затрат у виробництві розвинутих країн.

Таким чином, створення сприятливого інвестиційного кліматує одним з пріоритетних завдань етапу економічного розвитку, деважливою складовою є побудова ефективного циклу регулювання інвестиційної діяльності, направленої на довготривалу перспективу.

Основним офіційним джерелом інвестицій підприємства щодорезультатів проведення інвестиційної діяльності, які набули деяких змін з 2013 року, є форми звітності: 1) № 1 «Баланс (Звітпро фінансовий стан)» — перший розділ балансу «Необоротніактиви», статті: код рядка 1015 — «Інвестиційна нерухомість»;«Довгострокові фінансові інвестиції»: код рядка 1030

— «які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств»; кодрядка 1035 — стаття «інші фінансові інвестиції». 2) форма № 3«Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» і форма№ 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»:другий розділ — «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності», коди рядків статей: 3200

— «Надходження від реалізації:фінансових інвестицій»; 3205 — «Необоротних активів»; 3215 —«надходження від отриманих: відсотків»; 3220 — «дивідендів»;3225 — «Надходження від деривативів»; 3250 — «Інші надходження»; 3255 — ( ) «Витрачання на придбання: фінансових інвестицій»; 3260 — ( ) «необоротних активів»; 3270 — ( ) «Виплати за деривативами»; 3290

— ( ) «Інші платежі»; 3295 — «Чистийрух коштів від інвестиційної діяльності», а також результати інвестиційної діяльності підприємства аналізуються на основі змінза окремими статтями форми 2

— «Звіт про фінансові результати» («Звіт про сукупний дохід») — «Дохід від участі у капіталі»,«Інші фінансові доходи», «Втрати від участі в капіталі», «Іншівитрати».

Аналіз інвестиційного циклу розглядають за основними напрямками життєвого циклу інвестицій: формування інвестицій;розробка концепцій інвестування; документальна розробка вкладання інвестицій; передінвестиційна аналітична оцінка проекту;оцінка динаміки, структури та виконання плану з прибутку реальних інвестицій; експлуатація інвестиційного об’єкту і повернення інвестованих у проект коштів; проведення факторногоаналізу зміни прибутку реальних інвестицій.

Проте, аналіз реалізації інвестованих проектів або програм тісно пов’язаний зі змінами дії факторів внутрішнього та зовніш-

вості такого джерела інвестування, як амортизаційні відрахування, які сягають 40

Факторами, що складають методичну основу інвестиційногопроекту, є: 1) інвестиційна оцінка проектів на підставі результатів витрат, соціального ефекту, економічних наслідків; 2) системність процесу інвестування на основі маркетингових, фінансових, виробничих, трудових, організаційних та часовихпараметрів; 3) фактори зміни прибутку реальних інвестицій: зміна обсягу інвестування; зміна структури інвестицій; зміна рентабельності інвестицій; 4) зв’язок інвестиційного проекту з умовами зовнішнього середовища; 5) аналітичне прогнозування моделіпроекту чи програми, на основі максимальної деталізації і конкретизації дій і результатів; 6) застосування методик приведеннягрошових потоків до єдиних умов облікового процесу, якіпов’язані зі змінами вартості грошових потоків у часі; 7) застосування альтернативних варіантів інвестиційного капіталу; 8) потенційні ризики.

На попередньому етапі аналіз інвестиційного проекту (програми) проводять на основі маркетингового аналізу, фінансовоекономічного аналізу. Інвестиційний аналіз тісно пов’язаний зтакими чинниками як: 1. Політичні чинники (регулювання міжнародної торгівлі; політична стабільність чи нестабільність; податкова політика). 2. Економічні чинники (політика збереженняенергоресурсів; використання екологічно чистих продуктів (безГМО); захист навколишнього середовища). 3. Соціальнокультурні чинники (політика перерозподілу доходів; демографічна ситуація). 4. Технологічні чинники (науково-дослідні роботи,пов’язані з створенням нових технологій, процесів, продуктів,know-how (ноу-хау). 5. Правові чинники. 6. Економічні чинники(інфляція і курси валют, податкові зміни, процентні ставки, економічне зростання (спадання)).Існують різні методики аналізу альтернативних інвестиційнихпроектів: метод визначенню чистої теперішньої вартості; аналізрентабельності проекту (індекс рентабельності); аналіз внутрішньої норми прибутку; аналіз періоду окупності інвестицій (дисконтований) — (автори: Кириченко О. А.; Майорова Т. В.; Савчук О. П.), (автори: Бланк І. О; Пересада А. А.; Майорова Т. В.;Яновський К.П.); (індекс рентабельності) — (автори: Бланк І. О.;Майорова Т. В.; Пересада А. А.), (автори: Бланк І. О.; Савчук В. П.).

Таким чином, головний критерій оцінки доцільності аналізування інвестиційної діяльності — рівень окупності вкладених ін-


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ГЕНЕЗА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИДИ АНАЛІЗУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Розділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ТРИСТОРОННІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ АУДИТУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki