Posibniki.com.uaМікроекономікаЕкономіка аграрних підприємств12.2. Структура оборотного капіталу й оцінка запасів при їх виробничому споживанні


< Попередня  Змiст  Наступна >

12.2. Структура оборотного капіталу й оцінка запасів при їх виробничому споживанні


Як бачимо, склад оборотного капіталу аграрних підприємств досить різноманітний. Процентне співвідношення між окремими елементами оборотного капіталу називають його структурою. По окремих підприємствах вона може істотно різнитися, що зумовлено їх виробничим напрямком і рівнем розвитку економіки. По аграрних підприємствах України структура оборотного капіталу на початок 2001 р. мала такий вигляд (табл. 12.1).

 

                                                                                                                                       Таблиця 12.1

СТРУКТУРА ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ПОЧАТОК 2001 р.
Складові оборотного капіталу Структура оборотного капіталу Струткура оборотних фондів і фондів обігу, %
млн грн %
Оборотні фонди — всього 8798 68,6 100
виробничі запаси 3695 28,8 42,0
тварини на вирощуванні і відгодівлі 2727 21,3 31,0
незавершене виробництво 2376 18,5 27,0
Фонди обігу — всього 4020 31,4 100
готова продукція 920 7,2 22,9
товари 72,0 0,6 1,8
векселі одержані 99,6 0,8 2,5
Дебіторська заборгованість усіх видів 2508,7 19,6 62,4
Поточні фінансові інвестиції 31,7 0,2 0,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 125 1,0 3,1
Інші оборотні активи 263 2,0 6,5
Оборотний капітал підприємства (всього оборотних 15активів) 12818 100 х

Дані табл. 12.1 свідчать, що на початок 2001 р. більша частка оборотних засобів припадала на оборотні фонди . В їх складі найбільшу питому вагу займають виробничі запаси. Найвищим є цей показник у спеціалізованих господарствах по вирощуванню і відгодівлі великої рогатої худоби та у свиновідгодівельних підприємствах через високу концентрацію поголів’я і значні запаси кормів, необхідних для його утримання.

 

Частка фондів обігу (особливо грошових коштів) значно залежить від економічного стану аграрних підприємств, розміру інвестицій на розширення виробництва і загальної кон’юнктури ринку. В період економічної кризи підприємства потрапляють у скрутне фінансовоекономічне становище, і як показує практика, питома вага грошових коштів (на рахунках банків, валютних рахунках) в них через це істотно знижується. Як видно з табл. 12.1, частка грошових коштів в оборотному капіталі становила лише 1 %. Одночасно переважаюча частка їх знаходилася в розрахунках (19,6 %), що є наслідком ще не до кінця подоланої у 2000 р. платіжної кризи і бартеризації обміну.

 

При вибутті виробничих запасів — виробничому їх споживанні в процесі створення нових споживних вартостей, при продажу, обміні тощо — їх вартісна оцінка може здійснюватися згідно з П (Ф) БО 9 «Запаси», за одним з таких методів:

 

ідентифікованою собівартістю відповідного виду запасів. Використовується для оцінки тих запасів, по яких один вид їх не замінить іншого. Це ж стосується запасів, що використовуються для виконання спеціальних проектів і замовлень;

 

середньозваженою собівартістю. Оцінка за цим методом здійснюється окремо по кожному виду запасів за допомогою формули:

Середньозважена собівартість

де СCj — середньозважена собівартість одиниці jго виду запасів; Свпj — сумарна вартість залишку jго виду запасів на початок звітного місяця; ВОj — вартість одержаних у звітному місяці запасів jго виду; СКпj — сумарна кількість запасів jго виду на початок звітного місяця; ОЗj — одержана у звітному місяці кількість запасів jго виду;

 

методом ФІФО. Здійснюється таким чином, що запаси, які першими відпускаються у виробництво чи вибувають за іншим каналом, оцінюються за собівартістю перших за часом надходження екземплярів запасів відповідного виду;

 

методом ЛІФО. На відміну від методу ФІФО, який ґрунтується на припущенні, що запаси використовуються (вибувають) у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство, метод ЛІФО будується на протилежному припущенні, тобто вважається, що запаси, які першими відпускаються у виробництво, на продаж тощо, оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів;

 

нормативними витратами. Для практичної реалізації даного методу використовуються норми витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), що розроблені підприємством за нормального рівня використання запасів, інших виробничих ресурсів, виробничих потужностей і реального рівня цін;

 

цінами продажу. Застосовується підприємствами роздрібної торгівлі, коли ціна продажу запасів встановлюється з урахуванням середньої торговельної націнки.

 

Важливо пам’ятати, що для всіх видів запасів, які мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один з розглянутих методів.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
12.4. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу та її факторний аналіз
12.5. Мінімізація потреби у виробничих запасах і фактори поліпшення використання оборотного капіталу
12.6. Мінімізація сукупних витрат на виробничі запаси вузькоспеціалізованих аграрних підприємств, переробних виробництв в аграрних і агропромислових підприємствах
Тема 13. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ (РЕСУРСИ) ПІДПРИЄМСТВ
13.2. Вартісна оцінка нематеріальних активів (ресурсів)
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki